Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai, Bah Nar

--- Bài mới hơn ---

 • Yêu Cầu Về Kiến Thức Và Kỹ Năng Dạy Luyện Từ Và Câu Tiếng Jrai Trong Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai
 • Mục Tiêu Cụ Thể Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai
 • Kế Hoạch Dạy Học Ngữ Văn Khmer Tiểu Học
 • Nội Dung Học Phần Phương Pháp Dạy Học Tiếng Khmer Trong Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Khmer
 • Dạy Kèm Tiếng Khmer Tại Nhà
 • 27/04/2015 2:11:41 CH – Lượt xem: 2673

  NGÔN NGỮ DÂN TỘC VÀ DẠY NGÔN NGỮ DÂN TỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

  Th.s Chử Lương Đào

  I. Chủ trương, đường lối,chính sách và pháp luật của Đảng và nhà nước về ngôn ngữ dân tộc và dạy ngôn ngữ dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  – Xưa nay, ở những quốc gia đa dân tộc, chính quyền bao giờ cũng có chính sách dân tộc, trong đó có chính sách ngôn ngữ dân tộc.

  – Trong lịch sử, những kẻ sau khi đã thôn tính quốc gia khác, cùng với bóc lột về kinh tế là âm mưu đồng hóa về chính trị và văn hóa. Ngôn ngữ xâm lược được truyền dạy cho một bộ phận nhỏ người bản địa với mục đích đào tạo công chức, viên chức cho chính quyền và bành trướng văn hóa.

  + Khi giành được độc lập dân tộc năm 938 sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, một mặt cha ông ta quyết tâm khẳng định và bảo vệ nền độc lập ấy, mặt khác lại xây dựng mô hình nhà nước phong kiến giống Trung Hoa. Và chữ Hán là ngôn ngữ hành chính chính thức của các triều đại phong kiến Việt Nam 10 thế kỉ, trừ triều đại Tây Sơn ngắn ngủi 4 năm chủ trương dùng chữ Nôm.

  +Thời thuộc Pháp ( 1861-1945) Việt Nam cùng tồn tại 4 loại văn tự là Pháp,Nôm, Hán, Quốc ngữ.

  * Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Ngoài người Việt (Kinh) chiếm 85% còn lại 53 dân tộc thiểu số khác. Đông đúc là Tày, Mường, Thái, Khơ me…ít ỏi là Brâu, Rơ măm (Kon Tum) và Chứt( Rục- Quảng Bình) thuộc các ngữ hệ khác nhau( Thái Mèo- Dao, Hán- Tạng…) Người Bah Nar thuộc ngữ hệ Nam Á; người Jrai thuộc ngữ hệ Nam Đảo. Các dân tộc có chữ viết lâu đời là Thái, Tày, Nùng, Chăm, Khơ me, Dao…

  * Chính sách đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

  Nhà nước Việt Nam chủ trương tôn trọng tiếng mẹ đẻ của các dân tộc, đảm bảo sự phát triển tự do và bình đẳng của tất cả các ngôn ngữ dân tộc ở VN. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng 1930 đã đề ra chính sách ” đoàn kết dân tộc trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng và tương trợ lẫn nhau để giành lại độc lập và hạnh phúc chung cho các dân tộc”. Chính cương 1951 ghi rõ: “Các dân tộc sống trên đất nước VN đều được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ…Cải thiện đời sống cho các dân tộc ít người, giúp đỡ họ tiến bộ về mọi mặt, đảm bảo để họ tham gia chính quyền và dùng tiếng mẹ đẻ trong việc giáo dục ở các địa phương.”

  Chính sách ngôn ngữ dân tộc cũng được ghi trong Hiến pháp, từ bản đầu tiên 1946 đến các bản sửa đổi những năm 1960, 1980,1992. ” Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình” ( Điều 5) ” Tòa án nhân dân đảm bảo cho công dân nước CHXHCNVN thuộc các dân tộc quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trước tòa án” ( Điều 133) ( HP 1992)

  Luật phổ cập giáo dục tiểu học ban hành ngày 6/8/1991: ” Các dân tộc thiểu số có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để thực hiện giáo dục tiểu học.”

  Luật Giáo dục tiểu học ngày 10/12/1998 nói rõ hơn: ” Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói chữ viết của dân tộc mình. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện theo qui định của chính phủ.”

  Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính phủ đều nhằm 3 mục đích:

  1.Cải tiến và xây dựng chữ viết cho các dân tộc thiểu số.( theo hướng gần gũi với chữ quốc ngữ)

  2. Sử dụng tiếng nói và chữ viết dân tộc sao cho thích hợp, hiệu quả.

  3. Duy trì bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.(1)

  Ngôn ngữ dân tộc là một nội dung, là bộ phận cấu thành của văn hóa dân tộc.Duy trì và bảo vệ ngôn ngữ dân tộc là duy trì và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc- một công việc mang tính nhân văn sâu sắc. Vì nếu mất đi sự đa dạng ngôn ngữ( trên thế giới hàng ngày đã có những ngôn ngữ bị biến mất) cũng có nghĩa là mất đi về trí tuệ, văn hóa. Vì vậy bảo vệ môi trường văn hóa là rất quan trọng.Đối với nhân loại, giá trị của mọi ngôn ngữ đều có chức năng và văn hóa như nhau. Kho tàng ngôn ngữ các dân tộc là tài sản quí báu của dân tộc, quốc gia và của toàn nhân loại. Quyết định của Hội đồng chính phủ về chủ trương đối với chữ viết các dân tộc thiểu số ngày 22/2/1980 viết: ” Tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số ở VN vừa là vốn quí của các dân tộc đó, vừa là tài sản văn hóa chung của cả nước.”

  Từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, trong một nghiên cứu của mình, Trần Chí

  Dõi rút ra: vấn đề giáo dục ngôn ngữ ” phải được đặt trong nhu cầu lợi ích của người thụ hưởng nền giáo dục ấy. Chính nhu cầu lợi ích của người thụ hưởng giáo dục song ngữ nhiều khi là yếu tố quyết định chi phối hoạt động giáo dục song ngữ. Trong thực hiện giáo dục song ngữ, khi ngôn ngữ thứ hai là tiếng mẹ đẻ của người thụ hưởng thì lợi ích văn hóa là lợi ích nổi trội nhất. Nếu không nắm bắt đầy đủ lợi ích này để nhận biết đầy đủ tính đa dạng của mục đích thụ hưởng thì việc xây dựng một chương trình giáo dục ngôn ngữ sẽ ít khả năng thu được thành công.” ( 2)

  * Ở Gia Lai: Thái độ, công việc của người thầy giáo Jrai đầu tiên Nay Der với chữ viết dân tộc, tiếng Việt, tiếng Pháp.

