Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Có File Nghe

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 6 Có File Nghe Và Đáp Án
 • Đề Thi Tiếng Anh 6 Học Kì I ( Theo Chương Trình Thí Điểm Mới)
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm Học 2022
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 năm 2022 – 2022

  I. LISTENING. (2MS) 1. Listen and fill in the blank with the words you hear. (Nghe và điền vào chỗ trống từ em nghe)

  1. Mr Pike is a ………………….. . He is working in a hospital.

  2. The bookstore is to the right of the …………….. .

  3. …………. does Peter travel to his office? He travels by bus.

  4. There are four …………………. in my school.

  5. My mother goes to work by …………………… .

  2. Listen and choose the right picture A, B or C. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng) II. LANGUAGE FOCUS: (3 MS) A. Khoanh tròn đáp án đúng : A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau:

  Câu 1. There is a well ……….. Mai’s house.

  A. to the right

  B. near to

  C. to the left of

  D. front of

  Câu 2. A village is in the ……………………. .

  A. factory

  B. capital

  C. country

  D. city

  Câu 3. Mr John is traveling to New York …… car.

  A. on

  B. to

  C. by

  D. with

  Câu 4. It’s seven (A) o’clock and she (B) is watches (C) television (D). ( Khoanh tròn và sữa lại lỗi sai )

  Câu 5. ……………………………………………. ? – On weekdays.

  A. What time do you go to school?

  B. When do you go to school?

  C. Why do you go to school?

  D. What do you study at school?

  Câu 6. Is your mother working in a bank?

  A. Yes, she is.

  B. she isn’t

  C. No, she is.

  D. Yes, she does.

  Câu 7. Từ nào có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại :

  C. intersection

  D. vegetable

  Câu 8. Ba (do) ………………………….. some experiments at the moment? (Supply the correct verb tense)

  B. Ghép câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B.

  A

  1. When do you have History?

  2. This sign says ” NO Parking”.

  3. How is your mother traveling to work?

  4. Mr Tan is a farmer.

  B

  a/ On Tuesday.

  b/ He works on a farm.

  c/ You must go straight ahead

  d/ She is traveling to work by bike.

  2. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.

  a/ Chi lives ……….. the country.

  b/ My brother often goes to work ………….. bike.

  3. Viết lại các câu sau, giữ nghĩa không đổi với những từ bắt đầu bằng từ cho sẵn:

  a/ Mr. Hung drives very carefully.

  b/ My school is to the left of the bookstore.

  4. Viết câu hỏi cho cho phần gạch chân:

  a/ My sister usually gives me new books.

  b/ They are playing soccer in the stadium.

  5. Xắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh:

  a/ soccer / the / playing / moment / they / at / are.

  b/ her / is / in / vegetable / front / a / house / there / of / garden?

  IV. READING. (2.5MS) Complete the following passage and then answer the questions. walk – old – together – teaching – far – afternoon

  Hi, I’m Nam. I am a teacher and I’m 26 years ……1… . I’m ……..2……. in a school in London. Every morning I get up at about 5 o’clock, have breakfast and drink a cup of coffee. Then I leave for work. The school is chúng tôi my home, so I can’t ……4…. there. I must go by bus. I have lunch at a foodstall nearby. In the ………5….. I work until 5 or 5:30 and then go home. I don’t work on Saturdays or Sundays. Today is Sunday and I am listening to some music with my friends. We have great time …………6….. .

  7. What does Nam do ?

  – …………………………………………………………………

  8. What time does he get up ?

  – …………………………………………………………………

  9. How does he go to school ?

  – …………………………………………………………………

  10. Is he listening to music with his friends today ?

  – …………………………………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Nói Môn Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm Học 2022
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Anh
 • Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 1 Cho Bé
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • File Nghe Phần 1 Bài 5 Tiếng Anh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Tổng Hợp Bộ Sách Tiếng Anh Lớp 3 Tốt Cho Bé Nhất
 • Tổng Hợp Sách Tiếng Anh Lớp 2 Bổ Trợ Hữu Ích Cho Bé
 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 2 Chương Trình Abc English
 • Thiết Kế Bài Dạy Tiếng Anh 11
 • File nghe phần 1 bài 5 tiếng Anh Lớp 1

  Thứ sáu – 08/05/2020 21:36

  •  
  •  
  •  

  Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Nguồn tin: Giáo viên tiếng Anh Trần Thúy Hương – TH Phú Tân

  Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Tiếng Anh Luyện Thi Lớp 12
 • Bí Quyết Tìm Gia Sư Tiếng Anh Lớp 12 Giỏi Kèm Con Ở Hà Nội
 • Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tiếng Anh
 • Giáo Án Mầm Non Giúp Trẻ Tăng Cường Tiếng Việt 2022
 • Giáo Án Lớp Lá Tăng Cường Tiếng Việt Làm Quen Với Từ Đồ Dùng, Cái Bàn, Cái Ghế
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 10 Tại Nhà Nha Trang
 • Skkn Cách Thức Dạy Từ Vựng Cho Học Sinh Lớp 10
 • Chương Trình Làm Quen Tiếng Anh Lớp 1, 2 Có Thời Lượng Như Thế Nào?
 • Tổng Hợp Tài Liệu, Bài Giảng, Chuyên Đề Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Đến Lớp 5
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2022

  I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  Example:

  0.

