【#1】Kế Hoạch Dạy Học Tiếng Anh 6

PHÒNG GD& §T SƠN HÀ Tr­êng thcs SƠN HẠ. &======== HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ THU BA TỔ : NN-TD-NH N¨m häc: 2012 - 2013 Một số thông tin cá nhân: Hä vµ tªn: Nguyễn Thị Thu Ba Điện thoại: 01237939997 Chuyªn ngµnh ®µo t¹o: TiÕng Anh Tr×nh ®é ®µo t¹o: Cao Đẳng Tæ chuyªn m"n: NN-TD-NH. N¨m vµo ngµnh GD&§T: 1998. Sè n¨m ®¹t danh hiÖu GVDG Cấp huyện: 1 KÕt qu¶ thi ®ua n¨m häc tr­íc: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Tù ®¸nh gi¸ tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m"n n¨m häc: Tốt NhiÖm vô ®­îc ph©n c"ng trong n¨m häc: a- D¹y häc: + Gi¶ng d¹y Anh khối 6,9 b- Kiªm nhiÖm: + Tổ trưởng chuyên môn + Båi d­ìng häc sinh giái . . PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH CHUNG NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: Các văn bản chỉ đạo: - Căn cứ kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Sơn Hà về kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục & Đào tạo Sơn Hà; - Căn cứ hướng dẫn số 237/PGD&ĐT ngày 12/9/2012 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012-2013; - Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Hà; - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hạ; - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của tổ NN-TD -NH. 2. Mục tiêu của môn học: - Mục tiêu Gd hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của HS nhằm tạo khả năng nhận biết và giải quyết vấn dề cho các em.Trong việc giảng dạy ngoại ngữ, quan điểm này càng đúng vì không ai có thể thay thế người học trong việc nắm các kiến thức ngôn ngữ và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của các chúng tôi ngoại ngữ chọn giao tiếp là phương hướng chủ đạo, năng lực giao tiếp là đơn vị dạy học cơ bản, coi giao tiếp vừa là mục đích vưà là phương tiện dạy học. - Tiếng anh 6 nhằm giúp các em bước đầu làm quen với Tiếng anh, đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe, nói , đọc , viết được ở mức độ đơn giản thông qua các bài học và hình ảnh sinh động ,phong phú và đẹp mắt. 3. Đặc điểm tình hình : a)Thuận lợi : - Là giáo viên trường THCS Sơn Hạ sống gần trường có điều kiện gần gũi học sinh - Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt. - Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và một số cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học. b) Khó khăn : - Trong trường đa số HS là dân tộc thiểu số, một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học, thiếu kiến thức xã hội. - Vẫn còn thiếu các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy như tranh ảnh,các thiết bị khác - Một phần học sinh năng lực còn yếu, khả năng tự học tự rèn luyện thấp. Vẫn còn nhiều học sinh chưa ý thức được việc học tập của mình, chưa có động cơ học tập đúng đắn, học giả gạo và bỏ học giữa chừng. Vì vậy kết quả học tập còn chưa cao. c) Kết quả khảo sát đầu năm học (2012-2013): TT Môn Lớp Sĩ số Nam Nữ DT TS Hoàn cảnh Gia đình khó khăn Xếp loại học lực G K TB Y SL % SL % SL % SL % 1 Anh 6 2 Anh 7 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: 1. Kết quả giảng dạy : Môn lớp Tổng số Học sinh Chất lượng cần đạt Giỏi Khá TB Yếu TS % TS % TS % TS % Anh 6 Anh 7 2. Sáng kiến kinh nghiệm: 01 3. Làm mới ĐDDH: - Có chất lượng : 02 cái / năm - Bình thường : Tranh ảnh,bảng phụ,... 4. Bồi dưỡng chuyên đề: Hướng dẫn HS tạo sơ đồ tư duy trong học tập môn Tiếng Anh. 5. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy: - Sử dụng giáo án vi tính (Đánh máy) - Soạn, giảng 1 số tiết học mẫu bằng giáo án điện tử trên Power Point. 6. Kết quả thi đua: a. Xếp loại giảng dạy : Loại Giỏi. b. Đạt danh hiệu GVDG : Cấp trường C. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 1. Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của năm học : - Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Tư tưởng chỉ đạo của ngành, của chính phủ. - Bám sát chương trình chỉ đạo của Bộ GD - ĐT đối với các môn. Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở GD - ĐT và Phòng GD - ĐT. 2. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục các môn văn hoá : - Bám sát chương trình, thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu. - Soạn giáo án trước 1 bài, giáo án mới, đúng mẫu, trình bày khoa học. - Giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm. Đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy đủ, đúng các nội dung kiến thức theo hướng tinh giản, vững chắc phù hợp với yêu cầu môn học và trình độ HS. - Làm và sử dụng triệt để, có hiệu quả đồ dùng, TBDH trong từng tiết học. (Làm đồ dùng dạy học : Có chất lượng 2cái/ năm; tranh ảnh và bảng phụ.... - Thực hiện nghiêm túc quy chế cho điểm. Ra đề, chấm chữa bài kiểm tra theo đúng yêu cầu, đúng thời gian. 3. Học tập, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn. - Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo. - Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, sưu tầm tài liệu, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu đổi mới. - Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn theo lịch của Phòng GD - ĐT, của nhà trường. - Chủ động sưu tầm tài liệu, mua sắm sách tham khảo phục vụ cho giảng dạy. - Tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nhà trường. - Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, tư tưởng chỉ đạo của ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giáo dục nhân cách đạo đức cho học sinh. - Mỗi thầy cô giáo phấn đấu trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. 4. Nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, phụ đạo HS yếu : - Làm cho HS có chuyển biến tích cực về động cơ, thái độ học tập . - Tích cực bồi dưỡng HSG và thực hện nghiêm túc lịch phụ đạo HS yếu - Khảo sát, phân loại HS. - Đổi mới phương pháp giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy. - Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá HS theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ năm học. - Kết hợp với GV các bộ môn và GVCN : Tìm hiểu đặc điểm, hoàn cảnh, điều kiện từng đối tượng HS. Gặp gỡ, động viên giúp đỡ những HS yếu, kém và có hoàn cảnh khó khăn. D. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: - BGH có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, tạo điều kiện cho các môn và giáo viên từng bộ môn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ của bản thân. - CSVC nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy. - HS và phụ huynh HS quan tâm đến môn học. PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ CÁC CHUẨN MÔN HỌC TIẾNG ANH LỚP 6 (Theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành) Themes / Topics CHỦ ĐỀ Attainment targets KĨ NĂNG Language focus * KIẾN THỨC 1: Personal Information * Oneself * Friends * House and family Speaking - Greet people - Say goodbye - Identify oneself and others - Introduce oneself and others - Ask how people are - Talk about someone's age - Ask for and give numbers - Count to 100 - Describe family and family members - Identify places, people and objects Listening Listen to monologues / dialogues within 50 words for general information Reading Read dialogues within 80 words for general information. - Simple psent of to be (am, is, are) - Wh-questions: How? How old? How many? What? Where? Who? - Personal pronouns: I, we, she, he, you, they - Possessive pronouns: my, her, his, your - Indefinite articles: a / an - Imperative (commands): come in, sit down, stand up - This / That / These / Those - There is / There are Vocabulary: - Names of household objects: living room, chair, stereo, - Words describing family members: father, mother, brother, sister, - Names of occupations: engineer, teacher, student, - Numbers to 100 2. Education * School facilities and activities. * Children's life in school. Speaking - Ask and say the time - Identify possession - Describe school timetables - Describe classrooms / classroom objects / locations of objects - Give and obey orders Listening Listen to monologues / dialogues within 50 words for general information Reading Read dialogues within 80 words for general information Writing Write sentences or a paragraph within 50 words with idea/ word or pictur cues. Grammar: - Simple psent: have, get up, brush, wash, go - Wh-questions: What time? How many? Which? - Yes / No questions: Do / Does - Possessive case - Adjectives: big, small, beautiful - Prepositions of time: at, on, in - Prepositions of places: at, on, in Vocabulary: - Words describing school facilities: school, classroom, floor, - Words to talk about school subjects: English, Math, Literature, - Words describing a timetable: Monday, Tuesday, ... - Ordinal numbers to tenth - Words describing time: (a quarter) to, past, half past, 3. Community * In and around the house * Places in town / city and country * Transportation Speaking - Give personal details - Describe household objects - Identify places and their layouts - Talk about habitual actions - Identify means of transportation and road signs - Describe on-going activities Listening Listen to monologues / dialogues within 50 words for general information Reading Read dialogues within 80 words for general information Writing Write sentences or a paragraph within 50 words with idea /word or picture cues . Grammar: - Tenses: Simple psent, Present progressive - Modal verbs: can / can't, must / mustn't - Wh-questions: How? Where? Which? What? - Yes /No questions: Is there ? Are there? Do you ? - Adjectives: quiet, noisy - Adverbial phrases: by bike, by bus - Prepositions of position: next to, behind, between - Articles: a, an, the Vocabulary: - Names of public places in the community: restaurant, bookstore, temple, - Means of transportation: car, bus, train, plane, truck, 4. Nature * Parts of the body * Health * Food and drinks * The menu Speaking - Identify parts of the body - Describe people's appearance - Talk about feelings, wants and needs - Use appropriate language in buying food and drinks - Talk about quantities and prices Listening Listen to monologues / dialogues within 50 words for general information Reading Read dialogues and passages within 80 words for general information Writing Write sentences or a paragraph within 50 words with idea /word or picture cues Grammar: - Simple psent - Wh-questions: How much? How many? What color? - Yes / No questions: Can you ? - Polite requests: Would you? / Do you like ? - Quantifiers: some, any - Partitives: a bottle of, a can of Vocabulary: - Words describing parts of the body: head, leg, ... - Colors: gray, red, orange, - Words describing people's appearance and feelings: tall, short, thin, hot, thirsty, hungry, tired, cold, - Names of food `nd drinks: apple, bread, rice, meat, milk, - Kinds of currency: VND, US$ 5. Recreation * Sports / games and pastime * Seasons * Plans Speaking - Talk about sports and pastime activities - Talk about frequency - Expss pferences - Describe the weather - Talk about vocation / free time plans - Talk about duration - Make suggestions - Describe timetables Listening Listen to monologues / dialogues within 50 words for general information Reading Read dialogues and passages within 80 words for general information Writing Write sentences or a paragraph within 50 words with idea / word or picture cues Grammar: - Tenses: Simple psent, Present progressive - Wh-questions: Which? How long? How often? - Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally - Adverbs of frequency: once a week, always, - Adjectives: hot, cold, - Prepositions: on, in, at, - Going to - What like? - Let's - What about + verb- ing ..? - Why don't you ? - Like + verb-ing Vocabulary: - Names of sports and pastime activities: badminton, soccer, tennis, - Words to talk about seasons and the weather: spring, fall, cold, hot, 6. People and places * Countries * Environment Speaking - Talk about countries, nationalities, languages - State dimensions - Identify quantities - Talk about occupations - Make comparisons / suggestions - Talk about environmental issues Listening-Listen to dialogues / monologues within 50 words for general information Reading Read dialogues and passages within 80 words for general information Writing Write sentences or a paragraph within 50 words with idea / word or picture cues Grammar: - Tenses: Simple psent, Present progressive - Modal verbs: should / should not - Wh-questions: How long ?How high...?M- Adjectives: comparatives / superlatives - Prepositions: from, to - Indefinite quantifiers: a lot of, a few, a little, some, Vocabulary: - Names of countries: the USA, Great Britain, - Nationalities: Vietnamese, British, American, Canadian, - Names of languages: Vietnamese, English, French, Chinese, - Names of natural features: river, mountain, beach, forest, - Words relating to environmental issues: pollution, waste, destroy, damage, * YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ. (Theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành) Có hiểu biết khái quát về đất nước,con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh,từ đó có tình cảm và thái độ đối với đất nước ,con người ,nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh ; biết tự hào,yêu quý và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình. KHÁI QUÁT MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC HÕt líp 6, häc sinh cã kh¶ n¨ng sö dông nh÷ng kiÕn thøc tiÕng Anh ®· häc trong ph¹m vi ch­¬ng tr×nh ®Ó: Nghe: Nghe hiÓu ®­îc c¸c c©u mÖnh lÖnh vµ lêi nãi ®¬n gi¶n th­êng dïng trªn líp häc. Nghe hiÓu nh÷ng c©u nãi, c©u hái-®¸p ®¬n gi¶n víi tæng ®é dµi kho¶ng 40-60 tõ vÒ th"ng tin c¸ nh©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Nãi: Hái - ®¸p ®¬n gi¶n vÒ th"ng tin c¸ nh©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng trong ph¹m vi c¸c chñ ®iÓm cã trong ch­¬ng tr×nh. Thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng giao tiÕp ®¬n gi¶n: chµo hái, ®­a ra vµ thùc hiÖn mÖnh lÖnh, nãi vÞ trÝ ®å vËt, hái-®¸p vÒ thêi gian, miªu t¶ ng­êi, miªu t¶ thêi tiÕt,... §äc: §äc hiÓu ®­îc néi dung chÝnh c¸c ®o¹n ®éc tho¹i hoÆc héi tho¹i ®¬n gi¶n, mang tÝnh th"ng b¸o víi ®é dµi kho¶ng 50-70 tõ, xoay quanh c¸c chñ ®iÓm cã trong ch­¬ng tr×nh. ViÕt: ViÕt ®­îc mét sè c©u ®¬n gi¶n cã tæng ®é dµi kho¶ng 40-50 tõ cã néi dung liªn quan ®Õn c¸c chñ ®iÓm cã trong ch­¬ng tr×nh. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT Tên bài Thứ tự trong chương trình Mục tiêu, trọng tâm PPDH chủ yếu Đồ dùng dạy học Tự đánh giá mức độ đạt được 1 + 2 Unit1: Greetings 2,3,4,5,6. - Greet people. - Introduce oneself and others. - Say how old somebody is. - Count to twenty. -Brain storm -Word cue drill -Role play -Dialogue build -Mapped D Posters Pictures cues tape cassette color chalks 3 + 4 Unit 2: At school 7, 8, 9, 10, 11, - Ask for and give personal informations. -Identify oneself and others. - Identify places, people and objects. - Give and obey orders. - Word cue drill - Mime drill - Mapped D - Realia drill - Picture drill - Write it up Tape Cassette posters Cues Real things Color chalks 4+ 5 + 6 Unit 3: At home 12,13, 14, 15, 16,17. - Identify places, people and objects. -Give personal informations -Ask for and give numbers. -Describe the family. - Dialogue build - Word cue drill - Com qs - Picture drill - Write it up - Realia drill Real things Tape Cassette Cues Posters Color chalks 7 + 8 + 9 Unit 4: At school 19, 20, 21, 23, 24, 25. - Talk about time table. -Talk about school subjects, schedules and regulations. -Ask for and give directions. - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Matching - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 9 + 10 + 11 Unit5: Work and Play 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. - Talkabout school subjects. - Ask about and describe recess activities. - Simple psent tense Comphension Qs -Picture drill - Multiple choice - Survey -Write it up - Word cue drill Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color cha 12 + 13 Unit 6: After school 33, 34, 35, 36, 37,38. - Talk about popular after school activities. - Make suggestions. - Make arrangements. - Simple psent tense. -Labelling - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Real things Tape Cassette Cues Posters Color chalks Pictures 14+ 15 + 16 Unit 7: The world of work. 40, 41, 42, 44, 45, 46. - Discuss schedules and routines. - Talk about vacations. - Talk about occupations -Simple psent tense - Dialogue build - Word cue drill - Com qs - Picture drill - Write it up - Realia drill - Matching - Take notes - T/F Statements Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 16 + 17 + 19 Unit 8: Places 47, 48, 49, 50, 51, 52,53. - Ask for and give directions - Talk about distances. - Enquire about prices. - Make purchases. - Name places. - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Tape Cassetteposters Cues Real things Color chalks 20 + 21 Unit 9: At home and Away 55,56, 57, 58, 59. - Talk about vacations. - Talk about hobbies. - Describe a process. -Describe characteristics of friends and neighbors. - Simple past tense. - Numbering - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 21+ 22 + 23 Unit 10: Staying healthy 60, 61, 62, 63, 64, 65. -Talk about feelings Talk about wants and needs. - Identify foods & drinks. - Expss possession - Dialogue build - Word cue drill - Com qs - Picture drill - Write it up - Realia drill - Matching - Take notes - T/F Statements Tape Cassetteposters Cues Real things Color chalks 23 + 24+ 25 Unit 11: What do you eat? 66, 67, 68, 69, 70, 71. -Buy food & drink - Talk about quantities & prices. - Expss needs & wants - Present tenses - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 26 + 27 Unit 12: Sports & pastimes 73, 74, 75, 76, 77, 78. - Describe sporting acts & pastimes - Describe time tables. -Talk about frequency. - Present tenses - Adv - Numbering - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up. Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 28 + 29 Unit 13: Activities & the Seasons 79, 80, 81, 82, 83. - Describe the weather. - Expss pferences - Talk about sports & acts - Talk about frequency -Simple psent - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 29+ 30 + 31 Unit 14: Making plans 84, 85, 86, 87, 88, 89.. - Talk about vacation plans. - Talk about free time plans - Talk about durations - Make suggestions. - Expss pferences - Future " be going to" - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 32 + 33+ 34 Unit 15: Countries 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 -Talk about countries, nationalities &languages. - Describe places - State dismensions - Make comparisions - Describe natural. - Simple psent. - Gaps fill - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 34 + 35 + 37 Unit 16: Man & environment 98, 99, 100, 101, 102, 103. - Identify quantities of food. - Talk about environment issues. - Talk about occupations. - Present progressive. - Imperatives. - Matching -Ordering - Questions and answers - Picture drill - Word cue drill - T/F statements - Write it up Pictures Real things Tape Cassette Cards Posters Color chalks 37 Revision 104 - Review Vob & structures in E 6 - Do exercises correctly. -Multiple choices - Matching -Write it up -Ordering Comphension qs Cards Posters Color chalks Kế hoạch kiểm tra đánh giá Hình thức KTĐG Số lần Trọng số Thời điểm /Nội Dung Kiểm tra miệng 2 Hệ số 1 GV kiểm tra hằng ngày Kiểm tra 15' 2 Hệ số 1 Tiết Tiết Kiểm tra 45' 2 Hệ số 2 Tiết 14 :(Từ Unit 1 Unit 2) Tiết 27 :(Từ Unit 3 Unit 4) Kiểm tra HKI 1 Hệ số 3 Tiết 36( Từ Unit 1 Unit 5) Sơn Hạ,ngày 15/08/2012 Nguyễn Thị Thu Ba

