Xem Nhiều 3/2023 #️ Unit 13 Lớp 10: Language Focus # Top 11 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Unit 13 Lớp 10: Language Focus # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 13 Lớp 10: Language Focus mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 13: Films and Cinema

E. Language Focus (Trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. He feels happy enough.

2. I want a photograph for myself and my wife.

3. Would you prefer a full photograph or a profile?

4. Stephen is driving a van full of vines.

5. We used to live in a village in the valley.

6. They arrived in the village on a van.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy cảm thấy cũng vui.

2. Tôi muốn có một bức ảnh cho tôi và vợ tôi.

3. Bạn có thích một bức ảnh đầy đủ hoặc một hồ sơ?

4. Stephen đang lái một chiếc xe tải đầy nho.

5. Chúng tôi từng sống trong một ngôi làng ở thung lũng.

6. Họ đến làng trên một chiếc xe tải.

Grammar and vocabulary ( Ngữ pháp và từ vựng)

fascinate: quyến rũ terrify : làm kinh hãi irritate : làm phát cáu horrify : làm khiếp sợ embarrass: làm lúng túng frustrate: làm thất vọng

Exercise 2. Complete two sentences for each situation. Use an adjective ending -ing or-ed form of the verb in brackets to complete each sentence. ( Hoàn thành hai câu cho mỗi tình huống. Dùng tính từ tận cùng với -ing hoặc -ed của động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu.)

Exercise 3. Rewrite the following sentences. ( Viết lại các câu sau.)

1. It was not until 1990 that she became a teacher.

2. It was not until he was so that he knew how to swim.

3. It was not until 1980 that they began to learn English.

4. It was not until his father came home that the boy did his homework.

5. It was not until the lights were on that football match started.

Exercise 4. Put a(n) or the in the numbered blanks. ( Điền a(n) hoặc the vào các chỗ trống đã được đánh số.)

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-13-films-and-cinema.jsp

Unit 6 Lớp 10 Language Focus

The present progressive (with a future meaning) and be going to (Thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai và “be going to”)

Be + going to + V (nguyên mẫu): Chỉ một hành động đã có ý định làm hoặc một dự đoán.

Oh, your language is ready now. What time are you going to leave?

Look at those dark clouds! – Yes, it is going to rain soon.

Be + V-ing: Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

We are having a party next sunday. Would you like to come?

Be + V-ing vs. Be going to + V

Be + V-ing: chắc hơn, dấu hiệu có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like…), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe …)

I am having my house built next week. (tuần tới tôi sẽ xây nhà)

Chú ý: WILL còn được sử dụng để chỉ sự dự đoán trong mệnh đề đi sau các động từ : think, know, be sure hoặc một dự đoán mà tự người nói nghĩ ra chứ trong bài không kể ra dấu hiệu. Đây chính là chỗ khó khi chúng ta phân biệt dự đoán nào là dùng WILL, dự đoán nào dùng BE GOING TO.

Ví dụ

Why don’t you try on this dress? It will be nice on you. (đoán thôi mà không có nói gì về dấu hiệu ), so sánh với câu ví dụ:

Look at those dark clouds! (nhìn mây đen kìa! )

Yes, it is going to rain soon (ừ, trời sắp mưa rồi)

Choose the correct option in brackets. (Chọn tùy chọn đúng trong ngoặc.)

1. Tell me your plan, Lan. What (are you doing/will you do) this Saturday evening?

2. Mary (will get married/is getting married) next week.

3. There’s a good play on TV tonight. (Will you/ Are you going to) watch it?

4. I feel terrible. I think I (will be/am going to be) sick.

5. There are a lot of black clouds in the sky. It (will/ is going to) rain.

Guide to answer

1. are you doing

2. is getting married

3. Are you going

4. am going to be

5. is going to

Put the verbs in brackets in the present progressive or be going to. (Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. The Browns (go) to the cinema this evening.

2. We (have) an English – speaking club meeting next week. Would you like to come?

3. The cat is just behind the rat. It (catch) the latter.

4. Where you (put) this new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but he (not give) it up.

Guide to answer

1. are going

2. are having

3. is going to catch

4. are you putting

5. is not going to give

Complete the exchanges, using the present progressive or be going to. (Hoàn thành những lời trao đổi, sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

2. Can you come next weekend?

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

4. Should I leave the umbrella at home?

5. Do you think the windows are so dirty?

Guide to answer

Bài này có thể có nhiều đáp án, các bạn dựa vào ngữ cảnh để hoàn thành các lời trao đổi:

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

– No, I’m busy. I’m going to do my homework.

