Giáo Viên Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì ? Giáo Viên Toán Tiếng Anh Là Gì ?

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Tắc Học Tiếng Anh Trong 7 Ngày (Ngày Đầu)
 • Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngoài Công Lập Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chương Trình Gdpt Mới: Quy Định Lại Vai Trò Gv, Hs Trong Dạy Học Tiếng Anh Theo Chương Trình Mới
 • Tp.hcm: Đẩy Mạnh Dạy Học Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường Trong Các Trường Trung Học
 • Chương Trình Tiếng Anh Tích Hợp Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm
 • Giáo viên bộ môn tiếng anh là gì ?

  Giáo viên bộ môn tiếng anh là Subject Teacher. Giáo viên bộ môn sẽ là người phụ trách giảng dạy nội dung của môn học đó. Ví dụ: giáo viên dạy toán thì sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các em môn toán,…

  Ngoài cụm từ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tiếng anh là gì cũng được các bạn học sinh tìm hiểu rất nhiều.

  Giáo viên toán tiếng anh là gì ?

  Giáo viên dạy toán hay giáo viên bộ môn toán trong tiếng anh là gì ? cũng là thắc mắc của phần lớn các bạn học sinh.

  Thành Tâm xin giải đáp cụm từ tiếng anh này như sau:

   Maths Teacher: giáo viên dạy toán/ giáo viên dạy bộ môn toán.

  Ví dụ minh họa cho cụm từ giáo viên toán bằng tiếng anh là gì: (Maths Teacher)

  • The math teacher in my class is easy to understand and the assignments given are often difficult.
  • Compared to other subject teachers, my class math teacher was very strict and punctual.

  Như chương trình học của Bộ giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay, ở các cấp sẽ có số lượng các môn học khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lượng và loại giáo viên bộ môn cũng khác nhau. Thông thường sẽ có một số cụm từ giáo viên các môn bằng tiếng anh như sau:

  • Form Teacher: giáo viên chủ nhiệm
  • English Teacher: giáo viên tiếng anh
  • Music Teacher: giáo viên dạy nhạc
  • Maths Teacher: giáo viên dạy toán
  • Physics Teacher: giáo viên dạy lý
  • Chemistry Teacher: giáo viên dạy hóa
  • Biology Teacher: giáo viên môn sinh
  • Literature Teacher: giáo viên môn văn
  • History Teacher: giáo viên môn sử
  • Geography Teacher: giáo viên môn địa lý

  Ví dụ về cụm từ giáo viên bộ môn tiếng anh là gì

   My math teacher is easy to understand and has a lot of fun

  (Giáo viên dạy toán của tôi dạy dễ hiểu và rất vui tính.)

   Literature teachers are often psychological and joking

  ( Giáo viên dạy văn thường tâm lý và hay pha trò.)

   She is both the homeroom girl and the chemistry teacher of my class. She is very strict with us.

  ( Cô ấy vừa là cô chủ nhiệm và là giáo viên dạy hóa của lớp tôi. Cô ấy rất nghiêm khắc với chúng tôi .)

   During the exam, our English teachers gave lessons and homework a lot.

  ( Đến kì thi, giáo viên tiếng anh của chúng tôi cho ôn bài và làm bài tập rất nhiều).

  Trung tâm gia sư Thành Tâm xin gửi đến quý bạn đọc một số thuật ngữ tiếng anh về dạy học:

  • lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  • exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
  • homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
  • research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
  • academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
  • certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
  • qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
  • credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
  • write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
  • drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
  • drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học.
  • ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
  • subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
  • college /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
  • mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
  • syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
  • curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
  • mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
  • subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
  • technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
  • train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
  • teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
  • mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
  • class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
  • pass /pæs /: điểm trung bình
  • credit / ˈkredɪt/: điểm khá
  • distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
  • high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
  • request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
  • university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
  • plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
  • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
  • teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
  • pass (an exam) /pæs/: đỗ
  • class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
  • take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
  • course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
  • course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
  • class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm
  • tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
  • visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
  • classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
  • lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
  • accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
  • poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
  • hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
  • skill /skɪl/: kỹ năng
  • graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
  • certificate psentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
  • nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
  • kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, p-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
  • research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
  • break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
  • summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
  • extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
  • enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
  • enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
  • professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
  • optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
  • elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc

  Bài giáo viên bộ môn tiếng anh là gì của gia sư Thành Tâm, hi vọng sẽ giúp bạn đọc giải đáp được những thắc mắc về cụm từ này.

  Trung tâm gia sư Thành Tâm mang đến chất lượng dịch vụ gia sư tốt nhất, chắp cánh cùng các tài năng Việt.

  TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÂM – NƠI CUNG CẤP GIA SƯ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TẠI HCM

  Văn phòng đại diện: Căn hộ 8XPLUS, Đường Trường Chinh, Tân Thới Hiệp, Quận 12, HCM

  HOTLINE: 0374771705 (Cô Tâm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Cho Bé (Phần 2: Phản Xạ Giao Tiếp)
 • Gia Sư Tiếng Anh: Nói Tiếng Anh Theo Kiểu “tiếng Bồi” Là Gì?
 • Danh Giáo Dưỡng Thành Hệ Thống
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Về Vấn Đề Học Tiếng Anh Thương Mại Ra Làm Gì?
 • Giáo Viên Dạy Bơi Kèm Riêng Tại Hà Nội ( Dạy Bơi 1 Kèm 1 )
 • Học Sinh Mong Muốn Gì Ở Giáo Viên Dạy Văn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Rèn Luyện Và Dạy Văn Cực Hay Dành Cho Giáo Viên
 • Giáo Viên Thế Giới Dạy Tiếng Anh Như Thế Nào?
 • Thủ Tục Mở Trung Tâm Tiếng Anh
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 12: Robots
 • Sử Dụng Tiếng Anh Như Phương Tiện Trong Giảng Dạy Và Nghiên Cứu
 • Nhiều năm đứng trên bục giảng, rồi làm quản lý giáo dục, tôi đã trực tiếp giảng dạy môn văn cho học trò cũng như dự giờ các đồng nghiệp. Tôi chợt nhận thấy có nhiều giáo viên văn hiện nay giảng dạy nhìn chung mới chỉ đáp ứng được những yêu cầu cơ bản là truyền thụ đầy đủ kiến thức theo phân phối chương trình và tuân thủ sách giáo khoa, mà thiếu đi chất lửa trong đó. Có lẽ do áp lực chương trình? Cũng có khi do lương thấp, nỗi lo cơm áo gạo tiền phần nào cũng đã làm giảm đi sự nhiệt tình say mê, làm chậm lại mạch cảm hứng của các thầy cô giáo dạy văn, làm giảm niềm say mê văn học trong giờ giảng. Bởi lẽ “cơm áo không đùa với khách thơ”.

  Mặt khác, lượng sách tham khảo quá lớn khiến học sinh phụ thuộc, lười nghiên cứu dẫn đến tiếp thu thụ động. Ngay cả nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên cũng hay dạy tủ, học sinh được tiếp cận với các bài văn mẫu nhiều hơn. Cũng có khi bởi mục đích cuối cùng của dạy văn là phục vụ cho thi cử, nên áp lực điểm số buộc các thầy cô phải có phương pháp dạy sao cho đạt được kết quả cao về điểm số của lớp mình dạy, khiến lòng nhiệt tình, chất lửa trong khi dạy văn bị giảm đi.

  Mỗi khi dự giờ, trong vai trò của một học sinh, nhiều lúc tôi băn khoăn suy nghĩ: Nếu mình là học sinh, tôi sẽ yêu cầu gì ở giáo viên dạy văn? Tôi đã thử đặt mình vào vị trí học sinh để suy xét, cộng với những lúc trò chuyện với học sinh, xin mạo muội đưa ra mấy ý kiến cá nhân: Nếu tôi là học sinh tôi muốn giáo viên văn của mình phải đáp ứng được những nguyện vọng sau:

  Thứ nhất: vai trò làm gương

  Giáo viên – đặc biệt giáo viên văn – cần là tấm gương cho học sinh soi vào. Trong nhà trường, bao giờ cũng có khẩu hiệu “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương lớn về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thầy cô dạy văn càng cần là tấm gương cho học sinh soi vào trong tất cả mọi nơi mọi lúc: từ ăn mặc, đầu tóc đến lời ăn tiếng nói đều phải chuẩn mực. Học trò luôn muốn các thầy cô của mình nói đi đôi với làm. Không phải chúng ta nhắc các trò phải mặc đồng phục sạch sẽ mà bản thân thầy cô lại đầu bù tóc rối, ăn mặc nhàu nhĩ. Đặc biệt với giáo viên dạy văn, trang phục lịch sự đúng mức cũng làm cho thầy cô lên lớp tự tin hơn, giờ giảng văn sẽ có sức hấp dẫn lôi cuốn. Nếu cô giáo mặc áo dài tha thướt hoặc tà áo bà ba mềm mại, tự nhiên tiết văn sẽ có một không khí khác hẳn.

  Cùng với đó, cô giáo dạy văn cần có cử chỉ thân thiện với học trò, không bỗ bã, xô bồ. Người dạy văn tất nhên càng cần ứng xử có văn hóa trong mọi nơi mọi lúc. Thực tế rất nhiều thầy cô đã kiềm chế tốt trước những tình huống sư phạm khi tiếp phụ huynh học sinh và xử lý học sinh chưa ngoan. Đặc biệt càng không nên nổi nóng vô lý, mà phải biết kiềm chế. Người dạy văn càng thâm trầm càng “lạt mềm buộc chặt”, lời nói nhẹ nhàng mà thâm thuý, chứ đâu cần đao to búa lớn, để người đối diện với mình phải tâm phục khẩu phục.

  Thầy cô giáo – đặc biệt là giáo viên văn – cần bao dung khi học sinh mắc lỗi. Văn học là nhân học, nên thầy cô cần công bằng trong đối xử với học sinh, không phân biệt giàu nghèo, lại càng không được định kiến với những học sinh chưa ngoan, không được thiên vị những học sinh là cán bộ lớp mà bỏ quên những em học yếu hơn. Giáo viên dạy môn văn lại càng phải đối xử nhân văn với đồng nghiệp và đặc biệt phụ huynh học sinh.

  Thứ hai: Vững chuyên môn nghiệp vụ

  Đã là người thầy, cần vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ mới có thể dạy được học trò. Người dạy văn càng cần như vậy, bởi nếu không vững chuyên môn nghiệp vụ, rất dễ sa đà vào mạch cảm xúc cá nhân, mà quên đi hướng trọng tâm bài học.

  Học sinh rất muốn thầy cô nghiêm khắc (có thể hơi khó tính nhưng đừng cáu gắt). Yếu tố làm cho học sinh yêu thích môn văn nhiều khi lại do tính cách của thầy cô quyết định, vì thầy cô giáo là người khơi nguồn cảm xúc để học sinh hứng thú học tập, đặc biệt môn văn là môn cần cảm thụ nhiều hơn các môn khác. Thầy cô phải là người hiểu tâm lý học sinh, “thoáng một cái là biết các trò muốn gì” để điều chỉnh cách giảng phù hợp (Có thể pha trò hài hước khi các em căng thẳng, cũng có khi gần gũi chân tình khi các trò có vấn đề khó nói, đôi lúc phải rắn để tạo lập kỷ cương…). Trên lớp thì trình bày bài giảng một cách ngắn gọn, súc tích để bài học dễ đi sâu vào trí nhớ, không tốn nhiều thời gian, công sức nhưng vẫn hiệu quả, đặc biệt giờ giảng văn hay bị sa đà vào mạch cảm xúc riêng tư mà quên hẳn định hướng trọng tâm bài học.

  Với giáo viên văn, cần chú ý dạy để hiểu, không phải để “cháy” giáo án. Vì có người cảm hứng nói theo nguồn mạch dẫn đến cháy giáo án, bài giảng không thành công. Đồng ý là môn văn có thể giảng dạy thêm các vấn đề ngoài sách giáo khoa và có thể trả lời những câu hỏi khó mà học sinh thắc mắc. Nhưng việc dạy hay dễ hiểu, gắn với thực tế, vui tính hòa đồng, có biện pháp giúp học sinh đỡ nhàm chán trong tiết dạy; bài tập giao phải vừa sức; tôn trọng suy nghĩ của học sinh… sẽ gây được hứng thú học của trò hơn.

  Về phong cách và phương pháp giảng bài, các trò rất thích thầy cô môn văn có phong thái dạy học nghiêm túc nhưng phải vui để tạo cho học sinh sự năng động. Phần lớn các em đều mong muốn thầy cô là người tâm lý, hòa đồng vui vẻ, hiểu được học sinh mình muốn nói gì để đạt được hiệu quả tương tác giữa giáo viên và học sinh ở mức độ cao nhất, học sinh mong muốn thầy cô tận tâm với nghề, với học sinh.

