Xem Nhiều 3/2023 #️ Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 # Top 12 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 1 UNIT 9: THE POST OFFICE ☺ VOCABULARY A. READING advanced (a) tieân tieán courteous (a) lòch söï equip (v) trang bò express (a) nhanh Express Mail Service (EMS) dòch vuï chuyeån phaùt nhanh facsimile (n) baûn sao, maùy fax graphic (n) hình ñoà hoïa Messenger Call Service (n) dòch vuï ñieän thoaïi notify (v) thoâng baùo parcel (n) böu kieän press (n) baùo chí receive (v) nhaän recipient (n) ngöôøi nhaän secure (a) an toaøn, baûo ñaûm service (n) dòch vuï spacious (a) roäng raõi speedy (a) nhanh choùng staff (n) ñoäi nguõ subscribe (v) ñaêng kyù, ñaët mua (daøi haïn) surface mail (n) thö göûi ñöôøng boä hoaëc ñöôøng bieån technology (n) coâng ngheä thoughtful (a) saâu saéc transfer (n;v) chuyeån transmit (v) göûi, phaùt, truyeàn well-trained (a) laønh ngheà B. SPEAKING clerk (n) thö kyù customer (n) khaùch haøng document (n) taøi lieäu fee (n) chi phí Flower Telegram Service (n) dòch vuï ñieän hoa greetings card (n) thieäp chuùc möøng install (v) laép ñaët registration (n) söï ñaêng kyù telephone line (n) ñöôøng daây ñieän thoaïi C. LISTENING advantage (n) thuaän lôïi capacity (n) coâng suaát cellphone (n) ñieän thoaïi di ñoäng commune (n) xaõ demand (n) nhu caàu digit (n) chöõ soá expansion (n) söï môû roäng fixed (a) coá ñònh on the phone (exp) ñang noùi chuyeän ñieän thoaïi reduction (n) söï giaûm bôùt rural network (n) maïng löôùi noâng thoân subscriber (n) thueâ bao upgrade (v) naâng caáp D. WRITING Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 2 arrogant (a) kieâu ngaïo attitude (n) thaùi ñoä describe (v) moâ taû director (n) giaùm ñoác dissatisfaction (n) söï khoâng haøi loøng picpocket (n) keû moùc tuùi price (n) giaù caû punctuality (n) tính ñuùng giôø quality (n) chaát löôïng reasonable (a) hôïp lyù resident (n) ngöôøi daân satisfaction (n) söï haøi loøng security (n) an ninh E. LANGUAGE FOCUS arrest (v) baét giöõ brave (a) can ñaûm break into (v) leõn vaøo burglar (n) teân troäm coward (n) keû heøn nhaùt design (v) thieát keá destroy (v) phaù huûy first language (n) tieáng meï ñeû French (n) tieáng Phaùp German (n) tieáng Ñöùc injured (a) bò thöông north-west (n) höôùng taây baéc pacifist (n) ngöôøi theo chuû nghóa hoøa bình rebuild (v) taùi xaây döïng release (v) thaû ra rent (n) tieàn thueâ shoplifter (n) keû caép giaû laøm khaùch mua haøng steal (v) aên caép tenant (n) ngöôøi thueâ/möôùn waitress (n) boài baøn nöõ war (n) chieán tranh ☺ GRAMMAR Hai noäi dung caùc em caàn nhôù: defining relative clauses (meänh ñeà quan heä xaùc ñònh) vaø non-defining relative clauses (meänh ñeà quan heä khoâng xaùc ñònh). Hai loaïi meänh ñeà naøy (trong phaïm vi baøi hoïc) baét ñaàu baèng W HO, W HOM, W HICH, vaø W HOSE vaø ñöôïc ñaët ngay sau danh töø noù phuï nghóa. 1) DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà quan heä xaùc ñònh khoâng theå boû ñi vì neáu khoâng coù noù, caâu seõ khoâng roõ nghóa. Caùc em haõy xem ví duï maãu vaø laøm töông töï vôùi caùc ví duï coøn laïi. Xong, thöû laáy meänh ñeà quan heä xaùc ñònh ra khoûi caâu xem caâu coøn roõ nghóa hay khoâng. Ex: a) The woman is my sister. She is standing over there. (Ngöôøi phuï nöõ ñang ñöùng ñaèng kia laø chò cuûa toâi.) b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 3 (Ngöôøi ñaøn oâng maø toâi coâ ta gaëp taïi böu ñieän hoâm qua laø thaày toâi.) c) She works for a company. It produces cars. (Coâ ta laøm vieäc cho moät coâng ty saûn xuaát xe hôi.) d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post office. (Coâ gaùi maø cha meï ñang coâng taùc taïi moät böu ñieän soáng trong xoùm chuùng ta.) * CHUÙ YÙ: (1) W HO, W HOM vaø W HICH coù theå ñöôïc thay baèng THAT (2) W HOM coù theå ñöôïc thay baèng W HO Toùm taét coâng thöùc: 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES Meänh ñeà naøy coù theå ñöôïc löôïc boû (khi ñoù caâu vaãn coøn roõ nghóa) vaø thöôøng ñöôïc taùch khoûi meänh ñeà chính baèng daáu phaåy “,”. Ta duøng meänh ñeà quan heä khoâng haïn ñònh khi: – Tröôùc danh töø quan heä coù: this/that/these/those/my/her/his/ – Töø quan heä laø teân rieâng hoaëc danh töø rieâng. Ex: My father is a doctor. He is fifty years old. Mr Brown is a very nice teacher. W e studied English with him. * CHUÙ YÙ: KHOÂNG duøng THAT trong meänh ñeà naøy. Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. Baây giôø caùc em haõy cuøng vôùi baïn vieát ra caùc böôùc keát hôïp hai caâu thaønh moät, duøng hai loaïi meänh ñeà treân. DANH TÖØ CHUÛ TÖØ TUÙC TÖØ SÔÛ HÖÕU Ngöôøi W HO/THAT W HO(M)/THAT Vaät/Ñ.vaät W HICH/THAT W HOSE Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 4 UNIT 10: NATURE IN DANGER ☺ VOCABULARY A. READING action (n) haønh ñoäng affect (v) aûnh höôûng Africa (n) chaâu Phi agriculture (n) noâng nghieäp cheetah (n) loaøi baùo geâpa co-exist (v) soáng chung, cuøng toàn taïi consequence (n) haäu quaû destruction (n) söï phaù huûy dinosaur (n) khuûng long disappear (v) bieán maát effort (n) noã löïc endangered (a) bò nguy hieåm estimate (v) öôùc tính exist (v) toàn taïi extinct (a) tuyeät chuûng habit (n) thoùi quen human being (n) con ngöôøi human race (n) nhaân loaïi in danger (exp) coù nguy cô industry (n) coâng nghieäp interference (n) söï can thieäp law (n) luaät make sure (v) ñaûm baûo nature (n) thieân nhieân offspring (n) con chaùu, doøng doõi panda (n) gaáu truùc planet (n) haønh tinh pollutant (n) chaát gaây oâ nhieãm prohibit (v) caám rare (a) hieám respect (n) khía caïnh responsible (a) coù traùch nhieäm result in (v) gaây ra save (v) cöùu scatter (v) phaân taùn serious (a) nghieâm troïng species (n) gioáng, loaøi supply (v;n) cung caáp whale (n) caù voi wind (n) gioù B. SPEAKING burn (v) ñoát capture (v) baét cultivation (n) troàng troït cut down (v) ñoán discharge (v) thaûi ra, ñoå ra discourage (v) khoâng khuyeán khích encourage (v) khuyeán khích fertilizer (n) phaân boùn fur (n) loâng thuù hunt (v) saên pesticide (n) thuoác tröø saâu pet (n) vaät nuoâi trong nhaø skin (n) da threaten (v) ñe doïa wood (n) goã C. LISTENING completely (a) hoaøn toaøn devastating (a) taøn phaù maintenance (n) söï giöõ gìn, duy trì preserve (v) baûo toàn Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 5 protect (v) baûo veä scenic feature (n) ñaëc ñieåm caûnh vaät vehicle (n) xe coä D. WRITING abundant (a) doài daøo, phong phuù area (n) dieän tích bone (n) xöông coastal waters (n) vuøng bieån duyeân haûi east (n) phía ñoâng historic (a) thuoäc lòch söû island (n) hoøn ñaûo landscape (n) phong caûnh location (n) ñòa ñieåm stone tool (n) ñoà ñaù tropical (a) nhieät ñôùi E. LANGUAGE FOCUS accident (n) tai naïn blame (v) ñoå loãi concern (v) quan taâm, baän taâm familiar (a) quen fantastic (a) hay, haáp daãn give up (v) ñaàu haøng grateful (a) bieát ôn half (n) hieäp miss (v) nhôù owe (v) maéc nôï point (n) thôøi ñieåm present (n) moùn quaø share (v) chia seû ☺ GRAMMAR Tröôùc khi hoïc phaàn môùi, caùc em caàn xem laïi muïc 1) vaø 2) trang 2 vaø 3 ñeå oân laïi caùch söû duïng W HO(M), W HICH, THAT vaø W HOSE (thaày muoán nhaéc nhôû caùc em ñieàu gì khi vieát W HO(M)-khoâng phaûi laø W HO, W HOM- vaø THAT?). Baây giôø caùc em baét ñaàu tìm hieåu noäi dung baøi môùi. RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Caùc em haõy cuøng caùc baïn vieát ra moät soá prepositions (giôùi töø). Haõy xem ví duï (1) döôùi ñaây vaø coá gaéng chæ ra söï khaùc nhau giöõa (a) vaø (b) sau ñoù, haõy töï laøm ví duï (2). Cuoái cuøng töï ruùt ra cho mình caùc böôùc keát hôïp caâu. Ex: (1) The man is my uncle. You talked to him yesterday. (2) The house is very big. He was born in it. * CHUÙ YÙ: CHÆ duøng W HOM hoaëc WHICH sau giôùi töø. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 6 UNIT 11: SOURCES OF ENERGY ☺ VOCABULARY A. READING alternative (a) thay theá at the same time (exp) cuøng luùc ñoù available (a) saün coù balloon (n) bong boùng coal (n) than ñaù cost (v) toán (tieàn) dam (n) ñaäp (ngaên nöôùc) electricity (n) ñieän energy (n) naêng löôïng exhausted (a) caïn kieät fossil fuel (n) nhieân lieäu hoùa thaïch geothermal heat (n) ñòa nhieät infinite (a) voâ haïn make use of (exp) taän duïng nuclear energy (a) naêng löôïng haït nhaân oil (n) daàu plentiful (a) nhieàu pollution (n) söï oâ nhieãm power demand (n) nhu caàu söû duïng ñieän release (v) phoùng ra reserve (n) tröõ löôïng roof (n) maùi nhaø safe (a) an toaøn sailboat (n) thuyeàn buoàm save (v) tieát kieäm solar energy (n) naêng öôïng maët trôøi solar panel (n) taám thu naêng löôïng maët trôøi wave (n) soùng (nöôùc) windmill (n) coái xay gioù B. SPEAKING abundant (a) doài daøo, phong phuù convenient (a) tieän lôïi enormous (a) to lôùn, khoång loà harmful (a) coù haïi hydroelectricity (n) thuûy ñieän nuclear reactor (n) phaûn öùng haït nhaân radiation (n) phoùng xaï renewable (a) coù theå thay theá run out (v) caïn kieät C. LISTENING ecologist (n) nhaø sinh thaùi hoïc ecology (n) sinh thaùi hoïc fertilize (v) boùn phaân grass (n) coû land (n) ñaát ocean (n) ñaïi döông petroleum (n) daàu hoûa, daàu moû replace (v) thay theá D. WRITING as can be seen (exp) coù theå thaáy chart (n) bieåu ñoà consumption (n) söï tieâu thuï follow (v) theo sau make up (v) chieám (soá löôïng) show (v) chæ ra total (a) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 7 E. LANGUAGE FOCUS apartment (n) caên hoä cancer (n) ung thö catch (v) baét ñöôïc cause (n) nguyeân nhaân conduct (v) tieán haønh experiment (n) cuoäc thí nghieäm extraordinary (a) laï thöôøng