Top 5 # Sự Dạy Dỗ Tiếng Anh Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Sự Dạy Dỗ Vương Quốc Ngày Nay Là Gì?

Thần học Vương Quốc Ngày Nay thấy Sự Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu trong hai giai đoạn: thứ nhất qua xác thịt của những người tin (và đặc biệt là trong thân xác của các vị sứ đồ và các tiên tri ngày nay), và sau đó trong người chiếm lấy Vương Quốc được giao cho Ngài, bởi những chiến thắng (“những người đắc thắng”). Trước sự Tái Lâm, những người đắc thắng phải thanh tẩy trái đất khỏi tất cả mọi ảnh hưởng của tội lỗi. Vương Quốc Ngày Nay công bố rằng Đức Chúa Giê-xu không thể trở lại, cho đến khi tất cả kẻ thù của Ngài phải bị đặt dưới chân của hội thánh, (kể cả sự chết, có lẽ như vậy).

Mặc dù có nhiều người tin vào một vài thứ, nhưng không phải là tất cả như người theo Vương Quốc Ngày Nay dạy dỗ, họ có chung một sự dạy dỗ nói ra ở trên, tất cả đều không nằm trong Cơ-đốc-giáo chính thống, và tất cả đều chối bỏ Kinh Thánh. Thứ nhất, khái niệm cho rằng Đức Chúa Trời “bị mất quyền kiểm soát” là một điều rất lố bịch, đặc biệt ý tưởng cho rằng Ngài cần con người giúp đỡ để lấy lại quyền kiểm soát đó. Ngài là Đức Chúa Trời tể trị toàn vũ trụ, hoàn hảo và thánh khiết, trọn vẹn trong tất cả mọi thuộc tính của Ngài. Ngài hoàn toàn kiểm soát tất cả mọi sự–quá khứ, hiện tại và tương lai-không điều gì xảy ra ngoài các mệnh lệnh của Ngài. Mọi sự đang diễn tiến theo đúng kế hoạch và mục đích thiên thượng của Ngài, và không hề một phân tử nào đang vận hành theo ý của riêng nó. “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra thì ai day lại được?” (Ê-sai 14:26-7; so sánh 2 Sử Ký 20:6; Gióp 9:12; 23:13 (Khải Huyền 22:13). Đối với con người có “uy quyền để tin và nói với những điều đang tồn tại đó là không”, thì uy quyền đó thuộc về một mình Đức Chúa Trời, Đấng sẽ không lấy lòng tử tế mà đối đãi với những kẻ cố gắng chiếm đoạt nó từ nơi Ngài. “Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đáng trượng phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! Nhớ lại những ngày xưa vì Ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có ai giống như Ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của Ta sẽ lập, và Ta sẽ làm mọi sự Ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu Ta đến từ xứ xa. Điều Ta đã rao ra, Ta sẽ làm hoàn thành, điều Ta đã định, Ta cũng sẽ làm” (Ê-sai 46:8-11).

Việc họ chối bỏ sự Cất Lên của hội thánh cũng là phi Kinh Thánh. Họ giải thích rằng, sự cất lên không gì khác hơn là dân của Chúa được “cất lên” trong những cảm xúc được cất lên, bỏ qua sự thật như sự áp dụng của thuật ngữ “cất lên” là một thành ngữ đặc biệt bày tỏ riêng trong tiếng Anh, chứ không phải là tiếng Hy-lạp. “Tôi đã hoàn toàn “cất lên” trong cuộn phim” (hay những điều hay ho khác) không tương đồng với ‘harpazo’ trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17, II Cô-rinh-tô 12:2-4, và Khải huyền 12:5, được dùng để mô tả việc cất lên của thân thể lên Thiên Đàng, và Công vụ 8:39, nơi thân thể của Phi-líp được Đức Thánh Linh “cất đi” đến một nơi khác.