【#2】Top 17 Phần Mềm Học Tiếng Anh Hay Trên Máy Tính 2021

Việc học tiếng Anh sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn trong thời đại công nghệ như hiện nay, chính vì vậy mà nhiều phần mềm giúp học tiếng Anh đã ra đời để phục vụ cho nhu cầu học tiếng Anh ngày một tăng của chúng ta.

Bài viết hôm nay sẽ cung cấp đến bạn top 17 phần mềm học tiếng Anh hiệu quả và bổ ích nhất trên máy tính bao gồm những phần mềm về giao tiếp tiếng Anh, đọc tiếng Anh, game tiếng Anh vừa học vừa thư giãn và những phần mềm có thể học offline khi không có điều kiện kết nối mạng.

1. Tại sao nên sử dụng phần mềm để tự học tiếng Anh?

Với thời đại công nghệ số như hiện nay việc học tiếng Anh đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bạn có thể học giao tiếp tiếng Anh qua các kênh youtube, các website, hay các phần mềm trên máy tính thì việc tự học tiếng Anh cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

  Phần mềm học giúp chủ động mọi lúc, mọi nơi

Miễn là khi nào bạn có thời gian rảnh, chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi ngày, hay tranh thủ thời gian lúc giờ giải lao, trước khi đi ngủ hoặc trong phòng chờ máy bay là bạn đã có thể học tiếng Anh trên một chiếc máy tính xách tay hay máy tính bảng rồi.

Thay vì dành thời gian lướt mạng xã hội lúc không biết làm gì cả, bạn có thể tranh thủ vào phần mềm, đọc một bài viết, học cách phát âm của từ nào đó. Những việc tưởng chừng không ai làm này lại giúp cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn một cách đáng kể.

Những phần mềm được thiết kế với giao diện cực kỳ thú vị, bắt mắt sẽ không gây cảm giác nhàm chán, bên cạnh đó còn có thêm cả lộ trình học tiếng Anh nữa, nên sẽ góp phần tạo động lực cho bạn mỗi khi học tập.

Đối với nhiều bạn thì chi phí có thể sẽ là trở ngại cho chúng ta mỗi khi quyết định tải và sử dụng phần mềm học tiếng Anh nào đó. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều phần mềm học tiếng Anh free hoặc trả phí vô cùng hợp lý sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học tiếng Anh.

2. Phần mềm học tiếng Anh giao tiếp

Side by Side là một phần mềm được thiết kế ra để giúp bạn nâng cao khả năng về ngoại ngữ, đặc biệt là môn học tiếng Anh, ưu điểm của phần mềm là kết hợp với các bài học để tăng khả năng đọc viết, học từ mới đi kèm với một số câu chuyện thú vị, với hệ thống bài học từ cơ bản đến phức tạp sẽ giúp các bạn cải thiện trình độ tiếng Anh rất tốt. Phần mềm học tiếng Anh này sẽ hỗ trợ người dùng tối đa với âm thanh đặc biệt là được thu trực tiếp từ người bản xứ.

2.2. EF Englishtown

Phần mềm học tiếng Anh giao tiếp này rèn luyện cho các bạn về ngữ pháp, viết cũng như giao tiếp trong tiếng Anh được thành thạo hơn. Nếu bạn chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày luyện giao tiếp với phần mềm này thì mỗi ngày trôi qua bạn đã có thể giỏi tiếng Anh hơn hôm nay rồi.

2.3. Tell Me More English

Với phần mềm này sẽ cho phép bạn chọn lựa 1 trong 10 mức độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, phần mềm cải thiện khả năng luyện nói, nghe, đọc và viết, ngữ pháp, từ vựng và cả am hiểu nền văn hóa bản xứ và các câu đối thoại giúp rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh rất hay.

Bên cạnh đó nếu bạn có khả năng tiếng Anh tốt hơn thì vẫn có các trình độ khác nhau được thiết kế cho bạn luyện tập.

2.4. Transparent Language

Transparent Language là phần mềm học tiếng Anh giao tiếp được review cao với hệ thống bài học chuyên nghiệp nhằm tạo cơ hội cho người học tăng khả năng về ngoại ngữ thông qua một số câu hỏi, đoạn hội thoại giao tiếp và một số phương tiện khác giúp truyền đạt lượng kiến thức đến người học tốt hơn.

2.5. 101 Languages Of The World

Đúng như tên gọi của nó, 101 Languages of the World sẽ cung cấp cho các bạn đến tận 101 ngôn ngữ trên các quốc gia trên thế giới, với nhiều từ và cụm từ rèn luyện khả năng nghe và nói của người học, phần mềm này thực sự mang lại cho các bạn khả năng nói chuyện tiếng Anh như người bản xứ.

2.6. WordSmart

Phần mềm học tiếng Anh giao tiếp này dùng những từ ngữ nhằm cải thiện vốn từ vựng của người học, phần mềm giúp khám phá những từ đồng nghĩa và trái nghĩa, ngoài ra bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe của phần mềm thông qua những bài hát, và những bài tập cơ bản để học tiếng anh tốt hơn.

