Đề Cương Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 11

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kỳ I
 • Đề Thi Học Kì I Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Đề Cương Ôn Tập Ôn Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì I
 • Đề thi thử học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 11 có đáp án

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH

  Mời thầy cô và các bạn tham khảo Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 để biết được những kiến thức Tiếng Anh, các dạng bài cần phải thực hành và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

  Đề thi học sinh giỏi trại hè Hùng Vương lần thứ XI năm 2022 môn Tiếng Anh lớp 11 Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2014 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa năm 2022

  (DÀNH CHO HỌC SINH THPT KHÔNG CHUYÊN) I: LISTENING Section 1. Complete the form below. Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer. Complete the table below. Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer.

  Which two facilities in the district of Devon Close are open to the public at the moment?

  Section 2. Choose the correct answer LATIN AMERICAN STUDIES

  1. Paul decided to get work experience in South America because he wanted

  A. to teach English there B. to improve his Spanish

  C. to learn about Latin American life D. to improve his English

  2. What project work did Paul originally intend to get involved in?

  A. construction B. agriculture

  C. tourism D. architecture

  3. Why did Paul change from one project to another?

  A. his first job was not well organized B. he found doing the routine work very boring

  C. the work was too physically demanding D. his first job was boring

  4. In the village community, he learnt how important it was to

  A. respect family life B. develop trust

  C. use money wisely D. spend time with neighbors

  5. What does Paul say about his project manager?

  A. he let Paul do most of the work B. his plans were too ambitious

  C. he was very supportive of Paul D. he was too ambitious

  PART II. PHONETICS I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from those of the other words. II. Choose the word whose stress pattern is differently from those of the other words.

  1. A. amphibian B. champagne C. cathedral D. creature

  2. A. accommodation B. antibiotic C. counterclockwise D. deforestation

  3. A. consciousness B. ecotourism C. biosphere D. confirm

  4. A. architectural B. cosmopolitan C. appciative D. archeologist

  5. A. consolidate B. context C. conference D. confidence

  A. her permanent residence was

  B. where her permanent residence

  C. permanent residence for her

  D. her permanent residence

  A. can be robots B. robots can be

  C. can robots D. can robots that are

  A. Why dinosaurs having become extinct

  B. Why dinosaurs became extinct

  C. Did dinosaurs become extinct

  D. Dinosaurs became extinct

  A. while B. until C. on D. when

  A. containing B. in which containing

  C. contains D. that contain

  A. to be part B. which was part

  C. was part D part

  A. the so much better B. the better so much

  C. so much the better D. so the much better

  A. Otherwise B. therefore

  C. immediately D. nevertheless

  A. brought on B. coming about

  C. taken up D. put through

  II. Each sentence below contains 1 mistake. IDENTIFY the mistakes and WRITE THEIR CORRECT FORMS.

  1. Had the committee members considered the alternatives more carefully, they would have realized that the second was superior than the first:

  2. Malnutrition is a major cause of death in those countries where the cultivation of rice have been impeded by recurrent drought.

  3. Because the residents had worked so diligent to renovate the old building, the manager had a party.

  4. John’s wisdom teeth were troubling him, so he went to a dental surgeon to see about having them pull.

  5. Time spends very slowly when you are waiting for a bus to arrive

  6. Judy decided to wait until after she had taken her exams before having her wisdom teeth pull.

  7. Hardly the plane had landed when Adam realized that he had left the file that he needed at his office.

  8. When she was asked for her opinion on the course, she said it had been a waist of time.

  9. I try to remember your name but I am afraid I cannot remember it.

  10. I’d pfer to do it on myself because other people make me nervous.

  PART IV. READING

  I. Read the text & decide which word best fits each space by choosing A, B, C or D.

  Action scenes in films

  1. A. remarked B. known C. referred D. named

  2. A. Everyone B. Someone C. Anyone D. No one

  3. A. detailed B. plain C. straight D. pcise

  4. A. period B. minute C. part D. stage

  5. A. led B. taken C. drawn D. called

  6. A. over B. against C. through D. across

  7. A. interests B. needs C. purposes D. regards

  8. A. work B. get C. put D. stand

  9. A. connected B. arranged C. involved D. affected

  10. A. limits B. ends C. frontiers D. borders

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Hsg Anh 11
 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 (Mới) Thpt Đa Phúc, Hà Nội Năm Học 2022
 • Mẫu Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Nhiều Trường
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án
 • Cách Học Giỏi Tất Cả Các Môn Dành Cho Teen Cấp Iii
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Đề Thi Giao Lưu Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Tiếng Việt
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn: Tiếng Việt (Có Hướng Dẫn)
 • Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4: Từ Và Phân Loại Từ
 • Đề Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Và Tiếng Việt Năm Học 2022
 • Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ ” Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”? Đặt câu với thành ngữ trên.

  Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

  a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra.

  b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi.

  ” Thân dừa bạc phếch tháng năm

  Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

  Đêm hè, hoa nở cùng sao.

  Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh”

  đề thi học sinh giỏi Lớp 4 Môn thi: Tiếng Việt. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề. Bài 1: (1 điểm). Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"? Đặt câu với thành ngữ trên. Bài 2: (2 điểm). Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau: a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra. b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi. Bài 3: (3 điểm). " Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè, hoa nở cùng sao. Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh" Trần Đăng Khoa. - ở đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng phương pháp nghệ thuật gì? Biện pháp đó giúp em cảm nhận được điều gì về sự vật? - Có thể thay đổi dầu gạch ngang ( - ) bằng từ ngữ nào? * Bài 4: (4 điểm). Em đã đọc và nghe truyện " Rùa và Thỏ". Em hãy đóng vai nhân vật Thỏ kể lại cuộc thi chạy với Rùa và ghi lại cảm nghĩ khi bị thua Rùa. Đáp án đề thi học sinh giỏi - lớp 4 Môn tiếng việt Bài 1: Nghĩa là: Được sống và học tập gần những người tốt thì mình cũng tiến bộ và tốt như họ. Ngược lại sống, học tập gần gũi với những người có nhiều tính xấu thì mình cũng dễ bị nhiễm những tính nết xấu của họ. Bài 2: a/ Đằng xa/, trong mưa mờ/, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong /đã hiện ra. TN1 TN2 CN VN b/ Mùa xuân/, một thế giới ban/ trắng trời/, trắng núi. TN CN VN1 VN2 Bài 3: - Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, biện pháp đó đã giúp ta hình dung được sự vật một cách cụ thể, rõ rệt hơn. - Có thể thay dấu gạch ngang ( - ) bằng từ " như" hoặc " giống như", " tựa như". Bài 4: Tập làm văn. Yêu cầu như sau: 1 - Mở bài: Giới thiệu được hoàn cảnh câu chuyện xảy ra, nhân vật có trong chuyện. 2 - Thân bài: - Thỏ ( người viết) kể diễn biến câu chuyện theo trình tự của sự việc và kết quả cuộc thi. - Lời kể chuyện phải tự nhiên, sinh đông, đúng bản chất của nhân vật kiêu căng, chủ quan của Thỏ và sự tự tin, quyết thắng của Rùa. 3- Kết luận: Thỏ nêu cảm nghĩ của mình, sự hối hận và rút ra bài học cho chính mình. Không tự kiêu, coi thường người khác. đề thi học sinh giỏi Lớp 4: ngày 23 tháng 4 năm 2006. Môn thi: Toán. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề Bài 1: ( 2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết trêm? Bài 2: ( 2 điểm) Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 Bài 3: ( 2 điểm) Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ ( không tính bìa) thì phải viết bao nhiêu chữ số? Bài 4: ( 4 điểm) Một cửa hàng có hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số kg gạo trẻ gấp ba lần số kg gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu kg, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả hai loại bằng nhau? Bài 5: ( 1 điểm) Cho tam giác ABC ( như hình vẽ). Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình để hình có được số tam giác nhiều nhất. Kể tên các hình tam giác đó. Â B C Đáp án đề thi học sinh giỏi môn toán - lớp 4 Môn toán Năm học: 2005 - 2005 Bài 1: Khi viết thêm 1 chữ số vào bên phải của một số là làm tăng số đó lên 10 lần và số đơn vị viết thêm. Do đó tổng của số dư mới và số cũ là 11 lần và số dư chính là số viết thêm. Ta làm phép tính sau: 467 : (10 + 1 ) = 42 (dư 5) Vậy số phải tìm là số 42 và chữ số viết thêm là 5. Thử lại: 42 + 425 = 467. Bài 2: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 7 x ( 13 x 2 - 5) 7 x 21 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 (15 x 7 + 2) x 4 107 x 4 = 428 Bài 3: Một quyển sách dày 125 tờ nên số trang của nó là 2 x 125 = 250 trang. Số chữ số phải viết là: Vậy số chữ số phải viết là: 9 + 180 + 453 = 642 ( chữ số ). Bài 4: Theo bài: nếu bán đi 5 kg nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là: 35 - 5 = 30 (kg). Ta có sơ đồ sau: 30kg Số kg gạo tẻ Số kg gạo nếp Từ sơ đồ ta có số gạo tẻ là: 30 : 2 x 3 = 45 (kg) Số gạo nếp có là: 45 - 30 = 15 (kg) Đáp án: - gạo tẻ: 45 kg - gạo nếp: 15 kg Bài 5: * Ta có các tam giác sau: - ABC, EBC, FBC, IEB, ìC, TBC, EAC, và FAB Vậy có 8 hình tam giác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Bài “hoa Học Trò” Và Trả Lời Các Câu Hỏi Sau, Mùa Xuân, Phượng Ra Lá. Lá Phượng Mùa Xuân Rất Tươi Đẹp. Lá Phượng “xanh
 • Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11 Học Kì 2
 • Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2
 • Phiếu Cuối Tuần Lớp 4
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 4 Theo Thông Tư 22
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Sưu Tập 30 Đề Thi Và Đáp Án Hsg Tiếng Anh
 • Đề Và Đáp Án Thi Hsg Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm Học 2022
 • Phần Mềm Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5 Oxford
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Video
 • Cùng Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Qua Video Về ” Fruits And Nuts”
 • PHòNG Giáo dục TiềN hảI