Đối với thân vị Đấng Christ của chúng ta và dầu có một bản tánh thiên thượng, chúng ta không phải là Đấng Christ, mặc dù, chúng ta có thể dự phần với Ngài trong bản tính thiên thượng của Ngài (2 Phi-e-rơ 1:4) trong sự cứu rỗi, với sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng Đấng Christ là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời, và không một ai có thể trở thành Đức Chúa Trời. Đây là một lời nói dối từ cha của kẻ nói dối (Giăng 8:44), là Sa-tan (Khải Huyền 12:9), kẻ đầu tiên đã nói dối trong Vườn Ê-đen, khi hắn cám dỗ Ê-va bằng lời nói dối “ngươi sẽ là Đức Chúa Trời” (Sáng thế ký 3:5).

Cuối cùng, sự Tái Lâm của Đấng Christ sẽ là khi chính Ngài, chứ không phải người ta đánh bại những kẻ thù của Ngài, và đặt tất cả muôn vật dưới chân Ngài. Mô tả sự Tái Lâm của Đấng Christ trong Khải Huyền 19, là sự mô tả một chiến binh hùng mạnh, người đến để đặt muôn vật đúng chỗ, không phải là người vào trong một thế giới đã được dọn dẹp sạch sẽ, và sẵn sàng để Ngài cai trị. Câu 15 rất rõ ràng: “Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.” Nếu thế gian đã được thanh lọc tất cả mọi ảnh hưởng xấu xa”, như người Vương quốc Ngày Nay tin, tại sao Chúa phải cần đến một thanh gươm bén để đánh các dân, và tại sao cơn thạnh nộ và cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn cứ chống lại họ?

Thần học Vương Quốc Ngày Nay là một trong chuỗi dài sai lầm khác, phi Kinh Thánh, và triết lý sai lạc của những người hư mất trong sự tưởng tượng tìm cách nhân hóa Đức Chúa Trời và sùng bái con người. Đó là điều nên tránh.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay là gì?

Sự Dạy Dỗ Trong Tiếng Tiếng Anh

Dựa vào con mắt thưởng họa có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục.

From her appreciation of art, you can see her level of culture.

QED

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

(“Pay Constant Attention to Divine Instruction”)

jw2019

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ.

Studying the Bible opened my eyes to many powerful, motivating truths.

jw2019

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

Pay Constant Attention to Your Teaching

jw2019

Các nhân-chứng thật phải nói với người khác về sự dạy dỗ chính yếu nào?

What vital teaching must true witnesses be telling others?

jw2019

Sự dạy dỗ của Giê-su quả thật đã gây nên sự khác biệt thấy rõ!

What a difference the teachings of Jesus have made!

jw2019

Tại sao sự dạy dỗ nào đó có sức lôi cuốn người học?

Why does a student find a particular teaching appealing?

jw2019

“Hãy chú ý trong sự dạy dỗ”

‘Pay Attention to Your Teaching’

jw2019

Có thể họ bị những sự dạy dỗ của các tôn giáo sai lầm che mắt.

Their view of God may be obscured by false teachings.

jw2019

Sự dạy dỗ của ngài thu hút mọi người khắp nơi và không bao giờ lỗi thời.

His teachings are universal in their appeal and timeless in their application.

jw2019

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su tác động thế nào đến cộng đồng?

How Do Christian Teachings Affect Communities?

jw2019

Tại sao hành động và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su hữu ích cho chúng ta?

Why should Jesus’ actions and teachings be instructive?

jw2019

Sự dạy dỗ này ảnh hưởng người ta trên toàn cầu.

It affects people around the world.

jw2019

Khi con cái vâng theo sự dạy dỗ, cha mẹ được mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng

When children respond to training, parents experience great joy and satisfaction

jw2019

Thí dụ, đối với những đứa chưa đi học, chúng tôi giữ cho sự dạy dỗ giản dị.

For example, for the children of preschool age, we kept the instruction fairly basic.

jw2019

NGUỒN GỐC CỦA SỰ DẠY DỖ VỀ SỰ HÀNH HẠ TRONG “ĐỊA NGỤC”

ORIGIN OF “HELL” TORMENT TEACHING

jw2019

(Xem khung “Sự dạy dỗ của bạn đã được cập nhật?”).

(See the box “Is Your Teaching Up-to-Date?”)

jw2019

Gắn bó với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời

Clinging to Divine Teaching

jw2019

Sự dạy dỗ của Ê-sai nghe như là tiếng lạ đối với Giu-đa.