fence (n) haøng raøo locate (v) naèm ôû overlook (v) nhìn ra park (n) coâng vieân ph … acecraft (n) taøu vuõ truï technical failure (n) truïc traëc kyõ thuaät telegram (n) ñieän tín temperature (n) nhieät ñoä uncertainty (n) söï khoâng chaéc chaén venture (n) vieäc maïo hieåm weightlessness (n) tình traïng khoâng troïng löôïng B. SPEAKING artificial (a) nhaân taïo carry out (v) tieán haønh launch (v) phoùng (taøu vuõ truï) manned (a) coù ngöôøi ñieàu khieån mark a milestone (exp) taïo böôùc ngoaëc satellite (n) veä tinh C. LISTENING achievement (n) thaønh töïu congress (n) quoác hoäi (Myõ) experiment (n) cuoäc thí nghieäm Mars (n) sao Hoaû mission (n) söù meänh, nhieäm vuï NASA (n) cô quan haøng khoâng vaø vuõ truï Hoa Kyø (National Aeronautics and Space Administration) return (v) trôû veà D. WRITING appoint (v) boå nhieäm biography (n) tieåu söû join (v) tham gia leap (n) böôùc nhaûy M.S. thaïc só khoa hoïc (Master of Science) mankind (n) nhaân loaïi pilot (n) phi coâng quote (n) lôøi trích daãn receive (v) nhaän ñöôïc resign (v) töø chöùc step (n) böôùc ñi Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 15 E. LANGUAGE FOCUS contact (v) lieân laïc figure (n) con soá; hình hurt (v) laøm ñau, ñau jacket (n) aùo veùt leg (n) chaân mirror (n) göông try on (v) thöû (quaàn aùo) ☺ GRAMMAR 1) Could, was/were able to (coù theå, coù khaû naêng) 1.1. Could: ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì trong quaù khöù. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (OÂng toâi raát thoâng minh. OÂng coù theå noùi naêm thöù tieáng.) Ex2: W e were totally free. W e could do whatever we wanted. (Chuùng ta hoaøn toaøn raõnh roãi. Chuùng ta coù theå laøm nhöõng gì mình muoán.) 1.2. W as/were able to: beân caïnh chæ khaû naêng COULD, coøn ñöôïc ñöôïc duøng ñeå chæ khaû naêng xaûy ra ôû moät tình huoáng cuï theå trong quaù khöù. Ex: A girl fell into t he river, but fortunately we were able to rescue her. (Moät coâ gaùi teù xuoáng soâng, nhöng thaät may maén chuùng toâi coù theå cöùu coâ ta.) *CHUÙ YÙ: ñoái vôùi caâu phuû ñònh, coù theå duøng COULD NOT hoaëc W AS/W ERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.) TOÙM TAÉT: COULD W AS/W ERE ABLE TO Khaû naêng Khaû naêng Noùi chung Cuï theå NOT NOT 2) Tag questions (caâu hoûi ñuoâi) Haõy quan saùt caùc phaàn in ñaäm vaø gaïch döôùi trong caùc ví duï döôùi ñaây vaø cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Ex1: You are a student, aren’t you? Ex2: The film wasn’t very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn’t she? Ex4: John didn’t go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven’t we? Ex5: They can swim very fast, can’t they? Haõy cho bieát caùch thaønh laäp caâu hoûi ñuoâi. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) neàn moùng block (n) khoái burial (n) söï mai taùng chamber (n) buoàng, phoøng circumstance (n) tình huoáng construction (n) coâng trình; söï xaây döïng enclose (v) döïng töôøng, raøo (xung quanh caùi gì) entrance (n) loái vaøo exit (n) loái ra journey (n) cuoäc haønh trình mandarin (n) vò quan man-made (a) nhaân taïo metre square (n) meùt vuoâng mysterious (a) huyeàn bí, bí aån pharaoh (n) vua Ai Caäp coå pyramid (n) kim töï thaùp ramp (n) ñöôøng doác rank (v) xeáp haïng spiral (a) hình xoaén oác stone (n) ñaù surpass (v) vöôït qua, troäi hôn theory (n) giaû thuyeát tomb (n) moä, moà, maû treasure (n) kho baùu wall (n) böùc töôøng wheelchair (n) xe laên wonder (n) kyø quan B. SPEAKING builder (n) ngöôøi xaây döïng fact (n) söï thaät, söï vieäc giant (a) khoång loà high (a) cao opinion (n) yù kieán sure (a) chaéc chaén transport (v) vaän chuyeån C. LISTENING ancient (a) coå, thôøi xöa attraction (n) söï thu huùt average (a) trung bình cover (v) bao phuû dynasty (n) trieàu ñaïi feature (n) ñaëc ñieåm height (n) ñoä cao length (n) chieàu daøi magnificence (n) veû traùng leä, loäng laãy province (n) tænh roadway (n) ñöôøng ñi significance (n) söï quan troïng visible (a) coù theå thaáy ñöôïc world heritage (n) di saûn theá giôùi D. WRITING architecture (n) kieán truùc brief (a) ngaén goïn, vaén taét central Vietnam (n) mieàn Trung Vieät Nam Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 17 consist of (v) bao goàm dedicate (v) daønh cho (ñeå töôûng nhôù) god (n) vò thaàn illustrate (v) minh hoaï in honour of (exp) ñeå töôûng nhôù (toû loøng toân kính) marble (n) caåm thaïch sandstone (n) sa thaïch (ñaù do caùt keát laïi thaønh) statue (n) töôïng throne (n) ngai vaøng tower (n) thaùp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chaïy thoaùt factory (n) nhaø maùy flood (n) luõ luït homeless (a) voâ gia cö prisoner (n) tuø nhaân puppy (n) choù con, cuùn report (v) baùo caùo strike (n) cuoäc ñình coâng suppose (v) cho laø wanted (a) bò truy naõ ☺ GRAMMAR Trong phaàn naøy, caùc em seõ bieát söû duïng hai caùch môùi ñeå chuyeån caâu töôøng thuaät sang caâu bò ñoäng. Haõy quan saùt caùc ví duï vaø cho bieát ñoù laø hai caùch naøo. (A) laø vieát taét cuûa Active (chuû ñoäng) vaø (P) laø Passive (bò ñoäng). Ex1: (A) People say that he is intellige nt. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. ( P2) She was believed to come here Haõy cho bieát hai caùch chuyeån caâu töôøng thuaät sang bò ñoäng caùc em vöøa hoïc ñöôïc. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHUÙ YÙ: ñoäng töø töôøng thuaät thöôøng gaëp: say (noùi), think (nghó), believe (tin), suppose (cho laø), report (töôøng thuaät), expect (troâng chôø), know (bieát) Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 18 PHUÏ LUÏC: ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP Hieän taïi Quaù khöù QK PT Nghóa am/is/are was/were been thì, laø, ôû arise arose arisen xuaát hieän bear bore borne sinh ra beat beat beaten ñaùnh, ñaäp become became become trôû neân begin began begun baét ñaàu bend bent bent cuùi, gaäp bet bet bet ñaùnh cuoäc bite bit bitten caén bleed bled bled chaûy maùu blow blew blown thoåi break broke broken laøm vôõ breed bred bred nuoâi bring brought brought mang build built built xaây döïng burn* burnt burnt ñoát chaùy burst burst burst böøng chaùy buy bought bought mua catch caught caught baét ñöôïc choose chose chosen choïn löïa come came come ñeán cost cost cost trò giaù creep crept crept boø cut cut cut caét dig dug dug ñaøo do did done laøm draw drew drawn veõ dream* dreamt dreamt mô drink drank drunk uoáng drive drove driven laùi xe eat ate eaten aên fall fell fallen teù xuoáng feed fed fed cho aên feel felt felt caûm thaáy Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 19 fight fought fought ñaùnh nhau find found found tìm thaáy fit fit fit vöøa vaën fly flew flown bay forecast forecast forecast döï baùo forget forgot forgot(ten) queân forgive forgave forgiven tha thöù freeze froze frozen ñoâng laïnh get got got(ten) ñaït ñöôïc give gave given cho go went gone ñi grind ground ground nghieàn grow grew grown moïc hang hung hung treo have had had coù; duøng hear heard heard nghe hide hid hidden che giaáu hit hit hit ñuïng hold held held caàm,naém,toå chöùc hurt hurt hurt laøm ñau keep kept kept giöõ know knew known bieát lay laid laid ñaët, ñeå lead led led daãn daét learn* learnt learnt hoïc leave left left rôøi khoûi lend lent lent cho möôïn let let let ñeå cho lose lost lost ñaùnh maát make made made laøm mean meant meant nghóa laø meet met met gaëp overcome overcame overcome vöôït qua pay paid paid traû tieàn put put put ñaët, ñeå quit quit quit thoaùt ra read read read ñoïc Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 20 ride rode ridden cöôõi, ñaïp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhoâ,moäc leân run ran run chaïy say said said noùi seek sought sought tìm kieám sell sold sold baùn send sent sent göûi ñi set set set xeáp ñaët shake shook shaken laéc shoot shot shot baén shut shut shut ñoùng laïi sing sang sung haùt sink sank sunk chìm, ñaém sit sat sat ngoài sleep slept slept nguû slide slid slid tröôït ñi smell* smelt smelt ngöûi speak spoke spoken noùi speed sped sped taêng toác spell spelt spelt ñaùnh vaàn spend spent spent tieâu xaøi spill spilt spilt traøn ra spread spread spread lan truyeàn stand stood stood ñöùng sting stung stung chích, ñoát strike struck struck ñaùnh swear swore sworn theà sweep swept swept queùt swim swam swum bôi, loäi swing swung swung ñaùnh ñu take took taken caàm, naém teach taught taught daïy tear tore torn xeù raùch tell told told baûo, keå think thought thought suy nghó throw threw thrown neùm Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 21 thrust thrust thrust aán maïnh understand understood understood hieåu wake woke woken ñaùnh thöùc wear wore worn maëc, ñoäi weave wove woven deät weep wept wept khoùc wet wet wet laøm öôùt win won won thaéng write wrote written vieát * Coù theå theâm “ed” ñeå thaønh laäp V2/3. ☺ Chuùc caùc em thaønh coâng!!!ù ù øù ù øù ù ø Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11-HKII (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 22 MUÏC LUÏC Trang Unit 9: THE POST OFFICE ……………………………………………………………………1 Unit 10: NATURE IN DANGER …………………………………………………………….4 Unit 11: SOURCES OF ENERGY …………………………………………………………..6 Unit 12: THE ASIAN GAMES ………………………………………………………………..8 Unit 13: HOBBIES ……………………………………………………………………………….10 Unit 14: RECREATION ……………………………………………………………………….12 Unit 15: SPACE CONQUEST ……………………………………………………………….14 Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ………………………………………..16 Phuï luïc : ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUY TAÉC THÖÔØNG GAËP ……………………………18

Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Học Kỳ Ii

courteous (a) lịch sự

equip (v) trang bị

express (a) nhanh

Express Mail Service (EMS) dịch vụ

chuyển phát nhanh

facsimile (n) bản sao, máy fax

graphic (n) hình đồ họa

Messenger Call Service (n) dịch vụ

notify (v) thông báo

parcel (n) bưu kiện

press (n) báo chí

receive (v) nhận

recipient (n) người nhận

secure (a) an toàn, bảo đảm

service (n) dịch vụ

spacious (a) rộng rãi

speedy (a) nhanh chóng

staff (n) đội ngũ

subscribe (v) đăng ký, đặt mua (dài

surface mail (n) thư gửi đường bộ

hoặc đường biển

technology (n) công nghệ

thoughtful (a) sâu sắc

transfer (n;v) chuyển

transmit (v) gửi, phát, truyền

well-trained (a) lành nghề

clerk (n) thư ký

customer (n) khách hàng

document (n) tài liệu

fee (n) chi phí

Flower Telegram Service (n) dịch vụ

ve (v) nhận được resign (v) từ chức step (n) bước đi Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 15 E. LANGUAGE FOCUS contact (v) liên lạc figure (n) con số; hình hurt (v) làm đau, đau jacket (n) áo vét leg (n) chân mirror (n) gương try on (v) thử (quần áo) ☺ GRAMMAR 1) Could, was/were able to (có thể, có khả năng) 1.1. Could: được dùng để chỉ khả năng nói chung hoặc được phép làm điều gì trong quá khứ. Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. (Ông tôi rất thông minh. Ông có thể nói năm thứ tiếng.) Ex2: W e were totally free. W e could do whatever we wanted. (Chúng ta hoàn toàn rãnh rỗi. Chúng ta có thể làm những gì mình muốn.) 1.2. W as/were able to: bên cạnh chỉ khả năng COULD, còn được được dùng để chỉ khả năng xảy ra ở một tình huống cụ thể trong quá khứ. Ex: A girl fell into t he river, but fortunately we were able to rescue her. (Một cô gái té xuống sông, nhưng thật may mắn chúng tôi có thể cứu cô ta.) *CHÚ Ý: đối với câu phủ định, có thể dùng COULD NOT hoặc W AS/W ERE NOT ABLE TO. Ex: My father couldn't swim. (=My father wasn't able to swim.) TÓM TẮT: COULD W AS/W ERE ABLE TO Khả năng Khả năng Nói chung Cụ thể NOT NOT 2) Tag questions (câu hỏi đuôi) biết cách thành lập câu hỏi đuôi. Ex1: You are a student, aren't you? Ex2: The film wasn't very interesting, was it? Ex3: Mary does a lot of homework every day, doesn't she? Ex4: John didn't go to school yesterday, did he? Ex5: We have seen this film twice, haven't we? Ex5: They can swim very fast, can't they? Hãy cho biết cách thành lập câu hỏi đuôi. Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 16 UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD ☺ VOCABULARY A. READING base (n) nền móng block (n) khối burial (n) sự mai táng chamber (n) buồng, phòng circumstance (n) tình huống construction (n) công trình; sự xây dựng enclose (v) dựng tường, rào (xung quanh cái gì) entrance (n) lối vào exit (n) lối ra journey (n) cuộc hành trình mandarin (n) vị quan man-made (a) nhân tạo metre square (n) mét vuông mysterious (a) huyền bí, bí ẩn pharaoh (n) vua Ai Cập cổ pyramid (n) kim tự tháp ramp (n) đường dốc rank (v) xếp hạng spiral (a) hình xoắn ốc stone (n) đá surpass (v) vượt qua, trội hơn theory (n) giả thuyết tomb (n) mộ, mồ, mả treasure (n) kho báu wall (n) bức tường wheelchair (n) xe lăn wonder (n) kỳ quan B. SPEAKING builder (n) người xây dựng fact (n) sự thật, sự việc giant (a) khổng lồ high (a) cao opinion (n) ý kiến sure (a) chắc chắn transport (v) vận chuyển C. LISTENING ancient (a) cổ, thời xưa attraction (n) sự thu hút average (a) trung bình cover (v) bao phủ dynasty (n) triều đại feature (n) đặc điểm height (n) độ cao length (n) chiều dài magnificence (n) vẻ tráng lệ, lộng lẫy province (n) tỉnh roadway (n) đường đi significance (n) sự quan trọng visible (a) có thể thấy được world heritage (n) di sản thế giới D. WRITING architecture (n) kiến trúc brief (a) ngắn gọn, vắn tắt central Vietnam (n) miền Trung Việt Nam Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 17 consist of (v) bao gồm dedicate (v) dành cho (để tưởng nhớ) god (n) vị thần illustrate (v) minh hoạ in honour of (exp) để tưởng nhớ (tỏ lòng tôn kính) marble (n) cẩm thạch sandstone (n) sa thạch (đá do cát kết lại thành) statue (n) tượng throne (n) ngai vàng tower (n) tháp E. LANGUAGE FOCUS believe (v) tin escape (v) chạy thoát factory (n) nhà máy flood (n) lũ lụt homeless (a) vô gia cư prisoner (n) tù nhân puppy (n) chó con, cún report (v) báo cáo strike (n) cuộc đình công suppose (v) cho là wanted (a) bị truy nã ☺ GRAMMAR Trong phần này, các em sẽ biết sử dụng hai cách mới để chuyển câu tường thuật sang câu bị động. Hãy quan sát các ví dụ và cho biết đó là hai cách nào. (A) là viết tắt của Active (chủ động) và (P) là Passive (bị động). Ex1: (A) People say that he is intellige nt. (P1)It is said that he is intelligent. (P2) He is said to be intelligent. Ex2: (A) They believed