Top 7 # Video Học Tiếng Anh Nâng Cao Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

109 Video Học Jquery Cơ Bản Đến Nâng Cao ( Giáo Trình Tiếng Việt ).

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 Bài số 12 One page website phần html.mp4 Bài số 13 One page website phần css.mp4 Bài số 14 One page website phần jQuery _ hàm chuyển động body.mp4 Bài số 15 One page website phần jQuery _ giới thiệu hàm offset.mp4 Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 Bài số 21 Viết mã jQuery_ Phần xử lý cho nút.mp4 Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 Bài số 23 Viết mã jQuery_ Phần xử lý tổng hợp.mp4 Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 Bài số 38 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html.mp4 Bài số 39 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS.mp4 Bài số 40 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 41 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 1 html.mp4 Bài số 42 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 CSS.mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động(1).mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 44 Tổng kết.mp4 Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 Bài số 46 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 47 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 2_ CSS.mp4 Bài số 48 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 3_ jQuery.mp4 Bài số 49 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 4_ Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 Bài số 50 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 5_ Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 Bài số 51 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 6_ Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 Bài số 52 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 7_ Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box – Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery – Phần 1 HTML và CSS.mp4 Bài số 55 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 2_ HTML.mp4 Bài số 56 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 3_ Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang chúng tôi và kiến thức cần áp dụng.mp4 Bài số 58 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 59 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 2 _ CSS.mp4 Bài số 60 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 3_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 Bài số 61 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 4_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 Bài số 62 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 5_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 Bài số 63 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 6_ Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 Bài số 64 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 7_ Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 Bài số 65 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 8_ Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide _ hiệu ứng ‘let me in’.mp4 Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide _ hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 Bài số 70 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 1 – HTML.mp4 Bài số 71 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 2 – CSS.mp4 Bài số 72 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 3 – jQuery.mp4 Bài số 73 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 Bài số 74 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 5 – Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 Bài số 75 Project 9_ Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng_ Scroll, wow js, animate css.mp4 Bài số 76 Project 9_ Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 Bài số 77 Project 9_ Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 Bài số 78 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery.mp4 Bài số 79 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 1 HTML + CSS.mp4 Bài số 80 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 2 JQuery.mp4 Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 – Viết mã HTML.mp4 Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 – Viết mã jQuery.mp4 Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 – Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 – Filter bằng cách Quicksearch.mp4 Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy – Phần 2_ Hiệu ứng scroll và animate.mp4 Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax – Phần 1.mp4 Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – Phần 2.mp4 Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 1.mp4 Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 2.mp4 Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 Tài liệu.rar

Đây là DATA nằm trong Box VIP.  Bạn có thể mua lẻ 1 giáo trình hoặc trả 1 lần để truy cập 6TB Video học tập theo Link ở dưới.

Khóa Học Tiếng Trung Nâng Cao

Khóa học dành cho các bạn đã học qua Tiếng Trung cơ bản ( Hán Ngữ giao tiếp 1) và có nhu cầu học cao để nói và dịch chuyên sâu phục vụ công việc và mục đích kinh doanh.

Trong các buổi học, bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung. Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao vốn từ vừng về kinh tế, văn hóa, xã hội,… giúp người học tự tin trong bất kì hoàn cảnh giao tiếp nào. Nội dung khóa học bao gồm:

* Giai đoạn 1: Cách viết chữ Hán (5-8 buổi đầu)

– Các cấu trúc ngữ pháp nâng cao và chuyên sâu trong giao tiếp tiếng Trung

– Hội thoại Mua sắm quần áo

哪儿卖中式衣服 Nǎr mài Zhōngshì yīfu? (Cậu ơi, mua quần áo kiểu Trung Quốc ở đâu nhỉ?)

你不知道吗?你来北京多长时间了 ?Nǐ bù zhīdào ma? Nǐ lái Běijīng duō cháng shíjiān le? (Cậu không biết à? Vậy cậu ở Bắc Kinh lâu chưa?)