  A. We’ll had delicious food.

  B. We’ll visit the city museum.

  C. We’ll have a lot of fun.

  1.

  A. Yes, of course.

  B. Yes, I am.

  C. Sure, I can.

  2.

  A. I think I like the trip.

  B. I’ll go by coach.

  C. I don’t know. I may stay at home.

  3.

  A. I may go to Ha Long Bay by train.

  B. I may go swimming.

  C. I may have a lot of fun.

  4.

  A. With my cousins.

  B. By coach.

  C. In the mountains.

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example. Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0). II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  Monday; twice; Science; Maths; Thursday

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). Computer; birthday; home; psent; called; weekend

  Dear Grandma,

  Love,

  Helen

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example. Task 2. Order the words. There is one example.

  Example:

  0. gets / early / in / the / morning / he / up

  He gets up early in the morning

  1. you / morning / do / exercise / do / often / how

  2. you / in / what / evening / do / the / do

  3. a / goes / my / once / father / fishing / week

  4. the / never / I / night / internet / at / surf

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  0. What do you usually do every day?

  1. What are you going to do tomorrow?

  2. What are you going to do next weekend?

  0. I get up early and go to school every day.

  ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

  1. C; 2. D; 3. B; 4. A;

  1. I always brush my teeth after meal

  2. I usually do morning exercise in the morning

  3. I sometimes watch TV in the evening

  4. I often cook dinner in the afternoon

  Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  1. A; 2. C; 3. B; 4. A;

  1. Will you be in the countryside with us, Linda?

  2. Where were you going this weekend, Lan?

  3. What may you do at Ha Long Bay this weekend?

  4. Who did you go to the mountain with?

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example.

  1. C; 2. A; 3. B; 4. C;

  1. Laura: Hi, Laura. Where do you live?

  Jack: Hi, Jack. I live in No. 10 South street, Oxford city

  2. Hien: Hello, Tony. Welcome to Vietnam. What’s your hometown?

  Tony: Good morning, Ms. Hien. I live in a house on the mountain of Scotland

  3. May, tell me about your house please?

  Well, it is a small house in a quiet street in London

  4. Look at the boy over there. Who is he?

  That’s Garry. He lives next to me. His flat is No. 12 South tower

  Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

  1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

  In Vietnam, Mid-Autumn Festival happens in September. It’s on the fifteenth of August of the lunar year. Children make lanterns, masks and mooncakes for the event. At night, children wear their masks and play with the lanterns. They light small candles inside them. There are lots of bright lanterns at night. It’s very beautiful. Many people decorate tables with moon cakes. Under the moon light, children sing and dance. After that, they sit down together and eat mooncakes and fruits.

  II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  1. Thursday; 2. Maths; 3. twice; 4. Science;

  Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

  1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  1. D; 2. B; 3. E; 4. A;

  Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0).

  1. home; 2. birthday; 3. weekend; 4. psent;

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

  1. Science; 2. weekday; 3. once; 4. Saturday;

  Task 2. Order the words. There is one example.

  1. How often do you do morning exercise?

  2. What do you do in the evening?

  3. My father goes fishing once a week.

  4. I never surf the internet at night.

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  Student’s answers vary with correct grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Unit
 • Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022
 • Đề Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1 Đề Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1
 • Unit 12 Lớp 10: Speaking
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 10: Endangered Species
 • File Pdf Của Cuốn Sách Phát Âm Tiếng Anh Hoàn Hảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Review + Pdf English Pronunciation In Use
 • Cách Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa Đơn Giản 2022
 • ‘phiên Âm Tiếng Anh : Cách Viết Và Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Quốc Tế Đầy Đủ Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Vần 44 Phiên Âm Tiếng Anh Quốc Tế Ipa
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Phiên Âm Tiếng Anh Đơn Giản Nhất
 • 🎁 Cuốn sách Phát Âm Tiếng Anh Hoàn Hảo đang được giảm giá 29%, chỉ còn 132.980 vnđ + Freeship 🎁

  Link đặt sách: https://mcbooks.vn/san-pham/phat-am-tieng-anh-hoan-hao/

  Phát âm tiếng anh hoàn hảo là cuốn sách của chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu thế giới Paul S Gruber. Với kinh nghiệm giúp hàng triệu người trên thế giới gạt bỏ lo lắng về việc học ngôn ngữ, cuốn sách Phát âm tiếng anh hoàn hảo ra đời.

  Với phương pháp học tiếng anh bằng âm nhạc, bạn sẽ dễ dàng học từ vựng, làm chủ ngữ pháp và cấu trúc câu, đặc biệt là phát âm hoàn hảo.

  Cuốn sách chỉ ra cách phát âm cụ thể đối với từng nguyên âm, cặp âm trong từng trường hợp. Tác giả sử dụng khái niệm âm cao, âm thấp trong âm nhạc để giúp người học có cái nhìn về tiếng anh.