that she came here. (P1)It was believed that she came here. ( P2) She was believed to come here Hãy cho biết hai cách chuyển câu tường thuật sang bị động các em vừa học được. (P1) (A) S + V + that + S + V (P2) * CHÚ Ý: động từ tường thuật thường gặp: say (nói), think (nghĩ), believe (tin), suppose (cho là), report (tường thuật), expect (trông chờ), know (biết) Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 18 PHỤ LỤC: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP Hiện tại Quá khứ QK PT Nghĩa am/is/are was/were been thì, là, ở arise arose arisen xuất hiện bear bore borne sinh ra beat beat beaten đánh, đập become became become trở nên begin began begun bắt đầu bend bent bent cúi, gập bet bet bet đánh cuộc bite bit bitten cắn bleed bled bled chảy máu blow blew blown thổi break broke broken làm vỡ breed bred bred nuôi bring brought brought mang build built built xây dựng burn* burnt burnt đốt cháy burst burst burst bừng cháy buy bought bought mua catch caught caught bắt được choose chose chosen chọn lựa come came come đến cost cost cost trị giá creep crept crept bò cut cut cut cắt dig dug dug đào do did done làm draw drew drawn vẽ dream* dreamt dreamt mơ drink drank drunk uống drive drove driven lái xe eat ate eaten ăn fall fell fallen té xuống feed fed fed cho ăn feel felt felt cảm thấy Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 19 fight fought fought đánh nhau find found found tìm thấy fit fit fit vừa vặn fly flew flown bay forecast forecast forecast dự báo forget forgot forgot(ten) quên forgive forgave forgiven tha thứ freeze froze frozen đông lạnh get got got(ten) đạt được give gave given cho go went gone đi grind ground ground nghiền grow grew grown mọc hang hung hung treo have had had có; dùng hear heard heard nghe hide hid hidden che giấu hit hit hit đụng hold held held cầm,nắm,tổ chức hurt hurt hurt làm đau keep kept kept giữ know knew known biết lay laid laid đặt, để lead led led dẫn dắt learn* learnt learnt học leave left left rời khỏi lend lent lent cho mượn let let let để cho lose lost lost đánh mất make made made làm mean meant meant nghĩa là meet met met gặp overcome overcame overcome vượt qua pay paid paid trả tiền put put put đặt, để quit quit quit thoát ra read read read đọc Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 20 ride rode ridden cưỡi, đạp xe ring rang rung reo, rung rise rose risen nhô,mộc lên run ran run chạy say said said nói seek sought sought tìm kiếm sell sold sold bán send sent sent gửi đi set set set xếp đặt shake shook shaken lắc shoot shot shot bắn shut shut shut đóng lại sing sang sung hát sink sank sunk chìm, đắm sit sat sat ngồi sleep slept slept ngủ slide slid slid trượt đi smell* smelt smelt ngửi speak spoke spoken nói speed sped sped tăng tốc spell spelt spelt đánh vần spend spent spent tiêu xài spill spilt spilt tràn ra spread spread spread lan truyền stand stood stood đứng sting stung stung chích, đốt strike struck struck đánh swear swore sworn thề sweep swept swept quét swim swam swum bơi, lội swing swung swung đánh đu take took taken cầm, nắm teach taught taught dạy tear tore torn xé rách tell told told bảo, kể think thought thought suy nghĩ throw threw thrown ném Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 21 thrust thrust thrust ấn mạnh understand understood understood hiểu wake woke woken đánh thức wear wore worn mặc, đội weave wove woven dệt weep wept wept khóc wet wet wet làm ướt win won won thắng write wrote written viết * Có thể thêm "ed" để thành lập V2/3. ☺ Chúc các em thành công!!!ù ù øù ù øù ù ø Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11-HKII (CTC) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Học, học nữa, học mãi!!! Trang 22 MỤC LỤC Trang Unit 9: THE POST OFFICE ..............................................................................1 Unit 10: NATURE IN DANGER ......................................................................4 Unit 11: SOURCES OF ENERGY ....................................................................6 Unit 12: THE ASIAN GAMES ..........................................................................8 Unit 13: HOBBIES ...........................................................................................10 Unit 14: RECREATION ..................................................................................12 Unit 15: SPACE CONQUEST .........................................................................14 Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD ...............................................16 Phụ lục : ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP .................................18

Bộ Từ Vựng Tiếng Anh 11

Các em có thừa quyết tâm, và kế hoạch nghiêm chỉnh dành cho nó.