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2010 – 2011

  Môn: TIẾNG ANH

  Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

  Người coi thi thứ nhất

  Người coi thi thứ hai

  Họ và tên: ………………………………………………………… Số BD: ……………

  Ngày sinh: ………………………………………………………………….. Trường THCS: ………………………………………………………………

  Phòng thi: ………………………………………………………………….

  (……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Giám khảo 1: …………………………………………………………………

  Giám khảo 2: …………………………………………………………………

  Điểm bài thi: …………………..

  Bằng chữ : ………………………

  (Đề gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)

  Bài 1: A. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại (1, 2 điểm)

  A. young B. drought C. discount D. sound 1. …………………

  A. blind B. assistant C. hire D. itinerary 2. …………………

  A. Christmas B. character C. chemistry D. brochure 3. …………………

  A. nature B. behavior C. separate D. arrange 4. …………………

  A. competition B. chore C. conscious D. promise 5. …………………

  A. needed B. wanted C. started D. finished 6. …………………

  B. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác các từ còn lại. (0, 8 điểm)

  A. award B. include C. struggle D. enroll 7. …………………

  A. volunteer B. commercial C. traditional D. accessible 8. …………………

  A. florist B. citizenship C. curly D. participate 9. …………………

  A. participation B. repsentative C. accommodation D. organization 10. ……………….

  Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau. (2, 0 điểm)

  My new friend, Nam is ………………….. His jokes often make his friends laugh a lot.

  A. generous B. humorous C. out – going D. unusual

  I’m sorry. I’m …………………. to help you lift the table.

  A. not enough strong B. enough not strong C. not strong enough D. enough strong not

  We moved here five years ago. We …………………. in our psent house since then.

  A. have lived B. live C. are living D. lived

  In the past, women used to wash clothes by hand. Now we have a …………………..

  A. steamer B. dishwasher C. hair dryer D. washing machine

  It took my sister a long time to get used …………………. glasses.

  A. to wear B. to wearing C. wearing D. wear

  Their wedding party …………………. at the Rex Hotel next week.

  A. is held B. is being held C. will be held D. is going to hold

  “Who is your brother?” ~ ………………………………………

  A. He is the boy wearing a white T – shirt B. He is the boy worn a white T – shirt

  C. He is the boy is wearing a white T – shirt D. He is the boy is worn a white T – shirt

  “I got wet because I lost my umbrella.” ~ “You …………………. your umbrella.”

  A. always lose B. are always losing C. are always lose D. always lost

  Yesterday, we took part in a …………………. in our village.

  A. cook – ricing B. rice cooking C. cooking – rice D. rice – cooking

  Two team members try to make a fire …………………. rubbing pieces …………………. bamboo together.

  A. with / by B. by / with C. of / by D. by / of

  3: Cho dạng đúng của từ in hoa. (2, 0 điểm)

  After taking an aspirin, my headache …………………… APPEAR

  The farmer said he had something called …………………… WISE

  You must make a quick ………………….. about who wins the contest. DECIDE

  You don’t have to do that work. In other words, it’s ………………….. for you. NECESSITY

  Tet is one of the ………………….. festivals in Viet Nam. TRADITION

  Five students in my class participated in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 4
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 2
 • Edumall.vn Miễn Phí Hơn 100 Khóa Học Online Bổ Ích Giúp Tích Lũy Kiến Thức Tại Nhà Mùa Dịch Covid
 • Top 5 Khóa Học Thiết Kế Đồ Họa Online Miễn Phí
 • Top 10 Khóa Học Tiếng Anh Online Có Chất Lượng Đào Tạo Hàng Đầu
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 11 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Pháp Lớp 9
 • Danh Sách Đề Thi Hsg Lớp 11 Tỉnh Niên Khóa 2022
 • Sách Giải Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Chất Lượng, Bổ Ích
 • Review Sách Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 1) (Kèm Cd)
 • Review Sách Trọng Tâm Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 7 (Tập 1)
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 – 2013 môn Tiếng Pháp – Có đáp án

  Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) A. COMPRÉHENSION ÉCRITE I. Lisez le texte ci-dessous puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée. (6 points) L’ARGOT SANS FRONTIÈRES DES JEUNES EUROPÉENS

  L’histoire et la sociologie de chaque pays conditionnent le développement des parlers jeunes. En Italie, la force des langues régionales a empêché l’émergence d’un argot spécifique. ” La langue correcte est dérivée du toscan, il suffit donc de parler la langue de son village pour être rebelle “, explique Giacinto Pizzuti, traducteur spécialisé dans le cinéma. Le film Gomorra, dont l’action se déroule autour de Naples, a ainsi été sous-titré dans le reste de l’Italie. En Espagne, les mots des années 1970 – 1980 sont encore très utilisés, sans être démodés, car il y a eu une véritable explosion de l’argot après la mort de Franco. […]

  2. Quelle est l’idée essentielle du texte ?

  A. L’argot s’inspire beaucoup du cinéma.

  B. La langue est avant tout une question de génération.

  C. L’argot des jeunes est avant tout un phénomène de mode.

  3. Quelle est la langue dont les jeunes s’inspirent ?

  A. Le français B. L’espagnol C. L’anglais

  4. Que font les adolescents pour mieux se distinguer de leurs parents ?

  A. Ils s’approprient le langage de leurs grands-parents.

  B. Ils empruntent aux langues des minorités de leur pays.

  C. Ils imitent le langage des adolescents d’autres pays.

  II. Complétez le témoignage suivant à l’aide de mots choisis dans la liste. Faites les accords nécessaires. gaspiller – choix – gestes – éviter – nécessité – portée – utiliser- protection- réflexes- détruit – trier (2 pts)

  5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et justifiez votre choix.

  B. CONNAISSANCE DE LA LANGUE I. Trouvez l’équivalent des mots (groupes de mots) soulignés. (Faites les transformations nécessaires!)

  a. Le langage des adolescents est particulier à l’Europe.

  A. Vrai B. Faux

  Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse: ………………………………

  b. L’origine du parler des jeunes est la même dans de nombreux pays.

  A. Vrai B. Faux

  Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse: …………………………

  c. Le langage des jeunes est dépendant de l’histoire du pays.

  A. Vrai B. Faux

  Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse: …………………………………

  d. En Italie, les jeunes se révoltent contre l’usage du toscan.

  A. Vrai B. Faux

  Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse : ………………………………

  II. Trouvez le contraire des mots soulignés.

  6. Quelle est l’attitude de l’auteur de l’article vis-à-vis du parler des adolescents ?

  A. Ironique B. Critique C. Compréhensible

  7. Que signifie ” essaimé ” (dans le 2e paragraphe)

  ………………………………………………………………………

  8. Que signifie ” l’émergence ” (dans el 4e paragraphe)

  ………………………………………………………………………

  9. Est-ce que la plupart des argots en Italie sont d’origine étrangère ? Pourquoi ?

  ………………………………………………………………………………………

  III. Remplacez la partie soulignée en adjectif sans changer le sens de la phrase.

  1. Un homme bien élevé ne franchit jamais les limites de la politesse. → …………………….

  2. Pour son anniversaire, sa grand-mère lui a fait un joli pull-over. → ……………………..

  3. Dans une famille, le niveau d’instruction élevé des parents pourrait faciliter les échanges avec les enfants. → ……………

  4. Monsieur, êtes-vous capable de dresser des plans d’actions pour notre entreprise ? → ……………………..

  6. Tu veux abandonner ce travail ? C’est trop dur ? Tu ne veux vraiment plus ……………………. ?

  V. Transformez en groupe prépositionnel (une préposition + un groupe nominal) la proposition subordonnée en italique, sans changer le sens de la phrase. (0,7 pt)

  7. Nous ne savons pas qui a jeté les ordures par terre mais nous les ……………………. .

  8. Madame Boulot a perdu son autonomie, elle devient ……………………. de ses enfants.

  9. Tous les élèves qui étaient là ont passé la visite médicale.

  → ………………………………..

  10. Il a raconté une anecdote qu’on ne peut croire.

  → ……………………………….

  11. C’est une réponse qu’on ne peut admettre.

  → ………………………………..

