Xem Nhiều 6/2023 #️ Unit 2 Lớp 10: Language Focus # Top 11 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Unit 2 Lớp 10: Language Focus # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 2 Lớp 10: Language Focus mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 2: School talks

E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. I love my school very much.

2. I think my cousin is lovely.

3. Last month I took Sunny out for lunch.

4. They are dancing under the stars.

5. Martha and Charles are dancing in the dark.

6. Let’s have lunch in the garden.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi rất yêu trường tôi.

2. Tôi nghĩ em họ tôi thật đáng yêu.

3. Tháng trước tôi đã dẫn Sunny ra ngoài ăn trưa.

4. Họ đang nhảy múa dưới bầu trời đầy sao.

5. Martha và Charles đang nhảy múa trong bóng tối.

Grammar and vocabulary ( Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Make questions for the following response. ( Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.)

1. When did you arrive here/ come?

2. How long did you stay here?

3. Who did you come with?

4. Where do you live?

5. Why do you come to this city?/ Why do you like learning English?

6. Sorry, what time is it?

7. How many children do your friends/ they have?

Exercise 2. Fill each blank with an -ing or to + infinitive form of the verbs in brackets. ( Điền vào chỗ trống một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong ngoặc.)

Exercise 3. Complete the following sentences, using an -ing or to + infinitive form of the verbs in the box. ( Hoàn thành các câu sau, sử dụng một dạng -ing hoặc to + nguyên mẫu của các động từ trong khung.)

1. It was a nice day. so we decided to go for a walk.

2. I’m not in a hurry. I don’t mind waiting.

3. They were hungry, so she suggested having dinner early.

4. I’m still looking for a job but I hope to find something soon.

5. We must do something. We can’t go on living like this.

6. Could you please stop making so much noise?

7. Our neighbour threatened to call the police if we don’t stop the noise.

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed to lend her some money.

9. Suddenly everybody stopped talking.

10. Don’t forget to post the leller I gave you.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 13 Lớp 10: Language Focus

Unit 13: Films and Cinema

E. Language Focus (Trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. He feels happy enough.

2. I want a photograph for myself and my wife.

3. Would you prefer a full photograph or a profile?

4. Stephen is driving a van full of vines.

5. We used to live in a village in the valley.

6. They arrived in the village on a van.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy cảm thấy cũng vui.

2. Tôi muốn có một bức ảnh cho tôi và vợ tôi.

3. Bạn có thích một bức ảnh đầy đủ hoặc một hồ sơ?

4. Stephen đang lái một chiếc xe tải đầy nho.

5. Chúng tôi từng sống trong một ngôi làng ở thung lũng.

6. Họ đến làng trên một chiếc xe tải.

Grammar and vocabulary ( Ngữ pháp và từ vựng)

fascinate: quyến rũ terrify : làm kinh hãi irritate : làm phát cáu horrify : làm khiếp sợ embarrass: làm lúng túng frustrate: làm thất vọng

Exercise 2. Complete two sentences for each situation. Use an adjective ending -ing or-ed form of the verb in brackets to complete each sentence. ( Hoàn thành hai câu cho mỗi tình huống. Dùng tính từ tận cùng với -ing hoặc -ed của động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu.)

Exercise 3. Rewrite the following sentences. ( Viết lại các câu sau.)

1. It was not until 1990 that she became a teacher.

2. It was not until he was so that he knew how to swim.

3. It was not until 1980 that they began to learn English.

4. It was not until his father came home that the boy did his homework.

5. It was not until the lights were on that football match started.

Exercise 4. Put a(n) or the in the numbered blanks. ( Điền a(n) hoặc the vào các chỗ trống đã được đánh số.)

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-13-films-and-cinema.jsp

Unit 6 Lớp 10: Language Focus

Unit 6: An excursion

E. Language Focus (Trang 70-71 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. Have you heard about our excursion to Thay Pagoda?

2. Her father is learning German with a teacher.

3. Last year the birds returned to the river earlier than this year.

4. The girls work in the church on Thursdays.

5. Was it Barbara’s camera?

6. I’m thirsty. Nurse. I want a glass of water.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã nghe về chuyến tham quan chùa Thầy chưa?

2. Bố cô đang học tiếng Đức với một giáo viên.

3. Năm ngoái, các loài chim trở về sông sớm hơn năm nay.

4. Các cô gái làm việc trong nhà thờ vào các ngày thứ Năm.

5. Có phải máy ảnh của Barbara không?

6. Tôi khát nước. Y tá. Tôi muốn một ly nước.

The present progressive (with a future meaning) and be going to. (Thì Hiện tại tiếp diễn (mang nghĩa tương lai) và be going to.)

Exercise 1. Choose the correct option in brackets. ( Chọn tùy chọn đúng trong ngoặc.)