Tuy nhiên, các em gặp khó khăn, và đang loay hoay tìm kiếm một phương pháp học hiệu quả. Các em gặp khó khăn về cách học Từ vựng cũng như ngữ pháp.

phương pháp Lí do thứ nhất, textbook, từ điển, hay wordlist,.. mà các em chọn học rất thô và dễ gây chán nản.

các em Lí do thứ hai, chưa có phương pháp ôn tập lại từ vựng một cách khoa học. Điều này có thể khiến các em dễ dàng quên hết những gì đã học và dễ dàng bỏ cuộc.

Theo như sự nghiện cứu của các giáo sư và các chuyên gia về NLP (Neuro – Linguistic Programming – Lập trình ngôn ngữ tư duy tại Mỹ) thì con người chúng ta học hỏi và tiếp nhận thông tin qua 05 giác quan gồm: V (Visual): thị giác (nhìn), thính giác (nghe), xúc giác (vận động, sờ chạm), vị giác (nếm) và khứu giác (ngửi). Trong 5 giác quan đó, có 3 cách tiếp nhận thông tin chính: Hình ảnh, A (Auditory): Âm thanh, K (Kinesthetic): Vận động

Phương pháp VAK

Trong thực tế, chúng ta sử dụng cả 3 phương pháp này để học từ vựng. Tuy nhiên một số người có khuynh hướng sử dụng phương pháp nào đó nổi trội hơn hơn phương pháp còn lại.

Với những người có khuynh hướng sử dụng thị giác thì có thói quen học từ vựng thông qua hình ảnh.

Với những người có khuynh hướng sử dụng thính giác thì có thói quen học từ vựng thông qua âm thanh.

Với những người có khuynh hướng sử dụng xúc giác thì có thói quen học từ vựng thông qua sự vận động (game).

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Với một lượng kiến thức cần nhớ, sau 24 giờ, não bộ con người chỉ còn nhớ được 35,7 %. Sau 1 tháng, não bộ chỉ còn nhớ khoảng 21% lượng kiến thức học được. Nghĩa là ngày hôm nay bạn học 10 từ vựng , 1 tháng sau có thể bạn chỉ còn nhớ vọn vẹn 2 từ.

Điều này giải thích vì sao hôm trước bạn có thể học rất kỹ, rất thuộc 1 từ, nhưng vài ngày sau gặp lại thì quên mất. Vì thế, việc ôn tập lại kiến thức đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình ghi nhớ.

Sơ đồ mô tả quá trình suy giảm khả năng ghi nhớ của não bộ qua thời gian:

Sơ đồ mô tả quá trình suy giảm khả năng ghi nhớ của não bộ qua thời gian

Điều quan trọng nhất để học từ vựng hiệu quả và nhớ lâu là ôn tập thường xuyên. Việc ôn tập thường xuyên sẽ giúp cho não gợi nhớ lại những thông tin đã có trong não bộ nhằm cũng cố trí nhớ dài hạn.

Các nghiên cứu của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về não bộ và phương pháp học tập, chứng minh rằng “Không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả sẽ khiến cho não bộ nhanh chóng quên đi và kiến thức gần như biến mất hoàn toàn theo thời gian”.

Chính vì lí do đó, chương trình ôn tập của VOCA được thiết kế dựa trên những nghiên cứu khoa học về việc ôn tập thường xuyên mang lại hiệu quả tốt nhất cho học viên.

Quy trình ôn tập sẽ diễn ra như sau:

Chỉ cần tuân theo những bước ôn tập trên, chắc chắn kết quả nhớ từ vựng đã học của các em sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Đọc đến đây, các em có cảm thấy thích thú và háo hức muốn biết phương pháp mà VOCA đang chia sẽ là gì hay không? Các em có thực sự muốn cải thiện điểm số tiếng Anh trên lớp của mình lên 7, 8 hoặc 9 điểm. Và hơn hết, các em có thể tự tin bước vào kỳ thi tiếng Anh Quốc gia mà không phải lo lắng, bận tâm vì mình yếu kém.

– VOCA giúp các em ghi nhớ từ vựng sâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ từ vựng sâu sắc, và không rơi vào trạng thái “học trước quên sau”.

– VOCA có đầy đủ phiên bản học dành cho Máy tính/Laptop, ứng dụng trên Smartphone (điện thoại thông minh). Chính vì vậy, bạn có thể học VOCA ‘mọi lúc, mọi nơi’ (khi ở nhà, hay trên lớp học, tại công ty, hay trên xe buýt, hoặc lúc nằm trên giường ngủ..). Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ, giúp bạn tăng tốc tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Vựng Và Ngữ Pháp Bài 25

Tèn tén ten!!! Hôm nay là Từ vựng và ngữ pháp bài 25, bài học cuối của N5 trong bộ sách Minna no Nihongo rồi đấy. Chúng mình đã bên nhau được một thời gian khá lâu rồi đấy! ^^Trong bài 25, bạn sẽ được tiếp cận với mẫu câu nói về giả định, điều kiện…

Đừng quên ôn lại các bài học trước nha! Còn bây giờ, chinh phục nốt bài 25 trong N5 thôi nào!!!