  Bên cạnh việc luyện tập cách phát âm phù hợp với từng nguyên âm, cặp âm thì bạn cũng cần tăng cường vốn từ vựng của mình. Như vậy, trong quá trình giao tiếp, cuộc hội thoại của bạn sẽ luôn trôi chảy và thành thục.

  Phát âm tiếng anh hoàn hảo chính là cuốn sách mà các học viên tiếng anh đang tìm kiếm lâu nay để luyện tập cho mình cách giao tiếp như người bản xứ. Và tất nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn cùng những cơ hội mới khi nó trở thành ngôn ngữ thứ 2 của bạn.

  Tuy nhiên lời khuyên chân thành cho bạn đó là nên sở hữu cho bản thân cuốn sách Phát âm tiếng anh hoàn hảo sách in thay vì bản PDF bởi nếu sở hữu cho mình sách in bạn sẽ nhận thêm cho mình các video hướng dẫn cụ thể cách phát âm từ chuyên gia P.S.Gruber. Khi kết hợp vừa nghe vừa học trình độ tiếng anh của bạn sẽ tăng level rất nhiều đấy. Và 2 ebooks “Cẩm nang luyện dịch Việt-Anh” và ebook “Cấp tốc chinh phục thành ngữ, song ngữ Anh Việt hay nhất” trị giá 150.000Đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đọc Thứ Ngày Tháng Tiếng Anh Đơn Giản Nhất Không Thể Bỏ Qua!
 • Cách Viết Ngày Tháng Năm Trong Tiếng Anh
 • Cách Đọc Ngày Tháng Trong Tiếng Anh
 • Quy Tắc Đọc Và Viết Thứ Ngày Tháng Tiếng Anh Dễ Hiểu Nhất
 • Hướng Dẫn Đọc Và Viết Thứ, Ngày, Tháng, Năm Trong Tiếng Anh
 • Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Tiếng Anh Lớp 3
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Học Tiếng Anh Lớp 3 Cho Trẻ Hữu Hi��U
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Học Tiếng Anh Lớp 3 Cho Trẻ Hiệu Nghiệm
 • Giới Thiệu Phương Pháp Học Tiếng Anh Lớp Ba Cho Trẻ Hữu Hiệu
 • Phương Pháp Nghe Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án – 2 Đề

  Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án – Đề số 1

  A. Goodbye, Phong.

  B. Let’s go, Phong.

  C. Hi, Phong.

  A. Ok, boys.

  B. Sorry, Mr. Loc.

  C. See you later.

  A. Yes, I do.

  B. Yes, I am.

  C. No, I amn’t.

  A. Is this your bag?

  B. Are they your pencils?

  C. Are those your book?

  Part II. Read and match. Part III. Listen and circle the correct answer.

  EX: a. What’s your name?

  b. How do you spell your name?

  9. a. How old is she?

  b. How old is he?

  10. a. Don’t talk, boys!

  b. Go out, boys!

  11. a. These are my rubbers.

  b. Those are my rulers.

  12. a. Do you like skating?

  b. Do you like skipping?

  Part IV. Find and correct the mistake.

  13. What do you doing at break time?

  14. What color are your pens? – It’s black and red.

  15. May I go out? – Yes, you can’t.

  16. Do you like skate?- No, I don’t.

  ĐÁP ÁN Part I. Choose the correct answer.

  1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B;

  Part II. Read and match.

  5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – c;

  Part III. Listen and circle the correct answer.

  9 – b; 10 – a; 11 – a; 12 – a;

  Part IV. Find and correct the mistake.

  13 – doing thành do;

  14 – It’s thành They’re hoặc They are;

  15 – Yes thành No hoặc can’t thành can;

  16 – skate thành skating;

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe và đáp án – Đề số 2

  I. LISTENING Task 1. Listen and tick V. There is one example. Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples. Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you. II. READING AND WRITING Task 1. Look and write. There is one example Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples. Task 3. Read and complete. There is one example. Name; pens; school bag; are; aren’t; my .

  Mai: Hello! My (0) name is Mai.

  Mai: Yes, it is.

  Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

  1. B; 2. A; 3. A; 4. A; 5. B;

  Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

  1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. X;

  II. READING AND WRITING Task 1. Look and write. There is one example.

  1. D; 2. F; 3. B; 4. C; 5. E;

  Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

  1. This; 2. That; 3. Tony; 4. No; 5. Yes;

  Task 3. Read and complete. There is one example.

