Top 19 # Học Tiếng Anh Lớp 10 Mới / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 Getting Started Sgk Mới / 2023

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Tiếng anh lớp 6 Unit 10 Getting Started SGK mới

Bài tập Getting Started thuộc : Unit 10 lớp 6

Task 1. Listen and read.

Phong: Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

Nick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

Phong: Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

Nick: Nó như thế nào?

Phong: Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Nick: Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Phong: Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

Phong: Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nick: Cậu sẽ có thiết bị nào?

Phong: Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Nick: Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?

Location : in the mountain

Surroundings : many tall old trees

Number of rooms : 20

Appliances in the room : a wireless TV/ a friendly robot

Tạm dịch:

Loại nhà: đĩa bay

Địa điểm: trên núi

Xung quanh: nhiều cấy cổ thụ cao lớn

Số phòng: 20

Thiết bị trong phòng: ti vi có kết nối không dây/ một rô-bốt thân thiện

Tạm dịch: Nhà Phong sẽ ở trên núi.

2. many tall old trees

Tạm dịch: Nhà anh ấy sẽ được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

3. 20/twenty

Tạm dịch: Sẽ có 20 phòng trong nhà anh ấy.

4. wireless TV

Tạm dịch: Ngôi nhà sẽ có một ti vi có kết nôi không dây để xem những chương trình truyền hình từ không gian.

Task 2. Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them.

Tạm dịch: đĩa bay

2 – A

Tạm dịch: nhà thuyền

3 – E

Tạm dịch: nhà xe di động

4 – B

Tạm dịch: nhà chọc trời

5 – D

Tạm dịch: cung điện

Task 3a. Work with a partner. What adjectives can you think of to describe the houses in 2?

(Làm việc với một người bạn. Tính từ nào mà em nghĩ có thể miêu tả nhà trong phần 2?) b Ask and answer questions about the pictures. (Hỏi và trả lời câu hỏi về những hình ảnh.)

Example:

A: Which house do you like best?

B: I like the palace.

A: Why?

B: It’s big!

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Bạn thích nhất nhà nào?

B: Mình thích cung điện.

A: Tại sao?

B: Nó lớn.

Task 4. Read the phrases aloud. Tick( √) the place where you want your future house to be located and write sentences.

2. ở thành phố

3. ở trên núi

4. trong không gian

5. trên đại dương

6. trên Mặt trăng

7. dưới đất

8. ở biển

Task 5. Game

OUTSIDE MY WINDOW

A: Bên ngoài cửa sổ nhà mình, mình có thể thấy bãi biển và nước. Mình thấy trẻ em đang chơi đùa. Vậy nhà mình ở đâu?

B: Nó ở gần biển

A: Chính xác.

Tiếng anh lớp 6 Unit 10 Getting Started SGK mới được đăng trong phần Soạn Anh 6 và giải bài tập Tiếng Anh 6 gồm các bài soạn Tiếng Anh 6 theo sách giáo khoa mới nhất được chúng tôi trình bày theo các Unit dễ hiểu, Giải Anh 6 dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, để giúp học tốt tiếng anh lớp 6.

Xem Video bài học trên YouTube

Giáo viên dạy thêm cấp 2 và 3, với kinh nghiệm dạy trực tuyến trên 5 năm ôn thi cho các bạn học sinh mất gốc, sở thích viết lách, dạy học

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới Unit 10: Ecotourism / 2023

Tổng hợp các bài tập phần Getting Started – trang 48 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Nature loves

Thiên nhiên đáng yêu 1. Listen and read.

Nghe và đọc.

Travel agent: Good morning. What can I do for you?

Mr Collins: Good morning. We’re thinking about a trip to Australia.

Travel agent: Do you want to know more about culture or nature there? Or do you just want to relax?

Mrs Collins: Nature … Both of us love nature.

Travel agent: In that case, I suggest an eco tour.

Mrs Collins: Eco tour? What’s that?