Isaiah’s teaching sounded to Judah like foreign babble.

jw2019

“Ngài bèn khởi-sự dạy–dỗ họ nhiều điều”.

“He started to teach them many things.”

jw2019

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su thật rõ ràng.

Jesus’ point is clear.

jw2019

“Sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va” đến với các dân

Preparing the Nations for “the Teaching of Jehovah”

jw2019

16 Con cái tuân theo sự dạy dỗ thần quyền thì vui vẻ kính trọng cha mẹ đúng mức.

16 Theocratic children are happy to show proper respect for their parents.

jw2019

‘Giữ sự dạy–dỗ của bạn’

‘Pay Attention to Your Teaching’

jw2019

Phản ảnh sự dạy dỗ của thế kỷ thứ nhất

Reflecting First-Century Teaching

jw2019

Dạy Dỗ Trong Tiếng Tiếng Anh

Dạy dỗ với lòng kiên nhẫn

Instructing With Patience

jw2019

Những ai chấp nhận và áp dụng các dạy dỗ này sẽ có sự thay đổi lớn.

Those who accept and apply these teachings undergo a significant transformation.

jw2019

Dựa vào con mắt thưởng họa có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục.

From her appreciation of art, you can see her level of culture.

QED

Mẹ không dạy dỗ con như thế, phải chứ?

I didn’t raise you like that, did i?

OpenSubtitles2018.v3

Hãy khéo léo dùng Kinh-thánh khi dạy dỗ người khác và phô bày những giáo lý giả.

Use it well in teaching others and in exposing false doctrines.

jw2019

• Phép ngoa dụ là gì, và Chúa Giê-su dùng phương pháp dạy dỗ này thế nào?

• What is hyperbole, and how did Jesus use this teaching method?

jw2019

Các con trẻ có thể được dạy dỗ như thế nào để giữ mắt “đơn giản”?

How can young ones be taught to keep their eye “simple”?

jw2019

Đức Giê-hô-va đòi hỏi điều gì nơi những người Ngài dạy dỗ?

What does Jehovah require of those whom he teaches?

jw2019

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

(“Pay Constant Attention to Divine Instruction”)

jw2019

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ.

Studying the Bible opened my eyes to many powerful, motivating truths.

jw2019

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

Pay Constant Attention to Your Teaching

jw2019

□ Vài bài học nào được dạy dỗ tốt nhất qua gương của cha mẹ?

□ What are some lessons that are best taught by parental example?

jw2019

Cậu có nghĩ chỗ này đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành không?

Do you think this place made us?

OpenSubtitles2018.v3

“Teach the Truth”: (7 min.) Discussion.

jw2019

Dành thì giờ dạy dỗ con cái

Spend Time Training Your Children

jw2019

Cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái trong tình yêu thương và sự ngay chính.

Parents are responsible to teach their children in love and righteousness.

LDS

(Thi-thiên 119:105) Những ai sẵn lòng lắng nghe được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và khai sáng.

(Psalm 119:105) To those who were willing to listen, Jehovah provided education and enlightenment.

jw2019

Các nhân-chứng thật phải nói với người khác về sự dạy dỗ chính yếu nào?

What vital teaching must true witnesses be telling others?

jw2019

Sự dạy dỗ của Giê-su quả thật đã gây nên sự khác biệt thấy rõ!

What a difference the teachings of Jesus have made!

jw2019

Lời Đức Chúa Trời cung cấp sự hướng dẫn nào về việc dạy dỗ con cái?

What direction is there in God’s Word concerning the education of children?

jw2019

(b) Những điều dạy dỗ của Chúa Giê-su hữu hiệu thế nào?

(b) How effective were the teachings of Jesus?

jw2019

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại của dân Ngài.

JEHOVAH GOD is the Grand Instructor of his people.

jw2019

* Hãy dạy dỗ lẫn nhau theo như chức vụ mà ta đã chỉ định cho các ngươi, GLGƯ 38:23.

* Teach one another according to the office wherewith I have appointed you, D&C 38:23.

LDS

Hôm nay chúng nó sẽ được dạy dỗ.

