Top 1 # Răn Dạy Trong Tiếng Anh Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Đây chính quá khứ, hiện tại, và tương lai mà đức Phật đã răn dạy.

This is the past, present and future Buddhas’teaching.

QED

Khi răn dạy chúng ta nên tránh làm gì và nên răn dạy như thế nào?

What should we avoid in giving reproof, and how should it be given?

jw2019

Việc này có thể răn dạy chúng ta điều gì không?

(1 Chronicles 10:13) Can we learn something from this?

jw2019

Chúng từ chối làm theo những điều Chúa răn dạy!

They refuse to do the task God has set for them!

OpenSubtitles2018.v3

14 Nhưng có những lúc cần răn dạy thì sao?

14 But what about times when discipline is needed?

jw2019

* Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

Giving and Receiving Reproof

jw2019

Hãy chậm rãi cân nhắc điều răn dạy.

Calmly evaluate what was said.

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh:

But the fifth commandment gave me an epiphany:

QED

Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?

Do you know what the fifth commandment is?

OpenSubtitles2018.v3

□ Có lời khuyên gì giúp chúng ta dễ tiếp nhận sự răn dạy?

□ What counsel will help us to accept reproof?

jw2019

Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài

That soul, though all hell should endeavor to shake,

LDS

Đó là những điều Đức Chúa răn dạy chúng ta.

This is what the Lord teaches us.

OpenSubtitles2018.v3

Câu hỏi là: “Lời răn dạy vĩ đại nhất là gì?”

The question was: “What is the greatest commandment?”

ted2019

Thay đổi quan niệm về cách răn dạy

Changing Views of Discipline

jw2019

Một vài nguồn hy vọng: Chúng ta phải cố gắng răn dạy lại về đạo đức nghề nghiệp.

A few sources of hope: we ought to try to re-moralize work.

ted2019

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn.

15 Receiving reproof requires humility.

jw2019

13 Dầu dưới mọi hình thức nào, không bao giờ nên răn dạy với sự giận dữ.

13 Whatever form the discipline may take, it should never be given in anger.

jw2019

Những người theo đạo Hindu không hề có khái niệm về những lời răn dạy.

Hindus don’t have the concept of commandments.

ted2019

Và ông sẽ chuyển ngày thờ phượng từ Chú Nhật sang thứ Bảy, như Điều răn dạy?

And will he change his day of worship from Sunday to Saturday, as the Commandment suggests?

OpenSubtitles2018.v3

Tiếng sấm là các lời răn dạy.

Anger has the weapon of harsh statements.

WikiMatrix

Chỉ một lời răn dạy duy nhất:

There’s only one commandment:

OpenSubtitles2018.v3

o Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

o What is the moral or point of the story?

LDS

Mười Điều Răn Của Đức Chúa Trời Là Gì?

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Tại sao có những danh sách khác nhau về Mười Điều Răn?

Mục đích của Mười Điều Răn là gì?

Mười Điều Răn là một phần của Luật pháp Môi-se. Luật pháp ấy bao gồm hơn 600 điều răn và là điều khoản của thỏa thuận, hay giao ước, giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên xưa ( Xuất Ai Cập 34:27). Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ được phước nếu vâng theo Luật pháp Môi-se ( Phục truyền luật lệ 28:1-14). Tuy nhiên, mục đích chính của Luật pháp là chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên chào đón Đấng Mê-si được hứa, hay Đấng Ki-tô.​- Ga-la-ti 3:24.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có phải giữ Mười Điều Răn không?

Không. Đức Chúa Trời chỉ ban Luật pháp, trong đó có Mười Điều Răn, cho nước Y-sơ-ra-ên xưa ( Phục truyền luật lệ 5:2, 3; Thi thiên 147:19, 20). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ở dưới Luật pháp Môi-se, và ngay cả tín đồ gốc Do Thái “không còn bị Luật pháp ràng buộc” ( Rô-ma 7:6).* Luật pháp Môi-se được thay bằng “luật pháp của Đấng Ki-tô”, là luật bao gồm tất cả các chỉ dẫn của Chúa Giê-su dành cho môn đồ ngài.​- Ga-la-ti 6:2; Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Mười Điều Răn có còn hợp thời không?

