Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Nguyên Tắc, Từ Vựng, Trang Web Học Tiếng Anh Lớp 7
 • Phụ Huynh Lưu Lại Ngay 3 Trang Web Cung Cấp Khóa Học Tiếng Anh Online Lớp 7 Uy Tín
 • Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 2
 • Unit 6 Lớp 7: Communication
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 6: Communication, Skills 1
 • 1.Từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My Hobbies

  a piece of cake (idiom) / əpi:s əv keɪk / dễ ợt

  board game (n) /bɔːd ɡeɪm / trò chơi trên bàn cờ

  bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ / quan sát chim chóc

  collage (n) / ‘kɒlɑːʒ / ảnh nhỏ

  carved (adj) / kɑːvd / được chạm, khắc

  carve (v) / kɑːv / chạm, khắc

  fragile (adj) / ‘frædʒaɪl / dễ vỡ

  eggshell (n) / eɡʃel / vỏ trứng

  ice-skating (n) / aɪs, ‘skeɪtɪŋ / trượt băng

  horse-riding (n) / hɔːs, ‘raɪdɪŋ / cưỡi ngựa

  making pottery / ‘meɪkɪŋ ‘pɒtəri / làm đồ gốm

  making model / ‘meɪkɪŋ, ‘mɒdəl / làm mô hình

  monopoly (n) / mə’nɒpəli / cờ tỉ phú

  melody / ‘melədi / giai điệu

  skating (n) / ‘skeɪtɪŋ / trượt pa tanh

  surfing (n) / ‘sɜːfɪŋ / lướt sóng

  share (v) / ʃeər / chia sẻ

  strange (adj) / streɪndʒ / lạ

  unusual (adj) / ʌn’ju:ʒuəl / khác thường

  unique (adj) / jʊˈni:k / độc đáo

  2. Từ vựng unit 2: Healh

  allergy (n) / ‘ælədʒi / dị ứng

  concentrate(v) /’kɒnsəntreɪt / tập trung

  compound (n) / ‘kɒmpaʊnd / ghép, phức

  conjunction (n) /kən’dʒʌŋkʃən/ liên từ

  cough (n) / kɒf / ho

  coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt / kết hợp

  diet (adj) / ‘daɪət / ăn kiêng

  depssion (n) / dɪˈpʃən / chán nản, buồn rầu

  expert (n) / ‘ekspɜːt / chuyên gia

  essential (n) / ɪˈsenʃəl / cần thiết

  itchy (adj) / ‘ɪtʃi / ngứa, gây ngứa

  independent (v) / ‘ɪndɪˈpendənt / độc lập, không phụ thuộc

  junk food (n) / dʒʌŋk fu:d /: đồ ăn vặt đồ ăn nhanh

  obesity (adj) / əʊˈbi:sɪti / béo phì

  put on weight (n) / pʊt ɒn weɪt / tăng cân

  pay attention / peɪ ə’tenʃən / để ý, lưu ý đến

  spot (n) /spɒt / mụn nhọt

  sickness (n) / ‘sɪknəs / đau yếu, ốm yếu

  sunburn (n) / ‘sʌnbɜːn / cháy nắng

  stay in shape / steɪ ɪn ʃeɪp / giữ dáng

  vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən / người ăn chay

  triathlon (n) / traɪˈæθlɒn / cuộc thi thể thao 3 môn kết hợp

  3. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 3: COMMUNITY SERVICE

  benefit (n) / ‘benɪfɪt / lợi ích

  community service (n) / kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs /: dịch vụ công cộng

  clean up (n, v) / kli:n ʌp / dọn dẹp sạch sẽ

  charitable (adj) / ‘tʃærɪtəbl / từ thiện

  donate (v) / dəʊˈneɪt / hiến tặng, đóng góp

  disabled people (n) / dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl / người khuyết tật

  graffiti / ɡrə’fi:ti / chưa viết hoặc hình vẽ trên tường

  elderly people (n) / ‘eldəli ‘pi:pl / người cao tuổi

  interview (n, v) / ‘ɪntərvju: / phỏng vấn, cuộc phỏng vấn

  homeless people / ‘həʊmləs ‘pi:pl / người vô gia cư

  mentor (n) / ‘mentɔːr / người hướng dẫn

  make a difference / meɪk ə ‘dɪfərəns / làm điều gì khác biệt (theo hướng tốt đẹp hơn)

  mural (n) / ‘mjʊərəl / tranh khổ lớn

  nursing home / ‘nɜːsɪŋ həʊm / viện dưỡng lão

  organisation (n) /,ɔ:gənai’zeiʃn/ tổ chức

  non-profit organization (n)/ nɒn-‘prɒfɪt ɔːɡənaɪˈzeɪʃən / tổ chức phi lợi nhuận

  shelter (n) / ‘ʃeltər / nhà tình thương,

  street children (n) / stri:t ‘tʃɪldrən / trẻ em lang thang, trẻ em đường phố

  sort (n) /sɔ:t/ loại, thứ, hạng

  traffic jam (n) / “træfɪk dʒæm / ùn tắc giao thông

  to be forced / tu: bi: fɔːst / bị ép buộc

  tutor (n, v) / ‘tju:tər / giá sư, dạy kèm

  public transport (n): phương tiện giao thông công cộng

  plant trees trồng cây

  4. Học tiếng Anh lớp 7 từ vựng unit 4: MUSIC AND ARTS

  anthem (n) / ‘ænθəm / quốc ca

  composer (n) / kəm’pəʊzər / nhạc sĩ

  compose (v) / kəm’pəʊz / biên soạn

  core subject (n) / kɔːr ‘sʌbdʒekt / môn học cơ bản

  control (v) / kən’trəʊl / điều khiển

  curriculum (n) / kə’rɪkjʊləm / chương trình học

  non-essential (adj) / nɒn-ɪˈsenʃəl / không cơ bản

  originate (v) / ə’rɪdʒɪneɪt / bắt nguồn

  opera (n) / ‘ɒpərə / vở nhạc kịch

  perform (n) / pə’fɔːm / biểu diễn

  performance (n) / pə’fɔːməns / buổi biểu diễn, sự trình diễn

  puppet (n) / ‘pʌpɪt / con rối

  photography (n) / fə’tɒɡrəfi / nhiếp ảnh

  rural (adj) / ‘rʊərəl / thuộc về nông thôn

  support (v) /sə’pɔ:t/ hỗ trợ, nâng đỡ

  water puppetry (n) / ‘wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ / nghệ thuật múa rối nước

  sculpture (n) / ‘skʌlptʃər / tác phẩm điêu khắc

  Tick Tac Toe (n) / tɪk tæk təʊ / cờ ca-rô

  5. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5: VIET NAM FOOD AND DRINK