我来北京半年了. 可是你在北京已经20年了,你是北京人,你当然比我知道的多 。 Wǒ lái Běijīng bàn nián le. Kěshì nǐ zài Běijīng yǐjīng 20 nián le, nǐ shì Běijīng rén, nǐ dāngrán bǐ wǒ zhīdào de duō. (Tớ đến Bắc Kinh nửa năm rồi. Nhưng cậu ở Bắc Kinh đã 20 năm rồi , cậu là người Bắc Kinh, tất nhiên biết nhiều hơn tớ rồi)

你说得对, 现在北京的商店和商场多级了. 大商场的东西比小商场的东西贵,可是小商场的东西不一定比大商场的差 。 Nǐ shuō de duì, xiànzài Běijīng de shāngdiàn hé shāngchǎng duō jí le. Dà shāngchǎng de dōngxi bǐ xiǎo shāngchǎng de dōngxi guì, kěshì xiǎo shāngchǎng de dōngxi bù yīdìng bǐ dà shāngchǎng de chà. (Cậu nói đúng, bây giờ các cửa hàng và trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh rất nhiều. Đồ ở các Trung tâm mua sắm lớn đắt hơn ở các cửa hàng nhỏ nhưng đồ ở các cửa hàng nhỏ chưa chắc đã kém hơn đồ ở các Trung tâm mua sắm lớn đâu)

✔️ Thực hành dịch những câu nói trong cuộc sống thường ngày

– Làm chủ 1000 từ vựng tiếng Trung trong giao tiếp

– Nắm chắc cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung trong quá trình nói và viết tiếng Trung

– Viết tiếng Trung thành thạo, diễn đạt lưu loát.

– Tự tin giao tiếp tiếng Trung với người bản địa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Học phí khóa học tiếng Trung Quốc nâng cao

Trong mỗi lớp học tiếng Trung Quốc nâng cao, số lượng học viên khoảng từ 8-10 người. Từ đó, người học sẽ nhận được sự quan tâm chỉ dạy tận tình từ phía giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng buổi học. Ngoài ra, tại Tiếng Trung Mr Giang tổ chức nhiều ca học linh hoạt phù hợp với tất cả đối tượng từ học sinh, sinh viên, người đi làm.

Khóa học tiếng Trung nâng cao được đầu tư bài bản đi kèm bộ giáo trình Hán ngũ đạt chuẩn, do Thạc sĩ Đào Trường Giang trực tiếp giảng dạy. Học phí khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi học viên:

Khóa Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao

Hiện nay, Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Không chỉ được sử dụng trong học tập, trong giao tiếp hằng ngày. Học Tiếng Anh còn đem đến những lợi thế tích cực trong công việc, giúp mọi người tiếp cận và đến gần hơn với nền văn hóa thời kỳ hội nhập đổi mới. Chính vì thế, nhu cầu sử dụng tiếng Anh thành thạo, đặc biệt là luyện ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao, cải thiện trình độ ngoại ngữ rất được mọi người chú trọng đầu tư.

Theo khảo sát từ tình hình thực tế, Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội nhận thấy, học viên ngày nay dành nhiều sự quan tâm đến kỹ năng viết, biết nhiều từ vựng và nắm chắc về ngữ pháp. Do đó, trung tâm đã triển khai tổ chức Khóa học Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao với nhiều ưu đãi lớn.

Thông tin chi tiết khóa học:

+ Học phí: 2.200.000đ

+ Thời gian học: 40 Tiết (45 Phút/tiết)

+ Đối tượng theo học: Khóa học này được dành cho những học viên đã nắm được kiến thức Tiếng Anh cơ bản nền tảng, và có nhu cầu học chuyên sâu, nâng cao hơn.

+ Kiến thức đạt được: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao. Nắm được những chức năng và cách sử dụng các loại từ: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, và các cách chia thì.

+ Quyền lợi học viên:

Miễn phí 100% lệ phí làm chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên tham dự đủ 100% buổi học.

Giảm 15% học phí khóa thứ 2 khi đăng kí 2 khóa cùng lúc

Giảm 10 % cho học viên đăng ký khóa học tiếp theo.