  Năm 1923, Nay Der tốt nghiệp sư phạm Qui Nhơn và trở thành thầy giáo đầu tiên của người Jrai. Ông là người soạn ra bộ chữ cái Jrai đầu tiên bằng mẫu tự latin để ghi lại tiếng nói của dân tộc mình.( chỉnh sửa 1983, 2011) Lớp học đầu tiên ở Kon Tum có 40 học sinh.( Trong đó 12 em là người Jrai, Bah Nar, Xơ Đăng, Rơ Ngao, 28 học sinh người Việt) Năm học 1940-1941 công sứ Pháp báo cho đốc học Kon Tum là Ăng Toan biết là cần đưa tiếng Pháp vào dạy ở bậc tiểu học. Nay Der phản đối và nói: ” Học sinh trong trường tuy là con em các sắc tộc thiểu số nhưng đều là người An Nam cả. Vì vậy việc dạy chữ quốc ngữ ghi tiếng mẹ đẻ là cần thiết bên cạnh việc dạy chữ dân tộc thiểu số. Còn dạy chữ Pháp ở bậc tiểu học là không cần. Nếu ông Thống sứ và ông Đốc học lấy uy quyền mà bắt buộc thì chỉ dạy một tuần vài tiết có tính chất giới thiệu. Học sinh sẽ không phải kiểm tra, sát hạch gì.” ( 1)

  II. Vai trò, ý nghĩa của việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển tư duy và nhân cách của người học.

  Việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số có vai trò, ý nghĩa cực kì quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển tư duy và nhân cách của học sinh bởi các lí do sau đây:

  – Cùng với phong tục tập quán, với kho tàng Folclore…ngôn ngữ(*) dân tộc là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc.( ” văn hóa” hiểu theo nghĩa truyền thống và hiện đại) Nó là công cụ để tư duy và giao tiếp của các cá thể trong cộng đồng một tộc người; là nơi lưu giữ và phổ biến kinh nghiệm sống, tri thức, nghệ thuật…của dân tộc.( Ví dụ: so sánh tục ngữ, thành ngữ của người Việt với của người Jrai, Bah Nar) Có thể nói mà không sợ quá lời rằng: Nếu không còn ngôn ngữ thì cũng sẽ không còn văn hóa dân tộc.

  -Như trên đã nói, ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Nếu không có ngôn ngữ thì không thể tiến hành cảm nhận, nhận thức thế giới ( nội tâm và bên ngoài) và giao tiếp giữa người với người. Thực tế cho thấy vốn từ người nào càng phong phú thì năng lực tư duy càng cao và ngược lại. Đây là qui luật không có ngoại lệ. Vì vậy dạy học tiếng dân tộc cho học sinh ở mức độ lí tưởng nhất là giúp các em phát triển tư duy,diễn đạt đúng tiến tới hay, sinh động, phong phú những suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ.

  – Nhân cách con người do nhiều yếu tố tạo nên. Giáo dục, phát triển nhân cách của học sinh qua việc dạy học tiếng dân tộc cần tiến hành các công việc:

  + Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, trân trọng và tự hào về tiếng mẹ đẻ của mình.

  + Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng nói dân tộc.

  + Có nhu cầu phát huy, quảng bá tiếng nói dân tộc bằng cách sáng tạo từ mới, cách nói mới, giới thiệu cái hay cái đẹp của tiếng nói với bạn bè, và những người thuộc dân tộc khác…

  + Tránh hai xu hướng: tự ti, mặc cảm ( chỉ thích nói tiếng Việt) hoặc quá lạm dụng tiếng mẹ đẻ, hạn chế tới quá trình tiếp thu kiến thức ở những lớp trên( Vì ” liều lượng” tiếng dân tộc sẽ theo hình chóp nón từ lớp 1 trở lên)

  Có thể khẳng định: Sẽ là một nhân cách xộc xệch, méo mó nếu người nào đấy coi thường hoặc không thông hiểu tiếng nói mẹ đẻ của mình.

  Chú thích: (*) Trong bài này ” ngôn ngữ” có lúc được hiểu là ” tiếng nói”, có lúc hiểu là ” chữ viết”.

  1. Chử Anh Đào- Người thầy giáo Jrai đầu tiên. GD.1986
  2. Nguyễn Thiện Giáp- Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử- Nguồn: Intenet.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Học Phần Phương Pháp Dạy Học Tiếng Jrai Trong Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai
 • Ngôn Ngữ Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Tiếng Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Trường Đh Khoa Học Xh&nv
 • Tiếng Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Indonesia
 • Tài Liệu Tài Liệu Học Từ Vựng Tiếng Bồ Đào Nha

  --- Bài mới hơn ---

 • Dân Tộc Ba Na Ở Tây Nguyên
 • Học Nhanh Cao Đẳng Tiếng Nhật Ở Bình Định
 • Học Chính Quy Cao Đẳng Tiếng Nhật Ở Bình Định
 • Địa Chỉ Học Tiếng Nhật Uy Tín Tại Bình Định
 • Lớp Học Tiếng Nhật Tại Bình Định
 • BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  2

  descansar

  phần còn lại

  động

  từ

  O homem está a

  descansar na rede.

  Người đàn ông đang nghỉ

  ngơi trên võng.

  2

  sonhar

  chiêm bao

  cozinhar

  nấu ăn

  usar o

  computador

  sử dụng một

  máy tính

  Không có mẫu câu và

  cụm từ có sẵn 5

  regressar

  trở lại

  động

  từ

  regressar a casa às 5

  horas

  trở về nhà lúc 05:00 6

  arrumar a casa

  làm việc nhà

  cụm

  từ

  A minha irmã pcisa de

  arrumar um pouco a casa.

  Chị gái tôi cần phải làm

  một ít việc nhà. 7

  lavar a cara

  rửa mặt

  cụm

  từ

  Lavo a cara todos os dias

  para não fugir à rotina.

  Tôi rửa mặt hàng ngày vì

  vậy tôi không thoát ra

  khỏi. 8

  tomar banho

  lau

  cụm

  từ

  Tomar banho

  regularmente

  tắm thường xuyên

  BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  4

  18

  insatisfeito

  không bằng lòng

  insatisfeito

  không bằng lòng 20

  sentir-se satisfeito

  cảm giác hài lòng 21

  família feliz

  gia đình hạnh phúc 22

  dia triste

  một ngày buồn 23

  A mulher está calma.