  Môn văn thường gắn liền với văn hoá đọc. Nhưng hiện nay sách tham khảo quá nhiều, nội dung chỉ na ná giống nhau, giáo viên văn cần vững về chuyên môn để hướng cho học sinh chọn lọc những cuốn sách tham khảo môn văn hợp lý nhất mà mang lại hiệu quả cao.

  Thứ ba: Giáo viên văn với vai trò dạy người

  Giáo viên văn là người trang bị cho học sinh những kiến thức ứng xử, học làm người.Các cụ nói “Tiên học lễ, hậu học văn”. Giáo viên văn là người hơn ai hết dạy lễ nghĩa cho học sinh thông qua các bài giảng của mình; giúp học sinh hình thành và nhân lên lòng yêu nước; biết kính trọng ông bà cha mẹ, thân thiện với bạn bè (gắn với cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục). Để làm người biết lẽ sống, học sinh cần biết ơn thầy cô giáo cũng như không được có thái độ vô ơn với người đã giúp đỡ mình, biết cảm ơn xin lỗi đúng lúc đúng chỗ. Muốn học sinh có được điều này, thầy cô dạy văn có vai trò hết sức quan trọng. (Trong thực tế hiện nay, rất buồn vì còn một số trường hợp mà báo chí đưa tin có học sinh hỗn láo, xúc phạm danh dự nhân phẩm, thậm chí là thân thể thầy cô)

  Giáo viên văn cũng là người rèn kỹ năng sống cho trò. Hiện nay do vòng xoáy của cơ chế thị trường, học sinh đang rất thiếu hụt kỹ năng sống. Thông qua các giờ văn, thầy cô cần cung cấp kiến thức kỹ năng sống như: việc ứng xử hàng ngày, hoặc cách xử lý các tình huống trong cuộc sống, các phạm trù đạo đức ngoài xã hội… Thầy cô dạy học sinh giao tiếp ứng xử, cách nói năng, diễn đạt thế nào cho người khác hiểu được ý mình, hoặc bằng cách chọn lọc câu từ để khi đối đáp có thể hóa giải được các xích mích không dáng có. Nếu biết ứng xử nhân văn, học sinh sẽ biết cách tiết chế tình cảm, không để xảy ra điều đáng tiếc (khi xích mích với bạn bè, hoặc khi có những rung động đầu đời…để không vượt quá giới hạn, giữ được tình bạn đẹp, trong sáng).

  Thầy cô dạy văn cũng là người định hướng tư vấn cho học trò. Học trò rất cần thầy cô – đặc biệt giáo viên văn – là người gỡ rối, tư vấn tâm lý học đường cho trò. Các con có thể tham khảo để thầy cô tư vấn cho cách ứng xử một số tình huống học sinh gặp phải trong cuộc sống. Có những học trò đã coi người thầy dạy văn và Giáo dục công dân là quân sư suốt đời, chia sẻ, tư vấn, gỡ rối, thậm chí được tin tưởng hơn cha mẹ vì thầy cô có thể giữ bí mật cho trò.

  Thứ tư: Giáo viên văn với nhiệm vụ dạy chữ

  Với giáo viên văn, cần hiểu học văn là để học làm người, học nói năng, giao tiếp ứng xử. Dạy văn là dạy cách nói năng, dạy ứng xử, giao tiếp. Bên cạnh đó cần chú trọng dạy kiến thức: dạy cách làm bài, các dạng đề, để khi gặp bất cứ vấn đề gì học trò cũng có thể viết được nếu biết cách khai thác.

  Học trò rất cần giáo viên dạy kỹ hơn cách dùng từ. Trong các giờ ngữ pháp, thầy cô sẽ nói kỹ hơn về từ đồng âm nhưng nghĩa khác nhau, trò có thể vận dụng vào cách nói hoặc viết với lối chơi chữ hóm hỉnh… Thầy cô dạy văn cũng là người tập cho học sinh ngữ điệu nói trong từng văn cảnh cụ thể, để thể hiện thái độ tình cảm khi nói năng giao tiếp. Giáo viên văn cũng là người giúp học sinh cảm nhận, cảm thụ văn học, từ đó nuôi dưỡng tâm hồn.

  Thầy cô cũng dạy học sinh về phương pháp viết văn (không dạy mẫu) để học sinh thể hiện quan điểm cá nhân trong bài viết. Trò cũng muốn được thầy cô hướng dẫn những kỹ năng kiến thức cần có để nói và viết chuẩn mực. Đặc biệt, rất cần thầy cô sửa ngọng khi nói, sửa chính tả khi viết (dạy kỹ hơn, thực hành nhiều hơn) để sau này ra đời đỡ vấp phải những tình huống dở khóc dở cười khi đứng nói trước đám đông. (Có những người ngoài xã hội rất thành đạt mà vẫn cảm thấy mất tự tin khi nói trước đám đông bởi hay bị ngọng n-l, trở thành cố tật khó sửa).

  Thứ năm: Thầy cô vẫn cần rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân

  Cũng như mọi giáo viên khác, người dạy văn cần tiếp tục hoàn thiện bản thân và không ngừng rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

  Về phương pháp dạy: Cần cập nhật thường xuyên những phương pháp mới, thực hiện đổi mới giáo dục theo chủ trương của Đảng và nhà nước. Để hiểu tâm lý học sinh hơn, thầy cô cần trau dồi kiến thức chuyên môn, nắm vững chắc về nghiệp vụ. Ngoài ra cần cập nhật tình hình thời sự, tăng vốn tri thức thực tế trong nước và quốc tế để không tụt hậu. Là nhà giáo cần rèn đạo đức nhân cách mọi nơi mọi lúc, để nêu gương, xứng đáng là điểm tựa cho học trò mãi mãi về sau, suốt đời

  Giáo viên là người có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh. Trong tình hình mới, giáo viên lại càng có vai trò lớn khi định hướng bồi dưỡng cho học sinh có đủ đức tài đáp ứng yêu cầu của thời đại hội nhập. Với giáo viên dạy văn, việc việc định hướng bồi dưỡng ấy lại càng rõ nét. Vì văn học là nhân học; dạy văn là dạy đối nhân xử thế, dạy làm người.

  Những kỳ vọng của học sinh đối với thầy cô nói chung và thầy cô dạy văn nói riêng được nêu trong bài viết chỉ là ý kiến cá nhân, được rút ra trong quá trình thực tế giảng dạy và quản lý. Mong rằng chúng ta hãy hiểu học trò hơn, để sao cho việc dạy văn đúng nghĩa là môn dạy làm người, để sao cho học trò mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

  Nguyễn Thị Diệp (Hiệu trưởng THCS Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Dạy Kèm Vẽ, Giáo Viên Dạy Kèm Vẽ Tại Tphcm, Tìm Gia Sư Vẽ Tại Nhà
 • Những Thành Công Bước Đầu Dạy Thử Nghiệm Tiếng Anh Tiểu Học
 • Xu Hướng Cá Nhân Hóa Trong Các Chương Trình Dạy Tiếng Anh
 • Ngoại Ngữ 1 Chỉ Có Thể Là Tiếng Anh, Đừng Thử Nghiệm Dạy Tiếng Trung
 • Thử Việc Tiếng Anh Là Gì? Một Số Bạn Cần Nắm Về Việc Thử Việc
 • Dạy Giáo Lý Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Phép Nghi Học Giáo Lý
 • Sư Phạm Giáo Lý Tóm Lược
 • Học Hỏi (Learning) Là Gì? Sự Cần Thiết Phải Quan Tâm Đến Quá Trình Học Hỏi
 • Cần Hiểu Đúng Về Học Hàm Và Học Vị
 • Cách Viết Học Hàm, Học Vị Bằng Tiếng Anh Và Tiếng Trung
 • I. NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ LÂU NAY:Trước tiên chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và cách làm lâu nay về công việc dạy Giáo Lý, đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta, với những hoàn cảnh thời đại và xã hội có quá nhiều hạn chế.

  1. Dạy Giáo Lý không phải là dạy hỏi – thưa:Do mức độ còn hạn chế tùy từng nơi, từng vùng, nhất là ở ngoại thành và thôn quê, một số chương trình Giáo Lý hiện nay vẫn xoay chung quanh việc hỏi – thưa, một cách hệ thống ngắn gọn, chắc ăn, dễ triển khai, dễ kiểm tra. Dù vậy, Giáo Lý Viên trong trường hợp này, vẫn phải tránh lối học từ chương, mà phải luôn cố gắng tổ chức buổi dạy Giáo Lý một cách sống động, có đối thoại, có hội thoại trao đổi, sao cho nội dung Giáo Lý không dừng lại ở từng câu từng chữ giảng máy móc và học thuộc lòng rồi trả bài làu làu như… vẹt !

  2. Dạy Giáo Lý không phải là học kinh hạt:Trong giai đoạn còn quá khó khăn trước đây, khi còn thiếu nhiều Linh Mục, lại thiếu các Giáo Lý Viên được đào tạo có hệ thống, rất nhiều nơi đã phải đành chấp nhận chỉ dạy kinh hạt cho các em thiếu nhi thay vì dạy Giáo Lý. Một số Giáo Phận cũng đã cố gắng chuyển tải các điểm cốt yếu trong Giáo Lý bằng những bài thơ lục bát để giúp các em dễ nhớ, dễ thuộc. Dẫu sao, đó chỉ là cách ứng phó tạm thời và hạn chế ở mức độ thấp nhất của việc dạy Giáo Lý.

  3. Dạy Giáo Lý không phải là dạy luân lý:Đương nhiên nội dung Giáo Lý có đưa ra một nếp sống luân lý Ky-tô giáo sâu sắc, nhưng không vì thế Giáo Lý Viên dừng lại ở mức độ liệt kê cho các học viên một loạt các điều cho phép được làm và một loạt các điều cấm không được làm trong đời sống đạo. Dạy Giáo Lý vượt lên trên cả những điều ấy khi mở ra cho người học một mối tương quan mật thiết và thấm thía với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với tha nhân chung quanh trong cuộc đời.

  4. Dạy Giáo Lý không phải là dạy thần học:Thần học là một khoa học chuyên biệt, với nhiều trường phái và quan điểm khảo cứu về Thiên Chúa ( Théologie ), nó cung cấp rất nhiều kiến thức, lý luận, nhận định có hệ thống chặt chẽ về Thiên Chúa, tuy đôi khi vẫn còn có thể gây ra nhiều tranh cãi đưa tới nhiều canh tân đổi mới.

  Trong khi đó, việc dạy Giáo Lý, dẫu có vận dụng đến một số điểm thần học căn bản, lại muốn đưa các em đến Lòng Tin, Lòng Yêu Mến và Lòng Cậy Trông chân thành đối với Thiên Chúa, để rồi thể hiện cụ thể ra trong đời sống của mình, vượt qua mọi thứ kiến thức và lý luận của lý trí. Do vậy, học Giáo Lý dứt khoát không phải là để nghe những bài thuyết trình hùng hồn hấp dẫn về Thiên Chúa.

  5. Dạy Giáo Lý không phải là loan báo Tin Mừng:Việc loan báo Tin Mừng là hoạt động truyền giáo, đem Lời Chúa đến với người chưa hề biết đạo là gì, chưa hề biết Chúa là Ai. Thường thì việc loan báo Tin Mừng đi trước, kế ngay sau đó là việc giảng dạy Giáo Lý.

  Một số vùng truyền giáo ở thượng du phía Bắc và ở Tây Nguyên dành cho người dân tộc hiện nay, sau khi đã được loan báo Tin Mừng, dự tòng là người lớn và cả trẻ em có thể có nhiều năm liền để học Giáo Lý, trong khi bản thân họ vẫn mau mắn quay trở về loan báo Tin Mừng cho những người khác.

  6. Dạy Giáo Lý không phải là dạy học như ở Phổ Thông:

  Việc dạy Giáo Lý, cho dẫu cũng dựa trên một số nguyên tắc sư phạm ( pédagogie ) và phương pháp giáo dục ( méthodologie ) chung, nhưng lại vượt xa việc dạy học ở trường Phổ Thông ở chỗ: Giáo Lý giúp các em gặp gỡ Lời Chúa, gặp gỡ chính Thiên Chúa, khơi gợi và tăng cường Đức Tin ở tận thâm sâu tâm hồn các em và chuyển thành sự sống tôn giáo thiêng liêng.