  1. X; 2. V; 3. V; 4. X; 5. V;

  1. My; 2. school bag; 3. are; 4. aren’t; 5. pens;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tiếng Anh Lớp 3 Tại Nhà Khoa Học Và Dễ Dàng
 • 8 Bí Quyết Học Tiếng Anh Lớp 3 Giỏi Trong 3 Tháng Tại Nhà Với Chỉ 20 Phút Mỗi Ngày Vừa Học Vừa Chơi
 • Gia Sư Tiếng Anh Lớp 3 Tại Nhà Hiệu Quả Nhất Tphcm
 • Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé
 • Bài Tập Tiếng Anh Nâng Cao Lớp 3
 • Các Bộ Giáo Trình Học Tiếng Pháp Cho Bé Kèm File Nghe (P1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Tiếng Pháp Cho Bé Lớp 3
 • Cho Trẻ Học Tiếng Pháp Hiệu Quả
 • Luyện Đọc Tiếng Pháp Qua Ứng Dụng Boukili
 • Sách Tiếng Pháp Montessori Hay Cho Bé Từ 3
 • Mẹ Việt Kể Chuyện Dạy Con 4 Tuổi Đọc Trôi Chảy Tiếng Việt, Tự Học Tiếng Anh Và Tiếng Pháp
 • Giáo trình học tiếng Pháp và các kỳ thi chứng chỉ

  Mình thấy rất hay là bây giờ chúng ta có nhiều các kỳ thi chuẩn hóa, sát hạch. Ví dụ nếu TOEFL, IELTS là những bài thi “quyền lực” để đánh giá khả năng Tiếng anh của học sinh quốc tế, SAT là “thông số” quan trọng để các trường đại học Mỹ đánh giá khả năng học thuật của học sinh bản địa. Thì tương tự như vậy, với tiếng Pháp thì chúng ta có các kỳ thi về các chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế được công nhận như DELF, DALF, TCF.

  Và ngay với các con tầm 7 tuổi, chúng ta đã có kỳ thi đầu tiên để các con thử sức. Gọi là thi thố nhưng nó hoàn toàn không có áp lực gì, các con học trong 1 quá trình và giờ đơn giản hãy coi nó như 1 bài test bình thường.

  Cá nhân mình nghĩ cho con làm quen với những bài thi hay đợt thi kiểu này cũng có cái hay, nên bố mẹ chịu khó xuống tiền cho con đi thử sức chút vậy.

  ĐỪNG BỎ QUA NẾU BẠN CHƯA BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA CON TẠI ĐÂY.

  Lợi ích của việc NGHE và tạo môi trường NGHE

  Tất nhiên có thầy cô kèm cặp là điều tuyệt vời nhất rồi, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thầy cô kè kè ở bên nên theo mình thấy học ngoại ngữ nói riêng hay bất cứ môn gì nói chung thì cũng rất nên đề cao tinh thần tự học, bên cạnh những kiến thức được thầy cô chỉ dạy.

  Tự học ở đây không có nghĩa là con phải cặm cụi ngồi bên bàn học nhiều giờ để miệt mài luyện viết, luyện đọc. Tự học ở đây là các mẹ hãy tìm hiểu về quá trình tiếp nhận ngôn ngữ mới đối với 1 con người.

  Từ khi đứa bé đỏ hỏn sinh ra, chưa biết nói, đọc, viết nhưng chúng vẫn đều đặn NGHE hàng ngày, hàng giờ từ môi trường xung quanh. Và quá trình NGHE đó tích lũy đều đặn trong nhiều ngày, nhiều tháng để đến 1 lúc các bạn ấy sẽ bật ra những tiếng gọi bà, gọi mẹ đầu tiên bằng tiếng Việt. Còn bọn nhóc bên Tây tất nhiên chúng cũng sẽ nói thứ tiếng của ông cha chúng.

  Chứ không khi nào 1 đứa trẻ người Việt Nam, không tiếp xúc với tiếng Anh 1 chút nào mà từ bật ra đầu tiên lại là “daddy” hay “mommy” cả.

  Mà ngay trong ngôi nhà của mình, bố mẹ hãy tạo cho con môi trường đó. Bố mẹ không nói được thứ tiếng đó thì hãy bật file, bật loa cho con nghe. Nghe cái gì cũng được miễn là nghe bằng thứ tiếng con đang học.

  Giống như bạn gieo 1 cái hạt, nó nảy mầm. Hàng ngày bạn ra sức tưới tắm, chăm sóc, bón phân. Bạn cần mẫn làm vì biết khi đủ lớn thì nó mới ra hoa, đậu quả được. Chứ không phải nó mọc mầm được 5 ngày và sau khi bạn tưới cho nó bình nước thì bạn yêu cầu nó phải ra hoa kết trái luôn là điều không thể. Thì tụi trẻ cũng vậy thôi, cứ hãy để tụi nó “tắm táp” thoải mái đã, thành quả bạn sẽ gặt được nằm ở phần sau nên là đừng sốt ruột quá.

  Người lớn chúng ta khác trẻ con ở chỗ vì chúng ta “hiểu biết” rồi nên đầu óc chúng ta luôn ở trạng thái phòng thủ. Não chúng ta đã quen với các âm điệu và ngôn từ của tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung…thứ tiếng nào mà chúng ta đã từng học.

  Còn với tiếng Pháp, nếu chưa từng học qua, khi nghe chúng ta tất nhiên sẽ ….chẳng hiểu gì và chỉ thấy lùng bùng 1 đống trong đầu, thậm chí lần đầu bật file lên cho con nghe, cả nhà nghe mà 2 vợ chồng mình cứ nhìn nhau và thầm hỏi “chà chà, khó nhằn ghê. Không biết con nó hiểu gì không?”, mình không thể hiểu nổi họ ngắt từ ở đâu nữa, đại loại chỉ thấy nói 1 tràng dài.