  beat (v) / bi:t / khuấy trộn

  bitter (adj) / ‘bɪtə / đắng

  delicious = tasty (adj) / dɪˈlɪʃəs / ngon

  broth (n) / brɒθ / nước xuýt

  eel (n) / i:l / con lươn

  fold (n) / fəʊld / gấp, gập

  flour (n) / flaʊə / bột

  fragrant (adj) / ‘freɪɡrənt / thơm phức, thơm

  ham (n) / hæm / giăm bông

  green tea (n) / ,ɡri:n ‘ti: / trà xanh

  noodles (n) / ‘nu:dlz / mì sợi

  omelette (n) / ‘ɒmlət, ‘ɒmlɪt / trứng rán

  pepper (n) / ‘pepər / hạt tiêu

  pour (v) / pɔː / rót

  pork (n) / pɔːk / thịt lợn

  salty (adj) / ‘sɔːlti / mặn

  sauce (n) / sɔːs / nước xốt

  serve (v) / sɜːv / múc/ xới

  slice (n) / slaɪs / lát mỏng

  sour (adj) / saʊər / chua

  soup (n) / su:p / canh, súp, cháo

  spicy (adj) / ‘spaɪsi / cay

  6. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM

  construct = build (v) / kən’strʌkt / xây dựng

  consist of (v) / kən’sist əv / bao hàm, bao gồm

  doctor’s stone tablet (n) / ‘dɒktərz stəʊn ‘tæblət / bia tiến sĩ

  grow (v) / grəʊ / trồng

  locate (v) / ləʊˈkeɪt / đóng, đặt

  recognise (v) / ‘rekəgnaiz / thừa nhận , chấp nhận

  pagoda (n) / pə’ɡəʊdə / chùa

  relic (n) / ‘relɪk / di tích

  Temple of Literature (n) / ‘templ əv ‘lɪtərɪtʃə / Văn Miếu

  7. Học tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC

  pavement (n) /’peɪvmənt/ vỉa hè

  park (v) /pɑ:k/ đỗ xe

  seatbelt (n) /’si:t’belt/ dây an toàn

  train (n) /treɪn/ tàu hỏa

  traffic rule (n) /’træfIk ru:l/ luật giao thông

  reverse (n) /rɪˈvɜːs/ quay đầu xe

  fly (v) /flaɪ/ lái máy bay

  vehicle (n) /’viɪkəl/ phương tiện giao thông, xe cộ

  prohibitive (adj) /prə’hɪbɪtɪv/ cấm

  plane (n) /pleɪn/ máy bay

  ship (n) /ʃɪp/ tàu thủy

  road sign /rəʊd saɪn/ biển báo giao thông

  8. Unit 8: FILMS

  animation (n) /’ænɪˈmeɪʃən/ phim hoạt hình

  direct (v) /dɪˈrekt/ làm đạo diễn

  documentary (n) /,dɒkjə’mentri/ phim tài liệu

  gripping (adj) /’ɡrɪpɪŋ/ thú vị, hấp dẫn

  horror film = thriller (n) /’hɒrə fɪlm / phim kinh dị

  review (n) /rɪˈvju:/ bài phê bình

  star (v) /stɑː/ đóng vai chính

  violent (adj) /’vaɪələnt/ thuộc về bạo lực, mang tính bạo lực

  9. Từ vựng Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

  festival (n) /’festɪvl/ lễ hội

  celebrate (v) /’selɪbreɪt/ tổ chức lễ, kỷ niệm

  camp (n,v) /Kæmp/ trại,cắm trại

  feast (n) /fi:st/ bữa tiệc

  thanksgiving (n) /’θæŋksgɪvɪŋ/ lễ tạ ơn

  turkey (n) /’tə:ki/ gà tây

  steep (adj) /sti:p/ dốc

  seasonal (adj) /’si:zənl/ thuộc về mùa

  10. Unit 10: SOURCES OF ENERGY

  always (Adj) / ‘ɔːlweɪz / luôn luôn

  never (Adj) / ‘nevə / không bao giờ

  sometimes (Adj) / ‘sʌm.taɪmz / thỉnh thoảng

  distance (n) / ‘dɪst(ə)ns / khoảng cách

  take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə / tắm bằng vòi hoa sen

  transport (n) / trans’pɔrt / phương tiện giao thông

  biogas (n) /’baiou,gæs/ khí sinh học

  electricity (n) /,ɪlɛk’trɪsɪti / điện

  energy (n) / ‘enədʒi / năng lượng

  footprint (n) / ‘fʊtprɪnt / dấu vết

  carbon dioxide (n) / ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd / khí CO2

  solar (Adj) / ‘soʊlər / (thuộc về) mặt trời

  dangerous (Adj) / ‘deindʒrəs / nguy hiểm

  plentiful (Adj) / ‘plentifl / dồi dào

  source (n) / sɔ:s / nguồn

  renewable (Adj) / ri’nju:əbl / phục hồi

  non-renewable (adj) / ,nɔn ri’nju:əbl / không thể phục hồi được

  11. UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

  safety (n) /’seɪfti/ Sự an toàn

  crash (n) /kræʃ/ Va chạm xe

  imaginative (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/ Tưởng tượng

  fuel (n) /fju:əl/ Nhiên liệu

  float (v) /fləut/ Nổi

  pedal (v,n) /’pedl/ đạp, bàn đạp

  metro (n) /’metrəʊ/ Xe điện ngầm

  gridlocked (adj) /’grɪdlɑːkt/ Giao thông đông cứng

  skytrain (n) /skʌɪ treɪn/ Tàu trên không

  technology (n) /tek’nɒlədʒi/ Kỹ thuật, công nghệ

  pollution (n) /pə’lu:ʃ(ə)n/ Ô nhiễm

  12. Từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD

  crime (n) /kraim/ Tội phạm

  affect (v) /ə’fekt/ Tác động

  effect (n) /i’fekt/ Kết quả

  cheat (v) /tʃi:t/ Lừa đảo

  perse (adj) /dai’və:s/ Đa dạng

  density (n) /’densiti/ Mật độ dân số

  explosion (n) /iks’plouƷ ən/ Bùng nổ

  hunger (n) /’hʌɳgər/ Sự đói khát

  malnutrition (n) /,mælnju:’triʃən/ suy dinh dưỡng

  overcrowded (Adj) /,ouvə’kraudid/ Quá đông đúc

  megacity (n) /’megəsiti/ Thành phố lớn

  poverty (n) /’pɔvəti/ Sự nghèo đói

  slumdog (n) /slʌmdɔg/ người sống trong khu ổ chuột

  slum (n) /slʌm/ Khu ổ chuột

  spacious (Adj) /’speiʃəs/ Rộng rãi

  space (n) /speis/ Không gian

  13. Phương pháp học từ mới tiếng Anh lớp 7 hiệu quả

  – Kết hợp giữa âm thanh cùng hình ảnh. Hình ảnh và âm thanh có khả năng giúp con người nhớ thông tin nhanh hơn so với văn bản thông thường.

  – Hiểu ngữ cảnh: Không chỉ nhớ được mặt chữ và cách đọc, học sinh còn phải hiểu được từ vựng đó sử dụng khi nào, như thế nào. Chẳng hạn từ nào nên dùng khi viết văn bản, từ nào chỉ nên sử dụng khi nói chuyện với bạn bè.

  – Đặt câu với từ vựng mới học. Việc này rất có lợi cho bộ não ghi nhớ những từ ngữ đó lâu dài hơn và hiểu sâu sắc.

  ========

  Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 15 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Học Kì 2 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • A Closer Look 2 Unit 1 Lớp 7 Trang 9
 • Giải A Closer Look 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới
 • Học Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 8 Online Trực Tuyến Cùng Mathlish
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 13/4/2020, Unit 9
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7(Full)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 7 (Vocabulary)
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Units 1
 • Đỗ Chuyên Anh Rồi Thì Nên Học Gì?
 • Top 5 Cuốn Sách Gối Đầu Của Học Sinh Chuyên Anh
 • Thực Tập Sinh Tiếng Anh Là Gì? Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Cập nhật lúc: 16:30 15-08-2016 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 đầy đủ, chi tiết và cụ thể giúp học sinh dễ tra từ, soạn bài và học bài từ đó tạo cơ sở vận dụng và làm bài tập tốt hơn.

  UNIT 1. BACK TO SCHOOL UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

  1. January /ˈdʒænjuəri/ (n) tháng một
  2. February /ˈfebruəri/ (n) tháng hai
  3. March /mɑːtʃ/ (n) tháng ba
  4. April /ˈeɪprəl/ (n) tháng tư
  5. May /meɪ/ (n) tháng năm
  6. June /dʒuːn/ (n) tháng sáu
  7. July /dʒuˈlaɪ/ (n) tháng bảy
  8. August /ˈɔːɡəst / (n) tháng tám
  9. September /sepˈtembə(r)/(n) tháng chín
  10. October /ɒkˈtəʊbə(r)/ (n) tháng mười
  11. November /nəʊˈvembə(r)/(n) tháng mười một
  12. December /dɪˈsembə(r)/ (n) tháng mười hai

  UNIT 3. AT SCHOOL UNIT 4 BIG OR SMALL?

  1. Math /mæθ/ n Môn toán, toán học
  2. History /ˈhɪstəri/ n Lịch sử, môn lịch sử
  3. Music /ˈmjuː.zɪk/ n Môn nhạc
  4. Geography /dʒiˈɒgrəfi/ n Địa lý, môn địa lý
  5. Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ n Môn kinh tế
  6. Biology /baɪˈɒlədʒi/ n Môn sinh học
  7. Chemistry /ˈkɛməstri / n Môn hóa học
  8. Physical Education /ˈfɪzɪkəl ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/n Môn thể dục
  9. Physics /ˈfɪzɪks / n Môn vật lý
  10. English /ˈɪŋglɪʃ/ n Môn tiếng Anh

  UNIT 5 WORK AND PLAY

  UNIIT 6 AFTER SCHOOL UNIT 7 THE WORLD OF WORK

  UNIT 8 PLACES

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Hk Ii
 • Đề Thi Hsg Lớp 7
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Units 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đỗ Chuyên Anh Rồi Thì Nên Học Gì?
 • Top 5 Cuốn Sách Gối Đầu Của Học Sinh Chuyên Anh
 • Thực Tập Sinh Tiếng Anh Là Gì? Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Học Viện An Ninh Nhân Dân
 • Tuyển Sinh Học Viện An Ninh Nhân Dân
 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Units 1 – 8 Từ vựng tiếng Anh lớp 7 học kì 1

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Units 1 – 8

  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At school Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

  UNIT 1. BACK TO SCHOOL

  1. bus stop /bʌs stɒp/ (n) trạm xe buýt

  2. different /ˈdɪfərənt/ (adj) khác.