Travel agent: Well, eco tours involve travel to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. Ecotourism is also sustainable.

Mr Collins: That sounds interesting. What can we do on an eco tour?

Travel agent: You can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals. You can go scuba-diving and see the coral reefs.

Mrs Collins: How many days do we need to do all these activities?

Travel agent: About four days. If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

Mr Collins: Um… I’m not sure if we can manage a week. But if we could take the seven- day tour, how much would it be per person?

Travel agent: About 3,000 dollars, including airfare.

Mr Collins: OK, thanks for your help. We’ll think about it and come back tomorrow.

Travel agent: Another thing … if you book early and pay two months before departure, you’ll get a two per cent discount.

Mrs Collins: Sounds good! Thanks for letting us know. Goodbye.

Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Tôi có thể làm gì cho ông?

Ong Collins: Chào buổi sáng. Chúng tôi đang nghĩ về một chuyến đi úcẵ

Đại lý du lịch: Ông có muốn biết thêm về văn hóa hay thiên nhiên ở đó không? Hay ông chỉ muốn đi thư giãn thôi?

Bà Collins: Thiên nhiên… Cả hai chúng tôi yêu thiên nhiên.

Đại lý du lịch: Trong trường hợp đó, tôi đề xuất một chuyến du lịch sinh thái.

Bà Collins: Du lịch sinh thái à? Đó là gì vậy?

Ông Collins: Nghe hay đấy. Chúng tôi làm được gì với chuyến du lịch sinh thái?

Đại lý du lịch: Quý vị có thể thấy nhiều loại động vật khác nhau như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và động vật quý hiếm khác, ông có thể đi lặn và xem các rạn san hô.

Bà Collins: Chúng tôi cần bao nhiôu ngày cho hoạt động này?

Đại lý du lịch: Khoảng 4 ngày. Nếu bà còn muốn một cuộc hành trình cắm trại, bà sẽ cần thêm ba ngày nữa.

Ông Collins: ừ… Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể sắp xếp một tuần được không. Nhưng nếu chúng tôi có thể đi chuyến du lịch 7 ngày, thì giá là bao nhiêu cho một người?

Đại lý du lịch: Khoảng 3.000 đô la, bao gồm vé máy bay.

Ông Collins: Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó và quay lại vào ngày mai.

Đại lý du lịch: Điều khác nữa… nếu ông đặt sớm và đặt cọc trước khi đi 2 tháng, ông sẽ được giảm 2 phần trăm (2%).

Bà Collins: Nghe hay đấy! Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết. Tạm biệt.

2. Answer the questions about the conversation.

Trả lời những câu hỏi về bài đàm thoại.

1. Why does the travel agent suggest an eco tour to Mr and Mrs Collins?

2. What does ecotourism mean?

3. What are some ecotourism activities in Australia?

4. How much would Mr and Mrs Collins have to pay for two people if they took a seven-day tour?

5. What does the travel agent offer to Mr and Mrs Collins if they book early and pay two months before departure?

KEY

1. Tại sao đại lý du lịch đề nghị một chuyên du lịch sinh thái với ông bà Collins?

Because both Mr and Mrs Collins love nature.

Bởi vì ông bà Collins thích thiên nhiên.

2. Du lịch sinh thái có nghĩa là gì?

Ecotourism means traveling to areas of nature or ecological interest to observe wildlife or learnly about the environment.

Du lịch sinh thải là muốn nói đến lĩnh vực của mối quan tâm về sinh thái hoặc tự nhiên đến việc quan sát động vật hoang dã hoặc học về môi trường.

3. Một vài hoạt động du lịch sinh thái ở Úc là gì?

Tourists can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals; or go camping.

Khách du lịch có the thấy những loại dộng vật khác nhau như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và những động vật quý hiểm khác; hay đi cắm trại.

4. Ông bà Collins phải trả cho hai người bao nhiêu tiền nếu họ đi chuyến du lịch 7 ngày?