  Thế nhưng rồi cứ kiên nhẫn mỗi ngày, đến giờ thì trộm vía mình cũng đủ hiểu để phân loại xếp file nào vào với giáo trình nào, họ đang đọc bài số mấy, trang nào, túm lại là mon men hiểu để chuẩn bị tài liệu cho con ở giai đoạn này, và cũng hy vọng rằng đến các level kế tiếp khi mẹ cá đuối thì con có thể tự xử tạm ổn được.

  Và do nghe nhiều cùng con cũng có cái hay là mẹ giờ nghe lại những bài như Dernier baiser, Je t’aime, Quelque chose dans mon coeur, Tombe la neige thì cũng thầm thích thú vì ồ, à mình vừa nghe ra được 1 từ 😀

  Hoặc ví dụ đơn giản nếu là 1 đứa trẻ 6y mà chúng ta bảo nó nói xin chào bằng từ “ohayo gozaimasu” chắc chắn nó sẽ uốn éo cho rằng dài quá, khó nói quá, nói “xin chào” nhanh và dễ hơn chứ.

  Nhưng 1 đứa bé 2y đang giai đoạn học nói thì như trang giấy trắng tinh, dạy gì là nhại theo thế, vì bản thân nó chưa có cái gì để so sánh. Cho nên càng lúc đầu óc còn như trang giấy trắng thì khả năng thu nạp càng tốt.

  Đó, đầu óc tụi nhỏ tiếp thu 1 cách rất vô tư, hồn nhiên cho nên việc của bố mẹ là hãy tạo môi trường tiếng Pháp cho con thật nhiều để đầu óc và tai con quen dần với ngôn ngữ đó. Và bố mẹ yên tâm là thời gian để chúng làm quen sẽ nhanh hơn người lớn mình rất nhiều.

  Và khi tai và não con nghe quen rồi, thì việc còn lại là đọc, viết cũng sẽ bớt khó khăn hơn phần nào. Cái đó thì cũng phải bỏ công, bỏ sức, tuy nhiên, việc tiên quyết bố mẹ có thể giúp con 1 cách hiệu quả là tạo cho con môi trường NGHE thật nhiều đã.

  Lúc thì nghe nhạc, lúc thì nghe đọc truyện, lúc thì nghe file về các đoạn hội thoại trong các giáo trình. Khi ngồi bàn học nghiêm chỉnh thì sẽ nghe chủ động để làm bài tập. Còn lại đa số là sẽ nghe thụ động cho ngấm, cho quen tai.

  Nghe trong lúc con làm việc nhà, thậm chí trong lúc con chạy nhảy nô đùa, lúc con vẽ, thậm chí khi con đang làm bài tập môn Toán, Tiếng Việt, vẫn có thể để âm lượng tiếng Pháp ở mức vừa phải như 1 kiểu âm thanh nền, cũng luyện cho con được sự tập trung vào cái thứ mà mình đang làm mặc cho tạp âm bên ngoài ra sao.

  Mình thấy tiếng Pháp họ hát hò khá nhiều trong các giáo trình cho trẻ, nhạc vui nhộn, như kiểu là câu nói bình thường họ cũng phổ nhạc vào được. Hoặc các đoạn hội thoại trong giáo trình, nghe qua thì tưởng khô khan nhưng thực ra nội dung cũng khá hay.

  Mình nhớ file nghe của Une Petite Grenouille có đoạn các bạn đến mừng sinh nhật hươu cao cổ, xong rồi hươu mới nói là nhầm ngày, ngày mai mới là sinh nhật. Rồi các bạn thú tặng hươu tận 10 hay 12 cái vòng đeo đầy cổ. Rồi trong Loustics có đoạn 1 bà đi vào cửa hàng mua đồ, chọn hết cái nọ đến cái kia rồi đoạn cuối lại là “Opps, tôi quên ko mang tiền”…nội dung các file nghe rất sinh động nên con nghe không bị nhàm, và dần dần ngôn ngữ đó nó sẽ ngấm vào đầu con 1 cách tự nhiên ( hy vọng thế :D)

  Các giáo trình học tiếng Pháp từ cơ bản

  Và mỗi bộ giáo trình được thiết kế gồm nhiều thứ tuy nhiên cái cơ bản là sách học sinh (livre de l’élève) + file nghe và sách bài tập (cahier d’exercises) + file nghe. Ngoài ra có thể có thêm sách hướng dẫn, sách giải bài tập, transcript, cards….

  ZOOM 1

  Bên trong cuốn sách

  TIP TOP 1

  ALEX et ZOÉ

  JUS D’ORANGE

  Mình chụp hình và up 1 file lên để các mẹ có thể xem qua, vì có nhiều mẹ chưa biết mặt ngang mũi dọc của mấy cuốn này nên nếu chỉ để tên thì cũng hơi khó.