2.7. EyeSpeak English

EyeSpeak English giúp học tiếng Anh bằng hệ thống nghe và nói, phần mềm cung ứng toàn bộ các kiến thức cơ bản cho việc tự học tiếng Anh, bao gồm ngữ pháp, các đoạn hội thoại, các bài thực hành, học cách nghe và hiểu để nâng cao khả năng giao tiếp và phát biểu bài tiếng Anh.

3. Phần mềm đọc tiếng Anh

3.1. Phần mềm TALK IT

​Đây là phần mềm hỗ trợ phát âm tiếng Anh cực chuẩn. Tại giao diện của phần mềm người học có thể tùy chọn cài đặt giọng đọc, tốc độ đọc nhanh hay chậm sao cho phù hợp. Phần mềm này sử dụng đơn giản, chỉ cần copy đoạn text tiếng Anh và paste vào box talk it. Luyện tập theo TALK IT có thể giúp bạn cải thiện ngôn ngữ hiệu quả.

3.2. Phần mềm PRONUNCIATION POWER

​Chương trình đọc tiếng Anh của phần mềm được thiết kế đặc biệt, không chỉ hướng dẫn cách phát âm riêng lẻ từng chữ cái mà còn dạy từng từ, từng câu. Giao diện sinh động, đồ họa trực quan có thể hiện vòm miệng khi phát âm nhờ thế bạn có thể tự động điều chỉnh hàm lưỡi sao cho đúng để đọc chuẩn xác.

3.3. Phần mềm Đọc Tiếng Anh Online

​Các phần mềm hướng dẫn đọc tiếng Anh là một trong những người bạn đồng hành đắc lực tạo cơ hội cho bạn trong quá trình luyện nghe và nói. Phần mềm đọc online thông dụng được sử dụng nhiều phải nhắc tới là:

 • ​Duolingo có giao diện sinh động, được thiết kế giống trò chơi để người học chinh phục theo mức từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung gồm có luyện ngữ pháp, từ vựng, nói và nghe phát âm liên tục.

4. Game học tiếng Anh trên máy tính

4.1. English Word Builder

English Word Builder là công cụ hỗ trợ người dùng học Tiếng Anh hiệu quả. English Word Builder cung cấp các hình ảnh trực quan thông qua các trò chơi giúp bạn có thể tự học và ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh.

Link tải: https://taimienphi.vn/download-english-word-builder-972

4.2. Fun English

Fun English là ứng dụng học tiếng anh dành cho trẻ em, giúp các bé dễ dàng tiếp thu kiến thức thông qua các trò chơi vui nhộn. Fun English đã thu hút được hơn 11 triệu lượt download trên khắp thế giới, những gia đình đã tin tưởng vào việc học tập hiệu quả này.

Link tải: https://taimienphi.vn/download-fun-english-85603

4.3. Sebran`s ABC

Link tải: https://taimienphi.vn/download-sebrans-abc-945

5. Phần mềm có thể học offline trên máy tính

5.1. Phần mềm học tiếng Anh Lạc Việt

Đây là phần mềm của Việt Nam viết ra, nó chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau, giúp người sử dụng tra từ điển một cách nhanh chóng nhất.

Các tính năng chính:

Là phần mềm có thể làm việc khi không có Internet, chúng ta có thể tra nghĩa của từ vựng nào đó một cách nhanh chóng nhất.

Là phần mềm được tổng hợp từ hàng ngàn từ điển khác nhau, có nhiều mẫu câu đa dạng khác nhau giúp người dùng tra được sát nghĩa và dễ hiểu nhất.

Hỗ trợ từ điển Anh – Việt, Việt – Anh.

Hỗ trợ dịch cả một đoạn dài của văn bản.

Làm việc trên nhiều nền tảng, hệ điều hành khác nhau.

Cung cấp các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm rất rõ ràng và rành mạch, hỗ trợ chuyển từ vựng sang dạng âm thanh,…

Link tải phần mềm: https://taimienphi.vn/download-lac-viet-mtd9-eva-2132

5.2. Phần mềm Oxford Dictionary

Đây là một bộ từ điển học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh không thể bỏ qua. Phần mềm giúp người dùng tra cứu từ điển Anh – Anh khá đa dạng và phong phú về từ, từ vựng cũng được giải thích với nhiều nghĩa khác nhau.

Các tính năng chính:

Bộ từ vựng tiếng Anh chuẩn, hỗ trợ trên nhiều nền tảng windows và luôn được cập nhật nội dung.

Giúp người đọc trau dồi vốn từ ngữ, ngữ pháp của mình thông qua dịch nghĩa của từ kèm theo đó là những ví dụ.

Trình phát âm của bộ từ điển với giọng chuẩn Anh, Mỹ, có thể nghe offline với hơn 100 nghìn mẫu câu có sẵn.

5.3. FluentU

Phần mềm học tiếng Anh trên máy tính FluentU là phần mềm học thông qua việc xem video. Trong video có phụ đề phần lời thoại của video, phụ đề của video đặc biệt ở chỗ khi các bạn bấm vào từ bạn không hiểu nó sẽ tương tác cho ra các hình ảnh hoặc lời giải thích về từ vựng đó.

Các tính năng chính:

Các từ vựng thông thường và cách diễn đạt chuẩn trên các video sẽ giúp người học đến gần với ngôn ngữ này hơn.

Sau các bài học thường có các bài kiểm tra nhỏ để giúp chúng ta củng cố kiến thức về từ vựng vừa được học.

Link tải phần mềm: https://taimienphi.vn/download-fluentu-19601

5.4. Phần mềm English study pro

Phần mềm học tiếng anh English study pro là phần mềm học tiếng Anh từ căn bản tới nâng cao, giao diện đẹp, thân thiện với người sử dụng, cung cấp cho bạn nhiều từ điển giúp bạn tra cứu nghĩa nhanh chóng. Bên cạnh đó, phần mềm còn có thêm các bài học cơ bản, các công cụ hỗ trợ viết, đọc, đàm thoại, làm trắc nghiệm,…

Các tính năng chính:

Cung cấp các bài tập giúp bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng bao gồm nghe, nói, đọc, viết. Các bài tập này bao gồm các bài tập cơ bản nhất nên những người chưa biết nhiều tiếng anh cũng dễ dàng sử dụng. Đồng thời nó cũng có các bài test để giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng anh của mình.

Học tiếng anh qua các trò chơi demo: cung cấp các trò chơi thông minh và trí tuệ, giúp bạn có thể ghi nhớ từ mới.

Link tải phần mềm: https://kenhsinhvien.vn/topic/english-study-pro-2016-full-phan-mem-hoc-tieng-anh-chuyen-nghiep.534380/

【#3】Học Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Đâu Tốt Tại Tp Hcm?

Chọn đúng trường để học là nhiệm vụ khó khăn vì học tiếng Anh cần cả quá trình dài, chúng ta phải học miệt mài như những con ong cần mẫn. Nhưng cửa ải đầu tiên, dễ nhất mà cũng khó nhất, nơi hàng trăm người học đã bỏ cuộc chính là tiếng Anh giao tiếp.

Có bao nhiêu lý do để bạn muốn học giao tiếp thì cũng có ngần ấy lý do khiến bạn bỏ cuộc, mà lý do lớn nhất chính là học hoài không thấy tiến bộ, học mãi mà không nói được tiếng tây tiếng u gì hết, chỉ cảm thấy phí thời gian.

Chương trình “VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH”. Edu2Review tặng bạn Voucher khuyến học trị giá lên tới 500.000đ, Nhận ngay VoucherNói tiếng Anh thực sự khó vậy sao? (Nguồn: Yaffle English)

Thật ra điều gì cũng có lý do của nó. Chúng ta ắt hẳn không biết bao lần mắt tròn mắt dẹt nhìn một cách ngưỡng mộ những bạn nói tiếng Anh như gió, thường gọi là “khủng long nhơn”, và ước giá mình cũng được như vậy. Chẳng biết họ có bí quyết gì mà có thể nói tiếng Anh tốt thế.