Tặng ngay 10% trên tổng hóa đơn dịch thuật (Công ty có hóa đơn VAT) khi mang thẻ học viên đến dịch thuật hoặc công chứng tài liệu.

Miễn hoàn toàn học phí học ngoại ngữ khi đăng ký du học tại Công Ty.

Lí do cần học Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao ngay

Top 4 yếu tố thuyết phục nên học Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao

Trong những bài viết trước, chúng tôi đã đề cập rất nhiều đến vai trò, vị trí, ý nghĩa của Tiếng Anh trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tùy theo vị trí, công việc, chức vụ mà mỗi người có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi về tiếng Anh ở những mức độ khác nhau.

Nếu như bạn chỉ cần giao tiếp, chào hỏi hẳng ngày thì một khóa học Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản hoàn toàn có thể giúp bạn có đủ kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ cần bạn chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức từ vựng thường xuyên. Thế nhưng, trong quá trình làm việc cần tham khảo những tài liệu, những bài báo kiến thức chuyên môn thì chắc chắn, chỉ với trình độ Tiếng Anh cơ bản sẽ làm bạn hạn chế tiếp nhận khá nhiều thông tin, gây trì trệ và ảnh hưởng tới tiến độ công việc của bạn. Do đó, nhu cầu học Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao lúc này là vô cùng cần thiết.

Hiểu rõ ích lợi của việc học Tiếng Anh Nâng Cao

Tiếng Anh đã và đang là ngôn ngữ quốc tế thứ hai được sử dụng chính thức ở nhiều quốc gia trên thế giới. Học tiếng Anh là quá trình học và hoàn thiện cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết. Và những điều này là kiến thức bắt buộc phải có ở khóa học Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao.

Làm thế nào để nâng cao trình độ Tiếng Anh?

Không ít người thường có thói quen check lỗi ngữ pháp Tiếng Anh bằng phần mềm kiểm tra lỗi, chính tả như Google dịch. Tuy nhiên, hạn chế của những phần mềm này, chính là chúng chỉ phát hiện ra lỗi sai cơ bản ở một số câu ngắn gọn nhất định. Nhưng khi đặt vào ngữ cảnh giao tiếp, những phần mềm hoàn toàn vô dụng. Do đó, hơn ai hết, bản thân mỗi người cần tích lũy kiến thức về ngữ pháp để tự mình viết đúng, hiểu đúng và chỉ nên sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra, chứ không được phép ỷ lại.

Thực hành thường xuyên

Thực hành luyện tập ngữ pháp Tiếng Anh thường xuyên là cách hữu ích giúp cải thiện khả năng ngoại ngữ hiệu quả, nhanh chóng. Tốt hơn hết, bạn nên học theo lộ trình từ dễ đến khó, từ ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đến ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao. Nắm vững quy tắc chia thì, các trường hợp nào thì nên dùng thì nào, mẫu câu nào.

Bên cạnh đó, người học cần chăm chỉ rèn luyện trình độ ngoại ngữ của mình thông qua các bài tập ngữ pháp chuyên sâu. Ứng dụng các mẫu câu vào quá trình giao tiếp mỗi ngày.

Tự đánh giá

Tuy nhiên, để có thể làm được những điều trên, bạn cần biết trình độ hiện tại của mình là đang ở đâu, để lên kế hoạch và phân bổ thời gian học tập, phân luồng kiến thức cho phù hợp.

Trong quá trình tự học tiếng Anh tại nhà, bạn có thể tự ra những đề kiểm tra để phát hiện những điểm mình còn hạn chế. Tuy nhiên, phương án này chỉ thực sự đem lại kết quả khi bạn đã là người có kiến thức tiếng Anh nền tảng vững chắc.