  3. distance /ˈdɪstəns/ (n) khoảng cách

  5. means /minz/ (n) phương tiện

  6. transport /ˈtrænspɔrt/ (n) sự chuyển chở, vận tải

  7. miss /mɪs/ (v) nhớ, nhỡ

  8. nice /naɪs/ (adj) vui

  9. fine /faɪn/ (adj) tốt, khỏe

  11. unhappy /ʌnˈhæpɪ/ (adj) không hài lòng, không vui

  13. lunch room /ˈlʌntʃ rum/ (n) phòng ăn trưa

  14. parent /ˈpɛərənt/ (n) cha, mẹ

  15. market /ˈmɑː. kɪt/ (n) chợ

  16. movie /ˈmuː. vi/ (n) bộ phim

  17. survey /ˈsɜrveɪ/ (n) cuộc điều tra

  UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

  1. address /əˈdrɛs/ (n) địa chỉ

  2. appear /əˈpɪər/ (v) xuất hiện

  3. birthday /ˈbɜrθˌdeɪ/ (n) sinh nhật

  4. calendar /ˈkæləndər/ (n) lịch, tờ lịch

  5. call /kɔl/ (v) gọi, gọi điện thoại

  6. date /deɪt/ (n) ngày (trong tháng)

  7. except /ɪkˈsɛpt/ (v) ngoại trừ

  8. finish /ˈfɪnɪʃ/ (v) kết thúc, hoàn thành

  9. invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời

  10. join /dʒɔɪn/ (v) tham gia

  11. fun /fʌn/ (adj/noun) vui, cuộc vui

  12. moment /ˈmoʊmənt/ (n) khoảnh khắc, chốc lát

  13. nervous /nɜrvəs/ (adj) lo lắng, hồi hộp

  14. party /ˈpɑrti/ (n) bữa tiệc

  15. worried /ˈwɜrid/ (adj) lo lắng

  Months

  1. January /ˈdʒænjuəri/ (n) tháng một

  2. February /ˈfebruəri/ (n) tháng hai

  3. March /mɑːtʃ/ (n) tháng ba

  4. April /ˈeɪprəl/ (n) tháng tư

  5. May /meɪ/ (n) tháng năm

  6. June /dʒuːn/ (n) tháng sáu

  7. July /dʒuˈlaɪ/ (n) tháng bảy

  8. August /ˈɔːɡəst/ (n) tháng tám

  9. September /sepˈtembə(r)/(n) tháng chín

  10. October /ɒkˈtəʊbə(r)/ (n) tháng mười

  11. November /nəʊˈvembə(r)/(n) tháng mười một

  12. December /dɪˈsembə(r)/ (n) tháng mười hai

  UNIT 3. AT SCHOOL

  1. Primary School /ˈpraɪmɛri skul/ n Trường tiểu học

  2. Secondary school /ˈsɛkənˌdɛri skul/ n Trường trung học cơ sở

  3. High School /haɪ skul/ n Trường phổ thông trung học

  4. Uniform /ˈjuː. nɪ. fɔːm/ n Đồng phục

  5. Schedule /ˈskɛdʒul/ n Lịch trình, chương trình

  6. Timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl / n Thời khóa biểu

  7. Library /ˈlaɪˌbrɛri/ n Thư viện

  8. Plan /plænl/ n Sơ đồ( Hướng dẫn mượn sách)

  10. Order /ˈɔːdər/ n Thứ tự

  11. Title /ˈtaɪtl/ n Tiêu đề

  12. Set /set/ n Bộ

  13. Shelf /ʃelf/ n Giá sách

  14. Shelves n Giá sách(số nhiều)

  15. Area /ˈɛəriə/ n Khu vực

  16. Author /ˈɔθər/ n Tác giả

  17. Dictionary /ˈdɪkʃənɛri / n Từ điển

  18. Novel /ˈnɒv. əl/ n Truyện, tiểu thuyết

  19. Rack /ræk/ n Giá đỡ

  20. Past /pɑst/ n Qua ( Khi nói giờ)

  21. Quarter /ˈkwɔː. tər/ n 1/4, 15 phút

  22. Break /breɪk/ n Giờ giải lao

  23. Cafeteria /ˌkæf. əˈtɪə. ri. ə/ n Quán ăn tự phục vụ

  24. Snack /snæk/ n Đồ ăn nhanh

  25. Capital /ˈkæp. ɪ. təl/ n Thủ đô

  26. Receive /rɪˈsiːv/ v Nhận

  27. Show /ʃoʊ/ v Cho thấy

  UNIT 4. BIG OR SMALL?