1. Yaffle English

 • Tầng 2, TN Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Q.1, TPHCM
 • Tầng 4, TN CT-IN, 435 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TPHCM
 • The right way to your English (Nguồn: Yaffle English)

  Bỏ qua cách học “50% lý thuyết 50% thực hành” đã quá cũ, theo Yaffle English giao tiếp là bản năng của con người, vậy làm thế nào để tự tin giao tiếp Tiếng Anh thành thạo? Trải qua nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, Yaffle mang tới phương pháp rất đơn giản, phổ biến và nổi tiếng toàn cầu “Face-to-Face” – thực hành giao tiếp 100% thời lượng chương trình học.

  Tại Yaffle English, đội ngũ giảng dạy là các giáo viên đến từ Philippines (Nguồn: Yaffle English)

  Giá học phí 3.990.000vnđ/ 2 tháng (group)

  Học 1 kèm 1 cùng GV: 14.990.000/2 tháng

  2. English Town

  Bạn có nghĩ đây là nơi bạn sẽ học tiếng Anh? (Nguồn: English Town)

  Nắm được tâm lý đó, việc biến không gian học thành không gian một quán café đã mang lại nhiều thú vị cho học viên, đồng thời cũng là điểm nhấn đặc biệt tại English Town.Kể từ khi bước qua cánh cửa trung tâm, thứ ngôn ngữ bạn trao đổi với nhau duy nhất chỉ có thể là tiếng Anh. Đây là điểm hay mà ai cũng biết, nhưng có rất ít trung tâm làm được điều này.

  Lớp học được chia ra nhiều cấp độ, mỗi cấp độ ứng với nội dung học tập và trao đổi khác nhau, càng lên cao càng chuyên nghiệp.

  Học phí: từ 2,000,000 – 3,000,000đ/ 1 tháng

  English Town: 18A Cộng Hòa, p12, q Tân Bình

  Trung tâm sẽ khai trương chi nhánh mới tại quận 3 trong tháng 12/2016

  3. Học viện giao tiếp Anh Mỹ Sonus

  Học phí: 4.900.000/2 tháng

  Từ quá trình học tiếng Anh của bản thân, cùng việc tham khảo kinh nghiệm của nhiều cao thủ giỏi tiếng Anh, người viết rút ra một điều: môi trường học là rất quan trọng. Bạn có tự hỏi vì sao mình đã học tiếng Anh từ rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa nói được? Có phải vì thói quen nói tiếng Việt cùng nhau, thậm chí khi đang ngồi trong lớp học tiếng Anh, chúng ta vẫn không quên tiếng Việt?

  Tiffany tổng hợp

  【#4】Lịch Học, Các Khóa Học Tại English Town (Tp Tiếng Anh) 2021

  Bạn nản khi đến những buổi học ngữ pháp, ghi ghi chép chép chán ngắt của các lớp tiếng Anh. Dù bạn nản nhưng bạn vẫn phải học vì tiếng Anh rất cần thiết cho tương lai của bạn sau này. Vậy hãy đến với English Town – bạn sẽ phải trông chờ mỗi buổi học ở đây chứ không phải đấu tranh tư tưởng để đến như ở các lớp học ngày xưa nữa.

  English Town làmột trung tâm dạy tiếng Anh, là một CLB (câu lạc bộ) tiếng Anh hay là một quán café tiếng Anh? English Town là cả ba điều đó kết hợp lại với nhau, tạo ra một không gian học tập mở, vô cùng năng động. Một cơ sở vật chất sang chảnh, cực Tây tại Sài Gòn giản đơn.

  Không khí học nhẹ nhàng như một buổi trò chuyện giữa những bạn với nhau (Nguồn: English Town)

  Ở “New York thu nhỏ” này có nhiều khóa học, phân chia thành nhiều hệ thống lớp học từ dễ đến khó (tương ứng là 6 cấp độ) bao gồm những bước ngữ pháp cơ bản, đến giao tiếp cơ bản và đến tự tin giao tiếp. Cùng Edu2Review tìm hiểu các khóa học đặc biệt, học phí tại English Town nào!

  Các khóa học tại English Town

  Tiếng Anh giao tiếp – chương trình học này có 8 cấp độ dành cho những người bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0 đến thành thục.

  • Pre Beginer – Beginer: hiểu rõ các ngữ pháp và một số câu thông dụng trong giao tiếp cơ bản; biết rõ tầm quan trọng của phát âm chuẩn, chính xác và ngữ điệu khi giao tiếp.
  • Elementary – Pre Intermediate: hiểu được phần nào văn hóa dùng từ của người nước ngoài, cung cấp thông tin hay khai thác thông tin cần thiết trong giao tiếp cơ bản đến phức tạp.

  Các học viên tại trung tâm không chỉ là những bạn trẻ (Nguồn: English Town)

  • Intermediate – Uper Intermediate: tự tin giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình trong các cuộc giao tiếp. Phát triển tư duy phản biện, phản xạ tiếng Anh, các kỹ năng mềm trong giao tiếp, công việc.
  • Pre Advance – Advance: nói tiếng Anh tự nhiên như người bản địa, tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

  Public Speaking là khóa học luyện tập nói chuyện trước đám đông, một kỹ năng giao tiếp đặc biệt, nằm truyền đạt thông tin, kêu gọi, chia sẻ kinh nghiệm… gây ảnh hưởng đến người nghe, định hướng hành động.

  Kết thúc khóa học ở “Thành phố tiếng Anh giữa lòng Sài Gòn”, chắn chắn bạn nhận được rất nhiều điều hơn việc tự tin thuyết trình tiếng Anh, phát triển kỹ năng thuyết trình, phân tích, sử dụng ngôn từ một cách linh hoạt… rất hữu ích cho con đường phát triển sau này của bạn.

  Đối tượng tham gia là sinh viên, nhân viên văn phòng, giảng viên, doanh nhân… Các bạn thuộc những đối tượng tham gia có trình độ tiếng Anh từ cấp Pre I trở lên, có thể tham gia khóa học này.

  Trong khóa học bạn được phát triển kỹ năng bản thân và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, tăng cơ hội thành công khi xin việc và phỏng vấn xn việc, các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc, ứng xử trong môi trường công sở…

  Đối tượng tham gia là những bạn sinh viên (chuẩn bị cho các công việc trong tương lai), nhân viên văn phòng. Các bạn thuộc đối tượng tham gia trên và có trình độ Anh văn từ Pre I trở lên có thể tham gia khóa học.

  Business

  Đây là khóa học tiếng Anh thương mại dành cho các khối doanh nghiệp, các sinh viên thuộc ngành kinh tế muôn nâng cao kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh.

  Kết thúc khóa học, giao tiếp trong doanh nghiệp, trong kinh doanh, gặp gỡ các đối tác nước ngoài, mở rộng mối quan hệ… không còn làm khó bạn nữa. Khóa học sẽ tập trung vào phát triển những kỹ năng đàm phán, thuyết trình, hội họp, trình bày…

  Đối tượng tham gia là những bạn sinh viên, chủ doanh nghiệp, người đang đi làm… Các bạn thuộc đối tượng tham gia và có trình độ giao tiếp từ Pre I trở lên có thể tham gia khóa học

  Ngoài ra còn có cáckhóa học online tại English Town dành cho những người bận rộn. Bạn hoàn toàn làm chủ thời gian học của mình, bạn có thể học bất cứ khi nào bạn muốn.

  Không gian gây “choáng” tại cơ sở quận 3 của English Town (Nguồn: English Town)

  Lịch học của English Town

  Đến với English Town, các học viên hoàn toàn làm chủ được lịch học của mình. Các bạn có thể sắp xếp lịch học sao cho phù hợp với thời gian cá nhân của mình nhất, hoàn toàn không sợ nghỉ học bị mất bài, không hiểu bài.

  Tại sao bạn nên chọn English Town? (Nguồn: Youtube)

  English Town có hai cơ sở ở Trần Quốc Thảo quận 3Cộng Hòa quận Tân Bình. Đến với hai cơ sở này, bạn sẽ xóa tan cái quan điểm học tiếng Anh nhàm chán trước đây. Cùng khám phá môi trường học tập mở, đầy tươi vui tại English Town và biết đâu bạn sẽ tìm được niềm vui, đam mê học tiếng Anh mà trước giờ không biết.