They would have to pay 6,000 dollars for two people.

Họ phải trả 6.000 đô la cho hai người.

5. Đại lý du lịch đề nghị ông bà Collins gì nếu họ đặt sớm và trả tiền 2 tháng trước khi đi?

A two percent discount.

Giảm giá 2%.

3. Find the conditional sentences in the conversation and write them in the space below.

Tìm những câu điều kiện trong bài đàm thoại và viết chúng trong khoảng trống bên dưới.

KEY

– If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

Nếu ông bà cũng muốn cuộc hành trình cắm trại, ông bà sẽ cần thêm 3 ngày nữa.

– But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

Nếu chúng tôi có thể dì chuyến 7 ngày thì giá là bao nhiêu tiền cho một người?

– If you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

– Nếu ông bà đặt sớm và thanh toán 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%.

4. Work in pairs. Underline the verbs in the conditional sentences in 3. Decide whether they are type 1 or type 2.

Làm theo cặp. Gạch dưới những động từ trong câu điều kiện ở mục 3. Quyết định xem liệu là chúng là câu điểu kiện loại 1 hay loại 2.

KEY

– If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

Nếu ông bà củng muốn một cuộc hành trình cắm trại, ông bà sẽ cần thêm 3 ngày nữa. (Câu điều kiện if Loại 1)

– But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

Nếu chúng tôi có thể di chuyến 7 ngày thì giá Là bao nhiêu tiền cho một người? (Câu điều kiện if Loại 2)

– … if you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

… nếu ông bà dặt sớm và thanh toán 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%. (Câu điều kiện if Loại 1)

Language – trang 49 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới

Tổng hợp các bài tập phần Language – trang 49 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Hà Nội Dùng Sách Tiếng Anh Lớp 10 Mới Từ Năm Học 2022 / 2023

– Mỗi trường sẽ có ít nhất 2 lớp 10 sẽ học tiếng Anh theo sách giáo khoa mới từ năm học 2016 – 2017.

Đó là kế hoạch mà Hà Nội triển khai đại trà bắt buộc tại 100% các trường THPT trên địa bàn. Thông tin được ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra tại Hội thảo sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh mới lớp 10 và 11 diễn ra ngày 16/8.

Mỗi trường ít nhất có 2 lớp

Mỗi trường có ít nhất 2 lớp 10 dạy SGK theo chương trình mới. Những lớp 10 còn lại tiếp tục dạy học theo SGK hiện hành. Các lớp 11 và 12 phải được tiếp tục dạy học lên theo đúng chương trình SGK.

Tiến tới từ năm học 2016-2020, Hà Nội sẽ triển khai 100% số lớp 10 trong các trường THPT trên địa bàn được học SGK tiếng Anh chương trình mới và học nối tiếp chương trình đến lớp 12.

Theo ông Dũng, chương trình mới với thời lượng dạy học tối thiểu 3 tiết/tuần theo các chủ điểm/chủ đề quen thuộc, gần gũi với học sinh; quan tâm đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với định hướng phát triển toàn diện. Đặc biệt đánh giá học sinh theo kết quả đầu ra.

Cụ thể, yêu cầu kết quả đạt được đối với từng lớp cấp THPT như sau:

Hết lớp 10, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.1.

Hết lớp 11, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.2.

Hết lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.

Để đảm bảo kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu về định hướng, mục tiêu, nội dung đầu ra của chương trình tiếng Anh cấp THPT, ông Dũng cho biết, việc kiểm tra đánh giá sẽ được tiến hành thường xuyên và định kỳ.

Kiểm tra thường xuyên chủ yếu dành cho kỹ năng nói. Học sinh được đánh giá thông qua các hoạt động trên lớp như trả lời các câu hỏi ngắn, miêu tả tranh, thuyết trình, hùng biện, hội thoại,… chú trọng định hướng giao tiếp và khả năng thực hiện các yêu cầu đàm thoại. Học sinh được đánh giá kỹ năng nói qua kiểm tra thường xuyên tối thiểu 2 lần/kỳ.