  Người phụ nữ là bình

  tĩnh. 24

  aula chata

  nhàm chán lớp

  25

  jogo excitante

  exciting game

  trò chơi thú vị

  BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  6

  34

  fazer a barba

  cạo râu

  động

  từ

  fazer a barba com uma

  lâmina descartável

  cạo râu với một lưỡi dao

  cạo dùng một lần 35

  maquilhar-se

  đặt trang điểm

  động

  từ

  a maquilhar-se

  đưa trang điểm 38

  pentear o cabelo

  chải tóc

  cụm

  từ

  Không có mẫu câu và

  cụm từ có sẵn 39

  gel de duche

  xà phòng cơ thể

  43

  escovar

  đánh

  động

  từ

  escovar os dentes

  bàn chải răng 52

  escova

  đánh

  danh

  từ

  escova e pente

  bàn chải và chải 53

  semana

  tuần

  nữ

  tính

  danh

  từ

  Tive uma constipação

  durante uma semana e

  ainda não melhorei.

  Tôi đã có một cảm lạnh

  trong một tuần, và tôi vẫn

  chưa trở nên tốt hơn. 55

  escola primária

  trường tiểu học

  nữ

  tính

  cụm

  từ

  alunos da escola primária

  Học sinh tiểu học 71

  escola do 3º

  ciclo

  trường trung học

  escola

  secundária

  trường trung học

  nam

  tính

  danh

  từ

  reunião da escola

  secundária

  trường trung học tái hợp 73

  universidade

  trường đại học

  nữ

  tính

  danh

  từ

  universidade antiga

  trường đại học cũ 74

  77

  férias escolares

  trường kỳ nghỉ

  nữ

  tính

  cụm

  từ

  As férias da primavera

  são as minhas férias

  escolares pferidas.

  Spring break là nghỉ học

  yêu thích của tôi 81

  férias de verão

  kỳ nghỉ hè

  nữ

  tính

  cụm

  từ

  É necessário encontrar

  um empgo durante as

  minhas férias de verão.

  Nó là cần thiết để tìm

  một công việc trong kỳ

  nghỉ mùa hè của tôi. 83

  seis horas da manhã

  6 giờ 90

  noite

  buổi tối

  94

  um quarto para

  (hora)

  quý (giờ)

  uma hora

  một giờ

  um hora de atraso

  một giờ muộn

  BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  15

  112

  confirmar

  xác nhận

  động

  từ

  confirmar o seu voo

  xác nhận chuyến bay của

  bạn 113

  voo atrasado

  bị trì hoãn chuyến bay

  115

  reservar

  dự trữ

  động

  từ

  reservar um bilhete

  đặt vé 116

  descolar

  cất cánh

  aterrar

  đất

  BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  17

  129

  café com leite

  pha cà phê

  nam

  tính

  cụm

  từ

  dois cafés com leite frios

  hai cà phê với sữa lạnh 132

  138

  nữ

  tính

  danh

  từ

  peça de teatro ao vivo

  sống vở kịch sân khấu 151

  Lợi ích nhân viên 157

  164

  exportar

  xuất khẩu

  động

  từ

  exportar os nossos

  produtos

  xuất khẩu sản phẩm của

  chúng tôi 170

  importar

  nhập khẩu

  động

  từ

  importar mercadorias

  hàng nhập khẩu 171

  diminuir

  giảm

  động

  từ

  Os pços da terra

  diminuíram no ano

  passado em 40%.

  Giá đất giảm vào năm

  ngoái của bốn mươi phần

  trăm.

  BS.CKII. Trương Tấn Hưng – 098.6.534.381 –

  24

  189

  Sra. Martin

  Bà Martin 191

  198

  pessoas idosas

  người cao tuổi 201

  idoso

  về hưu

  nam

  tính

  danh

  từ

  Ser um cidadão idoso

  tem muitos privilégios.

  Hiện có rất nhiều các đặc

  quyền là công dân cấp

  cao. 202

  Os meus amigos semp

  chamaram ao meu pai Sr.

  Martin.

  Bạn bè của tôi luôn luôn

  được gọi là cha ông

  Martin của tôi. 203

  động

  từ

  temer o perigo

  sợ hãi nguy hiểm 205

  sentir

  cảm thấy

  động

  từ

  sentir-se maravilhoso

  cảm thấy tuyệt vời

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Tài Liệu Tiếng Bồ Đào Nha Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội
 • Khai Giảng Lớp Học Tiếng Bồ Đào Nha
 • Lớp Học Tiếng Bồ Đào Nha Cấp Tốc Tại Hà Nội
 • Lớp Học Tiếng Bồ Đào Nha Tốt Nhất Tại Hà Nội
 • Khóa Học Tiếng Bồ Đào Nha Chất Lượng Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Viet
 • Dịch Tài Liệu Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Review Sách Bộ Poster Học Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh (Tập 3)
 • Xoay Quanh Phương Pháp Học Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh Hiệu Quả Cao
 • Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh
 • Thi Tiếng Anh B1 Châu Âu Ở Đâu Và Có Khó Không ?
 • Dịch tài liệu tiếng anh bằng hình ảnh trực tuyến – Dịch thuật Asean là công ty dịch thuật chuyên nghiệp chúng tôi nhận dịch thuật các tài liệu tiếng anh bằng hình ảnh và tiếng việt bằng hình ảnh.

  Dịch tài liệu tiếng anh

  Dịch thuật tiếng anh bằng hình ảnh trực tuyến – Tiếng Anh hay tiếng pháp và các ngôn ngữ phổ biến khác như tiếng trung quốc, hàn quốc, nhật bản ngày nay đang đóng vai trò quan trọng trong tình hình Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu. Nhu cầu dịch tiếng Anh sang tiếng Việt chuẩn hoặc các ngôn ngữ khác cũng vì thế mà tăng cao để đáp ứng mọi hoạt động trong cuộc sống thường ngày của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: dịch thuật công chứng các tài liệu hồ sơ thầu, hợp đồng khi đàm phán với đối tác nước ngoài, hoặc giấy tờ tùy thân phục vụ đi du lịch, du học tại các quốc gia trên thế giới.

  Dịch tài liệu tiếng anh bằng hình ảnh trực tuyến – Vì thế một văn bản dịch Tiếng Anh chuẩn nhất có vai trò hết sức quan trọng, một lỗi sai nhỏ cũng có thể khiến cho tài liệu dịch Tiếng Anh không còn giá trị.

  Dịch tiếng anh online

  Vì vậy, quý khách hàng cần hết sức lưu ý lựa chọn cho mình một đối tác dịch thuật cung cấp dịch vụ dịch Tiếng Anh chuẩn xác mới có thể đảm bảo được chất lượng.