  Ngọc Lâm tổng hợp

  【#5】Khóa Học Tiếng Anh Online Tại English Town

  Nhiều người đã chọn khóa học online tại English Town để cải thiện khả năng tiếng Anh (Nguồn: English 4U)

  English Town luôn đem lại những sự khác biệt. Đó là sự khác biệt về môi trường – một thành phố tiếng Anh thu nhỏ trong không gian một quán café ấm cúng thân thiện. Đó là sự khác biệt về thời gian học linh động và đặc biệt là sự khác biệt, sự thay đổi, tiến bộ của học viên. Và chắc chắn sự thú vị và đặc biệt ấy còn được English Town gửi đến cho các học viên trong cả các khóa học tiếng Anh online.

  Chương trình “VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH”. Edu2Review phối hợp cùng Trung Tâm English Town tặng bạn Voucher khuyến học trị giá 100.000đ, Nhận ngay Voucher

  Khóa học online với 3 cấp độ

  Địa chỉ liên hệ của English Town: Lầu 4, tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình

  Nếu bạn thiếu và yếu ở phần nào, English Town sẽ giúp bạn ở đó.

  • Bạn cần nền tảng đó là từ vựng và ngữ pháp: bài học sẽ chú trọng vào từ vựng, cấu trúc câu, ngữ điệu, phát âm theo văn phong của người bản xứ.

  • Bạn muốn cải thiện khả năng giao tiếp vì không thể nghe được cũng chẳng phát âm chuẩn được: English Town sẽ giúp bạn không chỉ ở Nghe, Nói, Đọc, Viết mà còn là phát âm đúng với ngữ điệu giàu cảm xúc.

  • Bạn muốn được thực hành nhiều hơn vì khả năng phản xạ kém: bạn sẽ được luyện khả năng nghe nói một cách tự nhiên, được học văn hóa dùng từ của người nước ngoài.

  Những lý do mà khóa học online tại English Town là dành cho bạn

  English Town – thành phố tiếng Anh giữa lòng Sài Gòn (Nguồn: English Town)

  • Nếu học các lớp offline với 10 – 20 học viên sẽ rất nghèo nàn về thời gian luyện nói và thậm chí là không có. Vậy nên các khóa học online sẽ là một lựa chọn khá tốt dành cho bạn.

  • Nếu bạn có hàng đống công việc đột xuất, nếu bạn luôn đến lớp học muộn vì tắc đường, vì tan làm muộn thì hãy thử với khóa online này nếu không sẽ còn xa lắm quãng đường bạn đến với tiếng Anh

  • Đăng kí khóa học online tại English Town thay vì ngồi 2 tiếng tại lớp học, đánh đổi bằng cả quãng đường đến trung tâm tiếng Anh và chỉ học đi học lại các cấu trúc ngữ pháp đại loại như: hiện tại đơn diễn tả những hành động đang xảy ra tại hiện tại…

  “Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện”. Nếu bạn đã thực sự nghiêm túc, thực sự quyết tâm thì hãy liên hệ với English Town. Khóa học online sẽ giải quyết giúp bạn các vấn đề về các kiến thức tiếng Anh và cả những vấn đề về thời gian học tập của bạn.

  Nguyễn Diệp tổng hợp

  【#6】Học Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Ở Đâu Tốt Tại Tp.hcm?

  Nếu với học sinh – sinh viên, tiếng Anh là chìa khóa để mở rộng cánh cửa hội nhập, tăng cơ hội du học và có việc làm tốt, thì với người đi làm, tiếng Anh quan trọng ở chỗ giúp họ mở rộng mối quan hệ, nâng cao trình độ để từ đó nâng cao vị thế của mình.

  Tuy nhiên, với cuộc sống bận rộn ngày nay, hiếm người đi làm nào có thể thu xếp ổn thỏa thời gian biểu riêng cho mình để đến được với một khóa tiếng Anh trọn vẹn. Vậy thì còn ngại ngùng gì mà không đồng hành cùng Edu2Review lướt qua những trung tâm Anh ngữ có khóa học riêng biệt cho người đi làm trong bài viết này!

  Bảng xếp hạng

  trung tâm tiếng Anhtại TP.HCM

  English Town có môi trường sử dụng tiếng Anh 100%, với những trợ giảng cùng học viên ôn bài, trò chuyện, sửa lỗi tiếng Anh, tạo cơ hội luyện tập mỗi ngày trước và sau những lớp học của mình. Không gian English Town được thiết kế như một quán café sáng tạo, độc đáo và thân thiện. Đây là nơi học viên có thể đến bất kì thời điểm nào từ sáng sớm đến tối muộn, để giao lưu kết bạn bằng tiếng Anh, mở rộng mối quan hệ và có những cuộc trò chuyện kéo dài không giới hạn.

  “Học ổn và vui vẻ”Địa chỉ: 21 Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, chúng tôi Đánh giá của học viên

  về Wall Street English

  “Chuyên nghiệp”Địa chỉ: 49 Hoàng Văn Thụ, P.15, Q. Phú Nhuận, chúng tôi Đánh giá của học viên

  về Trung tâm AROMA

  “Direct English – Nhà đào tạo Anh ngữ uy tín”

  • 596A Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, chúng tôi
  • 178B – 178C Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  Direct English vốn là cái tên “có địa vị” trên bản đồ giảng dạy tiếng Anh toàn cầu. Trung tâm trực thuộc tập đoàn giáo dục lâu đời Linguaphone với hơn 120 năm kinh nghiệm, có mặt trên 26 quốc gia, đào tạo thành công 1.300.000+ học viên và là đối tác đào tạo tiếng Anh cho các tập đoàn lớn như: Microsoft, HP, MAERSK, IBM…

  Kế thừa trọn vẹn những điểm cộng hấp dẫn từ công ty mẹ, Direct English Saigon chính là trung tâm tiếng Anh cho người đi làm chúng tôi bạn không thể bỏ qua. Với định hướng trở thành nơi đào tạo tiếng Anh dành cho người lớn hàng đầu thế giới, trung tâm luôn nỗ lực hết mình hỗ trợ tối đa cho người lớn bận rộn từ việc bố trí thời gian học linh động đến cá nhân hóa chương trình học.

  Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra như cam kết, trung tâm sẽ xác định trình độ của học viên qua bài kiểm tra đầu vào. Dựa vào đó, người học sẽ được xếp lớp phù hợp và học thử miễn phí trước khi đăng ký chính thức. Học viên được cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế sau khi hoàn thành khóa học.

  Ngoài ra, mỗi học viên sẽ được cấp ứng dụng học tiếng Anh miễn phí có giá trị hàng trăm triệu USD, cho phép người học có thể chủ động trau dồi và thực hành nhờ vào những tính năng ưu việt và kho tàng tư liệu luôn được cập nhật.

  “Giáo viên tâm lý, truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu”

  • Cơ sở 1: 394 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, chúng tôi
  • Cơ sở 2: 235 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
  • ‬Cơ sở 3: 468/19 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

  Đánh giá của học viên

  về Trung tâm ATEN

  Giới thiệu Hệ thống Anh ngữ Aten (Nguồn: YouTube – Aten English)

  ‬Với hơn 8 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh cho người đi làm, giúp hơn 86.000 nhân sự Việt từ mất gốc tới thành thạo tiếng Anh, Aten chắc chắn là một địa chỉ uy tín cho những ai đang muốn bứt tốc tiếng Anh, bứt phá sự nghiệp. Trong 18 cơ sở trên khắp cả nước, Aten có 3 cơ sở dành cho người đi làm tại Hồ Chí Minh.

  Tại Aten, mọi khó khăn như: công việc bận rộn, e ngại tuổi tác, trí nhớ kém… của người đi làm đều được giải quyết bằng mô hình học độc quyền 3 kèm 1 – “đặc sản” khiến học viên đã học là không thể quên!