Có. Vì Mười Điều Răn tiết lộ lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời nên chúng ta nhận được lợi ích khi học về những điều răn ấy ( 2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Mười Điều Răn dựa trên các nguyên tắc đáng tin cậy không bao giờ lỗi thời ( Thi thiên 111:7, 8). Trên thực tế, nhiều nguyên tắc trong số đó là nền tảng của sự dạy dỗ trong phần Kinh Thánh thường được gọi là Tân ước.​-Xin xem ” Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước “.

Chúa Giê-su dạy rằng toàn bộ Luật pháp Môi-se, kể cả Mười Điều Răn, dựa trên hai điều răn căn bản. Ngài nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Toàn bộ Luật pháp… đều dựa trên hai điều răn này” ( Ma-thi-ơ 22:34-40). Vậy, dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không phải vâng giữ Luật pháp Môi-se, nhưng họ được lệnh là phải yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại.​- Giăng 13:34; 1 Giăng 4:20, 21.

Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước

Nguyên tắc Câu Kinh Thánh trong Tân ước

Tìm hiểu thêm

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Nếu không, tại sao Kinh Thánh gọi luật ngày Sa-bát là giao ước đời đời?

TIN MỪNG TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI!

Chúa Giê-su cho biết tại sao chúng ta cần sự hướng dẫn và hai nguyên tắc Kinh Thánh nào là chính yếu.

Lời Răn Trong Tiếng Tiếng Anh

(Giô-suê 1:7, 8) Và ông đã làm theo lời răn bảo ấy.

(Joshua 1:7, 8) And so it proved to be.

jw2019

Từ đó dẫn đến sự ra đời 10 lời răn của Chúa: Đừng sát nhân.

We came up with something — the Ten Commandments: Thou shalt not kill.

ted2019

* Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

Giving and Receiving Reproof

jw2019

Tắm trong sự thật và những lời thú tội với ánh sáng từ lời răn của Chúa.

Bathed in truth and blameless in light of my Lord.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy xem lời răn của sứ đồ Phi-e-rơ trong thế kỷ thứ nhất.

Consider the warning by the apostle Peter in the first century.

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh:

But the fifth commandment gave me an epiphany:

QED

Thí dụ Kinh-thánh có những lời răn thực tiễn về vệ sinh và các bệnh truyền nhiễm.

For example, the Bible gives very practical commands relating to hygiene and communicable diseases.

jw2019

Bạn sẽ tuân theo lời răn này: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn” (Khải-huyền 18:4).

You will heed the command: “Get out of her [Babylon the Great], my people.”

jw2019

Tại sao lời răn “hãy kiêng ăn huyết” áp dụng cho toàn thể nhân loại?

Why is the command to ‘abstain from blood’ binding on all mankind?

jw2019

“Hỡi con, hãy giữ lời răn-bảo của cha; chớ lìa-bỏ các phép-tắc của mẹ con.

“Observe, O my son, the commandment of your father, and do not forsake the law of your mother.

jw2019

Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?

Do you know what the fifth commandment is?

OpenSubtitles2018.v3

Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài

That soul, though all hell should endeavor to shake,

LDS

Câu hỏi là: “Lời răn dạy vĩ đại nhất là gì?”

The question was: “What is the greatest commandment?”

ted2019

Anh biết và anh muốn làm đúng theo lời răn của Chúa.

I know we’re Christians and I want to do the correct thing in the eyes of the Lord.

OpenSubtitles2018.v3

Lời răn cho người giàu

A Warning for the Rich

jw2019

Lời răn bảo tốt nhưng có áp dụng được trong cuộc sống thực tế không?

jw2019

A-đam và Ê-va đã làm gì khi cãi lại lời răn của Đức Chúa Trời?