  Hôm trước có mẹ nào nói đang tìm tài liệu cho con đang học lớp 6, và mới bắt đầu học tiếng Pháp thì mình nghĩ những bộ như này là phù hợp vì nó không quá trẻ con hình con ong, con bướm…và kiến thức rất cơ bản từ đầu.

  Sách Toán tiếng Pháp cho bé lớp 1

  Cách khai thác phần mềm MONKEY JUNIOR để học tiếng Pháp hiệu quả

  Bộ sách MONTESSORI tiếng Pháp hay cho bé

  --- Bài cũ hơn ---

 • Website Có Thể Giúp Bạn Học Tiếng Pháp Ngay Từ Lúc Bắt Đầu
 • Chia Sẻ Cách Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Cấp Tốc
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc
 • Học Tiếng Anh Cấp Tốc Với Phương Pháp Mới
 • ​học Tiếng Pháp Cấp Tốc Cho Người Bắt Đầu.
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 30 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • 6 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 Trường Thcs Quách Xuân Kỳ
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022
 • Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 – 2022

  I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  Example:

  0.

  A. I often speak English to my friends.

  B. I read English funny stories.

  C. I write new words and read them aloud.

  1.

  A. I watch English cartoons on TV.

  B. I write emails to my friends.

  C. I sing English songs.

  2.

  A. I read English comic books.

  B. I speak English to my friends every day.

  C. I write my diary in English.

  3.

  A. I read English short stories.

  B. I write emails to my pen friends.

  C. I watch English for Kids on TV.

  4.

  A. Because I am not good at writing English.

  B. Because I want to write comic books.

  C. Because I want to write to my foreign pen friends.

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example. Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0). II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example. Lane; island; tower; village; address

  Example: It’s an area surrounded by water. island

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). Summer; reading; university; home; books; bookshop

  Hi Joe,

  Hoa

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example. Task 2. Order the words. There is one example.

  Example: you / how / do / English / learn

  How do you learn English

  1. do / you / how / learn / vocabulary

  2. how / speaking / you / practise / do

  3. do / you / reading / practise / how

  4. English / learn / do / why / you

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  0. What do you usually do every day?

  1. What are you going to do tomorrow?

  2. What are you going to do next weekend?

  0. I get up early and go to school every day.

  ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

  1. C; 2. B; 3. D; 4. A;

  Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  1. A; 2. B; 3. B; 4. C;

  Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.

  1. A; 2. C; 3. A; 4. B;

  Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

  1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

  II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  1. tower; 2. lane; 3. village; 4. address;

  Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

  1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  1. B; 2. E; 3. D; 4. A;

  Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0).

  1. home; 2. reading; 3. bookshop; 4. books;

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

  1. City; 2. Town; 3. motorbike; 4. taxi;

  Task 2. Order the words. There is one example.

  1. How do you learn vocabulary?

  2. How do you practise speaking?

  3. How do you practise reading?

  4. Why do you learn English?

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  Student’s answers vary with correct grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Cho Trẻ Em
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh 4 (Chính Thức). Đề Thi Học Kì 2
 • Đề Thi Cuối Kì I Tiếng Anh Lớp 4
 • Nhận Xét Cuối Năm Theo Tt 22
 • Hướng Dẫn Xin Học Bổng Tiếng Hoa Bộ Giáo Dục Đài Loan Tại Việt Nam
 • Học Bổng Tiếng Hoa Ngắn Hạn Từ Bộ Giáo Dục Đài Loan (Hes)
 • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

  Trường PTDTBTTH Số 1 Mường Nhà

  Họ và tên : ………………………………………………

  Lớp : ………………………………………………………

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II

  NĂM HỌC 2014-2015

  Môn Tiếng Anh – Lớp 4

  ( Thời gian làm bài: 40 phút)

  PART 1: LISTENING (20 Minutes)

  I. Listen and match (Em hãy nghe rồi nối với bức tranh tương ứng) (1pt)

  II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

  III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

  1. p_ n_c

  2. sa_ s_ge

  4.c_me_a

  IV. Listen and tick (Nghe và đánh dấu ( vào tranh mà em nghe được) (1pt)

  PART II- READING AND WRITING ( ĐỌC VÀ VIẾT) (25 minutes)

  V. Read and tick (() Y (yes) or N (no) (1pt) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (() vào cột Y(yes) hoặc N(no).

  My name is Nam. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. I like reading very much. I often go to the library in my free time. My favourite subject is English. I usually play badminton with my friends in our breaktime because I love sports too.

  1. Nam is ten years old.

  2. There are twenty-three pupils in his class

  3. His favourtite subject is Math.

  4. His favourite sport is badminton.

  VI. Look and read. Put a tick (() or a cross (() in the box (Em hãy nhìn tranh, đọc và đánh dấu ( hoặc ( vào ô vuông) (1pt)

  1. This is an umbrella.

  2. It’s a sausage.

  3. That is a crocodile

  4. That is a shirt.

  VII. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng) (1pt)

  2. eanjs

  VIII. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau) (2pts)

  1. What animal is that ?

  It’s a ……………

  2. What`s his job ?

  He`s a……………

  3. What’s he wearing?

  He’s wearing a ………….