  Dịch tiếng anh trực tuyến

  Chúng tôi là công ty dịch thuật chuyên nghiệp Asean chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên viên dịch tiếng anh bằng hình ảnh với độ chính xác cao, dịch thuật tiếng anh bằng hình ảnh với các loại ngôn ngữ thông dụng, dịch tiếng anh bằng hình ảnh, dịch tiếng trung bằng hình ảnh, dịch tiếng nhật bằng hình ảnh, dịch tiếng hàn bằng hình ảnh, dịch tiếng pháp, tiếng nga, tiếng đức bằng hình ảnh.

  VĂN PHÒNG HÀ NỘI

  • Điện thoại: 0473049899 – 04 62 934.222
  • Địa chỉ: 28 Liễu Giai, Ba Đình, HN

  VĂN PHÒNG SÀI GÒN

  VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Vui Học Tiếng Anh Giao Tiếp Qua Hình Ảnh Theo Chủ Đề Cực Dễ Học
 • Học Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh
 • Hội Thi Kể Chuyện Bằng Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh Tiểu Học: Vui & Hiệu Quả
 • Bí Quyết Luyện Viết Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Những Câu Đố Vui Tiếng Anh Tiểu Học Theo Chủ Đề Có Đáp Án
 • Tài Liệu Học Tiếng Ê Đê

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Học Tiếng Ê Đê
 • Cán Bộ Huyện An Lão Ham Học Tiếng Hre
 • Dịch Thuật Công Chứng Tiếng Hrê Dịch Thuật Công Chứng Tiếng Hrê
 • Học Phát Âm Tại Elsa Speak Như Thế Nào Cho Đáng Đồng Tiền Bát Gạo?
 • Ứng Dụng Học Tiếng Anh Elsa Speak Trong Lĩnh Vực It
 • Tài Liệu ô Tô Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi B2 Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Lớp 9 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Hàn Sơ Cấp, Tài Liệu Tiếng Hàn, Tài Liệu Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Thi Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh B, Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 12, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 9, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Bậc 4, Tài Liệu ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Xin Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh B1, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh A2, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 3, Tài Liệu ôn Thi A2 Tiếng Đức, Từ Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu âm Vị Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 5, Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Tài Liệu ôn Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Học Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 7, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Tài Liệu Tiếng Anh Life, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 2, Tài Liệu ôn Thi Toán Tiếng Anh Lớp 4, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Sách Mới, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 5 Sách Mới, Tài Liệu Tiếng Nhật, Tài Liệu Luyện Đọc Tiếng Anh, Từ Tài Liệu Trong Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu Tiếng Trung, Tài Liệu Dịch Tiếng Anh, Tài Liệu Đọc Hiểu Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Nhật Sơ Cấp, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt, Tài Liệu 3000 Từ Tiếng Anh, Tài Liệu 12 Thì Trong Tiếng Anh, Tài Liệu Nghe Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Tài Liệu ôn Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Trình Độ C, Tài Liệu ôn Thi Topik 1 Tiếng Hàn, Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Cho Người Đi Làm, Tài Liệu Học Tiếng Nhật, Tài Liệu Phát âm Tiếng Anh, Tài Liệu 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa, Tài Liệu Học Tiếng Trung, Tai Lieu Hoc Tieng Khmer, Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Tài Liệu ôn Tập Các Thì Trong Tiếng Anh, Tài Liệu 70-294 Tiếng Việt, Tài Liệu ôn Thi Chứng Chỉ C Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Bằng C Tiếng Anh, Tài Liệu Mvc 4 Tiếng Việt, Đáp án Tài Liệu Tiếng Anh 7 Thí Điểm, Tài Liệu 214 Bộ Thủ Tiếng Trung, Tài Liệu ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, Từ Tài Liệu Trong Tiếng Trung, Tài Liệu ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tham Khảo Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu ôn Thi Violympic Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Da Liễu, Tài Liệu Bầu Cử Bằng Tiếng Việt, Tài Liệu ôn Tập Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu C Sharp Tiếng Việt, Tài Liệu Luyện Nghe Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Công Chức Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tài Liệu Tiếng Anh Thi Thpt Quốc Gia, Tài Liệu On Tập Phần Tiếng Việt Lớp 9, 4 Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp, Tài Liệu Itil Tiếng Việt, Từ Tài Liệu Trong Tiếng Nhật Là Gì, Từ Tài Liệu Trong Tiếng Trung Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu Dai Hoc, Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông, Tài Liệu Yii Framework Tiếng Việt, Tài Liệu Oracle 12c Tiếng Việt, Download Tài Liệu Học Tiếng Khmer, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Liệu, Tài Liệu Unity Tiếng Việt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý Trị Liệu, Tài Liệu Istqb Tiếng Việt, Tài Liệu Ichimoku Tiếng Việt, Tài Liệu Tham Khảo Trong Tiếng Anh, Tài Liêu Luận án Tôt Nghiệp Tiếng Trung, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Thi Thpt Le Hong Phong,

  Tài Liệu ô Tô Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi B2 Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Lớp 9 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Hàn Sơ Cấp, Tài Liệu Tiếng Hàn, Tài Liệu Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Thi Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh B, Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 12, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 9, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Bậc 4, Tài Liệu ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Xin Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh B1, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh A2, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 3, Tài Liệu ôn Thi A2 Tiếng Đức, Từ Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu âm Vị Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 5, Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Tài Liệu ôn Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Học Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 7, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Tài Liệu Tiếng Anh Life, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 2, Tài Liệu ôn Thi Toán Tiếng Anh Lớp 4, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Sách Mới, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 5 Sách Mới, Tài Liệu Tiếng Nhật, Tài Liệu Luyện Đọc Tiếng Anh, Từ Tài Liệu Trong Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu Tiếng Trung, Tài Liệu Dịch Tiếng Anh, Tài Liệu Đọc Hiểu Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Nhật Sơ Cấp, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt, Tài Liệu 3000 Từ Tiếng Anh, Tài Liệu 12 Thì Trong Tiếng Anh, Tài Liệu Nghe Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Tài Liệu ôn Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Để Giỏi Nhiều Ngoại Ngữ?
 • Học Tiếng Thái ꪵꪮ꪿ꪚ ꪎꪳ ꪼꪕ
 • Người Giữ “hồn” Tiếng Thái Bằng Đa Phương Tiện
 • Đồng Bào Thái Ở Sơn La Với Phong Tục Hát Tiễn Rể, Đón Dâu
 • Người Giữ Tiếng Tày Giữa Lòng Hà Nội
 • Tài Liệu Jquery Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Việt Chưa Phải Khó Học Nhất, Đây Mới Là Những Ngôn Ngữ Thực Sự Hóc Hiểm!
 • Những Từ Tiếng Việt Khó Hiểu, Khó Học, Khó Phát Âm Nhất Thế Giới
 • Bé Học Chữ Cái Tiếng Việt Qua Trò Chơi
 • Lào Cai: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1
 • Học Phí Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuậtmới Nhất 2022 Là Bao Nhiêu?
 • mình xin giới thiệu một tài liệu JQuery tiếng việt, mình tổng hợp lại từ nhiều nguồn khác nhau.