  7. Dạy Giáo Lý cũng chẳng phải là sinh hoạt tập thể:Khi dạy Giáo Lý ở các độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên, đương nhiên cần phải có những sinh hoạt vui chơi hát hò, nhưng đó chỉ là một phương cách phụ trợ để gây bầu khí sống động hấp dẫn, góp phần rèn luyện cũng như giáo dục nhân bản cho các em. Cái chính yếu của việc dạy Giáo Lý vẫn là nhắm đến việc đào tạo các Ki-tô hữu, những môn đệ của Đức Ki-tô.

  II. ĐỊNH NGHĨA VIỆC DẠY GIÁO LÝ:Tắt một lời, việc dạy Giáo Lý chính là: trình bày Lời Chúa một cách đơn giản, cụ thể và sống động, để giúp các em có thể hiểu và sống Đức Tin. Chữ dạy ở đây, theo nguyên ngữ Hy-lạp, không phải là “didaskein” ( dạy các lý thuyết và kiến thức ), nhưng là “mateutein” ( đào tạo thành những môn đệ ). Từ rất sớm, người ta đã dùng thuật ngữ “Dạy Giáo Lý” để gọi toàn thể các nỗ lực trong Giáo Hội nhằm đào tạo các môn đệ, để giúp mọi người tin rằng Đức Giê-su chính là Con Thiên Chúa, để rồi nhờ Đức Tin và nhờ việc dạy dỗ ấy, họ được sống nhân danh Đức Ki-tô ngay giữa lòng đời, góp phần xây dựng Thân Mình của Đức Ki-tô là Giáo Hội.

  Trong Tông Huấn Catechesi Tradendae ( CT ), Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 2 đã ân cần dặn dò như sau:

  Dạy Giáo Lý là một giai đoạn hay một khía cạnh của việc Tin Mừng hóa, do đó, nội dung của Giáo Lý không gì khác hơn nội dung của Tin Mừng hóa: cũng một sứ điệp Tin Mừng cứu độ đã được nghe hằng trăm lần, và được tiếp nhận với tất cả lòng quý mến, sẽ luôn được đào sâu nhờ suy tư và nghiên cứu có hệ thống trong Giáo Lý ( CT 26 ).

  Dạy Giáo Lý bao giờ cũng lấy nội dung từ nguồn mạch sống động là Lời Chúa được lưu truyền qua Thánh Truyền và Thánh Kinh, vì Thánh Truyền và Thánh Kinh hợp thành kho tàng thánh thiện duy nhất chứa đựng Lời Chúa và được giao phó cho Giáo Hội ( CT 27 ).

  III. DẠY GIÁO LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI:Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến riêng hoạt động mục vụ rao giảng Lời Chúa của Giáo Hội bên cạnh việc cử hành các Bí Tích, tổ chức và quản trị cộng đoàn, tổ chức đời sống và các việc bác ái.

  Mục vụ rao giảng Lời Chúa của Giáo Hội gồm có:

  § Tiền Phúc Âm hóa ( Pré-Évangélisation )

  § Phúc Âm hóa hay loan báo Tin Mừng ( Kérygme – Évangélisation )

  § Dạy Giáo Lý ( Catéchèse )

  § Giảng thuyết ( Homélie )

  § Thần Học ( Didascalie )

  Mục vụ Giáo Lý là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu được học Giáo Lý của mọi thành phần tín hữu, để đưa cả cộng đoàn lẫn bản thân người tín hữu tới chỗ trưởng thành trong Đức Tin. Đặc biệt đối với trẻ em, sứ mệnh cao cả mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã ủy thác cho các Giáo Lý Viên chính là: làm cho Ngôi Lời được sinh ra và lớn lên trong các em.

  Ngoài ra, Tông Huấn Catechesi Tradendae còn nhắc nhở:

  Bản chất của việc dạy Giáo Lý gắn liền với tất cả các hoạt động Phụng Vụ và các Bí Tích, vì chính các Bí Tích và nhất là Bí Tích Thánh Thể là nơi Đức Ki-tô hoạt động một cách sung mãn để biến đổi nhân loại. Việc dạy Giáo Lý sửa soạn cho việc lãnh nhận các Bí Tích ( CT 23 ).

  Việc dạy Giáo Lý là cần thiết, không những để làm cho Đức Tin của các Ki-tô hữu thêm chín chắn, mà còn để họ làm chứng trên toàn thế giới, sẵn sàng trả lời cho tất cả những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ ( CT 25 ).

  Để được như thế, phải phân tích và đánh giá tình hình để tìm phương cách hoạt động hữu hiệu cho từng đối tượng. Việc giảng dạy Giáo Lý phải có đường hướng và nguyên tắc chỉ dẫn, có chương trình và kế hoạch, có tổ chức và phương pháp thích hợp, cũng như phải có những phương tiện cần thiết.

  IV. VIỆC DẠY GIÁO LÝ CẦN ĐƯỢC CANH TÂN KHÔNG NGỪNG:

  Việc dạy Giáo Lý luôn luôn cần được canh tân cùng với từng biến chuyển lớn của thời đại và xã hội. Khi so sánh với Lời Chúa, Giáo Lý chỉ có giá trị tương đối. Lời Chúa mới có tính chất tuyệt đối. Do đó, Giáo Lý có thể và cần phải được thay đổi và cải tiến. Việc dạy Giáo Lý phải được canh tân không ngừng để Lời Chúa được diễn đạt đúng hơn, dõ hơn, sống động và hợp thời hơn.

  Chính Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 4 năm 1977 đã khẳng định trong Tông Huấn Catechesi Tradendae:

  Việc canh tân Giáo Lý là một ân huệ quý giá của Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội ngày nay ( CT 3 ).

  Việc dạy Giáo Lý cần được canh tân liên tục và quân bình về phương pháp, về việc tìm kiếm một ngôn ngữ thích hợp, về việc khai thác các phương tiện mới mẻ để truyền thông sứ điệp ( CT 17 ).

  Giáo Hội phải tỏ ra khôn ngoan, can đảm và trung thành với Tin Mừng trong việc tìm kiếm và vận dụng các đường lối và bối cảnh mới mẻ cho việc dạy Giáo Lý ( CT 17 ).

  Việc dạy Giáo Lý hiện nay cần được canh tân vì 2 lý do:

  § Thế giới ngày nay biến chuyển không ngừng biến chuyển một cách sâu xa, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh đưa tới tình trạng tục hóa, giải thiêng. Thời chiến tranh lạnh giữa các cường quốc đã chấm dứt. Mặt khác, nhân loại đặc biệt coi trọng các giá trị nhân văn và xã hội, đặt nặng tinh thần phục vụ hữu hiệu.

  § Trong khi đó, chính đời sống của Giáo Hội cũng có những đổi thay khi các giá trị cổ truyền bị lung lay, một đông tín hữu tỏ ra lãnh đạm với các sinh hoạt tôn giáo, thậm chí đánh mất Đức Tin. Ngược lại, Công Đồng Va-ti-ca-nô 2 được triệu tập, cùng với việc xuất hiện rất nhiều phong trào thiêng liêng hoạt động rất tích cực, đã khiến cho Giáo Hội mở ra cả một bình minh rực rỡ và lạc quan.

  V. KẾT LUẬN:

  Như vậy, mọi thành phần trong Giáo Hội cần phải đổi mới cách nhìn ( tư duy ), nhận thức việc dạy Giáo Lý là một nhiệm vụ ưu tiên và tối quan trọng của Giáo Hội, là nhiệm vụ của mọi Ki-tô hữu nhằm giáo dục Đức Tin và đào tạo nên những người Ki-tô hữu trưởng thành. Ngoài ra, còn phải đổi mới cả cách làm ( hành động ) trong việc soạn thảo những nội dung chương trình hợp lý và sâu sắc, chọn được những hình thức giảng dạy phong phú, đầu tư vật chất và nhân sự của Giáo Hội cho việc dạy Giáo Lý.

  Riêng với các Giáo Lý Viên, trong tư cách là người đảm nhận việc dạy Giáo Lý, phải luôn chuyên cần học hỏi Lời Chúa, phải kết thân sâu xa với Đức Ki-tô, phải có tinh thần cầu nguyện, biết sẵn sàng từ bỏ chính mình trong công việc phục vụ.

  Ta liệu SPGL của Lm. Nguyễn Văn Hiền ( Lm. Quang Uy biên tập.. http://www.trungtammucvudcct.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Tiếng Anh Là Gì? Một Vài Ví Dụ Hay Về Luận Văn Tiếng Anh
 • Giải Đáp: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?
 • Cách Hỏi Đi Học, Đi Làm Bằng Phương Tiện Gì Trong Tiếng Anh
 • Du Học Philippines Không Chỉ Vì Dở Tiếng Anh
 • Chuyện Học Dốt Tiếng Anh Đáng Buồn Của Nhiều Người Trẻ: Hỏi How Are You? Là Tự Động Tuôn Ra: I’m Fine. Thank You. And You?
 • Công Văn Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tìm Từ Đồng Nghĩa
 • Bài Luận Mẫu Tiếng Anh Về Trường Học Hay
 • N/a Là Gì? Từ N/a Xuất Hiện Trong Excel Có Nghĩa Là Gì?
 • “tiến Sĩ” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu

  Công văn tiếng Anh là gì ? Công văn trong tiếng Anh nghĩa là gì

  Trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.. các loại văn bản hành chính thường được ban hành nhằm yêu cầu các cá nhân. Các bộ phận cấp dưới thực hiện hoạt động. Nhiệm vụ được cấp trên bàn giao, các loại văn bản này được gọi là công văn.

  Công văn trong tiếng việt được hiểu là một văn bản hành chính và chúng được sử dụng hàng ngày ở các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức… Thậm chí công văn được xem là phương tiện giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin, giao dịch… Vậy công văn tiếng anh là gì? Cách viết như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết ngay sau đây.

  Công văn trong tiếng anh gọi là gì?

  Ví dụ: Công văn được gửi từ công ty

  “Correspondence sent from the company”

  Ví dụ: Đây là công văn

  “Here is the dispatch”

  Ví dụ: Xem lại công văn

  “Review the records”

  Ví dụ: Theo công văn này

  “According to the letter”

  Những cụm từ hay sử dụng trong công văn tiếng anh

  Công văn hoả tốc: Dispatch expss

  Theo công văn số…: According to note number…

  Công văn đến: Incoming official dispatch

  Công văn đi: Official dispatch travels

  Những điều cần chú ý khi soạn công văn tiếng anh

  Thứ ba chính là ngôn ngữ. Phần ngôn ngữ thì phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc.

  Thứ tư không kém phần quan trọng chính là cách xưng hô trong tiếng anh. Trong tiếng anh Mr. được sử dụng cho nam giới, ý nghĩa của từ này là không phân biệt nam giới đó đã kết hôn hay chưa. Ở nữ giới thì có từ Ms. cũng được sử dụng với ý nghĩa tương tự đó là không phân biệt phụ nữ đã có gia đình hay chưa có gia đình.

  Ngoài ra, đối với nữ giới còn có cách xưng hô khác là Mrs. và trong tiếng anh từ này được sử dụng với hàm ý thể hiện người phụ nữ đã có gia đình. Còn từ Miss sử dụng cho trường hợp người phụ nữ chưa có gia đình.

  Trong tiếng Anh, “công văn” được viết như thế nào ?

  Missive /’misiv/ : an official, formal, or long letter – một lá thư chính thức, mang tính trang trọng hoặc một lá thư dài.

  Ở dạng danh từ (Noun), theo nghĩa tiếng Việt được hiểu là “thư hay công văn, văn bản”.

  Ở dạng tính từ (Adjective) , mang nghĩa ” đã gửi, sắp gửi chính thức”.

  Ngoài ra, các từ Official dispatch, Official correspondence, Official request cũng thể hiện nghĩa “công văn”.

  Trong tiếng Anh, một từ có thể mang nhiều nghĩa tuỳ vào ngữ cảnh trong câu để sử dụng cho phù hợp.

  Các từ đồng nghĩa với Missive: expss, referendum, desk, pen and ink

  John gửi một văn bản dài 10 trang đến Uỷ ban, thể hiện chi tiết sự phản đối của anh ấy.

  The manager asked the staff to draft the dispatch.

  Trưởng phòng yêu cầu nhân viên phát thảo công văn.

  The Committee issued an official letter asking people to classify waste to protect the environment.

  Uỷ ban ra công văn yêu cầu người dân phân loại rác thải để bảo vệ môi trường.

  Do you want my scouts to initiate an official request for information ?

  Bà có muốn người của tôi đề xuất một công văn để lấy thông tin không ?

  The letter in the nineteenth century still served as a literary form through which results might be published and not just as a private missive.

  Bức thư trong thế kỷ XIX vẫn đóng vai trò là một hình thức văn học mà qua đó các kết quả có thể được công bố và không chỉ là một công văn riêng.