  1. Math /mæθ/ n Môn toán, toán học

  2. History /ˈhɪstəri/ n Lịch sử, môn lịch sử

  3. Music /ˈmjuː. zɪk/ n Môn nhạc

  4. Geography /dʒiˈɒgrəfi/ n Địa lý, môn địa lý

  5. Economics /ˌiː. kəˈnɒm. ɪks/ n Môn kinh tế

  6. Biology /baɪˈɒlədʒi/ n Môn sinh học

  7. Chemistry /ˈkɛməstri / n Môn hóa học

  8. Physical Education /ˈfɪzɪkəl ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/n Môn thể dục

  9. Physics /ˈfɪzɪks / n Môn vật lý

  10. English /ˈɪŋglɪʃ/ n Môn tiếng Anh

  UNIT 5. WORK AND PLAY

  1. Appliance /əˈplaɪəns/ n Thiết bị

  2. Atlas /ˈætləs/ n Sách bản đồ

  3. Bell /bɛl/ n Cái chuông

  4. Blindman’s bluff /ˈblaɪndˌmænz ˈbʌf/ n Trò bị mắt bắt dê

  5. Calculator /ˈkælkyəˌleɪtər/ n Máy tính

  6. Chat /ˈ tʃæt/ v Tán gẫu

  7. Drawing /ˈdrɔɪŋ/ n Tranh vẽ

  8. Energetic /ɛnərˈdʒɛtɪk/ n Hiếu động, nhiều năng lượng

  9. Enjoy /ɛnˈdʒɔɪ/ adj Yêu thích, thưởng thức

  10. Equation /ɪˈkweɪ. ʒən/ n Công thức

  11. Essay /ˈes. eɪ/ n Bài tiểu luận

  12. Event /ɪˈvɛnt/ n Sự kiện

  13. Experiment /ɪkˈspɛrəmənt/ n Thí nghiệm

  14. Famous /ˈfeɪməs/ adj Nổi tiếng

  15. Fix /fɪks/ v sửa chữa

  16. Globe /gloʊb/ n Quả địa cầu

  17. Household /ˈhaʊsˌhoʊld/ n Hộ gia đình

  19. Marbles /ˈmɑrbəlz/ n Trò bắn bi

  20. Pen pal /penpæl/ n Bạn qua thư

  21. Portable /ˈpɔrtəbəl/ adj Có thể xách tay

  22. Present /ˈprɛzənt/ adj Hiện tại

  23. Relax /rɪˈlæks/ v Thư giãn

  24. Repair /rɪˈpɛər/ n Sửa chữa (máy móc)

  25. Score /skɔːr/ v Ghi bàn (thể thao)

  26. Swap /swɑːp/ v Trao đổi

  UNIIT. 6 AFTER SCHOOL

  1. Anniversary /æn əˈvɜr sə ri / n Ngày/lễ kỷ niệm

  2. Campaign /kæmˈpeɪn/ n Chiến dịch/ đợt vận động

  3. Celebration /selɪˈbreɪʃən/ n Sự tổ chức,lễ kỷ niệm

  4. Collection /kəˈlekʃən/ n Bộ sưu tập

  5. Comic /ˈkɑːmɪk/ n Truyện tranh

  6. Concert /ˈkɒnsət/ n Buổi hòa nhạc

  7. Entertainment /entəˈteɪnmənt/ n Sự giải trí

  8. Orchestra /ˈɔːkɪstrə/ n Dàn nhạc giao hưởng

  9. Paint /peɪnt/ v Sơn

  10. Pastime /ˈpɑːstaɪm/ n Trò tiêu khiển

  11. Rehearse /rɪˈhɜːs/ v Diễn tập

  12. Stripe /straɪp/ n Kẻ sọc

  13. Teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ n Thiếu niên(13-19 tuổi)

  14. Volunteer /vɒlənˈtɪər/ n Tình nguyện viên

  15. Wedding /ˈwedɪŋ/ n Lễ cưới

  16. Should /ʃʊd/ v Nên

  17. Musical Instrument /ˈmjuː. zɪ. kəl ˈɪnstrəmənt/n Nhạc cụ

  18. Bored /bɔːd/ adj Buồn chán

  19. Healthy /ˈhelθi/ adj Khỏe mạnh

  20. Attend /əˈtend/ v Tham dự

  21. Model /ˈmɒdəl/ n Mô hình, mẫu

  22. Coin /kɔɪn/ n Tiền xu

  23. Environment /ɪnˈvaɪə rənmənt/ n Môi trường

  24. Wear /weər/ v Mặc, đội

  25. Assignment /əˈsaɪnmənt/ n Bài tập

  UNIT 7. THE WORLD OF WORK

  1. Coop /kuːp/ n Chuồng gà

  3. Feed /fiːd/ v Cho ăn

  5. Hour /aʊr/ n Tiếng, giờ

  6. Lazy /ˈleɪ. zi/ adj Lười biếng

  7. Period /ˈpɪə. ri. əd/ n Tiết học

  8. Public holiday /ˈpʌb. lɪk ˈhɒl. ɪ. deɪ/ n Ngày lễ

  10. Real /riː. əl/ adj Thật, thật sự

  11. Realize /ˈrɪə. laɪz/ v Nhận ra

  12. Shed /ʃed/ n Nhà kho, chuồng (trâu bò)

  13. Shift /ʃɪft/ n Ca làm việc

  14. Typical / ˈtɪp. ɪ. kəl/ adj Điển hình, tiêu biểu

  15. Vacation /veɪˈkeɪ. ʃən/ n Kỳ nghỉ lễ

  16. Easter /ˈiː. stər/ n Lễ Phục Sinh

  17. Thanksgiving /θæŋksˈgɪv. ɪŋ/ n Lễ Tạ Ơn

  18. Review /rɪˈvjuː/ v Ôn tập

  19. Supermarket /ˈsuː. pəˌmɑː. kɪt/ n Siêu thị.

  20. Homeless /ˈhəʊm. ləs/ adj Không nhà

  2. Change /tʃeɪndʒ/ n Tiền lẻ, tiền thừa

  3. Coach /koʊtʃ/ n Xe chạy đường dài

  4. Cost /kɒst/ n,v Chi phí, có giá là

  5. Direction /da ɪˈrekʃən/ n Phương hướng

  6. Guess /ges/ v Sự phỏng đoán

  7. Mail /meɪl/ v Gửi thư

  8. Overseas /əʊvəˈsiːz/ adj Ở nước ngoài

  9. Phone card /fəʊn kɑːd/ n Thẻ điện thoại

  10. Plain /pleɪn/ n Đồng bằng

  12. Send /Send/ v Gửi đi

  13. Souvenir /su:vənˈɪər/ n Đồ lưu niệm

  14. Total /ˈtəʊtəl/ n, adj Tổng, toàn bộ

  15. Police station / pəˈliːs ˈsteɪʃən/ n Đồn cảnh sát

  16. Bakery /ˈbeɪkəri/ n Hiệu bánh

  17. Envelope /ˈenvələʊp/ n Phong bì

  18. Price /praɪs/ n Giá tiền

  19. Item /ˈaɪtəm/ n Món hàng

  20. Ask /ɑːsk/ v Hỏi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 7 (Vocabulary)
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7(Full)
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8: Places Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8: Places Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8: Places Để Học
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 20/4/2020, Unit 9
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 30/3/2020, Unit 8: Films
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Back To School Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1
 • Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places Để học tốt Tiếng Anh lớp 7

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World of Work Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 The World Of Work Số 1 Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

  – Way (n): đường, lối đi

  – Tourist (n): khách du lịch

  – Excuse me (exp): xin lỗi (dùng khi muốn lưu ý người nào đó hoặc trước khi làm việc gì quấy rầy họ)

  – Souvenir (n): vật lưu niệm

  – Opposite (pp): đối diện

  – Show (v): chỉ, chỉ ra

  – Shoe store (n): hiệu bán giày

  – Guess (n): sự phỏng đoán

  – In: trong, ở trong

  – On: trên, ở trên

  – At: tại, ở

  – Near: gần

  – Next to: sát, cạnh bên

  – In front of: phía trước

  – Behind: phía sau

  – To the left of: phía bên trái

  – To the right of: phía bên phải

  – Between: ở giữa (2 người hoặc 2 vật)

  – Among: ở giữa (3 người hoặc 3 vật trở lên)

  – Opposite: đối diện

  – From … to …: từ … đến … (về khoảng cách)

  – Mail (v): gửi (thư, bưu kiện …) qua bưu điện

  – Envelope (n): phong bì

  – Take (v): nhận, lấy

  – Change (n): tiền lẻ, tiền thừa

  – Pay (v): trả, thanh toán (tiền)

  – Receive (v): nhận, lĩnh, thu

  – Local stamp (n): tem trong nước

  – Phone card (n): thẻ điện thoại

  – Total (adj): tổng, toàn bộ

  A. Asking the way (Hỏi đường)

  Souvenir (v): đi thẳng

  Opposite (n): đồn cảnh sát

  Toy store (n): tiệm giày

  Bakery (n): tiệm thuốc

  Direction (v): yêu cầu

  How far (v): đoán

  Distance (n): xe buýt đường dài

  B. At the post office (Ở bưu điện)

  Mail (n): bao thơ

  Change (v): gửi

  Local stamp (n): thư trong nước

  Writing pad (pron): lẫn nhau

  Phone card (n): giá tiền

  Item (pp): ngoài … ra

  Total (n): phí tổn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 7: Communication, Skills 1
 • Unit 6: Gender Equality 6 Lớp 10: Writing
 • Tiếng Anh 10 Mới Unit 6 Writing
 • Unit 6 Lớp 10: Writing
 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 7 (Vocabulary)

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Units 1
 • Đỗ Chuyên Anh Rồi Thì Nên Học Gì?
 • Top 5 Cuốn Sách Gối Đầu Của Học Sinh Chuyên Anh
 • Thực Tập Sinh Tiếng Anh Là Gì? Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Học Viện An Ninh Nhân Dân
 • Sở thích của tôi

  1. a piece of cake (idiom) / əpi:s əv keɪk /: dễ ợt

  2. arranging flowers /ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər/: cắm hoa

  3. bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ /: quan sát chim chóc

  4. board game (n) /bɔːd ɡeɪm /: trò chơi trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)

  5. carve (v) / kɑːv /: chạm, khắc

  6. carved (adj) / kɑːvd /: được chạm, khắc

  7. collage (n) / ‘kɒlɑːʒ /: một bức tranh tạo thành từ nhiều tranh, ảnh nhỏ

  8. eggshell (n) / eɡʃel /: vỏ trứng

  9. fragile (adj) / ‘frædʒaɪl /: dễ vỡ

  10. gardening (n) / ‘ɡɑːdənɪŋ /: làm vườn

  11. horse-riding (n) / hɔːs, ‘raɪdɪŋ /: cưỡi ngựa

  12. ice-skating (n) / aɪs, ‘skeɪtɪŋ /: trượt băng

  13. making model / ‘meɪkɪŋ, ‘mɒdəl /: làm mô hình

  14. making pottery / ‘meɪkɪŋ ‘pɒtəri /: nặn đồ gốm

  15. melody / ‘melədi /: giai điệu

  16. monopoly (n) / mə’nɒpəli /: cờ tỉ phú

  17. mountain climbing (n) / ‘maʊntɪn, ‘klaɪmɪŋ /: leo núi

  18. share (v) / ʃeər /: chia sẻ

  19. skating (n) / ‘skeɪtɪŋ /: trượt pa tanh

  20. strange (adj) / streɪndʒ /: lạ

  21. surfing (n) / ‘sɜːfɪŋ /: lướt sóng

  22. unique (adj) / jʊˈni:k /: độc đáo

  23. unusual (adj) / ʌn’ju:ʒuəl /: khác thường

  UNIT 2. HEALTH Sức khỏe

  1. allergy (n) / ‘ælədʒi /: dị ứng

  2. calorie(n) / ‘kæləri /: calo

  3. compound (n) / ‘kɒmpaʊnd /: ghép, phức

  4. concentrate(v) /’kɒnsəntreɪt /: tập trung

  5. conjunction (n) /kən’dʒʌŋkʃən/: liên từ

  6. coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp

  7. cough (n) / kɒf /: ho

  8. depssion (n) / dɪˈpʃən /: chán nản, buồn rầu

  9. diet (adj) / ‘daɪət /: ăn kiêng

  10. essential (n) / ɪˈsenʃəl /: cần thiết

  11. expert (n) / ‘ekspɜːt /: chuyên gia

  12. independent (v) / ‘ɪndɪˈpendənt /: độc lập, không phụ thuộc

  13. itchy (adj) / ‘ɪtʃi /: ngứa, gây ngứa

  14. junk food (n) / dʒʌŋk fu:d /: đồ ăn nhanh, quà vặt

  15. myth (n) / mɪθ /: việc hoang đường

  16. obesity (adj) / əʊˈbi:sɪti /: béo phì

  17. pay attention / peɪ ə’tenʃən /: chú ý, lưu ý đến

  18. put on weight (n) / pʊt ɒn weɪt /: lên cân

  19. sickness (n) / ‘sɪknəs /: đau yếu, ốm yếu

  20. spot (n) /spɒt /: mụn nhọt

  21. stay in shape / steɪ ɪn ʃeɪp /: giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh

  22. sunburn (n) / ‘sʌnbɜːn /: cháy nắng

  23. triathlon (n) / traɪˈæθlɒn /: cuộc thi thể thao ba môn phối hợp

  24. vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən /: người ăn chay

  UNIT 3. COMMUNITY SERVICE Hoạt động phục vụ cộng đồng

  1. benefit (n) / ‘benɪfɪt /: lợi ích

  2. blanket (n) / ‘blæŋkɪt /: chăn

  3. charitable (adj) / ‘tʃærɪtəbl /: từ thiện

  4. clean up (n, v) / kli:n ʌp /: dọn sạch

  5. community service (n) / kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs /: dịch vụ công cộng

  6. disabled people (n) / dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl /: người tàn tật

  7. donate (v) / dəʊˈneɪt /: hiến tặng, đóng góp

  8. elderly people (n) / ‘eldəli ‘pi:pl /: người cao tuổi

  9. graffiti / ɡrə’fi:ti /: hình hoặc chữ vẽ trên tường

  10. homeless people / ‘həʊmləs ‘pi:pl /: người vô gia cư

  11. interview (n, v) / ‘ɪntərvju: /: cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

  12. make a difference / meɪk ə ‘dɪfərəns /: làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)

  13. mentor (n) / ‘mentɔːr /: thầy hướng dẫn

  14. mural (n) / ‘mjʊərəl /: tranh khổ lớn

  15. non-profit organization (n) / nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən /: tổ chức phi lợi nhuận

  16. nursing home / ‘nɜːsɪŋ həʊm /: nhà dưỡng lão

  17. organisation (n) /,ɔ:gənai’zeiʃn/: tổ chức

  18. service (n) / ‘sɜːrvɪs /: dịch vụ

  19. shelter (n) / ‘ʃeltər /: mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ

  20. sort (n) /sɔ:t/ : thứ, loại, hạng

  21. street children (n) / stri:t ‘tʃɪldrən /: trẻ em (lang thang) đường phố

  22. to be forced / tu: bi: fɔːst /: bị ép buộc

  23. traffic jam (n) / “træfɪk dʒæm /: ùn tắc giao thông

  24. tutor (n, v) / ‘tju:tər /: thầy dạy kèm, dạy kèm

  25. volunteer (n, v) / ,vɒlən’tɪər /: người tình nguyện, đi tình nguyện

  26. use public transport (bus, tube,…): dùng các phương tiện giao thông công cộng

  27. start a clean-up campaign: phát động một chiến dịch làm sạch

  28. plant trees: trồng cây

  29. punish people who make graffiti: phạt những người vẽ bậy

  30. raise people’s awareness: nâng cao ý thức của mọi người

  UNIT 4. MUSIC AND ARTS Âm nhạc và nghệ thuật

  1. anthem (n) / ‘ænθəm /: quốc ca

  2. atmosphere (n) / ‘ætməsfɪər /: không khí, môi trường

  3. compose (v) / kəm’pəʊz /: soạn, biên soạn

  4. composer (n) / kəm’pəʊzər /: nhà soạn nhạc, nhạc sĩ

  5. control (v) / kən’trəʊl /: điều khiển

  6. core subject (n) / kɔːr ‘sʌbdʒekt /: môn học cơ bản

  7. country music (n) / ‘kʌntri ‘mju:zɪk /: nhạc đồng quê

  8. curriculum (n) / kə’rɪkjʊləm /: chương trình học

  9. folk music (n) / fəʊk ‘mju:zɪk /: nhạc dân gian

  10. non-essential (adj) / nɒn-ɪˈsenʃəl /: không cơ bản

  11. opera (n) / ‘ɒpərə /: vở nhạc kịch

  12. originate (v) / ə’rɪdʒɪneɪt /: bắt nguồn

  13. perform (n) / pə’fɔːm /: biểu diễn

  14. performance (n) / pə’fɔːməns /: sự trình diễn, buổi biểu diễn

  15. photography (n) / fə’tɒɡrəfi /: nhiếp ảnh

  16. puppet (n) / ‘pʌpɪt /: con rối

  17. rural (adj) / ‘rʊərəl /: thuộc nông thôn, thôn quê

  18. sculpture (n) / ‘skʌlptʃər /: điêu khắc, tác phẩm điêu khắc

  19. support (v) /sə’pɔ:t/: nâng đỡ

  20. Tick Tac Toe (n) / tɪk tæk təʊ /: trò chơi cờ ca-rô

  21. water puppetry (n) / ‘wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ /: múa rối nước

  UNIT 5. VIET NAM FOOD AND DRINK Đồ ăn và thức uống Việt

  1. beat (v) / bi:t /: khuấy trộn, đánh trộn

  2. beef (n) / bi:f /: thịt bò

  3. bitter (adj) / ‘bɪtə /: đắng

  4. broth (n) / brɒθ /: nước xuýt

  5. delicious (adj) / dɪˈlɪʃəs /: ngon, thơm ngon

  6. eel (n) / i:l /: con lươn

  7. flour (n) / flaʊə /: bột

  8. fold (n) / fəʊld /: gấp, gập

  9. fragrant (adj) / ‘freɪɡrənt /: thơm, thơm phức

  10. green tea (n) / ,ɡri:n ‘ti: /: chè xanh

  11. ham (n) / hæm /: giăm bông

  12. noodles (n) / ‘nu:dlz /: mì, mì sợi

  13. omelette (n) / ‘ɒmlət, ‘ɒmlɪt /: trứng tráng

  14. pancake (n) / ‘pænkeɪk /: bánh kếp

  15. pepper (n) / ‘pepər /: hạt tiêu

  16. pork (n) / pɔːk /: thịt lợn

  17. pour (v) / pɔː /: rót, đổ

  18. recipe (n) / ‘resɪpi /: công thức làm món ăn

  19. salt (n) / ‘sɔːlt /: muối

  20. salty (adj) / ‘sɔːlti /: mặn, có nhiều muối

  21. sandwich (n) / ‘sænwɪdʒ /: bánh xăng-đúych

  22. sauce (n) / sɔːs /: nước xốt

  23. sausage (n) / ‘sɒsɪdʒ /: xúc xích

  24. serve (v) / sɜːv / múc/ xới/: gắp ra để ăn

  25. shrimp (n) / ʃrɪmp /: con tôm

  26. slice (n) / slaɪs /: miếng mỏng, lát mỏng

  27. soup (n) / su:p /: súp, canh, cháo

  28. sour (adj) / saʊər /: chua

  29. spicy (adj) / ‘spaɪsi /: cay, nồng

  30. spring rolls (n) / sprɪŋ rəʊlz /: nem rán

  31. sweet (adj) / swi:t /: ngọt

  32. sweet soup (n) / swi:t su:p /: chè

  33. tasty (adj) / ‘teɪsti /: đầy hương vị, ngon

  34. tofu (n) / ‘təʊfu: /: đậu phụ

  35. tuna (n) / ‘tju:nə /: cá ngừ

  36. turmeric (n) / ‘tɜːmərɪk /: củ nghệ

  37. warm (v) / wɔːm /: hâm nóng

  UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

  1. build (v) / bɪld /: xây dựng

  2. consider (v) / kən’sɪdər /: coi như

  3. consist of (v) / kən’sist əv /: bao hàm/gồm

  4. construct (v) / kən’strʌkt /: xây dựng

  5. doctor’s stone tablet (n) / ‘dɒktərz stəʊn ‘tæblət /: bia tiến sĩ

  6. erect (v) / i´rekt /: xây dựng lên, dựng lên

  7. found (v) / faʊnd /: thành lập

  8. grow (v) / grəʊ /: trồng, mọc

  9. Imperial Academy (n) / ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi /: Quốc Tử Giám

  10. Khue Van Pavilion (n) / ‘pəvɪljən /: Khuê Văn Các

  11. locate (v) / ləʊˈkeɪt /: đóng, đặt, để ở một vị trí

  12. pagoda (n) / pə’ɡəʊdə /: chùa

  13. recognise (v) / ‘rekəgnaiz /: chấp nhận, thừa nhận

  14. regard (v) / rɪˈɡɑːd /: đánh giá

  15. relic (n) / ‘relɪk /: di tích

  16. site (n) / saɪt /: địa điểm

  17. statue (n) / ‘stætʃu: /: tượng

  18. surround (v) / sә’raʊnd /: bao quanh, vây quanh

  19. take care of (v) / teɪ keər əv /: trông nom, chăm sóc

  20. Temple of Literature (n) / ‘templ əv ‘lɪtərɪtʃə /: Văn Miếu

  21. World Heritage (n) / wɜːld ‘herɪtɪdʒ /: Di sản thế giới

  UNIT 7. TRAFFIC Giao thông

  1. cycle (v) /saɪkl/: đạp xe

  2. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: sự kẹt xe

  3. park (v) /pɑ:k/: đỗ xe

  4. pavement (n) /’peɪvmənt/: vỉa hè (cho người đi bộ)