  Thay vì chỉ có 1 giảng viên hướng dẫn, bạn được quan tâm, kèm cặp bởi 3 người cùng lúc:

  • Giảng viên 1 truyền đạt kiến thức bằng phương pháp học dễ hiểu, dễ nhớ.
  • Giảng viên 2 cùng bạn thực hành tiếng Anh nhuần nhuyễn.
  • 1 trợ giảng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học trên lớp và ở nhà

  Mỗi một học viên tại Aten được thiết kế một lộ trình học riêng, phù hợp với trình độ tiếng Anh khởi điểm và thích hợp với ngành nghề, lĩnh vực bạn đang làm việc. Từ đó, tinh gọn con đường học tiếng Anh cho người đi làm chỉ còn 3-6 tháng.

  Với phương châm ” một lần là Học viên Aten, trọn đời nhận đặc quyền từ Aten“, học viên được cấp thẻ BẢO HÀNH trọn đời, học lại MIỄN PHÍ nếu bị quên kiến thức về sau.

  Đặc biệt, dù sở hữu những điểm cộng và khác biệt về chất lượng học, chi phí cho khóa học tại Aten rất phù hợp để đại đa số người đi làm tham gia.

  “Tiếng Anh tiến bộ”Địa chỉ: 234/3A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, chúng tôi Đánh giá của học viên

  Về Trung tâm Saigon American English

  Trung tâm kết hợp giữa class – club – tour:

  • Class: lớp học được thiết kế với nhiều hoạt động như đóng kịch, chơi games, thuyết trình,.. vì thế học viên có thể áp dụng kiến thức trực tiếp vào công việc hằng ngày.
  • Club: tham gia câu lạc bộ vào 4pm đến 6pm Chủ Nhật tại công viên 23/9 hàng tuần. Tạo môi trường cho các bạn học viên giao lưu, kết bạn với người nước ngoài để học về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục…
  • Tour: tạo điều kiện cho học viên vừa học vừa chơi. Sử dụng 80% tiếng Anh trong khi đi du lịch.

  “Lớp ít học viên, nhiều khóa học free”Địa điểm: 396A Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, chúng tôi Đánh giá của học viên về

  Trung tâm Planet Quận 2

  “Giáo viên nhiệt tình”

  • 155 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP.HCM
  • B7 Đường Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, Q.7, TP.HCM
  • 146 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Hẻm 424 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM

  Học viên đánh giá về

  trung tâm TAEC

  Kiến thức là bất tận, đặc biệt với các loại ngôn ngữ. Nếu bạn nghĩ mình đã đi làm, đã có thu nhập ổn định mà phớt lờ chuyện trau dồi thêm một thứ tiếng riêng cho mình thì chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành người dậm chân mãi một chỗ.

  Anh Thư (tổng hợp)