  Where a contract or missive of purchase was entered into, that was the end of the matter.

  Trường hợp một hợp đồng hoặc văn bản mua hàng được ký kết, đó là kết thúc của vấn đề.

  We have all been the recipients of missives from building societies.

  Tất cả chúng ta đều là những người được nhận công văn từ việc xây dựng xã hội.

  That is a shocking thing, because the missive was in the name of the person who was a sub-tenant or lodger.

  Đó là một điều gây sốc, bởi vì văn bản nằm trong tên của người thuê nhà phụ hoặc người thuê nhà.

  We then asked the interviewees to speculate about the letter writers. the potential success of their missives, and other questions intended to inquire into the judgments of genre and formality.

  Sau đó, chúng tôi đã yêu cầu những người được phỏng vấn suy đoán về những người viết thư. Sự thành công tiềm tàng trong những văn bản của họ. Cũng như những câu hỏi khác nhằm tìm hiểu các phán đoán về thể loại và hình thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh Và Tài Liệu Học Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Giờ Trong Tiếng Anh Cho Người Mới Học
 • Cách Viết Cv Xin Học Bổng Bằng Tiếng Anh Đúng Chuẩn
 • 90 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Nhân Sự (Phần 2)
 • Những Cấu Trúc Cần Thiết Khi Thuyết Trình Tiếng Anh
 • Nữ Giáo Viên Mang Triết Lý Văn Hóa Dạy Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Văn Hóa Đến Việc Dạy Và Học Tiếng Anh
 • Vai Trò Của Văn Hóa Trong Giảng Dạy Tiếng Anh
 • Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Với “kho Dữ Liệu” Tiếng Anh Du Lịch Thông Dụng
 • Lỗi Văn Hoá Và Giảng Dạy Ngoại Ngữ Nhìn Từ Góc Độ Giao Tiếp Đa Văn Hóa
 • Gia Sư Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Quận 2 Lớp 1,2,3,..12 Học Sinh Trường Quốc Tế
 • Học ngôn ngữ bằng sự tri ân

  Đó là lời căn dặn mà Nguyễn Thị Hoa, nhà sáng lập IMAP luôn nói với mỗi giáo viên sau mỗi lần lên lớp.

  Sinh ra từ một gia đình nghèo ở xứ Nghệ, vùng quê luôn được đánh giá thua thiệt về điều kiện học tiếng Anh, nhưng ít ai ngờ sau 7 năm cùng chị gái là Nguyễn Thị Giang khởi nghiệp, Hoa lại gây dựng được một công ty giáo dục với chuỗi trung tâm tiếng Anh triệu USD khi tuổi đời rất trẻ.

  Nói về động lực khởi nghiệp, Hoa vẫn chưa quên khoảnh khắc khi hai chị em khăn gói ra Hà Nội học tập. Lúc đó, bố cô tâm sự, vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ chu cấp được một nửa chặng đường, nửa còn lại hai đứa tự lo. Đam mê tiếng Anh là thứ duy nhất thôi thúc cô thay đổi cuộc sống.

  Từ các chuyến tình nguyện dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở làng trẻ, Hoa phát hiện ra bản thân có khả năng giảng dạy. Ban đầu, cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương chỉ mong muốn chia sẻ ngôn ngữ cho các em dưới góc nhìn của riêng mình, nhưng càng dạy Hoa càng khám phá thêm nhiều giá trị mà trước đó cô chưa biết.

  Hoa bảo, vì xuất thân nghèo khó nên cô hiểu được giá trị của sự tri ân. Vì thế, lúc học tiếng Anh, cô luôn nhìn ngôn ngữ dưới góc độ vẻ đẹp của nó. Chẳng hạn, từ “Firefighter” dịch ra có nghĩa là lính cứu hỏa, nhưng dưới góc nhìn của Hoa đó là “chiến binh chiến đấu với lửa”.

  “Ngôn ngữ có vẻ đẹp riêng của nó nhưng cách dạy truyền thống thường sao chép mà không hiểu và đặt trái tim để cảm nhận”. Từ đó, cô luôn tìm cho mình một phong cách riêng, lấy triết lý khơi dậy tình yêu và truyền cảm hứng làm phương châm cho việc dạy tiếng Anh. Sau khi ra trường gần 2 năm, năm 2012, với số vốn 60 triệu đồng vay từ bố mẹ, Hoa đã cùng chị gái hiện thực hóa giấc mơ của mình.

  “Tích cực, hào hứng”, đó là những gì mà giáo viên cần tạo ra được trong một buổi học tiếng Anh, Hoa quan niệm. Bởi, cô cho rằng, học ngôn ngữ cần phải có cảm xúc, trong đó giáo viên là người đóng vai trò quyết định. “Cảm xúc và động lực học tiếng Anh của học viên như thế nào là do cách dạy của giáo viên”. Tuy nhiên, với phong cách truyền thống, người dạy đã vô tình giết chết cảm xúc này của học viên.

  Vẫn nhớ như in câu chuyện của chị gái, Hoa kể, ngày trước chị cô chỉ phát âm sai từ new (mới) thành news (tin tức), nhưng thầy giáo không những không hướng dẫn mà còn cười chế giễu. Xấu hổ quá, từ đó cô chị luôn tỏ ra ngại ngùng khi học tiếng Anh.

  Hiểu được vấn đề này, ngay từ lúc khởi sự, Hoa hướng đến việc xây dựng hình ảnh lớp học vui vẻ, đầy năng lượng. Ấn tượng về một cô giáo trẻ trung, có chất giọng xứ Nghệ truyền cảm và cuốn hút trong mỗi bài giảng là điều ai cũng cảm nhận được ở Hoa.

  Nói về chất giọng đặc biệt của mình, Hoa cho biết, khi giảng bài giáo viên đã phải nói tiếng Anh, nhưng khi giải thích thì vẫn phải sử dụng tiếng Việt. Để người học luôn giữ được sự hưng phấn, cô muốn dùng chất giọng xứ Nghệ để truyền cảm hứng tốt hơn.

  Bởi, theo Hoa trong văn hóa ngôn ngữ, những âm điệu từ giọng nói của con người nơi đây, đâu đó vẫn luôn chứa đựng sự thân thương, gần gũi. Điển hình là những câu hò ví dặm của người miền Trung luôn đầy cảm xúc khắc khoải, da diết. Từ đó, Hoa luyện giọng nói bằng cách kết hợp ngữ điệu có được từ việc học tiếng Anh cùng với âm điệu của tiếng mẹ đẻ để tạo nên một chất giọng riêng biệt.

  Sự sâu sắc trong cách nhìn nhận và truyền tải ngôn ngữ của nhà sáng lập trẻ Nguyễn Thị Hoa đã giúp IMAP luôn khơi dậy được tình yêu tiếng Anh trong mỗi bài giảng, xóa bỏ cảm giác học tiếng Anh là nhàm chán mà nhiều bạn trẻ vẫn thường nghĩ.

  Để đi đúng với triết lý đào tạo của mình, IMAP luôn đặt quy trình lựa chọn và đào tạo giáo viên lên hàng đầu. Đối với mỗi giáo viên, ngoài giỏi tiếng Anh và phát âm tốt, còn phải có các yếu tố như kỹ năng sư phạm, phong cách giảng dạy và kỹ thuật kết nối.

  Hoa quan niệm, một giáo viên giỏi phải là người phải biết học viên cần gì, để từ đó cho phương pháp. Ngoài ra, tại IMAP từ cách đi đứng, giao tiếp, đến cách gọi tên người học của giáo viên đều được Hoa hướng dẫn một cách tỷ mỉ.

  “Đã qua rồi cái thời các em là thần tượng của học trò. Sau buổi học, phải làm sao để học trò cảm thấy tự tin và thần tượng chính bản thân mình. Đó mới là sứ mệnh của các em”, lời căn dặn mà nữ CEO luôn nói với mỗi giáo viên sau mỗi lần lên lớp.

  Năm 2022, Hoa và các cộng sự đã sáng tạo ra phương pháp PACES, kỹ thuật đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề cho học viên, tạo một bước ngoặt lớn trong công tác đào tạo của IMAP.

  “Nếu như trước đây, giáo viên là người chủ động quyết định nội dung buổi học thì nay phải lấy học viên làm trung tâm. Giáo viên không phải chia sẻ cái họ có, mà dạy đúng điều người học cần. Bên cạnh đó, trong quá trình dạy, giáo viên phải theo dõi sát sao, hiểu rõ điểm yếu và biết cách khơi dậy tiềm năng cá nhân”.

  Hoa cũng cho rằng, một buổi học thành công là khi giáo viên phải biết cách truyền lửa, làm sao để học trò cảm thấy tự tin và hào hứng việc học tiếng Anh. Giáo viên không đơn thuần là một người giảng dạy, mà còn là một người truyền cảm hứng, thấu hiểu các vấn đề của học viên.

  Còn người học được trao quyền để đánh giá giáo viên dựa trên các bộ tiêu chí về tính tương tác, kỹ năng sử dụng giọng nói… Từ đó, học viên sẽ có ý thức tốt hơn về quyền lợi được quan tâm, hỗ trợ.

  Nhờ phương pháp này, hàng trăm nghìn học viên và hơn 300 giáo viên của IMAP đều được đồng bộ hóa về giá trị đào tạo. Thời gian qua, IMAP không ngừng nhân bản những giá trị này cho hệ thống gần 40 cơ sở từ Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

  Đến nay, hệ thống của IMAP gồm các thương hiệu Anh ngữ Ms Hoa, IELTS Fighter, Aland English ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh. Ngoài ra, một thương hiệu khác là IMAP Pro chuyên về đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp cũng đang được nhiều tập đoàn lớn như Viettel, Panasonic, Nissan, Agribank và các trường đại học liên kết…

  Tại trụ sở của IMAP, slogan “Sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt nói tiếng Anh” được treo giữa căn phòng như động lực thôi thúc 2 nhà sáng lập và đội ngũ của công ty tiếp tục cống hiến hơn nữa. Nói về sứ mệnh này, Hoa cho biết, qua hơn 7 năm khởi nghiệp, đến nay IMAP đã đào tạo cho gần 1 triệu học viên giao tiếp tốt tiếng Anh. Mục tiêu sắp tới, IMAP sẽ không ngừng học hỏi và làm mới chính mình để khơi dậy tình yêu ngôn ngữ cho nhiều người Việt hơn.

  “Ngôn ngữ không khó học, mà nó tự nằm trong bản thân mỗi người. Nếu người học biết đặt sự tri ân và trân quý đối với ngôn ngữ, ai cũng sẽ tìm được tình yêu cho riêng mình”. Đó cũng là thông điệp mà Hoa gửi gắm trong suốt hành trình thực hiện sứ mệnh của mình.

  D.H

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Văn Hóa Việt Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Zoom Meeting Từ A Đến Z
 • Thảo Luận: Học Tiếng Anh Trực Tuyến Qua Skype/ Zoom Có Hiệu Quả Không?
 • Các Hình Thức Học Tiếng Anh Qua Skype, Ưu Và Nhược Điểm Của Mỗi Hình Thức
 • Học Tiếng Anh Qua Skype Với Giáo Viên Nước Ngoài
 • Giáo Viên Ngoại Dạy Tiếng Anh, Một Tuần Là Có Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Kỹ Năng Giúp Bạn “hái Ra Tiền” Mà Không Cần Bằng Đại Học
 • 5 Kỹ Năng Giúp Bạn Kiếm Tiền Mà Không Cần Bằng Đại Học
 • Có Bằng Ielts Có Đi Dạy Được Không
 • Dạy Tiếng Anh Cho Sinh Viên “lười”, Chàng Trai 9X Kiếm Tiền Tỉ Mỗi Tháng!
 • Viết Tiếng Anh Kiếm Tiền Ở Đâu ?
 • Kỳ 1: Sống tốt ở Việt Nam

  Phóng to

  Thầy giáo Mark Cooper, người Anh, dạy tiếng Anh tại cơ sở Apollo (Nguyễn Trãi, Q.1, chúng tôi – Ảnh: Apolo cung cấp

  Thông tin tuyển dụng giáo viên người nước ngoài của nhiều trường học và trung tâm Anh ngữ uy tín tại VN công khai quy định ứng viên phải là người bản xứ của nước dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, có bằng đại học, chứng nhận TESOL (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho những người không phải bản xứ), CELTA (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn) hoặc tương đương. Lý lịch trong sạch và thâm niên kinh nghiệm giảng dạy cũng là những yêu cầu hàng đầu. Đó là chưa kể quy trình tuyển dụng được thông báo rõ là qua nhiều bước sát hạch.