I. Từ vựng

TT TỪ VỰNG HÁN TỰ ÂM HÁN NGHĨA

1 かんがえます 考えます KHẢO nghĩ, suy nghĩ

2 [えきに~] つきます [駅に~]着きます DỊCH TRƯỚC đến [ga]

3 りゅうがくします 留学します LƯU HỌC du học

4 [としを~]とります [年を~]取ります NIÊN THỦ thêm [tuổi]

5 いなか 田舎 ĐIỀN XÁ quê, nông thôn

6 たいしかん 大使館 ĐẠI SỨ QUÁN đại sứ quán

7 グループ  ~  ~ nhóm, đoàn

8 チャンス  ~  ~ cơ hội

9 おく 億 ỨC bên trong cùng, phía sâu bên trong

10 もし[~たら]  ~ ~ nếu [~ thì]

11 いくら[~ても]  ~ ~ cho dù, thế nào [~ đi nữa]

12 てんきん 転勤 CHUYỂN CẦN việc chuyển địa điểm làm việc

13 こと  ~  ~ việc (~のこと: việc ~)

14 いっぱいのみましょう 一杯飲みましょう。 NHẤT BÔI ẨM

15 「いろいろおせわになりました [いろいろ]お世話になりました。 THẾ THOẠI Anh/chị đã giúp tôi (nhiều).

16 がんばります 頑張ります NGOAN TRƯƠNG cố, cố gắng

17 どうぞおげんきで どうぞお元気で。 NGUYÊN KHÍ Chúc anh/chị mạnh khỏe.

II. Ngữ pháp

1. Thể thông thường quá khứ + ら、。。。Nếu/ giả sử ~…

Cách dùng : dùng khi người nói muốn biểu thị ý kiến, tình trạng, yêu cầu của mình trong trường hợp điều kiện được giả định

Ví dụ: おかねが あったら、ヨーロッパ りょこうします。 Nếu có tiền tôi sẽ đi du lịch Châu Âu

じかんが なかったら、テレビを みません。 Nếu không có thời gian tôi sẽ không xem ti vi

やすかったら、パソコンを かいたいです。 Nếu rẻ tôi muốn mua cái máy tính

ひまだったら、てつだってください。

いいてんきだったら、さんぽしませんか。 Nếu thời tiết đẹp thì bạn có đi bộ cùng tôi không?

2. V(た)+ら… sau khi ~

Cách dùng: Biểu thị một động tác hay một hành vi nào đó sẽ được làm hoặc 1 tình huống sẽ xảy ra khi 1 sự việc nào đó mà được cho là chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai được hoàn thành hoặc đạt được Thì của mệnh đề chính luôn ở thời hiện tại

Ví dụ : 9じになったら、でかけましょう。 Chúng ta sẽ đi ra ngoài khi nào 9 giờ

うちへ かえったら、すぐ シャワーを あびます。 Về nhà là tôi đi tắm ngay

なんじごろ けんがくに いきますか。 Khoảng mấy giờ thì đi tham quan?

あさごはんを たべたら、すぐ 会社へきます。 Sau khi ăn cơm sáng xong là đến công ty ngay

3. Điều kiện ngược

Cấu trúc: Động từ thể て+も Tính từ đuôi [い] bỏ [い] + くて+も Danh từ/ tính từ đuôi [な] bỏ [な] +で+も

Nghĩa : Dù ~,cùng ~

Cách dùng: dùng khi một hành động nào đó trong một hoàn cảnh nhất định đáng ra phải làm nhưng lại không làm, một việc nào đó đáng ra phải xảy ra nhưng lại không xảy ra, hoặc một kết quả trái với quan niệm thông thường của mọi người.

Ví dụ: たかくても、このシャツを かいたいです。 Mặc dù đắt nhưng tôi vẫn muốn mua cái áo sơ mi này

休みの日でも、しごとを します。 Mặc dù là ngày nghỉ nhưng vẫn làm việc

4. もし và いくら

a. もし

Cách dùng :[もし] được sử dụng trong mẫu câu giả định [~たら] để nhấn mạnh giả thuyết của người nói

Ví dụ : もし おくえんあったら、いろいろなくにを りょこうしたいです。 Nếu có 100 triệu yên tôi muốn đi du lịch thật nhiều nước

b. いくら

Cách dùng : [いくら] được sử dụng trong mẫu câu [~ても(~でも], nhấn mạnh về mức độ điều kiện

Ví dụ : いくら かんがえても、わかりません。 Mặc dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng hiểu được

5. Danh từ + が

Cách dùng: Trợ từ biểu thị chủ ngữ trong mệnh đề phụ Ngoài mệnh đề phụ với 「から」, trong mệnh đề phụ với 「~たら」、「~手も」、「~と」、「~とき」、「~まえに」、… cũng dùng 「が」để biểu thị chủ ngữ.

Ví dụ: ともだちがくるまえに、へやをそうじします。 Trước khi bạn đến chơi, tôi dọn phòng

つまがびょうきのとき、かいしゃをやすみます。 Khi vợ bị ốm, tôi nghỉ làm.

ともだちがやくそくのじかんにこないがったら、どうしますか。 Nếu bạn không đến đúng giờ hẹn thì bạn sẽ làm gì?

Bài học tiếp theo: Từ vựng và ngữ pháp bài 26

Vinanippon

Bạn đang xem bài viết Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!