2. Can you come next weekend?

– Sorry, we’d love to, but we are attending Hoa’s birthday party.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

– He says he’s going to buy a new bicycle.

4. Should I leave the umbrella at home?

– It’s cloudy and windy. It’s going to rain. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

– Oh, yes. I’m going to clean them later.

Unit 6 Lớp 12: Language Focus

Unit 6: Future Jobs

E. Language Focus (Trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation Listen and repeat Bài nghe:

Practise reading these sentences Bài nghe: Nội dung bài nghe:

1. What are you looking at? ( Bạn đang nhìn gì đó?)

2. I want to go but I don’t know when. ( Tôi muốn đi nhưng tôi không biết khi nào.)

3. She bought a book and two pens. ( Cô mua một cuốn sách và hai cây viết.)

4. Thanks for coming. ( Cảm ơn vì đã đến.)

5. Where is it from? ( Nó từ đâu đến?)

6. I’m from Hanoi. ( Tôi đến từ Hà Nội.)

7. She’s the one I’m fond of. ( Cô ấy là người mà tôi yêu thích.)

9. The letter was to him, not from him. ( Bức thư gửi cho anh ta, không phải từ anh ta.)

10. I want to ask you a question. ( Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.)

Grammar

Exercise 1. Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. ( Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Exercise 2. Join the following sentences in two ways. ( Ghép/nối các câu sau theo hai cách.)

Example:

Look at the man. He is teaching in the classroom.

Gợi ý:

1. I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

2. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

In the street there were several people waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars which/that were made in Japan.

Britain imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office who want to talk to you.

There are a lot of people in your office wanting to talk to you.

6. The cowboy who had been wounded by an arrow fell of his horse.

The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.

7. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly.

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. John, who wished he hadn’t come to the party, looked anxiously at his watch.

John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously at his watch.

9. The children who were playing football in the schoolyard were my students.

The children playing football in the schoolyard were my students.

10. Viet Nam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country.

Viet Nam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Unit 2 Lớp 11 Language Focus

Phát âm /m/ – /n/ – /ŋ/

Sử dụng công thức thành lập chung: S + V (s/es) ….. cùng với những quy tắc biến đổi đã được đề cập ở những bài ôn thì trước

Tuy nhiên cách sử dụng mới của thì hiện tại đơn trong trường hợp này như sau

Được dùng để kể lại câu chuyện trong quá khứ

Được dùng để tường thuật lại các sự kiện thể thao trong quá khứ

Ví dụ minh họa: The story is about a girl called Little Red Ridding Hood who lives with her mother. Little Red Ridding Hood’s grandmother invites her to her cottage, so one fine day she sets off to visit her. The little girl gets ready, waves goodbye to her mother and promises to be careful…

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – SIMPLE PAST Động từ thường

Khẳng định: S + V_ed + O

Phủ định: S + DID+ NOT + V + O

Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?

Động từ tobe

Khẳng định: S + WAS/WERE + O

Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O

Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?

Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.

Chủ từ + Động từ quá khứ

When + thì quá khứ đơn (simple past)

When + hành động thứ nhất

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O

Phủ định: S + wasn’t/weren’t + V-ing + O

Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?

Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

Chủ từ + WERE/WAS + Động từ thêm -ing While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive) THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH – PAST PERFECT

Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O

Phủ định: S + hadn’t + Past Participle + O

Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành:

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example. (Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ đầu tiên đã được làm sẵn làm ví dụ cho bạn.)

Guide to answer

Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive. (Hoàn thành câu bằng cách chia các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Guide to answer

1. broke/ was playing

2. wrote/ was

3. was working/ broke

4. started/ were walking

5. told/ were having

6. didn’t listen/ was thinking

7. phoned/didn’t answer/ were … doing

8. was not wearing/ didn’t notice/ was driving

Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect. (Viết câu, chia động từ trong mỗi câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. They (eat) everything by the time I (arrive) at the party.

2. When I (find) my purse, someone (take) the money out of it.

3. By the time I (get) into town, the shops (close).

4. When they (get) to the station, the train (leave).

5. By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

6. The police (pay) no attention to Clare’s complaint because she (phone) them so many times before.

7. I (go) to the post office to ask about my package, but they (say) that it (not arrive) yet.

8. When I (look) at the new dress for half an hour, I (ask) how much it (cost).

Guide to answer

1. had been/ arrived

2. found/ had taken

3. got/ had closed

4. got/ had left

5. got/ had arrived

6. paid/ had phoned

7. went/ said/ hadn’t arrived

8. had looked/ asked/ cost

Bạn đang xem bài viết Unit 13 Lớp 10: Language Focus trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!