  Không quá khắt khe

  Lương cao hơn so với đồng nghiệp Việt

  Khi nói về đồng nghiệp người Việt, các giáo viên nước ngoài mà chúng tôi có dịp trao đổi đều cho rằng họ có trình độ tốt, rất chăm chỉ, đến lớp đúng giờ và đôi khi phải làm việc rất nhiều nhưng lương nhận được thường không bằng các đồng nghiệp nước ngoài.

  “Theo tôi được biết giáo viên người Việt phải đảm nhận việc dạy, ôn bài, ra đề thi, chấm bài… Dù lương họ nhận đã là tương đối so với mức sống ở VN nhưng vẫn thấp hơn lương giáo viên nước ngoài và tôi nghĩ họ nên được trả cao hơn nữa” – cô giáo gốc Việt chúng tôi nêu ý kiến.

  Còn Tin cho rằng “có sự chênh lệch về chuyện lương bổng như vậy là vì chúng tôi là người bản xứ, có thể phát âm và nói tiếng Anh chuẩn hơn và đó là điều mà các trung tâm mong muốn nhất”.

  Nhưng các giáo viên nước ngoài mà chúng tôi tiếp xúc cho biết để được tuyển dụng, họ cũng phải trải qua nhiều bước nhưng không đến nỗi quá khắt khe như họ nghĩ.

  Tốt nghiệp ngành phát triển quốc tế và cộng đồng tại một trường đại học công lập ở Mỹ, một cô gái Mỹ (xin không nêu tên) cho biết trước khi sang VN, cô tham gia một khóa học tại quê nhà để lấy chứng chỉ CELTA (Certificate in English language teaching to adults) chứng nhận khả năng giảng dạy tiếng Anh cho người lớn do Đại học Cambridge cấp và có giá trị quốc tế.

  Trong tuần đầu tiên ở chúng tôi cô nộp đơn xin vào giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ có tiếng tăm và nhanh chóng được chấp nhận sau khi trải qua hai cuộc phỏng vấn ngắn gọn và dạy thử một lớp dành cho trẻ em. “Tổng thời gian từ lúc nộp đơn đến khi được tuyển dụng chưa đầy một tuần” – cô gái Mỹ cho biết.

  Sau một thời gian làm thiết kế đồ họa ở Mỹ, chúng tôi sang VN tìm cơ hội giảng dạy tiếng Anh và tính đến nay cô gái người Mỹ gốc Việt này đã kinh qua bốn trung tâm ngoại ngữ. chúng tôi cho biết cô phải nộp các loại giấy tờ và quá trình xin việc cũng không quá khó khăn. Cô trải qua một cuộc phỏng vấn, dạy thử trên lớp khoảng một giờ, rồi bàn chuyện lương bổng và được nhận. chúng tôi tiết lộ: “Chất lượng giảng dạy trong các lớp dạy thử như thế này sẽ góp phần quyết định mức lương của từng giáo viên khi ứng tuyển”.

  Ông Philip G., người Anh, từng làm nhiều nghề trước khi kiếm được chỗ dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ khá nổi tiếng ở chúng tôi Philip G. cho biết quá trình xin việc của ông khá nhẹ nhàng: phỏng vấn rồi dạy thử và được nhận. “Tôi tham dự một buổi phỏng vấn, sau đó dạy nhân viên của họ (đóng giả học viên) trong khoảng 30 phút rồi bổ sung những giấy tờ cần thiết và nhận lớp. Tất cả kéo dài khoảng một tuần” – Philip nhớ lại.

  Pierre Woussen, phụ trách tuyển dụng nhân sự người nước ngoài (Trung tâm ngoại ngữ ILA, TP.HCM), cho biết: “Dựa trên sơ yếu lý lịch hoặc đơn xin việc, mỗi năm chúng tôi chọn ra những người phù hợp từ hàng ngàn ứng viên thuộc mọi độ tuổi và quốc tịch.

  Họ phải là những người nói tiếng Anh bản ngữ, có bằng đại học và chứng nhận giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, họ còn được lựa chọn thông qua những công việc chuyên môn đã làm, thành tích hoạt động ngoại khóa và quá trình tham gia công tác tình nguyện. Vòng phỏng vấn là lúc chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về tính cách của các ứng viên phù hợp. Đồng thời, chúng tôi còn đánh giá họ qua cách xử lý những tình huống giảng dạy thực tiễn”.

  Giám đốc học thuật Trung tâm Giáo dục và đào tạo Úc (ACET) tại chúng tôi cho rằng chênh lệch về chất lượng giữa giáo viên người Việt và nước ngoài đang dần thu hẹp khi ngày càng có nhiều giáo viên nước ngoài sinh sống lâu dài tại VN, đồng thời giáo viên người Việt cũng được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài liệu, phương pháp và chương trình đào tạo giống như giáo viên nước ngoài.

  Lấy chứng chỉ quốc tế ngay tại VN

  Nếu như trước đây giáo viên nước ngoài phải học để lấy chứng chỉ TESOL hay CELTA ở các nước khác trước khi đến VN, thì giờ đây họ có thể kiếm được các chứng chỉ đó ngay tại VN do đã có một số đơn vị đứng ra tổ chức. Chi phí lấy chứng chỉ CELTA hay TESOL ở VN rẻ hơn ở Mỹ và cũng kéo dài khoảng một tháng với đầy đủ lý thuyết và thực hành.

  Tin Mai, giáo viên người Mỹ gốc Việt, cho biết anh chỉ tốn khoảng 1.500 USD để có chứng chỉ CELTA sau khi theo học một khóa tại một hệ thống trường Anh ngữ nổi tiếng ở chúng tôi Tin cho biết thêm: “Một trong những ưu đãi của hệ thống trường này là nếu như được nhận vào làm giáo viên toàn thời gian trong vòng sáu tháng sau khi hoàn tất khóa học thì họ sẽ hoàn trả 50% học phí của khóa học CELTA, xem đó như là tiền hỗ trợ giáo viên người nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới ở VN”.

  Trong suốt khóa học, Tin được phân công dạy thử tiếng Anh cho học viên và các lớp thường có người của đơn vị tổ chức dự giờ để đánh giá. Theo Tin, mỗi giáo viên tương lai phải thực hành giảng dạy ít nhất bốn lần mới đủ tiêu chuẩn để được cấp bằng. Ở trung tâm mà anh theo học để lấy chứng chỉ thì những giảng viên đứng lớp đôi khi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng giáo viên cho trung tâm. Theo lời Tin, “họ có thể nói vào với giám đốc tuyển dụng khi phỏng vấn những ứng viên đã từng theo những khóa học này”.

  Còn Michael Tatarski, giáo viên người Mỹ, đã bỏ ra khoảng 2.000 USD để học một khóa lấy chứng chỉ TESOL do Tổ chức giáo dục Language Coprs (Mỹ) có văn phòng tại nhiều quốc gia tổ chức, chia sẻ: “Khóa học kéo dài một tháng, trong đó tôi học hai tuần ở Campuchia và hai tuần còn lại ở VN. Họ còn tổ chức cho chúng tôi gặp gỡ ban giảng huấn của các trung tâm Anh ngữ để tìm kiếm cơ hội giảng dạy”.

  743 giáo viên ngoại đang dạy tại các trung tâm

  Theo thống kê của Sở GD-ĐT chúng tôi số lượng GV nước ngoài dạy ngoại ngữ tại các trung tâm tăng lên theo thời gian. Thời điểm tháng 11-2010, TP có 580 GV nước ngoài thì tháng 11- 2011 có 710 GV, và thời điểm hiện tại của năm 2012 là 743 GV nước ngoài hiện đang giảng dạy tại 70 cơ sở, trung tâm ngoại ngữ.

  Ông Nguyễn Tiến Đạt – phó giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết GV nước ngoài cũng có người dạy tốt và ngược lại. Chưa kể về bằng cấp, rất khó xác định đó là thật hay giả, việc này chỉ có cấp bộ mới làm được. Đánh giá một cách khách quan, GV nước ngoài đã mang vào nước ta những phương pháp giảng dạy đa dạng, tiên tiến, kỹ năng nghe và nói chuẩn. Nhưng cũng có khuyết điểm là số GV này không ổn định, tại một số trung tâm cứ phải thay đổi thường xuyên, trang phục của GV không được chỉn chu như GV VN, điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của học viên, nhất là giới trẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sư Phạm Tiếng Anh Là Gì? Có Nên Học Sư Phạm Tiếng Anh Không
 • Kế Hoạch Giảng Dạy Tiếng Anh 7
 • Dạy Bé Học Tiếng Anh Bằng Phần Mềm Monkeyjunior Theo Phương Pháp Giáo Dục Sớm
 • Bé Học Tiếng Anh Với Phần Mềm Monkey Junior
 • Monkey Junior Phần Mềm Dạy Tiếng Anh Tốt Nhất Cho Con Của Bạn!
 • Gia Sư Anh Văn Lớp 6, Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Viên Sinh Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 6 Uy Tín
 • Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Nhà Cấp 2 Lớp 6
 • Gia Sư Anh Văn, Giáo Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Cần Tìm Sinh Viên Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 6 Các Môn Tại Nhà Tphcm
 • Giáo Viên Dạy Kèm Tại Nhà Môn Tiếng Anh Cấp 2 Lớp 6
 • Tìm gia sư anh văn lớp 6, sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tuyển giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6.

  TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

  Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bìn h Tân, TPHCM0946321481, Thầy Tín, Cô Oanh.

  Điện thoại: (028)66582811, 0946069661, 0906873650,

  Web: giasutrongtin.vn

  Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm.

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn!.

  Trung tâm gia sư trọng tín tuyển chọn và giới thiệu gia sư dạy kèm tận nhà học sinh uy tín chất lượng.

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

  1) Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm toán lý hóa anh sinh văn…dạy kèm tại nhà học sinh lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ltđh, tập thể gia sư dạy kèm uy tín chất lượng.

  ĐC: 352/31 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp.HCM.

  : [email protected]

  : chúng tôi

  [email protected] 2008 by Gia Sư Trọng Tín.

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

   1 Gia sư anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6

   • 1.1 Giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, tuyển giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6.
   • 1.2 Tuyển gia sư anh văn lớp 6, sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6.
   • 1.3 Tìm gia sư anh văn lớp 6, tim gia su anh van lop 6