  4. What`s your favourite food ?

  It`s ………………………

  WRITTEN TEST CORRECTION 3

  PART 1: LISTENING (20 Minutes)

  I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

  Ex:1.A 2.E 3.D 4.B 5.C

  II. Listen and number (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

  1.D 2.B 3.C 4.A

  III. Listen and complete (2pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm (0, 5×4)

  1. picnic

  2. sausage

  3. bread

  4.camera

  IV. Listen and tick (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

  1.A 2.B 3.A 4.B

  PART II- READING AND WRITING (25 minutes)

  V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

  1.Y 2.N 3.N 4.Y

  VI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet
 • Tải Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Lớp 4 Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cùng Bé Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp Bốn
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1 Cho Bé Học Tốt Tiếng Anh
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2014
 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 7 Học Những Gì ?
 • Tiếng Anh Lớp 7 Học Những Gì?
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Năm Học 2022
 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Lớp 7 Môn Tiếng Anh Chương Trình Mới
 • Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tiếng Anh 7 Có File Nghe
 • PHIẾU KHẢO SÁT GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022-2017

  Môn: Tiếng Anh lớp 5; Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)

  Họ và tên: …………………………………….. Lớp : ………………… Trường: ………………………………..

  Part I

  Part II

  Part III

  Total score

  Comments

  PART I : LISTENING ( 20 MINUTES) – Phần I: nghe ( 20 phút)

  Question 1: Listen and draw the line. ( 1pt)

  A B C D E

  1 2 3 4 5

  Question 2: Listen and number. ( 1pt)

  a □ b □ c □ d □

  Question 3: Listen and tick. ( 1pt)

  headache

  sore throat

  toothache

  stomach ache

  1. Nam

  2. Peter

  3. Linda

  4. Tony

  Question 4: Listen and complete. ( 2 pts)

  Hi. My name is Phong. In my free time, I often go (1) ……… with my friends because I like sports very much. My father likes sports, too. He does (2) ………….. twcie a week. My mother (3)………….. like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes (4) …………. She often cleans our house in her free time.

  PART II: READING AND WRITING ( 20 minutes) – Phần II: Đọc và viết ( 20 phút)

  Questions 5: Select and circle the letter A, B, C or D (1pt)

  1. Phong and his family ………… on holiday in Malaysia last summmer. A. go B. will go C. went D. goes

  2. Don’t play with the cat. It ……… scratch you. A. may B. should C. do D. shall

  3. ………. the matter with Nam ? A. When’s B. What’s C. Why’s D. How’s

  4. I’d like to ……… a doctor. A. is B. was C. be D. am

  Questions 6. Reorder the words to make complete the sentences. (1pt)

  1. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  2. you / what / doing / are / stove / with / the ?

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  3. shouldn’t / cream / you / ice / eat

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  4. like / would / future / the / you / to / what / be / in ?

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Questions 7: Complete the sentences. ( 2pts)

  1. We’d like to be a………because we’d like to fly planes. 2. Mai has a pain in her ear. She has an …………………

  3. Don’t touch the stove! You may ………………… 4. I think the older brother in ” The Star fruit tree” is …………..

  Questions 8. Look and read. Put a tick(v) or a cross (x) . ( 1pt)

  o. He is skating.

  V

  Don’t play with the matches

  He has fever.

  I’m reading the Story of Mai An Tiem

  She’d like a teacher.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 5 Năm Học 2022
 • Đề Thi Hsg Tiếng Anh 5
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe Và Key
 • 5 Bước Tự Học Phát Âm Tiếng Anh Lớp 4
 • Để Bé Nắm Chắc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5
 • 214 Bộ Thủ Chữ Hán (Có File Download)

  --- Bài mới hơn ---

 • 80 Bộ Thủ Cơ Bản Nhất Của Bộ Chữ Kanji
 • 80 Bộ Thủ Cơ Bản Khi Bắt Đầu Học Tiếng Nhật
 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Các Bộ Phận Cơ Thể Người
 • Chương Trình Anh Ngữ Dành Cho Doanh Nhân Và Người Lớn Tuổi
 • Tiếng Anh Cho Doanh Nhân
 • Bộ thủ là một trong những kiến thức mà bạn cần nắm vững trong quá trình học tiếng Hán. Tuy nhiên với số lượng 214 bộ, rất nhiều bạn thắc mắc cách nhớ 214 bộ thủ chữ Hán nhanh nhất, hay cách học 214 bộ thủ tiếng Hán.

  Với 214 bộ thủ chữ hán tự học, bạn có thể học bộ thủ qua thơ hoặc học 214 bộ thủ qua hình ảnh. Hiện nay, có rất nhiều tài liệu về bài thơ 214 bộ thủ chữ hán, hướng dẫn viết 214 bộ thủ hay 214 bộ thủ bằng hình ảnh download. Bạn có thể tìm và tải về, tuy nhiên không có cách học nào đạt hiệu quả cao nếu bạn không thường xuyên ôn tập và vận dụng.

  Hình 1. Ví dụ cách học bộ thủ qua hình ảnh

  Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn tài liệu 214 bộ chữ Hán để bạn nắm rõ tổng quát về chúng và có cách học tập phù hợp.