  5. railway station (n) /’reɪlwei ,steɪ∫n/: nhà ga xe lửa

  7. safety (n) /’seɪftɪ/: sự an toàn

  8. seatbelt (n) /’si:t’belt/: dây an toàn

  9. traffic rule (n) /’træfIk ru:l/: luật giao thông

  10. train (n) /treɪn/: tàu hỏa

  11. roof (n) /ru:f/: nóc xe, mái nhà

  12. illegal (adj) /ɪ’li:gl/: bất hợp pháp

  13. reverse (n) /rɪˈvɜːs/: quay đầu xe

  14. boat (n) /bəʊt/: con thuyền

  15. fly (v) /flaɪ/: lái máy bay, đi trên máy bay

  16. helicopter (n) /’helɪkɒptər/: máy bay trực thăng

  17. triangle (n) /’traɪæŋɡl/: hình tam giác

  18. vehicle (n) /’viɪkəl/: xe cộ, phương tiện giao thông

  19. plane (n) /pleɪn/: máy bay

  20. prohibitive (adj) /prə’hɪbɪtɪv/: cấm (không được làm)

  21. road sign /rəʊd saɪn/: biển báo giao thông

  22. ship (n) /ʃɪp/: tàu thủy

  23. tricycle (n) /trɑɪsɪkəl/: xe đạp ba bánh

  UNIT 8. FILMS Điện ảnh

  1. animation (n) /’ænɪˈmeɪʃən/: phim hoạt hoạ

  2. critic (n) /’krɪtɪk/: nhà phê bình

  3. direct (v) /dɪˈrekt/: làm đạo diễn (phim, kịch…)

  4. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: thảm hoạ, tai hoạ

  5. documentary (n) /,dɒkjə’mentri/: phim tài liệu

  6. entertaining (adj) /,entə’teɪnɪŋ/: thú vị, làm vui lòng vừa ý

  7. gripping (adj) /’ɡrɪpɪŋ/: hấp dẫn, thú vị

  8. hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/: vui nhộn, hài hước

  9. horror film (n) /’hɒrə fɪlm /: phim kinh dị

  10. must-see (n) /’mʌst si:/: bộ phim hấp dẫn cần xem

  12. recommend (v) /,rekə’mend /: giới thiệu, tiến cử

  13. review (n) /rɪˈvju:/: bài phê bình

  14. scary (adj) /:skeəri/: làm sợ hãi, rùng rợn

  15. science fiction (sci-fi) (n) /saɪəns fɪkʃən/: phim khoa học viễn tưởng

  16. star (v) /stɑː/: đóng vai chính

  17. survey (n) /’sɜːveɪ/: cuộc khảo sát

  18. thriller (n) /’θrɪlə /: phim kinh dị, giật gân

  19. violent (adj) /’vaɪələnt/: có nhiều cảnh bạo lực

  UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD Các lễ hội trên Thế giới

  1. festival (n) /’festɪvl/: lễ hội

  2. fascinating (adj) /’fæsɪneɪtɪŋ/: thú vị, hấp dẫn

  3. religious (adj) /rɪˈlɪdʒəs/: thuộc về tôn giáo

  4. celebrate (v) /’selɪbreɪt/: tổ chức lễ

  5. camp (n,v) /Kæmp/: trại,cắm trại

  6. thanksgiving (n) /’θæŋksgɪvɪŋ/: lễ tạ ơn

  7. stuffing (n) /’stʌfɪŋ/: nhân nhồi (vào gà)

  8. feast (n) /fi:st/: bữa tiệc

  9. turkey (n) /’tə:ki/: gà tây

  10. gravy (n) /’ɡreɪvi/: nước xốt

  11. cranberry (n) /’kranb(ə)ri/: quả nam việt quất

  12. seasonal (adj) /’si:zənl/: thuộc về mùa

  13. steep (adj) /sti:p/: dốc

  UNIT 10. SOURCES OF ENERGY Các nguồn năng lượng

  1. always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /: luôn luôn

  2. often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /: thường

  3. sometimes (Adj) / ‘sʌm.taɪmz /: thỉnh thoảng

  4. never (Adj) / ‘nevə /: không bao giờ

  5. take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /: tắm vòi tắm hoa sen

  6. distance (n) / ‘dɪst(ə)ns /: khoảng cách

  7. transport (n) / trans’pɔrt /: phương tiện giao thông

  8. electricity (n) /,ɪlɛk’trɪsɪti /: điện

  9. biogas (n) /’baiou,gæs/: khí sinh học

  10. footprint (n) / ‘fʊtprɪnt /: dấu vết, vết chân

  11. solar (Adj) / ‘soʊlər /: (thuộc về) mặt trời

  12. carbon dioxide (n) / ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /: khí CO2

  13. negative (Adj) / ‘neɡətɪv /: xấu, tiêu cực14. alternative (Adj) / ɔ:l’tə:nətiv /: có thể lựa chọn thay cho vật khác

  15. dangerous (Adj) / ‘deindʒrəs /: nguy hiểm

  16. energy (n) / ‘enədʒi /: năng lượng

  17. hydro (n) / ‘haidrou /: thuộc về nước

  18. non-renewable (adj) / ,nɔn ri’nju:əbl /: không phục hồi, không tái tạo được

  19. plentiful (Adj) / ‘plentifl /: phong phú, dồi dào

  20. renewable (Adj) / ri’nju:əbl /: phục hồi, làm mới lại

  21. source (n) / sɔ:s /: nguồn

  UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE Du lịch trong tương lai

  1. safety (n) /’seɪfti/: Sự an toàn

  2. pleasant (a) /’pleznt/: Thoải mái, dễ chịu

  3. imaginative (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/: Tưởng tượng

  4. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: Sự kẹt xe

  5. crash (n) /kræʃ/: Va chạm xe, tai nạn xe

  6. fuel (n) /fju:əl/: Nhiên liệu

  7. eco-friendly (adj) /’i:kəu ‘frendli/: thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường

  8. float (v) /fləut/: Nổi

  9. flop (v) /flɔp/: Thất bại

  10. hover scooter (n) /’hɔvə ‘sku:tə/: một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

  11. monowheel (n) /’mɔnouwi:l/: một loại xe đạp có một bánh

  12. pedal (v,n) /’pedl/: đạp, bàn đạp

  13. segway (n) /’segwei/: một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

  14. metro (n) /’metrəʊ/: Xe điện ngầm

  15. skytrain (n) /skʌɪ treɪn/: Tàu trên không trong thành phố

  16. gridlocked (adj) /’grɪdlɑːkt/: Giao thông kẹt cứng

  17. pollution (n) /pə’lu:ʃ(ə)n/: Ô nhiễm

  18. technology (n) /tek’nɒlədʒi/: Kỹ thuật

  UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD Một thế giới quá đông đúc

  1. affect (v) /ə’fekt/: Tác động, ảnh hưởng

  2. block (v) /blɑ:k/: Gây ùn tắc

  3. cheat (v) /tʃi:t/: Lừa đảo

  4. crime (n) /kraim/: Tội phạm

  5. criminal (n) /’kriminəl/: Kẻ tội phạm

  6. density (n) /’densiti/: Mật độ dân số

  7. perse (adj) /dai’və:s/: Đa dạng

  8. effect (n) /i’fekt/: Kết quả

  9. explosion (n) /iks’plouƷ ən/: Bùng nổ

  10. flea market (n) /fli:’mɑ:kit/: Chợ trời

  11. hunger (n) /’hʌɳgər/: Sự đói khát

  12. major (adj) /’meiʤər/: Chính, chủ yếu, lớn

  13. malnutrition (n) /,mælnju:’triʃən/: Bệnh suy dinh dưỡng

  14. megacity (n) /’megəsiti/: Thành phố lớn

  15. overcrowded (Adj) /,ouvə’kraudid/: Quá đông đúc

  16. poverty (n) /’pɔvəti/: Sự nghèo đói

  17. slum (n) /slʌm/: Khu ổ chuột

  18. slumdog (n) /slʌmdɔg/: Kẻ sống ở khu ổ chuột

  19. space (n) /speis/: Không gian

  20. spacious (Adj) /’speiʃəs/: Rộng rãi

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7(Full)
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Hk Ii
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit Một Cho Bé