    • 1.3.1 Gia sư anh văn lớp 6, gia ú anh van lop 6
    • 1.3.2 Giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.3 Sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, sinh vien day kem anh van lop 6
    • 1.3.4 Tuyển giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tuyen giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.5 Tìm gia sư anh văn lớp 6, tim gia su anh van lop 6
    • 1.3.6 Sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, sinh vien day kem anh van lop 6
    • 1.3.7 Giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.8 Tuyển giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tuyen giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.9 Tuyển gia sư anh văn lớp 6, tuyen gia su anh van lop 6 Tphcm
    • 1.3.10 Sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, sinh vien day kem anh van lop 6
    • 1.3.11 Bảng giá gia sư tại nhà, học phí gia sư dạy kèm tại Tphcm
    • 1.3.12 Học Phí Gia Sư Lớp 12 Bảng Giá Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 12
    • 1.3.13 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 11 Học Phí Dạy Kèm Lớp 11
    • 1.3.14 Học Phí Dạy Kèm Lớp 10 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 10
    • 1.3.15 Học Phí Gia Sư Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Bảng Giá Luyện Thi Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.3.16 Bảng Giá Gia Sư Lớp 8, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 8
    • 1.3.17 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 7, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 7
    • 1.3.18 Học Phí Dạy Kèm Lớp 6, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 6
    • 1.3.19 Học Phí Dạy Kèm Lớp 5, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 5
    • 1.3.20 Học Phí Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 4, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 4
    • 1.3.21 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 3, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 3 Tại Nhà
    • 1.3.22 Học Phí Dạy Kèm Lớp 2, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 2
    • 1.3.23 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 1 Tại Nhà
    • 1.3.24 Bảng Giá Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Cấp 3, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 10 11 12
    • 1.3.25 Bảng giá dạy kèm toán lý hóa anh cấp 2, bảng giá gia sư dạy kèm lớp 6 7 8 9
    • 1.3.26 Báng Giá Dạy Kèm Tiểu Học, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5
    • 1.3.27 Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM
    • 1.3.28 Học Phí Dạy Kèm Cấp 2, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9
    • 1.3.29 Học Phí Dạy Kèm, Học Phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn 1 2 3 4 5
    • 1.3.31 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.32 Gia Sư Toán TPHCM, Dạy Toán Lớp 1 – 12, Ôn thi đại học, Luyện thi lớp 10
    • 1.3.33 Gia sư toán lớp 12, Giáo viên dạy kèm toán lớp 12, Sinh viên dạy kèm toán 12
    • 1.3.34 Gia sư toán lớp 11, Giáo viên dạy kèm toán lớp 11, Sinh viên dạy kèm toán 11
    • 1.3.35 Dạy kèm anh văn lớp 12, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 12
    • 1.3.36 Dạy kèm anh văn 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11
    • 1.3.37 Dạy kèm anh văn lớp 10, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.3.38 Dạy kèm tiếng anh lớp 9, giáo viên dạy kèm anh văn 9 ôn thi lớp 10
    • 1.3.39 Dạy kèm tiếng anh lớp 8, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 8
    • 1.3.40 Dạy kèm anh văn lớp 7, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.3.41 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6
    • 1.3.42 Dạy kèm anh văn lớp 5, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 5
    • 1.3.43 Dạy kèm anh văn lớp 4, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 4
    • 1.3.44 Dạy kèm anh văn lớp 3, gia sư giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.3.45 Dạy kèm anh văn lớp 2, giáo viên gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.3.46 Dạy kèm anh văn lớp 1, gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 1
    • 1.3.47 Gia sư tiếng anh lớp 12, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 12
    • 1.3.48 Gia sư anh văn lớp 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11 Tphcm
    • 1.3.49 Gia sư anh văn lớp 10, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.3.50 Gia sư anh văn lớp 9, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 9 ôn thi lớp 10
    • 1.3.51 Gia sư anh văn lớp 8, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 8
    • 1.3.52 Gia sư anh văn lớp 7, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.3.53 Gia sư anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6
    • 1.3.54 Gia sư tiếng anh lớp 5, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 5
    • 1.3.55 Gia sư tiếng anh lớp 4, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 4
    • 1.3.56 Gia sư anh văn lớp 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.3.57 Gia sư anh văn lớp 2, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.3.58 Gia sư tiếng anh lớp 1, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 1
    • 1.3.59 Gia sư toán lớp 12, giáo viên dạy kèm toán 12, gia sư trọng tín
    • 1.3.60 Gia sư toán lớp 11, giáo viên dạy kèm toán 11, gia sư trọng tín
    • 1.3.61 Gia sư toán lớp 10, giáo viên dạy kèm toán lớp 10, gia sư trọng tín Tphcm
    • 1.3.62 Gia sư toán lớp 8, giáo viên dạy kèm toán lớp 8, Sinh viên dạy kèm lớp 8
    • 1.3.63 Gia sư toán lớp 7, giáo viên dạy kèm toán lớp 7, gia sư trọng tín tphcm
    • 1.3.64 Gia sư toán lớp 6, giáo viên dạy kèm toán lớp 6, gia sư trọng tín
    • 1.3.65 Gia sư anh văn cấp 1 2 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.66 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.67 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.68 Giáo viên giỏi toán Tphcm giáo viên luyện thi đại học uy tín và chất lượng
    • 1.3.69 Giáo viên dạy kèm LTĐH môn Hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.70 Giáo viên dạy kèm Hóa Học lớp 12, Tìm gia sư dạy kèm hóa học 12 tại nhà
    • 1.3.71 Giáo viên dạy kèm HÓA HỌC lớp 11, Tìm gia sư HÓA HỌC 11 tại nhà
    • 1.3.72 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 10, tìm gia sư dạy hóa học lớp 10 tại nhà
    • 1.3.73 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 9, gia sư dạy kèm hóa học lớp 9 tại Tphcm
    • 1.3.74 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8, tìm gia sư hóa học lớp 8 tại Tphcm
    • 1.3.75 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 12, tìm gia sư dạy kèm vật lí 12 tại Tphcm
    • 1.3.76 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 11, tìm gia sư vật lí 11 tại Tphcm
    • 1.3.77 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 10, tìm gia sư dạy kèm vật lý lớp 10 tại nhà
    • 1.3.78 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 9, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 9
    • 1.3.79 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 8, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 8 tại nhà Tpchm
    • 1.3.80 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 7, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 7 tại Tphcm
    • 1.3.81 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 6, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 6 tại Tphcm
    • 1.3.82 Giáo Viên Dạy Kèm Toán LTĐH Toán, Tìm Gia Sư Toán Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.83 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 12, Tìm Gia Sư Toán 12 Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.84 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 11, Tìm Gia Sư Toán 11 Tại Tp.HCM
    • 1.3.85 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 10, Tìm Gia Sư Toán Lớp 10 Tại Nhà TPHCM
    • 1.3.86 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 9, Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp.HCM
    • 1.3.87 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 8, Tìm Gia Sư Toán Lớp 8 Dạy Kèm Tại Nhà TPHCM
    • 1.3.88 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 7, Tìm Gia Sư Toán Lớp 7 Tại Nhà Ở Tp.HCM
    • 1.3.89 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 6, Tìm Gia Sư Toán Lớp 6 Tại Tp.HCM
    • 1.3.90 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 5, Tìm Gia Sư Toán Lớp 5 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.91 Giáo viên dạy kèm Toán lớp 4, gia sư dạy kèm lớp 4, sinh viên dạy kèm lớp 4
    • 1.3.92 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 3, Tìm Gia Sư Toán Lớp 3 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.93 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 2, Tìm Gia Sư Toán Lớp 2 Tại Tphcm
    • 1.3.94 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 1, Tìm Gia Sư Toán Lớp 1 Tại Tphcm
    • 1.3.95 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn, Tìm Gia sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tp.HCM
    • 1.3.96 Giáo viên dạy kèm hóa, gia sư hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.97 Giáo viên dạy kèm Lý, gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.98 Giáo viên dạy kèm toán cấp 1 2 3, gia sư, sinh viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.100 Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà Học Sinh, Tìm Sinh Viên Dạy Toán Lý Hóa Anh
    • 1.3.101 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 5 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5
    • 1.3.102 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 4 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4
    • 1.3.103 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 3 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3
    • 1.3.104 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 2 Sinh Viên Dạy Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2
    • 1.3.105 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 Sinh Viên Nhận Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Lớp 1
    • 1.3.106 Sinh viên dạy kèm cấp 3 dạy kèm toán lý hóa anh lớp 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.107 Sinh viên dạy kèm cấp 2 dạy kèm Toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9
    • 1.3.111 Học Thêm Hóa Học Lớp 12 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 12
    • 1.3.112 Học Thêm Hóa Học Lớp 11 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 11
    • 1.3.113 Học Thêm Hóa Học Lớp 10 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 10
    • 1.3.114 Học Thêm Hóa Học Lớp 9 Địa Chỉ Dạy Kèm Hóa Lớp 9 Tp.HCM
    • 1.3.115 Học Thêm Hóa Học Lớp 8 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa Lớp 8
    • 1.3.116 Học Thêm Toán Lớp 12 Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Toán 12
    • 1.3.117 Học Thêm Toán Lớp 11 Địa Chỉ Lớp Học Thêm Toán 11 Uy Tín Tphcm
    • 1.3.118 Học Thêm Toán Lớp 10 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tại Tphcm
    • 1.3.119 Học Thêm Toán Lớp 9 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 9 Uy Tín
    • 1.3.120 Học Thêm Toán Lớp 8 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 8 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.121 Học Thêm Toán Lớp 7, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 7 Tại Tphcm
    • 1.3.122 Học Thêm Toán Lớp 6, Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 6
    • 1.3.123 Thực Hành Toán Lý Hóa, Luyện Tập Tư Duy Giải Toán Lý Hóa
    • 1.3.124 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Bình Tân, Dạy Kèm Lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.125 Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9 10 11 12, Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa
    • 1.3.126 Dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12, giáo viên dạy kèm toán lý hóa cấp 3
    • 1.3.127 Gia sư môn vật lí, giáo viên dạy kèm vật lý lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.128 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.129 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.131 Trung Tâm Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Cấp 2 3 Bình Tân Tp.HCM
    • 1.3.132 Cần tìm cô giáo ôn thi đại học môn toán, giáo viên dạy kèm toán 12 ôn cấp tốc
    • 1.3.133 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.3.134 Học Thêm Hóa Học Lớp 8, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Hóa Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.3.135 Học Thêm Vật Lý Lớp 10, Lớp Học Thêm Vật Lý 10 Tại Tp.HCM
    • 1.3.138 Học Thêm Vật Lý Lớp 12, Lớp Học Thêm Vật Lý 12, Địa Chỉ Dạy Kèm Lý 12 Tp.HCM
    • 1.3.139 Học Thêm Toán Lớp 5, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 5 Tp.HCM
    • 1.3.140 Học Thêm Toán Lớp 12, Lớp Học Toán 12, Nơi Học Thêm Toán 12
    • 1.3.141 Học Thêm Toán Lớp 10, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tp.HCM
    • 1.3.142 Học Thêm Toán Lớp 8, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.3.143 Học Thêm Toán Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Trung Tâm Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10
    • 1.3.144 Học Thêm Toán Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Dạy Thêm Toán 11 Tp.HCM
    • 1.3.145 Học Thêm Hóa Học Lớp 12, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa 12 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.146 Học Thêm Hóa Học Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 11 Tphcm
    • 1.3.147 Học Thêm Hóa Học Lớp 10, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 10 Uy Tín Tphcm
    • 1.3.148 Ôn tập toán 6 7 8 9 Toán THCS, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Toán Tại Tphcm
    • 1.3.149 Học Thêm Hóa Học Lớp 9, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học Lớp 9 Tại Tp.HCM
    • 1.3.150 Học Thêm Vật Lý Lớp 11, Lớp Học Thêm Lý 11 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.153 Học Thêm Toán Lớp 6, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 6 Uy Tín
    • 1.3.154 Học Thêm Toán Lớp 1 2 3 4 5, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Tiểu Học Uy Tín
    • 1.3.155 Học Thêm Toán Luyện Thi Đại Học, Giáo Viên Toán Ôn Thi Đại Học Cấp Tốc
    • 1.3.157 Tuyển sinh lớp 10 ở chúng tôi năm 2022 sẽ như thế nào? Ngày thi vào lớp 10 Tphcm.
    • 1.3.158 Giáo Viên Dạy Kèm Ngữ Văn 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.159 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.160 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.161 Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 tại chúng tôi Giáo Viên Giỏi Ôn Thi Toán Văn Anh
    • 1.3.162 Ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 anh văn, luyện thi vào lớp 10 tiếng anh
    • 1.3.163 Luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, ôn thi cấp tốc vào lớp 10 Tphcm
    • 1.3.164 Luyện thi lớp 10 môn toán, ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 môn toán
    • 1.3.165 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tphcm, bộ đề ôn thi cấp tốc toán vào lớp 10
    • 1.3.166 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.3.167 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Giỏi Toán Ôn Thi Cấp Tốc
    • 1.3.168 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Luyện Thi Toán Văn Anh Tp.HCM
    • 1.3.169 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Anh Văn, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh
    • 1.3.170 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn, Giáo Viên Dạy Ngữ Văn Giỏi TP.HCM
    • 1.3.171 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Toán 9 Tại Tphcm
    • 1.3.172 Luyện Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Ôn thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.3.173 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Tìm Gia Sư Dạy Toán Tp.HCM
    • 1.3.174 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Gia Sư Ngữ văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.175 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Giáo Viên Dạy Ngữ Văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.176 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.177 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Tìm Gia Sư Luyện Thi Anh Văn Vào Lớp 10
    • 1.3.178 Ôn Thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh TPHCM, Tìm Giáo Viên Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6
 • Lịch Dạy Học Trên Truyền Hình Cho Học Sinh Cả Nước Từ 13
 • Lịch Dạy Học Trên Truyền Hình Hà Nội [ Lớp 6
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 6 Ngày 16/4/2020, Unit 9
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7: Your House
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Viên Sinh Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 6 Uy Tín

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Nhà Cấp 2 Lớp 6
 • Gia Sư Anh Văn, Giáo Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Cần Tìm Sinh Viên Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 6 Các Môn Tại Nhà Tphcm
 • Giáo Viên Dạy Kèm Tại Nhà Môn Tiếng Anh Cấp 2 Lớp 6
 • Dạy Tiếng Pháp Tại Hà Nội
 • Bạn cần tìm giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tìm gia sư dạy kèm anh văn lớp 6 tại nhà ?. Trung tâm gia sư trọng tín chuyên tuyển chọn và giới thiệu gia sư, giáo viên, sinh viên dạy kèm từ lớp 1 đến lớp 12 các môn toán lý hóa anh văn. Tập thể gia sư giỏi dạy kèm tận tâm uy tín chất lượng.

  TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

  Địa chỉ: 352/31 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM0946321481, Thầy Tín, Cô Oanh.

  Điện thoại: (028)66582811, 0946069661, 0906873650,

  Web: giasutrongtin.vn

  Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm.

  Tìm gia sư tiếng anh lớp 6, tim gia su tieng anh lop 6

  Gia sư tiếng anh lớp 6, gia su tieng anh lop 6

  Giáo viên lớp 6, giao vien day kem anh van lop 6

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn!.