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the present progressive or be going to. ( Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

Exercise 3. Complete the exchanges, using the present progressive or be going to. ( Hoàn thành những lời trao đổi, sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

Bài này có thể có nhiều đáp án, các bạn dựa vào ngữ cảnh để hoàn thành các lời trao đổi:

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

– No, I’m busy. I’m going to do my homework.

2. Can you come next weekend?

– Sorry, we’d love to, but we are attending Hoa’s birthday party.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

– He says he’s going to buy a new bicycle.

4. Should I leave the umbrella at home?

– It’s cloudy and windy. It’s going to rain. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

– Oh, yes. I’m going to clean them later.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 3 Lớp 12: Language Focus

Unit 3: Ways of socialising

E. Language Focus (Trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation Listen and repeat Bài nghe:

Practise reading these sentences Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Linda Cupple is a social worker in my village.

William Makepeace Thackeray was a famous British writer.

David Warren is Linda’s teacher’s doctor.

Janet is having a number of problems.

Michael is sailing across the river.

Jenny is waiting for Michael to return.

Hướng dẫn dịch:

Linda Cupple là một nhân viên xã hội trong làng của tôi.

William Makepeace Thackeray là một nhà văn Anh nổi tiếng.

David Warren là bác sĩ của giáo viên Linda.

Janet đang gặp một số vấn đề.

Michael đang đi thuyền qua sông. Jenny đang đợi Michael trở lại.

Grammar

Exercise 1. Last week you meet Thuan, a friend you hadn’t seen for a long time. Look at the list of things he said to you then tell another friend what he said. Use reported speech. ( Tuần trước em gặp Thuận, một người bạn lâu ngày không gặp. Hãy nhìn vào danh sách liệt kê những gì anh ấy nói với bạn sau đó kể cho người bạn khác những gì anh ấy đã nói. Sử dụng câu tường thuật.)

Gợi ý:

1. Thuan said he was going to work in Ho Chi Minh City next July.

2. Thuan said he worked for a big company.

3. Thuan said he was their marketing manager.

4. Thuan said the company had opened an office in Ho Chi Minh City.

5. Thuan said it had been very successful.

6. Thuan said he had been chosen to run an office in District 5.

7. Thuan asked me how long I had been learning English.

8. Thuan said he didn’t have much time to enjoy himself.

9. Thuan hoped I would come and visit him in Ho Chi Minh City.

10. Thuan hoped he would be successful in Ho Chi Minh City.

Exercise 2. Lan was angry with Tung. Tuan tried to help them get back together, and talked to Lan for Tung. Read the dialogue and complete the conversation Tuan had with Tung. ( Lan đang giận Tùng. Tuấn cố giúp họ làm lành với nhau và thuyết phục Lan hộ Tùng. Hãy đọc đoạn hội thoại và hoàn tất đoạn hội thoại giữa Tuấn với Tùng.)

Hướng dẫn dịch: Tuấn và Lan

Tuấn: Lan, Tùng nhờ mình nói chuyện với bạn.

Lan: Mình chẳng muốn nói bất kì điều gì về anh ta nữa.

Tuấn: Nào, Lan, Tùng thật sự rất buồn bã.

Lan: Mình cũng buồn nè.

Tuấn: Hãy nói cho mình biết lỗi của cậu ấy nào.

Lan: Mình chẳng quan tâm nữa. Anh ta đã hứa đi xem phim nhưng anh ta chẳng thấy tăm hơi đâu. Mình chẳng muốn thấy anh ta nữa.

Tuấn: Nhưng mà Lan này, chiếc xe máy của cậu ấy đã hỏng mà.

Lan: Anh ta có một chiếc điện thoại, phải không?

Tuấn: Đó không phải là vấn đề. Cậu ấy đã cố gắng gọi điện cho bạn nhiều lần nhưng không được.

Lan: Mình không tin anh ta đã gọi điện.

Tuấn: Có, cậu ấy đã có. Cậu ấy đã đến nhà mình. Bạn tin mình chứ?

Lan: Được. Mình sẽ nói chuyện với anh ta sau. Mình phải đi bây giờ nếu không thì sẽ muộn học mất.

Tuấn: Cảm ơn, Lan. Tùng sẽ thực sự vui khi biết bạn tha thứ cho cậu ấy.

Gợi ý: Tuan and Tung

(1) she didn’t want to talk to you.

(2) was upset

(3) was not interested

(4) had promised to go to the cinema

(5) hadn’t turned up

(6) didn’t want to see you

(7) there was a telephone in the restaurant

(8) didn’t believe you had tried

(9) she would talk to you later

(10) she had to go otherwise she would be late for school.

unit-3-ways-of-socialising.jsp

Bạn đang xem bài viết Unit 2 Lớp 10: Language Focus trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!