  --- Bài mới hơn ---

 • Voca For English Grade 8
 • Bán Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Mau Giỏi Và Nhớ Lâu Tốt, Giá Rẻ, Tốt, Dịch Vụ Lắp Đặt Tận Nơi Tại Tp Hcm
 • Tải Sách Luyện Siêu Trí Nhớ Từ Vựng Tiếng Anh (Pdf +Audio) Miễn Phí
 • Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Thông Dụng Nhất
 • 200+ Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Thông Dụng Nhất
 • Học từ vựng tiếng Anh lớp 7 theo unit là những bài học tiếng Anh ở bên trong chương trình tiếng Anh lớp bảy dành tặng tiếng Anh THCS. từ mới tiếng Anh lớp 07 unit 1 với nội dung chính At Home giúp các em học tiếng Anh 1 cách khái quát nhất và hiểu được những bài học trên lớp cũng giống như ôn luyện chương trình tiếng Anh 1 cách hiệu quả nhất.

  từ mới tiếng Anh trẻ con luôn là những bài toán trở ngại so với nhiều bé khi học tiếng Anh . Học từ vựng tiếng Anh là phần việc vô cùng khó khăn đối với nhiều người học tiếng Anh nhìn chung và tiếng Anh trẻ em nói tư nhân. Để có thể học từ mới tiếng Anh cho con trẻ hiệu quả anh chị cần phải tìm cho những em nhiều cách học hiệu nghiệm nhất và quan trọng là thích hợp với khả năng nhận thức của nhiều em.

  học từ vựng tiếng Anh lớp 07 unit 1 cho trẻ

  Với chương trình tiếng Anh lớp bảy thì các phần học đã bắt đầu nhiều hơn so với chương trình học tiếng Anh cho thiếu nhi, chương trình tiếng Anh lớp 4, lớp năm. thành thử, với unit một tiếng Anh lớp 07 này chúng tôi giới thiệu tới nhiều em nội dung từ vựng tiếng Anh bài học uint 7 : At Home cũng như các cách học cho những em học tiếng Anh hữu hiệu nhất.

  1. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1: At Home

  What an amazing coincidence!

   – armchair /ˈɑːrmtʃer/: ghế bành

  Who is sitting in that armchair?

   – awful /ˈɔːfl/: khủng khiếp

  He suffered awful injuries in the crash.

  I have four beds in my bedroom.

   – bedroom /bedruːm/: phòng ngủ

  Her bedroom looks very tidy.

  It’s boring to sit on the plane with nothing to read.

  A bright star was shining in the East.

   – closet /ˈklɑːzət/: buồng nhỏ, buồng riêng, phòng để đồ

  She has a huge storage closet.

   – comparative /kəmˈpærətɪv/: so sánh hơn

  ‘Fatter’ is the comparative of ‘fat’.

   – complaint /kəmˈpleɪnt/: lời than phiền, đơn khiếu nại

  I’ve made a complaint to the police about the noise.

   – compliment /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen ngợi

  She complained that her husband never paid her any compliments any more.

   – dangerous /ˈdeɪndʒərəs/: nguy hiểm

  Snakes are often dangerous.

   – delicious /dɪˈlɪʃəs/: ngon

  This wine is delicious.

   – delightful /dɪˈlaɪtfl/: thú vị

  Thank you for a delightful evening.

   – dishwasher /ˈdɪʃwɔːʃər/: máy rửa bát đĩa

  A dishwasher is a machine that washes dirty plates, cups or forks.

  Put those damp clothes in the dryer.

   – exclamation /ˌekskləˈmeɪʃn/: thán từ, cảm thán

  Please put the exclamation mark at the end of that sentence.

   – furniture /ˈfɜrnɪtʃər/: đồ đạc

  We’ve just bought some new garden furniture.

   – horrible /ˈhɔːrəbl/: kinh dị

  What’s that horrible smell?

  Paris at night is so romantic when the street lamps are turned on.

  hai. Cách học từ vựng tiếng Anh lớp bảy unit 1

  • -Học từ mới phối kết hợp câu hoàn thành: lúc học từ vựng các bạn nên để những em học theo từng câu hoàn tất để học được tốt hơn cả từ vựng cũng như ngữ pháp, qua đấy ghi nhớ đc nhanh hơn và lâu hơn.
  • -Học từ mới phối kết hợp viết thành từng đoạn văn ngắn: Với tiếng Anh lớp 7 thì những em hoàn toàn có thể hoàn thành nhiều đoạn văn ngắn với nhiều từ vựng mà nhiều em được học. lúc học từ mới theo từng đoạn văn nhiều em sẽ dễ dàng có được các cách học tốt hơn và nhanh hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 11 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Không Bao Giờ Chán
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Mà Không Gây Nhàm Chán
 • 6 Bước Học Từ Vựng Tiếng Anh Để Không Bao Giờ Quên
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế
 • Bí Kíp Học Từ Vựng Tiếng Anh 8 (Hệ 10 Năm) Cực Hiệu Quả
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Kèm Tiếng Anh Với Người Nước Ngoài
 • Học Nói Tiếng Anh Với Người Nước Ngoài Qua Chủ Đề Về Sức Khỏe
 • 8 Cách Học Từ Mới Hiệu Quả
 • Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Gia Đình
 • Học Nhanh Các Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Hiệu Quả
 • Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

  Để học tốt tiếng Anh lớp 7 Unit 5

  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5

  Học và nhớ từ vựng là bước quan trọng khi học tiếng Anh cũng như bất kỳ một ngoại ngữ nào. Để chia sẻ hệ từ vựng lớp 7 tới đông đảo người học, chúng tôi đã tổng hợp và giới thiệu tài liệu Từ vựng Unit 5 Work And Play Tiếng Anh 7. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And PlayBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 1Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

  • Learn (v): dùng
  • Computer (n): khoa điện toán
  • Experiment (n): điện tử
  • Repair (n): hộ gia đình
  • Household appliances (v): lắp, cài đặt
  • Light (n): câu lạc bộ hội họa
  • Drawing (adj): nổi tiếng
  • Unknow (v): trị giá, tốn
  • Price (v): xoa bôi
  • Pleasure (n): bài luận
  • Event (n): trang thiết bị
  • Equip (n): quả địa cầu
  • Atlas (n): đồ thi, biểu đồ
  • Equation (n): máy tính
  • Running shoe (n): giờ giải lao,
  • Bell (v): rung, reo
  • Excited (v): tán gẫu
  • Like (adj): người mù
  • Blind man’s buff (n): bịt mắt bắt dê
  • Play tag (v): chơi bắn bi
  • Play marble (v): nhảy
  • Rope (v): nhảy dây
  • Similar (n): bạn tâm thư
  • Take part in (adj): hiếu động
  • Whole (v): luyện tập
  • Score (n): điểm, khung thành
  • Hoop (v): ném
  • Portable (n): đĩa vi tính
  • CD player (n): máy hát đĩa CD
  • Player (n): ống nghe
  • Swap (n): thiệp
  • Come in (v): được bán
  • Way of relaxing (v): chơi ném banh
  • Comic book [kɒmɪk bʊk] (n): sách truyện vui

  Ví dụ:

  – He likes indoor sports.

  Anh ấy thích môn thể thao trong nhà.

  – But his brother likes outdoor game

  Nhưng anh của anh ấy thích các trò chơi ngoài trời.

  Ví dụ:

  – The pictures of players come in the packets of candy.