Trong trường hợp bạn không hội tụ được những điều ấy, bạn nên tìm đến những địa chỉ, trung tâm ngoại ngữ dạy Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng cao để được hướng dẫn, giảng dạy có quy trình phù hợp với năng lực bản thân một cách chuẩn xác hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm học Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao hiệu quả nhất

Có nhiều bạn cho rằng, bản thân đã dành hơn mười mấy năm ròng để học Tiếng Anh, bao nhiêu đó là đủ để nắm sành sỏi ngữ pháp Tiếng Anh. Thế nhưng, những gì bạn học ở nội dung nhà trường giảng dạy chỉ dừng lại ở mức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản.

Khi bạn có nhu cầu cần ngoại ngữ để làm CV xin việc, đi phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, làm dự án,… Tất cả đều đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

Nếu như có ai đó hỏi rằng, kỹ năng nào là quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Anh. Tôi xin trả lời rằng chính là kỹ năng viết. Vì sao ư? Dù cho bạn có nói tiếng Anh hay đến đâu, nghe hiểu tiếng Anh giỏi như thế nào, nếu bạn không viết ra giấy thì tất cả đều là công cốc. Đơn cử như khi tốt nghiệp, bạn vượt qua đợt phỏng vấn nhưng khi sếp yêu cầu trình CV, nếu không biết viết hoặc viết sai ngữ pháp, liệu rằng nhà tuyển dụng có còn thích bạn hay không?

Đặt câu thú vị để ghi nhớ Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao

Cách thức này vô cùng hữu dụng, đặc biệt là trong những trường hợp cần ghi nhớ một nội dung kiến thức nào đó.

Ví dụ: Trong trường hợp bạn cần học thuộc làu những cụm động từ đi kèm giới từ. Ở đây tôi chọn từ Work (làm việc), sẽ đi kèm với giới từ: Agains, toward,…

Bạn có thể đặt câu như sau:

” The wizard worked toward the last castle despite the hazard “

Từ đây, bạn có thể ghi nhớ được cụm từ: work toward + N (noun): nỗ lực hết sức để đạt được điều gì đó.

Ngoài ra, trong quá trình học ngữ pháp tiếng anh, bạn cũng nên sưu tập những câu ngữ pháp có cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ được sử dụng phổ biến như:

Ví dụ: S + V + Not only + Adv/Adj + But also + Adv/Adj (không những… mà còn)

” You are not only nice, but also beautiful ” (bạn không những tốt bụng mà còn xinh đẹp)

Đặc thù bộ môn tiếng Anh rất cần tính ứng dụng nhanh nhạy. Bạn không thể chỉ ôm sách vở ngồi “tụng” cho thuộc cấu trúc ngữ pháp. Làm như vậy không những vô ích, mà còn khiến bạn mất thời gian, học không hiệu quả.

Tập nhìn cấu trúc ngữ pháp từ câu sẵn có

Đây là một trong những cách học ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao cực kỳ hiệu quả. Cách này giúp bạn không bị “ngộp” bởi những câu dài loằng ngoằng và nhiều từ mới. Mà còn gián tiếp giúp bạn biết thêm từ vựng.

Bạn có thể áp dụng chiêu này cho các tài liệu tiếng Anh sẵn có. Nếu chưa quen hoặc chỉ mới áp dụng, bạn nên phân tích ngữ pháp theo từng câu, trước khi tham lam ôm đồm phân tích cả đoạn văn dài.

Rèn ngữ pháp Tiếng Anh qua lỗi sai

Dân gian có câu: “Đòn đau nhớ đời”. Thật sự không chỉ riêng trong trường hợp học Tiếng Anh, trong cuộc sống, trong công việc, sẽ có những lúc bạn làm sai và bị quở mắng. Bạn có thể thất vọng, buồn chán, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ tái phạm, lặp lại lỗi sai đó thêm một lần nào nữa.

Nếu bạn còn đi học, có thể dựa vào những lỗi sai thầy cô đã chỉ ra trong các bài kiểm tra định kỳ, và rút kinh nghiệm. Hoặc lên Youtube, search ngay cụm từ khóa “common English mistakes”, tức là những lỗi sai thường gặp trong tiếng Anh và chú ý lắng nghe phân tích.