  Chương1 – Giới thiệu về jQuery

  Với sự phát triển rất mau lẹ của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến hình thức của một trang web. Trước đây một trang web chỉ cần có banner, nội dung và ít footer hời hợt là đã được cho là một trang web hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ trang web đó phải có banner bắt mắt, nội dung hay và còn nhiều hiệu ứng lạ mắt khác nữa thì mới có thể thu hút được người đọc. Chính vì thế những web designer bắt đầu chú ý đến các thư viện JavaScript mở như jQuery để tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều là sử dụng thuần JavaScript. Nhưng nếu bạn là người mới làm quen với jQuery bạn sẽ thấy không biết phải bắt đầu từ đâu vì jQuery cũng giống như bất cứ thư viện nào khác cũng có rất nhiều functions. Cho dù bạn có đọc phần tài liệu hướng dẫn sử dụng của jQuery thì bạn vẫn thấy rất phức tạp và khó hiểu. Nhưng bạn yên tâm một điều là jQuery có cấu trúc rất mạch lạc và theo hệ thống. Cách viết code của jQuery được vay mượn từ các nguồn mà các web designer đa phần đã biết như HTML và CSS. Nếu từ trước đến nay bạn chỉ là Designer chứ không phải coder, bạn cũng có thể dễ dàng học jQuery vì kiến thức về CSS giúp bạn rất nhiều khi bắt đầu với jQuery. Nhận thấy jQuery còn khá mới mẻ với nhiều bạn và nó cũng là thư viện được đông đảo người sử dụng. Izwebz giới thiệu đến các bạn loạt bài về jQuery. Trong loạt bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về jQuery và các tính năng của nó. Trước hết bạn nên biết jQuery có thể làm được những gì.

  Chương 2 – jQuery Selectors

  Thư viện jQuery tận dụng kiến thức và thế mạnh của CSS Selector để cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng truy cập nhiều phần tử hoặc nhóm các phần tử trong DOM (Document Object Model). Trong chương 2 này chúng ta sẽ khám phá một vài những Selector này và cả những Selector của jQuery. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về cách di chuyển trong cây thư mục và nó cho chúng ta thêm linh động để đạt được những gì mình muốn.

  Chương 3 – Attributes

  class HTML, Text

  Chương 4 – Sự kiện (Events)

  JavaScript có một số cách được lập sẵn để phản ứng với những tương tác của người dùng và những sự kiện khác. Để làm cho trang web năng động và tương tác tốt, chúng ta cần phải tận dụng chức năng này, để vào những thời điểm phù hợp, chúng ta có thể sử dụng những kỹ thuật jQuery đã học và sắp học. Bạn cũng có thể làm những việc sau với anh bạn thân JavaScript, nhưng jQuery nâng cao và mở rộng những cơ chế quản lý sự kiện cơ bản để giúp nó có cú pháp đẹp hơn, tiết kiệm thời gian hơn và tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn.

  Chương 5 – Hiệu ứng (Effects)

  Các hiệu ứng động của jQuery sẽ làm cho trang web của bạn thêm phần sinh động. Jquery cho phép bạn ẩn hiện, trượt lên trượt xuống các thành phần của trang web. Bạn cũng có thể cho nó xảy ra cùng một lúc hoặc theo thứ tự định trước. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các hiệu ứng jQuery và kết hợp chúng để tạo ra những hiệu ứng hay.

  Chương 6 – Sửa đổi DOM

  Bạn đã từng xem ảo thuật và thấy những ảo thuật gia có thể với tay lên không trung và cho xuất hiện một bó hoa, jQuery cũng có thể tạo ra các thành phần, thuộc tính, và cả chữ trên một trang web giống với cách mà ảo thuật gia trình diễn vậy. Hơn nữa, jQuery cũng có thể làm biến mất tất cả những thứ nó tạo ra. Và chúng ta cũng có thể lấy bó hoa kia và biến nó thành

  Chương 7: AJAX

  Trong những năm gần đây, người ta hay đánh giá một trang web dựa vào công nghệ mà trang đó đang ứng dụng. Một trong những công nghệ trở nên rất đình đám trong thời gian gần đây là ứng dụng web được gọi là AJAX. Nó là tổng hợp của nhiều công nghệ khác nhau.

  Tài liệu JQuery tiếng việt tổng hợp từ: – http://www.izwebz.com/ – Microsoft Vietnam – DPE Team

  link download: http://www.ziddu.com/download/15974392/JQuery.pdf.html

  Bài viết ngẫu nhiên Cách add domain vào byethost

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Jquery Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Bộ Tài Liệu Tự Học Lập Trình Java Từ A
 • Review 5 Cuốn Sách Học Lập Trình Java Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Tổng Hợp Sách Hay Về Javascript
 • Học Javascript Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Nguồn Học Tiếng Anh Chuyên Ngành
 • Tiếng Anh Trẻ Em: Lego “mách Nhỏ” Cách Thoát Hiểm Trong Gang Tấc
 • Hé Lộ Những Điều Mới Mẻ Dành Cho Các Khóa Học Tại Apax English
 • Bộ Ngoại Giao Khai Giảng Khóa Học Bồi Dưỡng Kỹ Năng Phiên Dịch Các Ngôn Ngữ Anh, Pháp, Trung
 • Khóa Học Business English Của Trường Smeag
 • 1. Đọc tạp chí và tài liệu tiếng anh chuyên ngành trên internet, đây là một cách rất tốt để bạn học nhiều từ mới và nhớ được lâu, vừa có thể nắm bắt được tin tức nước ngoài sớm nhất, dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn vì không hiểu nhiều nội dung. Nên chọn trang web nước ngoài uy tín như:

  • Bloomberg (www.bloomberg.com) – cung cấp rất nhiều các tin tức chuyên sâu về thế giới kinh doanh và do đó chưa đựng rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành hữu ích.