By disobeying God’s command, what did Adam and Eve do?

jw2019

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn.

15 Receiving reproof requires humility.

jw2019

Những người theo đạo Hindu không hề có khái niệm về những lời răn dạy.

Hindus don’t have the concept of commandments.

ted2019

Giê-su cho lời răn gì để chống lại sự phân tâm?

What warning regarding distraction did Jesus give?

jw2019

Chị Monika nói: “Tôi cự tuyệt, quyết tâm vâng theo lời răn nơi I Cô-rinh-tô 7:39”.

Says Monika: “I refused, determined to obey the command at 1 Corinthians 7:39.”

jw2019

Tiếng sấm là các lời răn dạy.

Anger has the weapon of harsh statements.

WikiMatrix

Tôi muốn hoàn toàn tuân theo lời răn của Chúa.

I want to perfectly follow God’s Commandment.

OpenSubtitles2018.v3

Dạy Kèm Tiếng Anh Là Gì

+ Gia Sư dạy kèm là Học viên cao học chuyên tiếng Anh, hoặc những du học sinh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn + Gia Sư dạy kèm là giáo viên tiếng Anh đứng lớp cấp 1, 2, 3 hoặc cao đẳng Đại học tại các trường trong Thành phố

+ Gia Sư dạy kèm là Sinh Viên sư phạm tiếng anh hoặc ngôn ngữ anh có quá trình học tập giỏi xuất sắc và có kinh nghiệm dạy kèm tại Hồ chí Minh. + Gia Sư dạy kèm là Học viên cao học chuyên tiếng Anh, hoặc những du học sinh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn + Gia Sư dạy kèm là giáo viên tiếng Anh đứng lớp cấp 1, 2, 3 hoặc cao đẳng Đại học tại các trường trong Thành phố

2/ Dạy kèm tiếng Anh Lớp 1-12, Luyện thi

Gia Sư tiếng Anh từ lớp 1 -12

Khi nhận lớp dạy kèm môn tiếng anh TPHCM từ lớp 1 tới lớp 12 hoặc luyện thi cho học sinh phổ thông, tiếng anh cho người đi làm, anh văn giao tiếp, gia sư sẽ căn cứ vào sức học, mục tiêu học tập của học viên ở mỗi cấp học để soạn thảo giáo trình anh văn riêng cho phù hợp. Những giáo trình này nhằm lấy lại kiến thức tiếng anh cơ bản hay bồi dưỡng cho học sinh giỏi về các kỹ năng giáo tiếp, văn phạm. Tất cả giáo trình soạn riêng này không đi quá lan man lạc đề, phải được bám sát sách giáo khoa nhằm giúp các em không những đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà con nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh.

2.1 Khởi đầu ngôn ngữ Tiếng Anh cho các con tiểu học

* Những chủ điểm cơ bản của anh văn tiểu học

– Danh từ số ít và số nhiều – Thì hiện tại đơn, động từ TO BE có tất cả 3 biến thể là AM, IS và ARE – Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh – Động từ Khiếm khuyết (Modal Verbs) : Sau “Can” và “ Can’t”, động từ luôn nguyên mẫu không “to”

– Danh từ số ít và số nhiều – Thì hiện tại đơn, động từ TO BE có tất cả 3 biến thể là AM, IS và ARE – Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh – Động từ Khiếm khuyết (Modal Verbs) : Sau “Can” và “ Can’t”, động từ luôn nguyên mẫu không “to”

* Với phương pháp dạy tiếng anh tích cực và hiệu quả đạt được:

– Làm cho các con trở nên vui nhộn bằng trò chơi để dạy từ vựng mới cho các em. – Trò chơi ghi nhớ để dạy một cấu trúc ngữ pháp mới – Sáng tạo trong việc xây dựng bài học và dạy học để không gây sự nhàm chán cho các em học sinh – Không nên gây áp lực cho các em: vì đây là ngôn ngữ mới, rất cần thời gian để các em làm quen và tiếp thu – Tự tin và thoải mái khi nói chuyện bằng tiếng anh – Phát âm chuẩn các âm tiết cơ bản – Trẻ phát triển toàn diện 4 kỹ năng Tiếng anh: Nghe- Nói- Đọc- Viết. – Phát triển các kỹ năng học tập như tư duy độc lập, tự nghiên cứu – Các kĩ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông… – Dạy/Rèn kỹ năng Viết cho học sinh:Không chỉ đọc mà được rèn luyện cả kỹ năng Viết để thành thạo các cấu trúc ngữ pháp và các từ vựng đã học – Dạy/Rèn kỹ năng Nghe hiểu cho học sinh:Thực hành, thực hành tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi có thể:xem phim tiếng anh, đọc báo tiếng anh… – Kỹ thuật giới thiệu/dạy ngữ liệu mới: thông qua một bài hội thoại, những tình huống có sự hỗ trợ của giáo cụ trực quan – Thiết kế giáo trình riêng một cách khoa học để giới thiệu ngữ liệu mới như dạy từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cho học sinh – Soạn bài giảng với phương pháp đặc thù môn học để vừa giới thiệu, vừa gợi mở từ học sinh – Kiểm tra học sinh trong tiến trình bài học: có thể cả kiến thức cũ và mới…nhằm giúp các em tập trung trong giờ học – Giúp các em nắm chắc nội dung kiến thức trong bộ sách giáo khoa về đề mục ngữ pháp, từ vựng – Phát triển kỹ năng đọc, vốn từ, sẽ là yếu tố quyết định để ghi điểm trong bài thi đọc – Bí quyết và kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm… – TOEIC 300 – 450 điểm: giao tiếp mức độ trung bình – TOEIC 450 – 650 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá – TOEIC 650 – 850 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. – TOEIC 850 – 990 điểm: Có khả năng giao tiếp thành thạo.

– TOEIC 100 – 300 điểm: Trình độ cơ bản – TOEIC 300 – 450 điểm: giao tiếp mức độ trung bình – TOEIC 450 – 650 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá – TOEIC 650 – 850 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. – TOEIC 850 – 990 điểm: Có khả năng giao tiếp thành thạo.

6/ Gia Sư IELTS

Gia Sư tiếng Anh IELTS

* Tín chỉ IELTS (International English Language Testing System ) .

– Tín chỉ IELTS được sáng lập bởi ESOL Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc) từ năm 1989

– Giá trị của IELTS : Dùng để đi du học hay định cư nước ngoài, điều kiện đầu vào của những trường tại nước ngoài, Chuyên nghiệp hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

– Mở rộng kiến thức rèn luyện toàn bộ tất cả các kỹ năng về tiếng Anh

– Tăng kết quả học tập: Miễn thi tốt nghiệp THPT với bằng 4.5 IELTS, Xét tuyển thẳng đại học với chứng chỉ 6.5 IELTS, chọn trường top,…

– Thành công trong sự nghiệp: Đáp ứng chuẩn ra trường hay xin việc lương cao, làm việc, định cư tại nước ngoài…

– Cấu trúc của bài thi IELTS gồm 4 phần : nghe (IELTS Listening) kéo dài trong 40 phút – nói (IELTS Speaking) khoảng 10 phút – đọc hiểu (IELTS Reading) 60 phút cho 40 câu hỏi – Viết (IELTS Writing) 60 phút

– Điểm bài thi IELTS: Điểm được chia theo thang điểm từ 1-9

+ IELTS 2.0 trình độ sơ cấp + IELTS 4.0 trình độ cấp II + IELTS 5.0 – 6.0 trình độ trung cấp có thể sử dụng ngôn ngữ và nắm được phần lớn các tình huống phức tạp + IELTS 6.5 trình độ tốt, có thể đáp ứng hầu hết các điều kiện du học và tuyển dụng – Điện thoại: 0961 516 553