Học thầy, học bạn bè, học ở mọi người xung quanh, và rút kinh nghiệm từ lỗi sai của người khác. Đó là một cách học ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao cực kỳ thông minh và hiệu quả.

Tạm Kết

Học ngoại ngữ là một chặng đường không hồi kết. Bạn phải luôn luôn cập nhật mỗi ngày để bắt kịp xu thế của thời đại. Việc học chưa bao giờ là đủ và không bao giờ là thừa. Nếu bạn muốn cải thiện trình độ Anh Văn của mình ngay hôm nay, hãy tham gia vào khóa học Ngữ Pháp Tiếng Anh nâng cao của Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội của chúng tôi.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề, sở hữu đội ngũ giảng viên 100% người bản ngữ, chúng tôi đã thực hiện tổ chức hàng trăm khóa học hữu ích:

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Nâng Cao

Read the passage and then answer the following questions:

Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes to work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M to 4.30 P.M. He watches T.V in the evening. He goes to bed at 10.45 P.M.

1. Who is this? – This……………………………………………………………………….

2. What time does he get up? – He gets……………………………………………..

3. What does he do at 6.30? – He has…………………………………………………

4. What time does he go to work? – He goes………………………………………..

5. How many hours does he work a day? – He works…………….. hours a day.

6. What does he do in the evening? – He watches…………………………………..

7. What does he do at 10.45? – He…………………………………………………………

8. Where is he at 8.30 A.M? – He is…………………………………………………………

Circle the best answer A,B,C or D:

9. It’s time ………………………. breakfast.

A. to B. in C. for D. eat

10.What …………………………. is it? It’s seven o’clock.

A. day B. time C. year D. month

11. What time ……………………… it? It’s ten thirty.

A. are B. am C. be D. is

12.It’s time for………………………………?

A. lunch B. learn C. play D. dance

13. What time is it? It’s……………………….o’clock.

A. thirty B. fourty C. twenty D. fifty

14. Excuse me.

………………………..?

A. Thanks B. No C. Yes D. What

15. Mai ……………………… lunch at 12.30.

A. have B. has C. does D. plays

16. What time does Linda have…………………..?

A. fifteen B. subject C. dinner D. football

17. My mother ………………….. lunch at twelve o’clock.

A. have B. learns C. plays D. has

18. His brother ………………………….. to work at 6.45 A.M.

A. go B. speak C. play D. goes

19. Her mother ……………………….. T.V in the evening.

A. watches B. watch C. plays D. goes

20. His father goes to work …………………….. the morning.

A. on B. in C. at D. to

21. She goes to bed at ……………………. P.M.

A. 10.30 B. 25.30 C. 32.30 D. 40.45

22. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.

A. Do B. Does C. Play D. Don’t

23. …………………………… time do you have lunch? At 11.20

A. what B. where C. when D. who

24. My father doesn’t work …………………………. the evening.

A. on B. to C. from D. in

25. I don’t ……………………….. T.V in the morning.

A. watches B. watch C. play D. learn

26. He works from 7.30A.M ………………………… 4.30 P.M.

A. on B. to C. at D. in

Choose the underlined word or phrase A, B, C or D

27. Where time is it? – It’s ten o’clock.

A B C D

28. He go to work at seven o’clock in the morning.

A B C D

29. My mother watch T.V in the evening.

A B C D

30. Nam go to school at 6.20 A.M in the morning.

A B C D

31. LiLi have lunch at 11.30 in the morning.

A B C D

32. I go to school on 6.30 A.M in the morning.

A B C D

III. Circle the odd one out

33. A. eleven B. twelve C. twenty D. time

34. A. where B. what C. when D. o’clock

35. A. lunch B. breakfast C. ice-cream D. dinner

36. A. evening B. morning C. afternoon D. work

37. A. go B. watch C. have D. lunch

38. A. school B. work C. bed D. ten

39. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday

40. A. at B. from C. to D. T.V