  2. Khi đọc hay nghe tiếng anh chuyên ngành tài chính trên các trang nước ngoài, đừng cố gắng nghe hết hay đọc hiểu hết nội dung mà đọc tóm tắt, nghe ý chính

  3. Với các thuật ngữ chuyên ngành, c hú ý hình ảnh để dễ hiểu hơn vì tác giả có thể viết vắn tắt, lượt bỏ giới từ , mạo từ để thu ngắn nội dung

  4. Lọc ra các cụm từ, từ mới và lưu lại để học, có thể tự đặt câu với mỗi từ, cụm từ để nhớ lâu hơn.

  5. Đọc lại từ đã học, thực hành với đồng nghiệp tại văn phòng 1 cách tự nhiên để tạo phản xạ.

  6. Trong vòng 10 – 15 phút, bạn thường sẽ chỉ có thể đọc các bài báo ngắn. Nhưng nếu bạn đọc thật chậm và cẩn thận, bạn sẽ có thể lờ mờ đoán ra được ý nghĩa của từ. Bạn sẽ thấy rằng một quyển từ điển gần như là không cần thiết nữa.

  7. Và nhớ trong mọi trường hợp, không có bất kì lý do nào cho sự lười biếng, vậy nên khi đã bắt đầu học, nên học bằng một sự quyết tâm nhất, dần dần bạn sẽ thấy được hiệu quả.

  Hầu hết những người đang đi làm đều hiểu là việc học tiếng Anh hay một ngoại ngữ là cần thiết. Tuy nhiên để tìm được một phương pháp học tiếng Anh vừa đạt hiệu quả, vừa phù hợp với những người đi làm bận rộn không phải là dễ. Khi tìm kiếm cụm từ “Phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành tài chính” trên Google, bạn có thể thấy vô vàn kết quả. Các phương pháp đó thường rất chung chung và thường là không mang lại hiệu quả, vì chúng không có tính thực tế và ứng dụng.

  Aroma là trung tâm tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu và thiết kế một phương pháp học tiếng Anh dành riêng cho người đi làm. Phương pháp này giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn địa điểm học, hoặc là bạn học tại lớp với giáo viên. Một lớp học chỉ có dưới 10 người, đặc biệt tất cả học viên đều là người đi làm, không có sinh viên hay học sinh. Hoặc bạn sẽ được giáo viên đến tận nhà và dạy kèm một thầy- một trò. Các bài giảng được thiết kế thông qua những tình huống giao tiếp công sở, giao tiếp thường nhật, trao đổi công việc hết sức quen thuộc và có hiệu quả nhanh chóng với bất cứ người đi làm nào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Adele
 • Tổng Hợp Nguồn Tự Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả Nhất
 • Top 5 Nơi Săn Tây Luyện Tập Học Tiếng Anh Hiệu Quả Và Lịch Sự
 • Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin
 • Khóa Học Tiếng Anh Chất Lượng Cho Dân Cntt
 • Download Tài Liệu Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Phonics
 • Contuhoc Offline#1: Tài Liệu, Trình Tự Và Phương Pháp Cho Con Tầm 4
 • Đánh Vần Tiếng Anh Theo Phonics Cùng Hanoi Connection
 • Top 10 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất Bạn Nên Thử
 • Reading : The Frog Prince – Hoàng Tử Ếch – Speak English
 • Hiểu được tầm quan trọng của English Phonics, E-SPACE xin chia sẻ với các phụ huynh bộ giáo trình Oxford Phonics World 2022. Đây là bộ giáo trình mới nhất về Ngữ Âm của NXB Oxford University Press, được đánh giá là hoàn chỉnh nhất bởi nó có vô số các hoạt động thú vị để kích thích trẻ nhớ từ và nhuần nhuyễn trong phát âm, giúp trẻ chủ động áp dụng những gì đã Nghe và Nhìn thấy vào thực tế cuộc sống với:

  •  Hơn 150 ngữ âm được thể hiện qua các nhân vật hoạt hình thân thiện và dễ thương như: Angry Apple, Big Bear…..giúp trẻ làm quen với sách và yêu thích việc học với sách

  •  Bài hát ngắn, vần điệu và các trò chơi thúc đẩy động cơ của trẻ, để trẻ khám phá và tích cực liên kết âm thanh với chữ viết một cách chủ động

  • Oxford Phonics World giúp trẻ rèn luyện khả năng nhận thức các ngữ âm, cách pha trộn và phân chia âm trong một từ, nhận biết các từ được đọc bất quy tắc, viết chính tả bằng mắt.

  Bộ giáo trình Oxford Phonics World bao gồm sách  và các file Video, MP3, PDF sẽ giúp trẻ phát triển các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Đánh Vần. Thông qua, đó từng bước xây dựng sự tự tin trên con đường học Tiếng Anh của trẻ trong tương lai.

  Đây cũng chính là một trong những giáo trình bổ trợ mà E-SPACE sử dụng để giảng dạy tại Học viện. Lấy ý tưởng từ nội dung của sách, E-SPACE biên soạn các phiếu bài tập về nhà dành cho học sinh và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của các học viên.

  Học viện E-SPACE xin gửi tặng bản mềm bộ giáo trình Oxford Phonics World 2022 đến các bố mẹ muốn tham khảo để kèm con học tiếng Anh ở nhà trong thời gian tới. 

  Chi tiết bộ giáo trình Oxford Phonics World 2022 bao gồm:

  + Student’s Book và Workbook (Level 1 -5)

  + 1 DVD gồm toàn bộ video từ Level 1-5

  + Audio của cả bộ giáo trình

  + Oxford Phonics World Tests Level 1-5 (Sách Ebook PDF + AUDIO)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Phonics Và Hướng Dẫn Cách Phát Âm Tiếng Anh
 • Oxford Phonics World Trọn Bộ
 • App Guide – Oxford Phonics World
 • Lý Dương Người Gắn Liền Với Crazy English
 • Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Pháp Lý Chương Iii: Thuật Ngữ Pháp Lý Về Các Loại Tội Phạm
 • Khổ Với Tài Liệu Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Oxford Practice Grammar (Full 3 Cd)
 • Học Thạc Sĩ Giảng Dạy Tiếng Anh Tesol Tại Đại Học Oxford Brookes
 • Giáo Trình Học Tiếng Anh Của Oxford
 • Trọn Bộ Giáo Trình 4 Cd
 • Giáo Trình Luyện Nghe Tiếng Anh Oxford
 • Sách giáo khoa tiếng Anh mới: Nơi hào hứng, chỗ thờ ơ

  Đề án ngoại ngữ 2022 theo lộ trình đã gần cán đích nhưng đến thời điểm này, việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh mới ở bậc THPT ra sao vẫn tùy thuộc vào từng địa phương.

  Nâng cao trình độ tiếng Anh: Cần theo hướng thực tế

  Theo giới chuyên môn, thay vì đặt những mục tiêu quá cao, Bộ GD-ĐT nên hướng đến việc nâng cao trình độ tiếng Anh theo hướng thực tế hơn.