– Địa chỉ: Số 67 đường 3/2 Phường 11, Quận 10. Tp Hồ Chí Minh – Điện thoại: 0961 516 553

ILA VIETNAM

– Địa chỉ : Tầng 4, Giga Mall, 240 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức … – Điện thoại: (028) 7303 4368

– Địa chỉ : Tầng 4, Giga Mall, 240 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức … – Điện thoại: (028) 7303 4368

VUS (Anh ngữ Việt Mỹ)

– Địa chỉ : : 78 Võ Thị Sáu Quận 1 & 243-245 Khánh Hội Quận 4 & 135 An Dương Vương Quận 5 & 61-63 Bà Hom Quận 6 – Điện thoại :(08) 7308 3333

– Địa chỉ : : 78 Võ Thị Sáu Quận 1 & 243-245 Khánh Hội Quận 4 & 135 An Dương Vương Quận 5 & 61-63 Bà Hom Quận 6 – Điện thoại :(08) 7308 3333

APOLLO

– Địa chỉ : Tầng 3, Vincom Lê Văn Việt 50 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9,… – Điện Thoại: 1800-6655 – Gia sư đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh học phí từ 135.000 đ đến 250.000 đ / 1 buổi 90 phút – Chọn giáo viên dạy tiếng anh tại các trường cấp 1,2,3 hoặc trung tâm anh ngữ mức giá khoảng từ 150.000 đ đến 350.000 đ

– Là sinh viên sư phạm anh, ngôn ngữ anh mức học phí từ 120.000 đ đến 160.000 đ / 1 buổi 90 phút – Gia sư đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh học phí từ 135.000 đ đến 250.000 đ / 1 buổi 90 phút – Chọn giáo viên dạy tiếng anh tại các trường cấp 1,2,3 hoặc trung tâm anh ngữ mức giá khoảng từ 150.000 đ đến 350.000 đ

1.4.2. Học phí học tiếng Anh TH Cơ Sở (lớp 6, 7, 8, 9):

– Sinh viên sư phạm hoặc ngôn ngữ anh : 120.000đ đến 220.000 đ / 1 buổi 90 phút – Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên anh văn từ 135.000đ đến 250.000 đ / 1 buổi – Giáo viên dạy tiếng Anh(đứng lớp cấp 2, 3) mức học phí từ 150.000đ đến 350.000 đ

– Sinh viên sư phạm hoặc ngôn ngữ anh : 120.000đ đến 220.000 đ / 1 buổi 90 phút – Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên anh văn từ 135.000đ đến 250.000 đ / 1 buổi – Giáo viên dạy tiếng Anh(đứng lớp cấp 2, 3) mức học phí từ 150.000đ đến 350.000 đ

1.4.3. Học phí gia sư tiếng Anh THPT Lớp 10, 11, 12:

– Sinh viên chuyên anh văn và có kinh nghiệm mức học phí từ 120.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh học phí từ 140.000đ đến 270.000đ – Giáo viên đứng lớp tại các trường cấp 3 mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

– Sinh viên chuyên anh văn và có kinh nghiệm mức học phí từ 120.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh học phí từ 140.000đ đến 270.000đ – Giáo viên đứng lớp tại các trường cấp 3 mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

1.4.4. Học phí dạy tiếng anh cho người đi làm, anh văn giao tiếp, IELTS, TOEIC, A1, B1, C1:

– Sinh viên có kinh nghiệm dạy anh văn giao tiếp mức học phí từ 150.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có các tín chỉ quốc tế học phí từ 160.000đ đến 300.000đ – Từng là du học sinh hoặc dạy lâu năm tại các trung tâm anh ngữ quốc tế mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

Chuyên mục:

– Sinh viên có kinh nghiệm dạy anh văn giao tiếp mức học phí từ 150.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có các tín chỉ quốc tế học phí từ 160.000đ đến 300.000đ – Từng là du học sinh hoặc dạy lâu năm tại các trung tâm anh ngữ quốc tế mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đChuyên mục: Hỏi Đáp