Top 12 # Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1, 2, 3

Đề cương tiếng Anh 12 giữa học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án

A. caring

B. careful

C. careless

D. care

A. chord

B. chores

C. jobs

D. choir

A. courses

B. plates

C. bowls

D. dishes

A. family

B. garden

C. home

D. room

A. share

B. divide

C. cut

D. tell

A. brought up

B. come up

C. brought out

D. come out

A. confide

B. confident

C. confidence

D. self-confidence

A. Mischief

B. Misbehavior

C. Mischievous

D. Misunderstanding

A. frank

B. quick

C. always

D. frankly

A. light

B. shift

C. hour

D. period

A. am

B. was

C. have been

D. had been

A. is trying

B. was trying

C. has been trying

D. would be trying

A. always leaves

B. always left

C. has always left

D. had always left

A. come

B. going to come

C. came

D. are coming

A. see

B. saw

C. will see

D. am seeing

A. I’m going to read it for you

B. I will read it for you

C. I have read it for you

D. I will be reading it for you

A. talked – went

B. were talking – was going

C. were talking -went

D. talked – was going

A. will be finishing

B. will have finished

C. have finished

D. had finished

A. trust

B. hide

C. declare

D. confide

A. towards

B. above

C. beneath

D. with

A. friends

B. colleagues

C. co-workers

D. counterparts

22. Catherine rejected many suitable men before settling on Tom.

A. said no to

B. accepted

C. met

D. saw

A. see

B. think

C. confide

D. consider

24. In English, the subject precedes the verb.

A. comes first

B. comes before

C. be in front

D. comes after

A. agreed

B. contractual

C. contract

D. contracted

A. rim

B. edge

C. border

D. side

A. keep

B. maintain

C. carry

D. lost

28. The minister was obliged to report at least once every six months.

A. must

B. had to

C. required

D was compulsory

29. He sacrificed a promising career to look after his handicapped daughter.

A. gave

B. threw away

C. gave up

D. let it go

30. The tall conical roof is open at the top, so that a circle of sunlight shines down into the pool.

A. shaped like a cone

B. having the shape of a rectangle

C. shaped like a square

D. circle

A. has been stopped

B. has stopped

B. has been stopping

D. has stopped

A. would have been

B. must be

C. had to be

D. was

A. came into force

B. were put into being

C. came true

D. were put into force

A. had never expected

B. has never expected

C. never expects

D. will never expect

A. get

B. attract

C. pay

D. buy

36. “I am going to your house”, he said to me.

A. He said to me he is going to your house.

B. He told me he was going to your house.

C. He told me he was going to my house.

D. He told me he is going to your house.

37. “I will take you to my house.”, he said to Mary.

A. He told Mary he will take her to my house.

B. He told to Mary he would take her to his house.

C. He told to Mary he would take you to my house.

D. He told Mary he would take her to his house.

38. “Are you sorry for what you did?”, the mother said to her son.

A. The mother told her son if you were sorry for what you had done.

B. The mother asked her son if he was sorry for what you had done.

C. The mother asked her son if he was sorry for what he had done.

D. The mother asked her son if he was sorry for what he did.

39. “Do you want to buy any second-hand books?”, she asked me.

A. She asked me if did you want to buy any second-hand books.

B. She asked me if you wanted to buy any second-hand books.

C. She asked me whether he wanted to buy any second-hand books.

D. She asked me whether I wanted to buy any second-hand books.

40. “We can go to the airport by taxi.”, they said.

A. They said they could go to the airport by taxi.

B. They said they can go to the airport by taxi.

C. They said we can go to the airport by taxi.

D. They said we could go to the airport by taxi.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 – 2021.

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: At Home

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. gồm các dạng bài tập như tìm từ có cách phát đúng, có trọng âm khác với các từ còn lại,… giúp các em học tốt hơn mon Tiếng Anh lớp 7.

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At homeBài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home Số 1Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

A. What a B. What the C. What an D. What

A. has B. is having C. have D. are having

A. How much B. Which C. What D. How

A. What B. Who C. Which D. When

A. older B. elder C. old D. oldest

6. What’s your father’s job?

A. His job is a fireman. B. He works a fireman.

C. He does a fireman. D. He is a fireman.

7. What is Hoa’s apartment like?

A. It’s large and clean. B. It’s 6 meters long.

C. It’s on the 3rd floor. D. It’s on Tran Nhat Duat Street.

8. Where do your parents work?

A. They work at the farm. B. They work on the farm.

C. They work in the farm. D. They work by the farm.

9. How many rooms are there in your house?

A. There have 6 rooms. B. Yes, there are 6 rooms.

C. There are 6 rooms. D. There aren’t 7 rooms.

10. Which is the most beautiful apartment?

A. The smallest one B. A smallest one.

C. The smaller one. D. A small one.

11. My uncle and aunt work on a farm far from Ha Noi.

(which is the best question for this answer)