  Học sinh chúng tôi sẽ học giáo trình tiếng Anh mới

  (TNO) Ngày 17.4, theo tin từ Sở GD-ĐT chúng tôi Sở đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Oxford và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát triển bộ giáo trình Family and Friends thành bộ giáo trình Family and Friends Special Edition từ lớp 1 đến lớp 5.

  Những ngày tạm rời bảng đen, phấn trắng vì dịch Covid-19 không chỉ là một phần ký ức đặc biệt của năm 2022 mà còn là thách thức cho giáo viên khi chuyển qua dạy học trực tuyến để thích nghi với trạng thái bình thường mới.

  Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên hôm nay ngày 2.1.2021 nêu những chuyển biến của giáo viên từ những thách thức của năm 2022 thành cơ hội trong năm 2022.

  ‘ Giáo dục phải phát huy tối đa năng lực, phẩm chất người học’ là thông điệp ý nghĩa từ hội thảo đổi mới GD-ĐT vì mục tiêu phát triển bền vững tổ chức tại Đà Nẵng cuối năm 2022.

  Theo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022, Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại chúng tôi tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó giảm nhẹ chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT so với năm trước đó.

  Vì dịch Covid-19, nhiều du học sinh Việt đã trải qua đêm giao thừa Tết Dương lịch 2022 vắng lặng nhất trong những năm vừa qua.

  Năm mới 2022 bắt đầu, hơn bao giờ hết, mong muốn những điều tốt đẹp càng mạnh mẽ hơn do chúng ta đã đi qua năm 2022 đầy biến động. Tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (1.1.2021) mang thông điệp này.

  Khi thế giới bắn pháo hoa chào đón năm mới 2022, không ai nghĩ rằng đây sẽ là một năm đi vào lịch sử nhân loại với quá nhiều biến động làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ nhận thức, hành vi, quan điểm…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Chương Trình Học Tiếng Anh Trực Tuyến Cực Hay Của Oxford University Press
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Trôi Chảy
 • 7 Cuốn Từ Điển Oxford Nên Mua Phù Hợp Với Mọi Trình Độ Của Người Học Tiếng Anh
 • Trọn Bộ Oxford Word Skills Basic + Intermediate + Advance (Pdf + Audio)
 • Phần Mềm Học 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Oxford
 • Tài Liệu Học Tiếng Nhật N1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Học Tiếng Nhật N1
 • Học Tiếng Nhật N Mấy Cao Nhất?
 • Thời Gian Đi Du Học Nhật Bản Bao Lâu, Học Mấy Năm ?
 • Giải Đáp: Đề Thi Đại Học Môn Tiếng Nhật Tương Đương Với N Mấy?
 • Du Học Nhật Bản Mấy Năm Mới Được Về Nước?
 • Trước khi đi vào tìm hiểu các loại tài liệu học tiếng Nhật N1, ta hãy đi tìm hiểu tổng quan về tiếng Nhật bậc N1.

  Tổng quan về tiếng Nhật N1

  Đối với người học tiếng Nhật, N1 là cái đích mà ai cũng muốn đạt được, để đạt được cấp độ này, đòi hỏi người học phải hội tụ đủ các kỹ năng để hiểu được mọi tình huống của tiếng Nhật.

  Với kỳ thi N1, bạn sẽ phải trải qua 3 phần thi chính: Kiến thức ngôn chữ, đọc hiểu và nghe hiểu. Mỗi phần sẽ có cách kiểm tra khác nhau và thang điểm tối đa cho mỗi phần là 60 điểm.

  Tài liệu học tiếng Nhật N1

  Để giúp tăng cường việc học tiếng Nhật N1 hiệu quả hơn, các bạn cần biết và tham khảo những loại tài liệu sau.

  Soumatome N1 Dokkai

  Đây là tài liệu dùng để luyện thi N1 dựa theo tiêu chuẩn kỳ thi thực tế. Thông qua đó, bạn sẽ biết cấu trúc, nội dung và các dạng đề sẽ xuất hiện trong kỳ thi sẽ như thế nào.

  Ngoài việc, tạo cho bạn cơ sở để rèn luyện các dạng bài tập, sách còn giúp cho bạn có được định hướng đúng đắn, để sắp xếp thời gian học hợp lý.

  Tanki Masuta Doriru N1

  Tương tự như cuốn sách ở trên, Tanki Masuta Doriru N1 mang đến cho người đọc những bộ đề thi thử. Qua đó, bạn sẽ biết trình độ của mình đang ở đâu để có sự cải thiện cho phù hợp.

  Nihongo Soumatome N1

  Đây là bộ sách mang đến cho người học kiến thức tổng quát nhất về N1, mỗi cuốn trong bộ sách sẽ cho bạn những bài học thực tế về các phần. Ngoài ra, bộ sách còn mang đến những bài tập mẫu giúp bạn có thể rèn luyện nâng cao kỹ năng của mình.