  Thứ tự và vị trí các bộ thủ trong tiếng Trung

  Bộ thủ (部首 – bù shǒu) là cấu tạo cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm. Trong tự điển tiếng Hán, người ta căn cứ theo ý nghĩa để gom các dạng chữ thành từng nhóm theo bộ thủ. Để tra cứu chữ Hán trong từ điển, người ta cũng dựa theo bộ thủ, mỗi một chữ Hán đều thuộc vào một trong 214 bộ thủ.

  Căn cứ vào số nét để sắp xếp thứ tự của mỗi bộ thủ. Bộ thủ ít nét nhất chỉ có một nét, bao gồm: 一 nhất (yi), 丨 cổn (kǔn), 丶 chủ (zhǔ), 丿 phiệt (piě), 乛/乙- ất (yī). Bộ thủ phức tạp nhất có 17 nét, là 龠 dược (yuè).

  Những bộ thủ thông dụng đa phần đều có bốn nét (trong dấu ngoặc là cách viết khác của bộ)

  Bộ thủ dùng để làm gì?

  Phân chia các loại chữ Hán

  Công dụng dễ thấy nhất của bộ thủ là dùng để phân chia các loại chữ Hán. Bên cạnh đó khi soạn từ điển, những chữ cùng bộ sẽ được đưa vào chung một nhóm. Bạn sẽ đếm số nét của phần còn lại của chữ để tìm tiếp trong từ điển. ĐIều này giúp việc soạn thảo từ điển chữ Hán trở nên quy củ hơn.

  Ví dụ, cần tìm nghĩa từ 好 trong từ điển, bạn chỉ cần tìm chữ có bộ nữ 女 + 3 nét. Với các từ điển online ngày nay, bạn chỉ cần nắm vững cách viết từ hoặc cách đọc là đã có thể tra nghĩa của từ. Tuy nhiên, việc biết cách tra từ điển giấy sẽ giúp bạn nắm rõ hết các nghĩa của từ hơn.

  Biểu nghĩa

   

  Bộ thủ ngoài ra còn có công dụng biểu nghĩa tuy không hẳn chính xác nhưng nhìn vào bộ thủ người đọc có thể đoán được từ đó thuộc nhóm ý nghĩa nào, ví dụ:

  – 旦 (âm Hán Việt là đán, nghĩa là sáng sớm) có bộ nhật (rì), chỉ thời gian trong ngày

  Một số ví dụ về việc học tiếng Hán thông qua bộ thủ

  Ngoại trừ việc giúp chúng ta tra cứu nghĩa của từ nhanh chóng. Học 214 bộ thủ chữ Hán còn giúp bạn ghi nhớ từ vựng nhanh hơn thông qua cách chiết tự.

  Một số ví dụ về chiết tự của từ thông qua bộ thủ

  ● Chữ 狂 – Kuáng, hán việt: cuồng, nghĩa: điên cuồng. Gồm bộ khuyển 犭(chó) và chữ Vương 王 (vua). Chó 犭mà đòi làm vua 王 thì điều này quá là điên cuồng 狂.

  ● Chữ 众 – Zhòng, hán việt: chúng, nghĩa: nhiều, đông. Gồm 3 bộ nhân 人 (người). Ba người 人 đứng gần nhau là bắt đầu trở nên đông đúc 众.

  ● Chữ 吉 – Jí, hán việt: cát, nghĩa: tốt đẹp, tốt lành, may mắn. Gồm chữ sĩ 士 (sĩ tử – người có ăn học, học trò/ nho sĩ) và bộ khẩu 口 (cái miệng). Cái miệng 口 của người sĩ tử 士 luôn nói những lời tốt đẹp 吉.

  ● Chữ 志 – Zhì, hán việt: chí, nghĩa: chí hướng, ý chí. Gồm chữ 士 (sĩ tử – người có ăn học, học trò/ nho sĩ) và bộ tâm 心 (trái tim). Những người Nho sĩ 士 trong trái tim 心 họ có chung điều hướng tới, ý muốn to lớn đó gọi là chí 志

  ● Chữ 折 – Zhé, hán việt: chiết, nghĩa: chặt, chẻ, bẻ gãy, gấp,…gồm bộ thủ 扌(tay) và chữ cân 斤 (cái rìu). Tay 扌 cầm cái rìu 斤 để chặt đứt 折 thân cây.

  Hy vọng những thông tin sẽ giúp ích cho bạn trong việc học bộ thủ. Bạn có thể download 214 bộ thủ tại đường link sau:

  Tải ngay 214 bộ thủ chữ Hán PDF

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Tiếng Nhật N3 Dành Cho Người Nước Ngoài (Khóa Học Kì Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3)
 • Từ Vựng Tiếng Nhật Về Các Bộ
 • Trung Tâm Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ
 • Bố Mẹ Việt Đang Cho Con Học Tiếng Anh Sai Phương Pháp, Con Càng Ngày Càng Sợ Tiếng Anh!
 • 70+ Mẫu Câu Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100