  Hình của các cầu thủ được in trên gói kẹo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9, 10, 11 Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7
 • Giải Unit 7 Lớp 7 The World Of Work
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Back To School Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 30/3/2020, Unit 8: Films
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6: After School

  --- Bài mới hơn ---

 • Cần Tìm Gia Sư Tiếng Anh Lớp 7 Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín Tận Tâm Ở Tphcm
 • Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ 7 Tuổi
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 7 Tại Tphcm
 • Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 7 Tại Nhà Cho Con Ở Hà Nội
 • Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 7
 • Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

  Để học tốt Tiếng Anh lớp 7

  Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6

  Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh 7 Unit 6. Bộ sưu tập gồm các tài liệu tổng hợp các từ mới xuất hiện trong Unit 6 tiếng Anh 7 kèm theo nghĩa của các từ được chú thích rõ ràng. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho việc thực hành ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 của các bạn học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

  Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After SchoolBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After SchoolBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School Số 1

  1. Anniversary/æn əˈvɜr sə ri/ n Ngày/ lễ kỷ niệm

  2. Campaign/kæmˈpeɪn/ n Chiến dịch/ đợt vận động

  3. Celebration/selɪˈbreɪʃən/ n Sự tổ chức, lễ kỷ niệm

  4. Collection/kəˈlekʃən/ n Bộ sưu tập

  5. Comic/ˈkɑːmɪk/ n Truyện tranh

  6. Concert/ˈkɒnsət/ n Buổi hòa nhạc

  7. Entertainment/entəˈteɪnmənt/ n Sự giải trí

  8. Orchestra/ˈɔːkɪstrə/ n Dàn nhạc giao hưởng

  9. Paint/peɪnt/ v Sơn

  10. Pastime/ˈpɑːstaɪm/ n Trò tiêu khiển

  11. Rehearse/rɪˈhɜːs/ v Diễn tập

  12. Stripe/straɪp/ n Kẻ sọc

  13. Teenager/ˈtiːnˌeɪdʒər/ n Thiếu niên (13-19 tuổi)

  14. Volunteer/vɒlənˈtɪər/ n Tình nguyện viên

  15. Wedding/ˈwedɪŋ/ n Lễ cưới

  16. Should/ʃʊd/ v Nên

  17. Musical Instrument/ˈmjuː. zɪ. kəl ˈɪnstrəmənt/n Nhạc cụ

  18. Bored/bɔːd/ adj Buồn chán

  19. Healthy/ˈhelθi/ adj Khỏe mạnh

  20. Attend/əˈtend/ v Tham dự

  21. Model/ˈmɒdəl/ n Mô hình, mẫu

  22. Coin/kɔɪn/ n Tiền xu

  23. Environment/ɪnˈvaɪə rənmənt/ n Môi trường

  24. Wear/weər/ v Mặc, đội

  25. Assignment/əˈsaɪnmənt/ n Bài tập

  A. What do you do? (Bạn làm gì?)

  1. Should (v): chúng ta hãy
  2. Invite (n): phòng nhạc
  3. Team (n): sự giải trí/tiêu khiển
  4. Member (n): tập đoàn, nhóm
  5. Theatre group (v): tập dượt
  6. Anniversary (n): sự kỉ niệm
  7. Anniversary celebration (n): lễ kỉ niệm hàng năm
  8. President (n): người sưu tập
  9. Stamp collector (n): người sưu tập tem
  10. Collect (n): sự/bộ sưu tập
  11. Sporty (v): nằm
  12. Comic (adj): thuộc vềâm nhạc
  13. Musical instrument (n): nhạc cụ
  14. Tidy (adj): chán
  15. Be bore with (v): chán với
  16. Have fun (pp): ngoài nắng
  17. Fit (adj): mạnh khỏe
  18. Mind (n): bài tập làm ở nhà
  19. Come on (v): đi đi mà
  20. Teenager (n): sự tổ chức
  21. Scout (n): hướng dẫn viên
  22. Western (n): mười hạng đầu
  23. Attend (n): tiền đồng
  24. Model (n): việc lau chùi
  25. Leisure (n): đám cưới
  26. Thanks anyway (n): dịch vụ công cộng
  27. Elderly people (n): tình nguyện viên
  28. Candy striper (n): sọc
  29. Striped (n): môi trường
  30. Wear (conj): như
  31. Clean up (n): chiến dịch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6: After School
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 16/4/2020, Unit 9
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9: Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Anh
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9: At Home And Away
 • Unit 3 Lớp 7: Getting Started
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 16: People And Places

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 11 Lớp 10: Writing
 • Unit 1 Lớp 9: Looking Back
 • Unit 3 Lớp 9: Looking Back
 • Tiếng Anh 9 Mới Unit 1 Looking Back
 • Unit 5 Lớp 9: Looking Back
 • Unit 16: PEOPLE AND PLACES

  Vocabulary:

  Section A: Famous places in Asia

  1. pilot (n): phi công

  3. postcard (n): bưu thiếp

  4. region (n): miền

  6. destination (n): điểm đến

  7. attraction (n): sự thu hút, hấp dẫn

  8. ancient (n): cổ, xưa

  9. monument (n): tượng đài

  10. range (n): xếp loại

  11. huge (adj): giant; khổng lồ

  12. tradition (n): truyền thống

  13. shadow (n): bóng đen

  14. shadow puppet show (n): múa rối bóng đen

  15. resort (n): khu an dưỡng

  16. holiday resort (n): điểm nghỉ hè

  17. admire (v): thán phục, khâm phục

  18. coral (n): san hô

  19. sail (v): lái thuyền/ tàu

  20. tourist (n): khách du lịch

  Section B: Famous people

  1. quiz (n): câu đố

  2. general (n): tướng

  3. lead (v): lãnh đạo

  4. Commander-In-Chief (n): Tổng tư lệnh

  5. force (n): lực lượng

  6. defeat (v): đánh bại

  7. battle (n): trận đánh, trận chiến đấu

  8. war (n): chiến tranh

  9. peace (n): hòa bình

  10. army (n): quân đội

  11. Indochina (n): Đông Dương

  12. veteran (n): cựu chiến binh

  13. battle site (n): chiến trường

  14. valley (n): thung lũng

  15. scenery (n): phong cảnh

  16. share (v): chia sẻ

  17. hospitality (n): sự hiếu khách

  18. local (adj): thuộc về địa phương

  19. ethnic (adj): thuộc về sắc tộc

  20. minority (n): thiểu số, người thiểu số

  21. depend (on) (v): phụ thuộc vào

  22. trading center (n): trung tâm thương mại

  23. goods (n): hàng hóa

  24. light bulb (n): bóng đèn

  25. establish (v): thiết lập

  26. power station (n): nhà máy phát điện

  27. lifetime (n): cả cuộc đời

  28. gramophone (n): máy hát đĩa

  29. motion picture (n): phim ảnh

  30. author (n): tác giả

  31. actor (n): diễn viên

  32. education (n): giáo dục, việc học

  33. pay – paid – paid (v): trả tiền

  34. grow – grew – grown (v): lớn lên, trưởng thành

  35. poetry (n): thơ ca

  36. fairy tale (n): chuyện thần tiên

  37. reporter (n): phóng viên

  38. interview (v,n): phỏng vấn, cuộc phỏng vấn

  39. interviewer (n): người phỏng vấn

  40. role (n): vai trò

  41. powerful (adj): dũng mãnh

  42. gentle (adj): hiền lành, dịu dàng

  43. found (v): sáng lập

  44. form (v): thành lập

  45. Communist Party (n): Đảng Cộng sản

  46. take turns (v): thay phiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Unit 7: The Mass Media
 • Từ Vựng Tiếng Anh 7 Unit 16: People And Places
 • Unit 4 Lớp 12: Reading
 • Giải Sgk Unit 4 Lớp 12 School Education System Reading
 • Giải Sgk Unit 2 Lớp 12: Cultural Diversity Reading Writing Language Focus
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Unit 7: The Mass Media

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 16: People And Places
 • Unit 11 Lớp 10: Writing
 • Unit 1 Lớp 9: Looking Back
 • Unit 3 Lớp 9: Looking Back
 • Tiếng Anh 9 Mới Unit 1 Looking Back
 • Để học tốt Tiếng Anh lớp 7

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

  Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, chúng tôi đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 7 Tiếng Anh lớp 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được vốn từ vựng và ngữ pháp trong Unit 7 tiếng Anh lớp 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: AN EXCURSION Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion có đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

  READING:

  Mass (s.n): phương tiện truyền thông

  Media (n): kênh truyền hình

  Population and Development: : dân số và phát triển

  TV series (n) : nhạc dân tộc

  New headlines (n) : dự báo thời tiết

  Quiz show chân dung cuộc sống

  Documentary (n) : thế giới thiên nhiên hoang dã

  Around the world: vòng quanh thế giới

  Adventure (n) : sự trừng phạt

  People’s Army (n) : kịch

  Culture (n) : giáo dục

  Comedy (n) : hoạt hình

  SPEAKING:

  Provide (v) phát biểu, bày tỏ

  Feature (n) : nổi bật

  In common : leo

  In spite of: mặc dù = Despite

  Happen (v) : sự thuận lợi

  Memorable (a) : trình bày

  Effective (a) : giải trí

  Enjoyable (a) : tăng thêm

  Popularity (n) : nhận thấy

  Global (a): trách nhiệm

  Passive (a) : não

  Encourage (v) : hung tợn, bạo lực

  Interfere (v) : giao tiếp

  LANGUAGE FOCUS:

  Destroy (v) : cãi nhau

  Appointment (n) : trông nom, quản lý

  Council (n) : phả hủy

  Shortage (n) : điều kiện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh 7 Unit 16: People And Places
 • Unit 4 Lớp 12: Reading
 • Giải Sgk Unit 4 Lớp 12 School Education System Reading
 • Giải Sgk Unit 2 Lớp 12: Cultural Diversity Reading Writing Language Focus
 • Unit 14 Lớp 12: Reading
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100