  【#7】Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 Năm Học: 2014

  Complete the ex. Lesson plan picture textbook. Sub-board. 27 UNIT 8 Read 51 Ss practice reading for details about children's emotion, opinions, feelings, and memories on Father's Day in the USA and in Australia. Ss can answer all the comphension questions correctly Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan Marking-students. UNIT 8 Write 52 Ss practice writing a letter to a friend sharing him an idea of a day to celebrate for their mom and chúng tôi write a letter in good English. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook 28 UNIT 8 Language focus 53 Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. Sub-board. Getting started + listen and read 54 - Ss practice reading a dialogue for details about the weather forecast.- By the end of the lesson Ss will be able to get the information about the weather from the weather forecast to complete the sentences following the dialogue. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan cassette tape picture textbook. 29 UNIT 9 Speak and listen 55 - Ss practice speaking about pparations in case of typhoon.- Ss will be able to talk about what they want to buy and do for a typhoon. - Ss practice listening to the passage about what you should do when you live in an earthquake zone. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex Lesson plan cassette tape picture textbook. UNIT 9 Read 56 - Ss practice reading a text about natural disasters for details.- By the end of the lesson, Ss will be able to get more information about the natural disasters in the world. They can do all the ex. P. 79 correctly. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex Lesson plan textbook Sub-board. 30 UNIT 9 Write 57 - Ss practice writing a story about a typhoon using the pictures and the given words. - By the end of the lesson they will be able to write a story in good English. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. UNIT 9 Language focus 58 -Ss do further practice in relative pronouns: who, which , that.- They do further practice in defining and non- defining relative clauses.- By the end of the lesson they can distinguish between defining and non- defining clauses. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. 31 Written test 4 59 - To check ss knowledge of learning English book 9 ( from unit 8 - unit 9)- To find better ways for teaching and learning. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan Subject tests. UNIT 10 Getting started + listen and read 60 - Ss talk and read a text about UFOs for details to complete the notes.- By the end of the lesson they will be able to know more about UFOs. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan cassette tape picture textbook. 32 UNIT 10 Speak and listen 61 - Ss practice speaking about Mars. - By the end of the lesson Ss will be able to talk to one another about what they think there might be on Mars, on the moon and on other planets. - Ss practice listening for details to complete a table - By the end of the lesson, Ss will be able to know more about the moon by listening. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Sub-board. Test correction 62 - Ss practice reading a text about a space trip. They understand the text and can do all the ex. bellow the text. Book, notebook Learn by heart the last lesson. Complete the ex. Lesson plan picture textbook. 33 UNIT 10 Read 63 - Ss practice reading a text about a space trip. They understand the text and can do all the ex. bellow the text. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex Lesson plan Marking-students. UNIT 10 Write 64 - Ss practice writing an exposition about the existence of UFOs based on the dialogue between An and Ba.- By the end of the lesson, Ss will be able to write an exposition about the existence of UFOs in good English. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. Sub-board. 34 UNIT 10 Language focus 65 Ss do further practice in modal verbs: may, might and conditional sentences type 1 and type 2.- By the end of the lesson they will be able to know more about the use of May and Might and make up conditional sentences type 1 and type2. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. Sub-board. Revision 66 Ss can do all the exercises using the learned words and grammar strutures in Unit 6 and 7. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex. Lesson plan textbook. Sub-board. 35 Revision 67 Ss can do all the exercises using the learned words and grammar strutures in Unit 8 and 9. Lesson plan textbook Book, notebook Learn by heart the last lesson Revision 68 - Ss can do all the exercises using the learned words and grammar strutures in Unit 9 and 10 and exsercises. Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex Lesson plan textbook. Sub-board. 36 Revision 69 - Ss can do all the exercises using the learned words and grammar strutures in EL9 and exsercises. Book, notebook Learn by heart the last lesson Lesson plan textbook. Sub-board. Test for the second term 70 - To check ss knowledge of learning English book 9 the second term - To find better ways for teaching and learning Book, notebook Learn by heart the last lesson Complete the ex Lesson plan Sub-board. 37 Ôn tập, hoàn thành chương trình Xột duyệt của tổ chuyờn mụn Tổ trưởng Hoàng Thị Liờn Người lập kế hoạch Tạ Văn Thành Phờ duyệt của Hiệu trưởng KẾ HOẠCH DẠYGIẢNG DẠY MễN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2014 - 2021 HỌC KỲ I Tuần Tờn bài dạy Tiết Mục tiờu Phương phỏp Đồ dựng dạy học Điều chỉnh, bổ sung 1 Hướng dẫn cách học 1 - To introduce for ss about English book 6. -To introduce for ss some best ways to work with English book 6. Communicative methods Lesson plan picture, textbook. Unit 1: A(1-4) 2 - By the end of the lesson ss will be able to say: Hi/ hello and introduce his/ her name.- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Matching Sub-board. Unit 1: A(5-7) 3 - After the lesson, Ss will be able to greet each other and show their interest on their friends' health in English.- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Sub-board. 2 Unit 1: B(1-4) 4 -to greet each other basing on the time of the day and the way to expss their concern about their friends'health.- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 1: C(1-2) 5 - to say the numbers from 1 to 20 in English and ask and answer about their age. - Encourage Ss to learn English. -Skills - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Cards Unit 1: C(3-4) 6 - Further Practice couting Numbers (1 - 20) and give telephone numbers - After the lesson students will be able to introduce about their age and others'- Encourage Ss to learn English - Matching Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. 3 Unit 2: A(1-3) 7 to know and use imporative command in class. - Encourage Ss to learn English. - Skills: 4 skills. Communicative methods - Matching - Word cue Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 2: B(1-3) 8 - "Where do you live?" questions and answers to talk about the places you live. - To help ss. spell letters in the Alphabet. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Unit 2: B(4-5) 9 to ask and answer with questions: "What is your name?" and "How do you spell your name?"- Encourage Ss to learn English- Skills : 4 skiils. methods - Matching - Word cue Posters 4 Unit 2: C(1) 10 to practice with This/ That positive statements and Y/N Questions to talk about people and things at school. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Cards Unit 2: C(2-3) 11 to asks and answer with the questions: "What is this/ that? to talk about things in the classroom. Communicative methods - Matching - Word cue Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 3: A(1-2) 12 to asks and answer with the questions: "What is this/ that?; What are these/those? to identify objects in the home. Communicative methods - Matching - Word cue Sub-board. 5 Unit 3: A(3-4) 13 to ask and answer about their family member with name, age and job; Ask for and give numbers with " How many people are there....? - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 3: B(1-2) 14 to count to 100 and pronunciation of plural nouns ( /s/, /z/ , / iz/) to count things in the classroom. - Encourage Ss to learn English. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 3: B(3-5) 15 SS. have further practice in numbers to talk about things in the classroom, the living room and the family. - Encourage Ss to learn English. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture 6 Unit 3: C(1-2) 16 Ss. read a text about a family to understand the details and talk about jobs. By the end of the lesson ss. will be able to introduce about their families. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Grammar practice 17 - SS. will have further practice with "Be", Imperatives, Numbers, Question Words, There is / There are, and furniture Vocabulary.. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Sub-board. Written test 18 - To check ss about knowledge of learning E. book 6 (from Unit 1 to Unit 3)- To make ss more aware of learning English.- To find better ways for teaching and learning English. Communicative methods - Matching - Word cue 7 Test correction 19 To review for ss about the written chúng tôi make ss more aware of learning English.- - Encourage Ss to learn English. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Unit 4: A(1-2) 20 to catch the reading a description of a school with practice in possessive "s" to talk about possessions.- 4 skills , especially listening and speaking. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 4: A(3-4) 21 - SS. will read a text about school to understand details and get further practice in numbers and school vocabulary. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. 8 Unit 4: B(1-5) 22 - Listening to a dialogue about school to understand the details; practicing cardinal numbers, ordinal numbers and "Which" questions to talk about school. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Sub-board. Unit 4: C(1-3) 23 to talk about everyday actions. To make ss more aware of the simple psent. Communicative methods - Matching - Word cue Books Unit 4: C(4-7) 24 to ask for and say the time. Simple psent tense, positive statements with He / She to talk about habitual actions. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Posters 9 Unit 5: A(1-2) 25 to describe everyday routines with the first and the third person singular. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Cards Unit 5: A(3-4) 26 to ask and answer about everyday routines.- Training speaking skill and other skills.- To help ss more aware of activities after school. Communicative methods - Matching - Word cue Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 5: A(5-6) 27 - By the end of the lesson, ss will be able to practise with Yes/ No questions and short answers about daily routines. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Sub-board. cassette, tape, picture 10 Unit 5: B(1-3) 28 - Reading a picture story about Ba's daily routine to practice Simple psent tense. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 5: C(1) 29 - School subjects vocab with "Have / Don't have " to talk about the school timetable. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 5: C(2-3) 30 - Days of the week vocab with "Has / Doesn't have" to talk about the weekly timetable. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture 11 Grammar practice 31 Further practice in Simple Present tense, telling the time, adjectives with "be", question Words, school subjects, Days of the week. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Lesson plan picture, textbook. Unit 6: A(1-2) 32 To read about the things around Thuy's house then answer questions correctly.- Describe places. - Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 6: A(3-6) 33 - Town and country vocabulary for describing places where we live.-Practise speaking and listening skills. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture 12 Unit 6: B(1-4) 34 - Reading a text about Where Minh lives to understand town vocabulary and ppositions of place. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 6: C(1-2) 35 to use ppositions of place: in front of, behind, to the left / to the right of ... to describe the position of a house. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 6: C(3-5) 36 - "Where is... / are ..." questions and answers with the town vocabulary and ppositions of place to describe a street. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture 13 Written test 37 - To check ss about knowledge of learning E. book 6 (from Unit 4 to Unit 6)- To make ss more aware of learning English.- To find better ways for teaching and learning English. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Unit 7: A(1,3,5) 38 - Facilities vocabulary with "Is there a ...... / Are there any ..... ?" and short answers to describe the town. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 7: B(1) 39 - Reading a text about Ba and Chi's house to understand the differences between town and country. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture 14 Unit 7: B(2-3) 40 - After the lesson, Ss will be able to write a short description about one's house. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Test correction 41 To make ss more aware of the written test. To check ss' about doing the test. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. picture Unit 7: C(1,3) 42 To practice with the Simple Present, ask and answer about the transportation (on the move). .- Encourage Ss to learn English : 4 skills methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture 15 Unit 7: C(4-6) 43 To listen and write short answers with means of transportation; Read a passage about Hoang and answer questions.- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 8: A(1-3) 44 To practice with the Present Progressive positive statements with I / she / he to talk about the actions happening now. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 8: A(4-6) 45 To practice the Present Progressive "Wh-" questions with she / he / they to talk about the actions happening now. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture 16 Unit 8: B(1) 46 to understand the main ideas and details of a story about a truck driver; and use Continuous to answer comphension questions. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 8: B(2,3) 47 To practice Can / Can't statenments and traffic vocabulary about what you are allowed and not allowed to do on the road. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. cassette, tape, picture Unit 8: B(C1,2) 48 - After the lesson, Ss will be able to practice Must and Mustn't for obligation / prohibition. .- Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. cassette, tape, picture 17 Unit 8: C(3-5) 49 To practice further in Simple Present; Present Progressive; ppositions of place; question words and the modals. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. picture Grammar practice 50 To practice further in Simple Present;Present Progressive; ppositions of place; question words and the modals. methods - Matching - Word cue - Dialogue build Books Sub-board. picture Revision 51 To practice further with Simple Present; Present Progressive; ppositions of place; question words and the modals - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Books Sub-board. picture 18 Revision 52 To practice further in Simple Present;Present Progressive; ppositions of place; question words and the modals. Communicative methods - Matching - Word cue Books Sub-board. picture Revision 53 To practice further in Simple Present;Present Progressive; ppositions of place; question words and the modals. - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Test for first term 54 To make ss more aware of the written test. To check ss' about dointest. methods - Matching - Word cue - Dialogue build 19 ễn tập, hoàn thành chương trỡnh KẾ HOẠCH DẠYGIẢNG DẠY MễN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2014 - 2021 HỌC KỲ II Tuần Tờn bài dạy Tiết Mục tiờu Phương phỏp Đồ dựng dạy học Điều chỉnh, bổ sung 20 Unit 9: A(1-2) 55 - After the lesson, Ss will be able to ask and answer about the part of a body. Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Matching Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 9: A(3-4) 56 - After the lesson, Ss will be able to describe a person in a simple way. - Adjectives to describe a person. - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Sub-board. Unit 9: A(5-6) 57 - After the lesson, Ss will be able to describe a person in a simple way. Encourage Ss to learn English.- Skills : 4 skills - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Sub-board. 21 Unit 9: B(1,5,6) 58 - After the lesson, Ss will be able to describe one's face and adjectives of colors to describe about hair, eyes. - Hangman - Discussion - Slap the Board - Dialogue build Lesson plan cassette, tape, picture, textbook. Unit 9: B(2,4) 59 - Further practice on describing about the part of a body. - Encourage Ss to learn English. - Skills : 4 skills - Matching Cards Unit 10: A(1-2) 60 - After the lesson, Ss will be able to ask and answer about the fee