Kiểm tra định kỳ (45 phút) sẽ kiểm tra tích hợp các kỹ năng. Bài kiểm tra phải có ít nhất 2 dạng câu hỏi cho mỗi kỹ năng với định hướng đánh giá năng lực ngôn ngữ toàn diện của học sinh. Giáo viên căn cứ kế hoạch dạy học và chương trình chi tiết đã được phê duyệt lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành kiểm tra định kỳ cho học sinh. Không tổ chức kiểm tra định kỳ quá sớm, quá muộn hoặc quá sát nhau trong học kỳ.

Bài kiểm tra học kỳ dành cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và có từ 35 đến 60 câu hỏi.

Giáo viên được chủ động, linh hoạt

Theo ông Dũng, để phát huy những điểm mạnh của SGK tiếng Anh theo chương trình mới, giáo viên cần vận dụng linh hoạt nội dung trong SGK, tăng cường sử dụng các thiết bị trong dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án và trong giảng dạy nhằm giúp học sinh sử dụng hiệu quả các kênh hình ảnh, âm thanh đa phương tiện kết hợp hài hòa với các phương pháp truyền thống để tiếp thu kiến thức và luyện tập các kỹ năng đảm bảo chất lượng.

Ngoài SGK, giáo viên có thể sử dụng các tài liệu khác để bổ trợ cho bài giảng dựa trên các tiêu chí quy định trong chương trình khung do Bộ GD-ĐT ban hành nhưng phải lưu ý dạy hết kiến thức trong SGK theo quy định trước khi bổ sung tài liệu bổ trợ. Đặc biệt không được tự ý dùng tài liệu bổ trợ để thay thế SGK.

Những giáo viên lần đầu tiên dạy SGK tiếng Anh lớp 10 theo chương trình mới được giảm số giờ với định mức: 1 tiết dạy chương trình SGK tiếng Anh mới tương đương 1,5 tiết thông thường.

Số tiết vượt định mức sau khi quy đổi được thanh toán thừa giờ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, mỗi giáo viên dạy theo SGK chương trình mới chỉ được tính giảm số giờ trong 1 năm duy nhất.

Giáo viên soạn giáo án mới có thể viết tay hoặc đánh máy.

Ngoài ra, các trường học cần phải đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu (Đài, máy chiếu, màn chiếu,… cho giáo viên tiếng Anh) tổ chức dạy học đạt chất lượng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Thanh Hùng

Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Full Chương Trình Mới Thí Điểm / 2023

Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Full Chương Trình Mới Thí Điểm tieng anh lop 10 unit 1 full

Xin chào các bạn thân mến. Học Tiếng Anh thật là quan trọng và thật tuyệt vời khi chúng ta học giỏi hơn mỗi ngày. Sau nhiều năm ăn học tiếng anh. Tôi đã để lại rất nhiều các dữ liệu, tài liệu học tiếng anh rất hữu ích, chúng đã giúp tôi hoàn thiện khả năng tiếng anh của mình. Và tôi đang lên dự án để truyền lại, chia sẻ đi những kiến thức và cách học tiếng anh hiệu quả cùa mình.

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 7: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 8: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 9: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 10: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 11: Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 12: ….

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới:

Toàn Bộ Cả Năm Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới: …

Giáo Trình New Headway Beginner: Giáo Trình New Headway Các Bài Nghe Quan Trọng Nâng Cao: …

Giáo Trình Luyện Phát Âm Khẩu Hình Chuẩn Quốc Tế SHEEP OR SHIP: …

Học Từ Mới Và Luyện Nói:

Vlogs Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh:

– ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE YOUTUBE) ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI TIẾP THEO:

Thanks for watching, like,share and sub for my channel if you guys love my video.