A. What do your uncle and aunt work? B. When do your uncle and aunt work?

C. How do your uncle and aunt work? D. Where do your uncle and aunt work?

12. Huong’s parents are doctors and they work in a big hospital.

(which is the best question for this answer)

A. Where do they work?

B. What are Huong’s parents?

C. What are Huong’s parents’ jobs and where do they work?

D. What do Huong’s parents do?

13. Chi’s elder sister, journalist Loan, writes for the Lao Dong newspaper.

(which is the best question for this answer)

A. Who writes for the Lao Dong newspaper?

B. Which journalist writes for the Lao Dong newspaper?

C. Where does Chi’s elder sister work?

D. What is Chi’s elder sister?

14. The apartment on the ground floor is the most expensive of all.

(which is the best question for this answer)

A. Which apartment is the more expensive than the others?

B. Which apartment is the cheapest of all?

C. Which apartment is the most expensive of all?

D. What apartment is the most expensive of all?

15. Those doctors take care of sick people.(which is the best question for this answer)

A. Who do those doctors take care of?

B. Which people do those doctors take care of?

C. What do those doctors take care of?

D. Where do those doctors work?

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11 Bài 4

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 4 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 4 nhằm củng cố lý thuyết đã học, làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa 11 khác nhau trong chương trình học lớp 11.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Tài liệu học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện kiến thức đã học và làm quen với bài thi trắc nghiệm Hóa nhằm chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.

Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+, Ca 2+, Mg 2+, Ba 2+, H+, NO 3–. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng:

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO 3 và MgCO 3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là

Cho 47 gam K 2 O vào m gam dung dịch KOH 14%, thu được dung dịch KOH 21%. Giá trị của m là

Hòa tan một hỗn hợp gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X môt lượng vừa đủ BaCl 2 đã kết tủa ion SO 42- , thu được 11,65 gam BaSO 4 và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là

Cho 1 lít dung dịch gồm Na 2CO 3 0,1M và (NH 4) 2CO 3 0,25M tác dụng với 42 gam hỗn hợp rắn Y gồm BaCl 2 và CaCl 2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của BaCl 2 trong Y là

Đáp án đúng của hệ thống

Trả lời đúng của bạn

Trả lời sai của bạn

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

At School

sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học; đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At SchoolBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At School có đáp án: At School

I. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Children has help important

Interesting Learn libraries problems see use

Books play a very ………………… (1) part in your life. It’s true that every family …………………. (2) books. We can …………………(3) books every where. We can …………………(4) many things from books. Books ………………….(5) us in self-ducation and deciding ……………….. (6) in life.

Today, there are a lot of public ……………….. (7) in our country and all people have the right to ………………..(8) them.

Each year hundreds of new books for ………………….(9) appear in Viet Nam. The books are very …………………… (10) and children like reading them very much.

II. Em hãy ghép những cụm từ và chữ số tương ứng ở 3 cột A,B,C. Ví dụ: 6.40 = forty past six = twenty to seven A B C

7.15 twenty past eigh fifty past three

8.20 ten to four seven fifteen

12.30 a quarter past seven nine foty fine

9.45 half past twelve eight twenty

3.50 a quarter to ten twelve thirty

III. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

1. They are (studying/ study) science at the moment.

2. We can have a picnic either on Saturday (and/ or) on Sunday.

3. What time (dose Trung have/ is Trung has) music class?

4. The math books are (on/ at) the right.

5. What (other/ others) classes do you have on Thursday?

6. Is volleyball(a/ an) unpopular after-school activity?

7. We have four (ten-minutes/ ten-minute) breaks each day.

8. These (shelf/ shelves) on the left have dictionaries and literature in English.

9. In geography, we study the world, (its/ it’s) rivers and mountain ranges.

10. This is our library and (that/ those) are our books.

IV. Em hãy dùng từ gợi ý để viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.

1. It/ easy/ find/ book/ either/ author/ title.

2. Those/ book/ back/ lbrary/ be/ VietNamese.

3. Your father/ watch/ TV/ sitting room/ the moment?

4. Magazines/ newspapers/ be/ the rack/ conner/ the left.

5. Our library/ one/ the/ large/ libraries/ city.