  Trung tâm gia sư trọng tín tuyển chọn và giới thiệu gia sư dạy kèm tận nhà học sinh uy tín chất lượng.

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

  1) Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm toán lý hóa anh sinh văn…dạy kèm tại nhà học sinh lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ltđh, tập thể gia sư dạy kèm uy tín chất lượng.

  ĐC: 352/31 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp.HCM.

  : [email protected]

  : chúng tôi

  [email protected] 2008 by Gia Sư Trọng Tín.

  Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

   1 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6 giỏi uy tín.

   • 1.1 Giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, gia sư tiếng anh lớp 6, sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6.
   • 1.2 Tìm giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tuyển gia sư dạy kèm anh văn lớp 6, Tìm giáo viên dạy kèm tiếng anh cấp 2, gia sư anh văn lớp 6 tại Tphcm, giáo viên lớp 6.
   • 1.3 Tìm gia sư tiếng anh lớp 6, tim gia su tieng anh lop 6

    • 1.3.1 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.2 Giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6 uy tín, giao vien sinh vien day kem anh van lop 6 uy tin
    • 1.3.3 Giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.4 Gia sư tiếng anh lớp 6, gia su tieng anh lop 6
    • 1.3.5 Sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6, sinh vien day kem anh van lop 6
    • 1.3.6 Tìm giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6, tim giao vien day kem tieng anh lop 6
    • 1.3.7 Tuyển gia sư dạy kèm anh văn lớp 6, tuyen gia su day kem anh van lop 6
    • 1.3.8 Tìm giáo viên dạy kèm tiếng anh cấp 2, tim giao vien day kem tieng anh cap 2
    • 1.3.9 Gia sư anh văn lớp 6 tại Tphcm, gia su day kem anh van lop 6 Tp.HCM
    • 1.3.10 Giáo viên lớp 6, giao vien day kem anh van lop 6
    • 1.3.11 Bảng giá gia sư tại nhà, học phí gia sư dạy kèm tại Tphcm
    • 1.3.12 Học Phí Gia Sư Lớp 12 Bảng Giá Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 12
    • 1.3.13 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 11 Học Phí Dạy Kèm Lớp 11
    • 1.3.14 Học Phí Dạy Kèm Lớp 10 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 10
    • 1.3.15 Học Phí Gia Sư Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Bảng Giá Luyện Thi Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.3.16 Bảng Giá Gia Sư Lớp 8, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 8
    • 1.3.17 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 7, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 7
    • 1.3.18 Học Phí Dạy Kèm Lớp 6, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 6
    • 1.3.19 Học Phí Dạy Kèm Lớp 5, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 5
    • 1.3.20 Học Phí Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 4, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 4
    • 1.3.21 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 3, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 3 Tại Nhà
    • 1.3.22 Học Phí Dạy Kèm Lớp 2, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 2
    • 1.3.23 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 1 Tại Nhà
    • 1.3.24 Bảng Giá Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Cấp 3, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 10 11 12
    • 1.3.25 Bảng giá dạy kèm toán lý hóa anh cấp 2, bảng giá gia sư dạy kèm lớp 6 7 8 9
    • 1.3.26 Báng Giá Dạy Kèm Tiểu Học, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5
    • 1.3.27 Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM
    • 1.3.28 Học Phí Dạy Kèm Cấp 2, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9
    • 1.3.29 Học Phí Dạy Kèm, Học Phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn 1 2 3 4 5
    • 1.3.31 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.32 Gia Sư Toán TPHCM, Dạy Toán Lớp 1 – 12, Ôn thi đại học, Luyện thi lớp 10
    • 1.3.33 Gia sư toán lớp 12, Giáo viên dạy kèm toán lớp 12, Sinh viên dạy kèm toán 12
    • 1.3.34 Gia sư toán lớp 11, Giáo viên dạy kèm toán lớp 11, Sinh viên dạy kèm toán 11
    • 1.3.35 Dạy kèm anh văn lớp 12, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 12
    • 1.3.36 Dạy kèm anh văn 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11
    • 1.3.37 Dạy kèm anh văn lớp 10, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.3.38 Dạy kèm tiếng anh lớp 9, giáo viên dạy kèm anh văn 9 ôn thi lớp 10
    • 1.3.39 Dạy kèm tiếng anh lớp 8, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 8
    • 1.3.40 Dạy kèm anh văn lớp 7, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.3.41 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6
    • 1.3.42 Dạy kèm anh văn lớp 5, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 5
    • 1.3.43 Dạy kèm anh văn lớp 4, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 4
    • 1.3.44 Dạy kèm anh văn lớp 3, gia sư giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.3.45 Dạy kèm anh văn lớp 2, giáo viên gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.3.46 Dạy kèm anh văn lớp 1, gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 1
    • 1.3.47 Gia sư tiếng anh lớp 12, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 12
    • 1.3.48 Gia sư anh văn lớp 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11 Tphcm
    • 1.3.49 Gia sư anh văn lớp 10, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.3.50 Gia sư anh văn lớp 9, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 9 ôn thi lớp 10
    • 1.3.51 Gia sư anh văn lớp 8, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 8
    • 1.3.52 Gia sư anh văn lớp 7, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.3.53 Gia sư anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6
    • 1.3.54 Gia sư tiếng anh lớp 5, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 5
    • 1.3.55 Gia sư tiếng anh lớp 4, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 4
    • 1.3.56 Gia sư anh văn lớp 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.3.57 Gia sư anh văn lớp 2, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.3.58 Gia sư tiếng anh lớp 1, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 1
    • 1.3.59 Gia sư toán lớp 12, giáo viên dạy kèm toán 12, gia sư trọng tín
    • 1.3.60 Gia sư toán lớp 11, giáo viên dạy kèm toán 11, gia sư trọng tín
    • 1.3.61 Gia sư toán lớp 10, giáo viên dạy kèm toán lớp 10, gia sư trọng tín Tphcm
    • 1.3.62 Gia sư toán lớp 8, giáo viên dạy kèm toán lớp 8, Sinh viên dạy kèm lớp 8
    • 1.3.63 Gia sư toán lớp 7, giáo viên dạy kèm toán lớp 7, gia sư trọng tín tphcm
    • 1.3.64 Gia sư toán lớp 6, giáo viên dạy kèm toán lớp 6, gia sư trọng tín
    • 1.3.65 Gia sư anh văn cấp 1 2 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.66 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.67 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.68 Giáo viên giỏi toán Tphcm giáo viên luyện thi đại học uy tín và chất lượng
    • 1.3.69 Giáo viên dạy kèm LTĐH môn Hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.70 Giáo viên dạy kèm Hóa Học lớp 12, Tìm gia sư dạy kèm hóa học 12 tại nhà
    • 1.3.71 Giáo viên dạy kèm HÓA HỌC lớp 11, Tìm gia sư HÓA HỌC 11 tại nhà
    • 1.3.72 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 10, tìm gia sư dạy hóa học lớp 10 tại nhà
    • 1.3.73 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 9, gia sư dạy kèm hóa học lớp 9 tại Tphcm
    • 1.3.74 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8, tìm gia sư hóa học lớp 8 tại Tphcm
    • 1.3.75 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 12, tìm gia sư dạy kèm vật lí 12 tại Tphcm
    • 1.3.76 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 11, tìm gia sư vật lí 11 tại Tphcm
    • 1.3.77 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 10, tìm gia sư dạy kèm vật lý lớp 10 tại nhà
    • 1.3.78 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 9, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 9
    • 1.3.79 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 8, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 8 tại nhà Tpchm
    • 1.3.80 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 7, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 7 tại Tphcm
    • 1.3.81 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 6, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 6 tại Tphcm
    • 1.3.82 Giáo Viên Dạy Kèm Toán LTĐH Toán, Tìm Gia Sư Toán Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.83 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 12, Tìm Gia Sư Toán 12 Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.84 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 11, Tìm Gia Sư Toán 11 Tại Tp.HCM
    • 1.3.85 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 10, Tìm Gia Sư Toán Lớp 10 Tại Nhà TPHCM
    • 1.3.86 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 9, Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp.HCM
    • 1.3.87 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 8, Tìm Gia Sư Toán Lớp 8 Dạy Kèm Tại Nhà TPHCM
    • 1.3.88 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 7, Tìm Gia Sư Toán Lớp 7 Tại Nhà Ở Tp.HCM
    • 1.3.89 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 6, Tìm Gia Sư Toán Lớp 6 Tại Tp.HCM
    • 1.3.90 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 5, Tìm Gia Sư Toán Lớp 5 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.91 Giáo viên dạy kèm Toán lớp 4, gia sư dạy kèm lớp 4, sinh viên dạy kèm lớp 4
    • 1.3.92 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 3, Tìm Gia Sư Toán Lớp 3 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.3.93 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 2, Tìm Gia Sư Toán Lớp 2 Tại Tphcm
    • 1.3.94 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 1, Tìm Gia Sư Toán Lớp 1 Tại Tphcm
    • 1.3.95 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn, Tìm Gia sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tp.HCM
    • 1.3.96 Giáo viên dạy kèm hóa, gia sư hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.97 Giáo viên dạy kèm Lý, gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.98 Giáo viên dạy kèm toán cấp 1 2 3, gia sư, sinh viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.100 Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà Học Sinh, Tìm Sinh Viên Dạy Toán Lý Hóa Anh
    • 1.3.101 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 5 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5
    • 1.3.102 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 4 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4
    • 1.3.103 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 3 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3
    • 1.3.104 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 2 Sinh Viên Dạy Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2
    • 1.3.105 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 Sinh Viên Nhận Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Lớp 1
    • 1.3.106 Sinh viên dạy kèm cấp 3 dạy kèm toán lý hóa anh lớp 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.107 Sinh viên dạy kèm cấp 2 dạy kèm Toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9
    • 1.3.111 Học Thêm Hóa Học Lớp 12 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 12
    • 1.3.112 Học Thêm Hóa Học Lớp 11 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 11
    • 1.3.113 Học Thêm Hóa Học Lớp 10 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 10
    • 1.3.114 Học Thêm Hóa Học Lớp 9 Địa Chỉ Dạy Kèm Hóa Lớp 9 Tp.HCM
    • 1.3.115 Học Thêm Hóa Học Lớp 8 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa Lớp 8
    • 1.3.116 Học Thêm Toán Lớp 12 Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Toán 12
    • 1.3.117 Học Thêm Toán Lớp 11 Địa Chỉ Lớp Học Thêm Toán 11 Uy Tín Tphcm
    • 1.3.118 Học Thêm Toán Lớp 10 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tại Tphcm
    • 1.3.119 Học Thêm Toán Lớp 9 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 9 Uy Tín
    • 1.3.120 Học Thêm Toán Lớp 8 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 8 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.121 Học Thêm Toán Lớp 7, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 7 Tại Tphcm
    • 1.3.122 Học Thêm Toán Lớp 6, Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 6
    • 1.3.123 Thực Hành Toán Lý Hóa, Luyện Tập Tư Duy Giải Toán Lý Hóa
    • 1.3.124 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Bình Tân, Dạy Kèm Lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.125 Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9 10 11 12, Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa
    • 1.3.126 Dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12, giáo viên dạy kèm toán lý hóa cấp 3
    • 1.3.127 Gia sư môn vật lí, giáo viên dạy kèm vật lý lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.3.128 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.3.129 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.3.131 Trung Tâm Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Cấp 2 3 Bình Tân Tp.HCM
    • 1.3.132 Cần tìm cô giáo ôn thi đại học môn toán, giáo viên dạy kèm toán 12 ôn cấp tốc
    • 1.3.133 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.3.134 Học Thêm Hóa Học Lớp 8, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Hóa Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.3.135 Học Thêm Vật Lý Lớp 10, Lớp Học Thêm Vật Lý 10 Tại Tp.HCM
    • 1.3.138 Học Thêm Vật Lý Lớp 12, Lớp Học Thêm Vật Lý 12, Địa Chỉ Dạy Kèm Lý 12 Tp.HCM
    • 1.3.139 Học Thêm Toán Lớp 5, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 5 Tp.HCM
    • 1.3.140 Học Thêm Toán Lớp 12, Lớp Học Toán 12, Nơi Học Thêm Toán 12
    • 1.3.141 Học Thêm Toán Lớp 10, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tp.HCM
    • 1.3.142 Học Thêm Toán Lớp 8, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.3.143 Học Thêm Toán Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Trung Tâm Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10
    • 1.3.144 Học Thêm Toán Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Dạy Thêm Toán 11 Tp.HCM
    • 1.3.145 Học Thêm Hóa Học Lớp 12, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa 12 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.146 Học Thêm Hóa Học Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 11 Tphcm
    • 1.3.147 Học Thêm Hóa Học Lớp 10, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 10 Uy Tín Tphcm
    • 1.3.148 Ôn tập toán 6 7 8 9 Toán THCS, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Toán Tại Tphcm
    • 1.3.149 Học Thêm Hóa Học Lớp 9, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học Lớp 9 Tại Tp.HCM
    • 1.3.150 Học Thêm Vật Lý Lớp 11, Lớp Học Thêm Lý 11 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.153 Học Thêm Toán Lớp 6, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 6 Uy Tín
    • 1.3.154 Học Thêm Toán Lớp 1 2 3 4 5, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Tiểu Học Uy Tín
    • 1.3.155 Học Thêm Toán Luyện Thi Đại Học, Giáo Viên Toán Ôn Thi Đại Học Cấp Tốc
    • 1.3.157 Tuyển sinh lớp 10 ở chúng tôi năm 2022 sẽ như thế nào? Ngày thi vào lớp 10 Tphcm.
    • 1.3.158 Giáo Viên Dạy Kèm Ngữ Văn 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.159 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.160 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.3.161 Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 tại chúng tôi Giáo Viên Giỏi Ôn Thi Toán Văn Anh
    • 1.3.162 Ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 anh văn, luyện thi vào lớp 10 tiếng anh
    • 1.3.163 Luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, ôn thi cấp tốc vào lớp 10 Tphcm
    • 1.3.164 Luyện thi lớp 10 môn toán, ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 môn toán
    • 1.3.165 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tphcm, bộ đề ôn thi cấp tốc toán vào lớp 10
    • 1.3.166 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.3.167 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Giỏi Toán Ôn Thi Cấp Tốc
    • 1.3.168 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Luyện Thi Toán Văn Anh Tp.HCM
    • 1.3.169 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Anh Văn, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh
    • 1.3.170 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn, Giáo Viên Dạy Ngữ Văn Giỏi TP.HCM
    • 1.3.171 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Toán 9 Tại Tphcm
    • 1.3.172 Luyện Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Ôn thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.3.173 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Tìm Gia Sư Dạy Toán Tp.HCM
    • 1.3.174 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Gia Sư Ngữ văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.175 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Giáo Viên Dạy Ngữ Văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.176 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn 9 Tp.HCM
    • 1.3.177 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Tìm Gia Sư Luyện Thi Anh Văn Vào Lớp 10
    • 1.3.178 Ôn Thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh TPHCM, Tìm Giáo Viên Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Anh Văn Lớp 6, Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6
 • Gia Sư Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6
 • Lịch Dạy Học Trên Truyền Hình Cho Học Sinh Cả Nước Từ 13
 • Lịch Dạy Học Trên Truyền Hình Hà Nội [ Lớp 6
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 6 Ngày 16/4/2020, Unit 9
 • Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 5 Tại Nhà Giáo Viên, Sinh Viên Anh Văn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Của Học Sinh Lớp 5
 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 5 Hữu Ích Cho Trẻ (2021)
 • Lớp Học Tiếng Trung Ở Quận 5
 • Lớp Học Tiếng Trung Chất Lượng Tại Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Lớp Học Tiếng Trung Cấp Tốc Tại Quận 5 Tp. Hcm
 • Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 5 Tại Nhà

  Gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 5 tại nhà chuyên nghiệp với chuyên môn giỏi tiếng anh chuẩn giọng mỹ giúp các bạn học sinh có thể giao tiếp tốt tiếng anh khi còn học ở bậc tiểu học.

  Những năm cuối cấp luôn là những năm có ảnh hưởng rất lớn đến việc học của các em học sinh. Đặc biệt với lớp 5, một năm học đánh dấu những sự chuyển biến mới trên con đường học vấn của thì điều này càng đóng vai trò quan trọng. Những khó khăn không chỉ nằm ở những môn học cơ bản như Toán, Văn, Sử hay Địa mà còn nằm ở một môn học có sự khác biệt lớn so với những môn còn lại đó là Tiếng anh. Với học sinh Tiểu học Tiếng anh luôn là một trở ngại không hề nhỏ. Vậy làm sao để đạt kết quả tốt hơn ở môn học này? Gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 5 tại nhà sẽ giúp bạn tìm ra lời giải phù hợp nhất cho câu hỏi trên:

  1. Làm sao để học Tiếng anh lớp 5 hiệu quả?

  – Học có định hướng: Điều này không bao giờ được xem là thừa khi bạn học bất cứ môn học nào? Khi xác định được những gì mình cần nắm vững, những kiến thức kỹ năng nào cần thiết cho bản thân, thì được coi là bước đệm quan trọng để bạn nỗ lực phấn đấu, để chinh phục được những mảng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

  – Học có phương pháp: Yêu cầu này đặt ra cho các em lớp 5 – lứa tuổi còn chưa có sự hoàn thiện về tâm sinh lý, chưa xác định được điều gì là cần thiết, là quan trọng cho con đường sắp tới thì đây là một khó khăn không hề nhỏ. Chính vì vậy, việc cần một người sâu sát, theo dõi, chỉ dẫn là điều khá cần thiết.

  – Học phải đi đôi với hành: Đa phần các kiến thức bạn được truyền tải hàng ngày mang nặng tính học thuật, thiên chủ yếu về mặt lý luận như từ vựng, ngữ pháp. Vì vậy để những kiến thức này không chỉ nằm thẳng đơ trên trang giấy, thì bạn cần gắn những gì mình đã học vào việc rèn luyện thường xuyên các kỹ năng, tiếng anh lafmoon học khá đặc biệt nên yêu cầu về thực hành là yêu cầu khá quan trọng.

  2. Tại sao bạn cần tìm một người gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 5 tại nhà để trực tiếp hướng dẫn và định hướng.

  Tuy ngày nay, có rất nhiều cách thức và phương pháp để học tập sao cho hiệu quả, nhưng không phải ai cũng vận dụng tốt khả năng tự học của mình. Đặc biệt với các bé lớp 5 thì việc tự học là yêu cầu khá khó. Vì vậy, việc được một gia sư tại nhà trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo là điều rất thiết thực. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Những tiện ích mà trung tâm gia sư mang lại sẽ chứng minh cho điều đó:

  – Thứ hai, như rất nhiều khác, chúng tôi cũng đã thiết lập nên những chuẩn mực giảng dạy riêng, chương trình đào tạo riêng nhưng vẫn gắn liền với những mảng kiến thức nền tảng mà Bộ giáo dục đã đưa ra. Điều này sẽ phù hợp và giúp việc truyề tải kiến thức của người dạy cũng như việc tiếp thu kiến thức của người học đạt hiệu quả.

  – Thứ ba, bên cạnh những thuận lợi trên, gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 5 tại nhà còn có một đội ngũ gia sư đảm bảo về chuyên môn lẫn sự tâm huyết với nghề đến từ các trường Đại học đào tạo tiếng anh hàng đầu của thành phố như Đại học Ngoại thương, Đại học Ngân hàng, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Bách Khoa, Sư Phạm,… Với chất lượng như vậy, nhất định sẽ đem đến một môi trường tốt cho các em.

  Với nhu cầu học tập tiếng anh ngày càng tăng trong bối cảnh hiện nay, cũng như những ưu thế mà trung tâm mang lại, chúng tôi hi vọng nhận được sự quan tâm và đồng hành cùng con em bạn để đạt những kết quả tốt hơn ở môn Tiếng anh mà mang lại.

  Hotline: 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88 (Thầy Minh, Cô Nhật) .

  Website: chúng tôi – chúng tôi – chúng tôi

  Trung tâm gia sư Đức Việt Chuyên: Gia sư luyện thi IELTS tại nhà

  – Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1

  – Trần Não, P. An Phú, Quận 2.

  – Khánh Hội, Phường 4, Quận 4.

  – Hậu Giang, Phường 11, Quận 6.

  – Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7.

  – Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long B, Quận 9.

  – Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10.

  – Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.

  – Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12.

  – Nguyễn Trọng Tuyển, P,7, Quận Phú Nhuận.

  – Trường Sa, Phường 15, Quận Bình Thạnh.

  – Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.

  – Phan Anh, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú.

  – Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp.

  – Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức.

  – Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân.

  – Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh.

  – Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Anh Lớp 5 Ở Hà Nội Gia Sư Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5 Tại Nhà Ở Hà Nội
 • Những Cuốn Sách Tiếng Anh Lớp 5 Giúp Bé Học Tại Nhà
 • Làm Thế Nào Để Tự Học Tiếng Anh Lớp 5 Tại Nhà Hiệu Quả?
 • Cách Học Tiếng Anh Lớp 5 Của Trung Tâm Tiếng Anh Apax
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Siêu Tốc
 • Tuyển Giáo Viên Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Đang Là Xu Hướng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Đào Tạo Nghề 2022 Và Các Đáng Chú Ý
 • Hợp Đồng Đào Tạo Nghề 2022
 • Ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tiếng Anh: “xóa Sổ” Đọc
 • Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh “truyền Cảm Hứng” Của Anh Ngữ Ms Hoa
 • Trường Thpt Chuyên Lê Hồng Phong Tphcm
 • Chủ trương dạy một số môn khoa học tự nhiên, trong đó có môn toán bằng tiếng Anh trong trường phổ thông sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự khởi động từ các trường sư phạm.

  Chọn sinh viên giỏi toán và ngoại ngữ

  Giáo sư Đỗ Đức Thái, Trưởng khoa Toán – Tin ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết hiện một số lượng lớn giáo viên toán phổ thông không có khả năng sử dụng tiếng Anh trong việc đọc và tham khảo các tài liệu chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong những năm gần đây, đã có nhiều trường quốc tế được lập ra ở Việt Nam vì thế nhu cầu tuyển dụng giáo viên toán bằng tiếng Anh ngày càng lớn. Thế nhưng, hệ thống các trường ĐH sư phạm lại không đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu đó.

  Giờ học toán bằng tiếng Anh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, chúng tôi – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

  Giáo sư Thái thông tin thời gian tới, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ thành lập Ban điều hành đề án Đào tạo cử nhân sư phạm dạy toán bằng tiếng Anh, chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai đề án từ giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh, tuyển sinh cho đến khi hoàn thành khóa học. Phương thức đào tạo theo chương trình khung của việc đào tạo cử nhân sư phạm toán và bổ sung một số tín chỉ tiếng Anh. Trường tổ chức thi tuyển theo khối A và A1 trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vào ngành sư phạm toán, số lượng tuyển chọn là 50 sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung châu Âu.

  Còn Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Toán Trường ĐH Sư phạm chúng tôi kiến nghị nên chia chương trình thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 sinh viên tham gia một số môn toán bằng tiếng Anh. Giai đoạn này chú trọng cho sinh viên tham dự các hội thảo sử dụng tiếng Anh cho sinh viên tập giảng bằng tiếng Anh. Tốt nghiệp chương trình này, nhà trường nên cấp thêm chứng chỉ có khả năng dạy toán bằng tiếng Anh.

  Phải thực tập 6 tháng tại các nước nói

  Thế nhưng điều mà nhiều chuyên gia lo ngại là khả năng dạy bằng tiếng Anh của chính các giảng viên các trường ĐH sư phạm. Mặc dù hầu hết các giảng viên có trình độ cao đều có thể đọc các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhưng khả năng diễn đạt và khả năng viết bằng tiếng Anh còn nhiều hạn chế.

  Giáo sư Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo sau ĐH (ĐH Huế) chỉ ra một thực tế, ở trên lớp nếu giáo viên chỉ giảng bằng tiếng Anh thì có khoảng 20% sinh viên hiểu được nội dung bài giảng, 80% còn lại không thể hiểu giảng viên nói gì. Nếu giáo viên giảng bài 50% tiếng Anh, 50% tiếng Việt thì tình hình khả quan hơn. Tuy nhiên, như vậy không còn gọi là dạy học bằng tiếng Anh nữa.

  Về giáo trình để đưa vào giảng dạy chuyên ngành này ở các trường sư phạm, ông Tuấn đưa ra 3 phương án: lấy nguyên chương trình giảng dạy của một trường đã được kiểm định và có đánh giá cao; lấy chương trình của Việt Nam và chuyển sang tiếng Anh (trong trường hợp này các trường tham gia chương trình nên phối hợp cùng làm để tận dụng các nguồn chất xám); cách nữa là kết hợp cả hai phương án trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Giáo Viên Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Như Thế Nào?
 • Nên Tìm Sinh Viên Hay Giáo Viên Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Cho Con ?
 • Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Giáo Viên Dạy Toán Bằng Tiếng Anh
 • Trẻ Trâu Tiếng Anh Gọi Là Gì Và Những Điều Đọng Lại
 • Câu Chúc Hay Bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh Tặng Thầy, Cô Nhân Ngày 20/11
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100