They’ll get an education today.

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao sự dạy dỗ nào đó có sức lôi cuốn người học?

Why does a student find a particular teaching appealing?

jw2019

Dạy Dỗ Trong Tiếng Tiếng Trung

đều từ Cha dạy dỗ nên ta vâng giữ mỗi ngày.

要体现爱心,做得更加彻底,

jw2019

Hãy khéo léo dùng Kinh-thánh khi dạy dỗ người khác và phô bày những giáo lý giả.

要善用它去教导别人和揭发谬误的道理。

jw2019

• Phép ngoa dụ là gì, và Chúa Giê-su dùng phương pháp dạy dỗ này thế nào?

• 夸张法有什么效用? 耶稣怎样运用这种修辞法教导人?

jw2019

Đức Giê-hô-va đòi hỏi điều gì nơi những người Ngài dạy dỗ?

主要的条件是,我们必须成为谦和可教的人。

jw2019

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

时刻留心上帝的指导”)

jw2019

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ.

我从圣经学到许多令人振奋的真理。

jw2019

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

要不断留意你的教训

jw2019

□ Vài bài học nào được dạy dỗ tốt nhất qua gương của cha mẹ?

□ 有些什么教训,最好由父母以身作则教导儿女?

jw2019

(Thi-thiên 119:105) Những ai sẵn lòng lắng nghe được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và khai sáng.

诗篇119:105)只要人愿意聆听,耶和华就教育人,赐给人属灵的光。

jw2019

Sự dạy dỗ của Giê-su quả thật đã gây nên sự khác biệt thấy rõ!

耶稣的教训造成了多大的差异!

jw2019

(b) Những điều dạy dỗ của Chúa Giê-su hữu hiệu thế nào?

乙)耶稣的教诲有多大的效用?

jw2019

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại của dân Ngài.

耶和华上帝是伟大的导师。

jw2019

* Hãy dạy dỗ lẫn nhau theo như chức vụ mà ta đã chỉ định cho các ngươi, GLGƯ 38:23.

* 要按照我指派你们的职务,彼此教导;教约38:23。

LDS

Sự dạy dỗ của ngài thu hút mọi người khắp nơi và không bao giờ lỗi thời.

圣经预言耶稣是“卓越的劝导者”,现在让我们看看耶稣的教导怎样显出智慧。(

jw2019

Đành rằng một người dạy dỗ hữu hiệu nên tin chắc những gì mình dạy.

诚然,一个能干的教师应该有坚强的信念。

jw2019

Khi dạy dỗ, chúng ta cần phải xem mình như là người xây.

我们教人的时候,要把自己看做建筑工人一样。

jw2019

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su tác động thế nào đến cộng đồng?

基督的教诲怎样造福社会?

jw2019

9. (a) Cách dạy dỗ mang lại sự che chở đòi hỏi điều gì?

9.( 甲)父母希望自己的教导能保护孩子,就要怎样做?(

jw2019

23 Câu Ê-sai 54:13 trả lời: Hết thảy sẽ “được Đức Giê-hô-va dạy–dỗ”.

23 以赛亚书54章13节把关键显示出来:“妇人”的儿女都受耶和华教导。

jw2019

(Ma-thi-ơ 28:19, 20, NW) Chúng ta cũng có cơ hội dạy dỗ trong hội thánh.

马太福音28:19,20)此外,我们在会众里也有机会教导别人。

jw2019

Tất cả các bậc cha mẹ đều là những người dạy dỗ trong gia đình mình.

父母是自己家中的教师,圣徒应寻求并乐意接受主及领袖的教导。

LDS

Vậy, chắc chắn Đức Giê-hô-va đánh giá cao phương pháp dạy dỗ này!

毫无疑问,耶和华必定很重视这种教导技巧。

jw2019

Những bài thánh ca an ủi và dạy dỗ

上帝启示的诗歌给人安慰和知识

jw2019

8 Giê-su dùng những bài học thực tế để dạy dỗ.

8 耶稣运用实例去教导人。

jw2019

“Một đám đông” được dạy dỗ trong đường lối của Đức Chúa Trời

“大群人”受教学习上帝的行事方式

jw2019