  • 総まとめ N1 文法 – Soumatome N1 Bunpou
  • 試験に出る 読解 N1 N2 – Shiken ni deru Dokkai N1 N2
  • 日本語 総まとめ N1 漢字 – Nihongo Soumatome N1 Kanji,
  • 日本語 総まとめ N1 語彙 – Nihongo Soumatome N1 Goi,
  • 日本語パワードリルN1文法 – Nihongo Power Drill N1 Grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Tiếng Nhật Toàn Diện 4 Kỹ Năng
 • Kinh Nghiệm Thi N1 Của Bà Mẹ Hai Con Tại Nhật
 • Chinh Phục N1 Với Các Phần Mềm Học Tiếng Nhật Tốt Nhất Hiện Nay
 • Combo Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1 (Bộ 2 Cuốn)
 • Nhiều Cơ Hội Việc Làm Tuyệt Vời Khi Bạn Sở Hữu Bằng N1 Tiếng Nhật
 • Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Quảng Đông
 • Nghi Lễ Chuyển Đổi Của Người Hoa Quảng Đông Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Quan Thoại Và Tiếng Quảng Đông Là Gì?
 • Học Tiếng Quan Thoại Hay Quảng Đông Có Tốt Hơn Không?
 • Sự Khác Nhau Giữa Tiếng Hoa, Tiếng Đài Loan Và Tiếng Hồng Kông
 • Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông, Tieng Quang Dong, 365 Cau Tieng Quang Dong Pdf, Sách Học Tiếng Quảng Đông, Giáo Trình Học Tiếng Quảng Đông, Pin Quang Điện Và Quang Trở Đều Hoạt Động Dựa Vào Hiện Tượng Quang Điện Ngoài, Pin Quang Điện Hoạt Động Dụa Vào Hiện Tượng Quang Dẫn, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện Chỉ Tri, Vật Liệu Quảng Nam, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Tài Liệu ôn Thi Môn Tin Công Chức Quảng Lý Thị Trường, Trong Một Tế Bào Quang Điện Có Dòng Quang Điện Bão Hoà, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2022 Tỉnh Quảng Nam, Quang Dong, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng Quảng Cáo, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng In ấn Quảng Cáo, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Tiếng Anh, Mẫu Quảng Cáo Bằng Tiếng Anh, Dòng Quang Điện Đạt Đến Giá Trị Bão Hoà Khi, Hợp Đồng Quảng Cáo 5s Online, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Quảng Cáo, Chấm Dứt Hợp Đồng Quảng Cáo, Từ Điển Quảng Đông, Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Tiếng Anh Chuyên Ngành Quảng Cáo, Nội Dung Bài Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác, Giáo Trình Quảng Đông, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Truyền Hình, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Tài Liệu Tập Huấn An Toàn Lao Động Cho Người Lao Động, Văn Bản Chỉ Đạo Hướng Dẫn Về Việc Xử Lý Tài Liệu Tồn Đọng Tích Đống, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên, Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Chọn Câu Trả Lời Sai Khi Nói Về Hiện Tượng Quang Điện Và Quang Dẫn?, Mẫu Báo Cáo Xử Lý Tài Liệu Tồn Đọng Tích Đống, Dựa Vào Số Liệu Về Việc Sản Xuất Dây Đồng Dưới Đây Hãy Cho Biết Toàn Bộ Quá Trình Sản Xuất Dây Đồng, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Những Tương Đồng Và Khác Biệt Của Từ Láy Trong Tiếng Việt Và Tiếng Hàn, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, So Sánh Trợ Động Từ Tiếng Việt Và Tiếng Trung, Biết Dòng Quang Điện Triệt Tiêu Khi Hiệu Điện Thế Hãm Là 12v, Biến Động Phân Bố Các Hệ Sinh Thái Tiêu Biểu Vùng Bờ Biển Quảng Ninh, Hợp Đồng Lao Động Không Thời Hạn – Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 7, Tài Liệu âm Vị Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Lớp 5, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh, Xin Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu Học Tiếng Hàn, Tài Liệu ôn Thi Lớp 9 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh Bậc 4, Tài Liệu Học Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 12, Tài Liệu ô Tô Tiếng Anh, Tài Liệu Học Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 9, Tài Liệu ôn Thi Vào Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Hàn Sơ Cấp, Tài Liệu ôn Thi A2 Tiếng Đức, Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh B1, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3, Tài Liệu ôn Thi Cấp 3 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng ê Đê, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh A2, Tài Liệu ôn Thi Tiếng Anh B, Từ Tài Liệu Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Hàn, Tài Liệu ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu ôn Thi B2 Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh 3, Mẫu Hợp Đồng Phô Tô Tài Liệu, Hợp Đồng Phô Tô Tài Liệu, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Mua Bán Vật Liệu, Quang Phổ Vạch Phát Xạ Là Một Quang Phổ Gồm, Tài Liệu Tiếng Anh Life, Đáp án Tài Liệu Tiếng Anh 7 Thí Điểm, Tài Liệu Học Tiếng Trung, Tài Liệu Luyện Đọc Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Sách Mới, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 2, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Anh Trình Độ C, Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Tài Liệu Dịch Tiếng Anh, Tài Liệu Đọc Hiểu Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Chứng Chỉ C Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Thi Bằng C Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Các Thì Trong Tiếng Anh, Tài Liệu ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5,

  Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông, Tieng Quang Dong, 365 Cau Tieng Quang Dong Pdf, Sách Học Tiếng Quảng Đông, Giáo Trình Học Tiếng Quảng Đông, Pin Quang Điện Và Quang Trở Đều Hoạt Động Dựa Vào Hiện Tượng Quang Điện Ngoài, Pin Quang Điện Hoạt Động Dụa Vào Hiện Tượng Quang Dẫn, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện Chỉ Tri, Vật Liệu Quảng Nam, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Tài Liệu ôn Thi Môn Tin Công Chức Quảng Lý Thị Trường, Trong Một Tế Bào Quang Điện Có Dòng Quang Điện Bão Hoà, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2022 Tỉnh Quảng Nam, Quang Dong, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng Quảng Cáo, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng In ấn Quảng Cáo, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Tiếng Anh, Mẫu Quảng Cáo Bằng Tiếng Anh, Dòng Quang Điện Đạt Đến Giá Trị Bão Hoà Khi, Hợp Đồng Quảng Cáo 5s Online, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Quảng Cáo, Chấm Dứt Hợp Đồng Quảng Cáo, Từ Điển Quảng Đông, Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Tiếng Anh Chuyên Ngành Quảng Cáo, Nội Dung Bài Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác, Giáo Trình Quảng Đông, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Truyền Hình, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Tài Liệu Tập Huấn An Toàn Lao Động Cho Người Lao Động, Văn Bản Chỉ Đạo Hướng Dẫn Về Việc Xử Lý Tài Liệu Tồn Đọng Tích Đống, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên, Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Chọn Câu Trả Lời Sai Khi Nói Về Hiện Tượng Quang Điện Và Quang Dẫn?, Mẫu Báo Cáo Xử Lý Tài Liệu Tồn Đọng Tích Đống, Dựa Vào Số Liệu Về Việc Sản Xuất Dây Đồng Dưới Đây Hãy Cho Biết Toàn Bộ Quá Trình Sản Xuất Dây Đồng, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Những Tương Đồng Và Khác Biệt Của Từ Láy Trong Tiếng Việt Và Tiếng Hàn, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, So Sánh Trợ Động Từ Tiếng Việt Và Tiếng Trung, Biết Dòng Quang Điện Triệt Tiêu Khi Hiệu Điện Thế Hãm Là 12v, Biến Động Phân Bố Các Hệ Sinh Thái Tiêu Biểu Vùng Bờ Biển Quảng Ninh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đằng Sau Cuộc Chiến Tiếng Quảng Đông
 • Học Tiếng Quảng Đông,quảng Châu Cấp Tốc Dành Cho Các Bạn Đi Macau,hongkong,malai
 • Lớp Học Tiếng Quảng Đông,quảng Châu,hoa Phổ Thông Trung Giao Tiếp Căn Bản Nâng Cao Với Người Hoa
 • Top 5 Phần Mềm Từ Điển Tiếng Trung Cho Điện Thoại
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Ở Đâu Hiệu Quả Tại Sài Gòn?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100