  12. Le professeur donne les indications qu’on peut compndre.

  → ……………………………….

  13. gentil → ………………………………. 14. violent → ……………………………….

  VI. Mettez le participe passé à la forme convenable.

  15. courant → ………………………………. 16. attentif → ……………………………….

  17. Pendant qu’elles vivent, les plantes rencontrent des obstacles.

  ………………………………………………………………………………………

  18. Comme il fait chaud, les feuilles se fanent.

  ………………………………………………………………………………………

  19. Si vous ne l’aviez pas aidé, il n’aurait jamais pu réussir.

  ………………………………………………………………………………………

  VII. Soulignez le pronom relatif qui convient.

  20. Même s’il a plu sans arrêt, les vacances se sont bien passées.

  ………………………………………………………………………………………

  21. Après qu’il sera élu, le président mettra immédiatement en route les réformes annoncées.

  ……………………………………………………………………………………….

  22. Il se fait apprécier parce qu’il est très généreux.

  ……………………………………………………………………………………….

  23. Dès que les pmières feuilles apparaissent aux arbres, on se sent mieux, on se sent plus alerte.

  ………………………………………………………………………………………..

  VIII. Écrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif.

  24. Nos amis sont venus nous aider à déménager. Bien sûr nous les avons chaleureusement (remercié) …………………… .

  25. Les lettres qu’elle a (fait) …………………… lire était très émouvantes.

  26. La bague qu’elle s’est (acheté) …………………… est trop petite.

  27. Ma sœur a arraché les herbes que j’avais (laissé) …………………… pousser dans mon jardin.

  28. Ce sont des exercices (que/ auxquels/ dont/ desquels) je ne compnds rien.

  IX. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et mode voulus.

  29. Le responsable (auquel/ que/ avec qui/ pour lequel) nous nous sommes adressés ne paraissait pas bien informé.

  30. N’oubliez pas la réunion de demain, (dans laquelle/ pour lequel/ sur lequel/ à laquelle) vous devez tous assister.

  31. Où est le papier (sur laquelle/ sur lequel/ par lequel/ auquel) j’ai écrit les horaires de train?

  32. Pour me persuader, tu dois trouver des arguments un peu plus ……………………………… (convaincre)

  X. Complétez les phrases suivantes en utilisant la préposition convenable.

  33. Les personnes …………………………… au club recevront une carte de membre. (adhérer)

  34. Les travaux …………………………………….. seront désormais mieux payés. (fatiguer)

  35. Cette personne est agressive et insolente ; son attitude est …………………… (provoquer)

  36. Les ouvriers ……………………………….. leur travail s’exposeront à des retenues sur salaire. (négliger)

  a. Donc, en sortant de la banque, je me suis mis au travail, puisque le directeur (me confier ) ……………… (37) cette délicate affaire.

  b. Tout de suite, je (chercher) ………………(38) mon plan de Paris, mais je ( se rappeler) ……………………… (39) que je le (laisser ) ………….(40). dans ma voiture.

  c. J'(avoir) …………………… (41) peur que le directeur (me reprocher) …………………(42) mais “( ne pas avoir) ……………… (43) peur”, (me dire ) …………….(44) mon collègue.

  d. Finalement, je ( me demander) ………………(45) si je ( pouvoir) …………(46) continuer mon travail l’année prochaine. Pourquoi pas?

  XI. Donnez à ces phrases un sens négatif.

  47. Il a mangé quatre pains ………… deux minutes!

  47. Les concours, c’est ………………… deux semaines!

  49. J’ai été professeur de français dans un lycée au Laos ……………… un an.

  50. Les élèves partent au lever du soleil et rentrent ………… la tombée de la nuit.

  51. Nous avons des provisions …………… 10 jours.

  52. Pour son anniversaire, on va lui offrir des tasses …… ….. café.

  53. Dépêche-toi, nous allons être d’avance et arriver …… …….. eux.

  54. L’INSEE mène de grandes enquêtes ……………. la population française.

  55. Il a déjà soutenu sa thèse de doctorat.

  …………………………………………………………………….

  56. Il reste encore quelques spécimens de cette variété d’oiseaux.

  …………………………………………………………………….

  57. Nous avons remarqué quelque chose de curieux dans leur comportement.

  ………………………………………………………………………

  58. On a enfin élucidé le mystère.

  ………………………………………………………………………

  59. Il a toujours peint des marines et des natures mortes.

  ………………………………………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ Lớp 1
 • Trải Nghiệm Cách Học Đánh Vần Tiếng Anh Mới Lạ Tại Enpro
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2022
 • Mẫu Biên Bản Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 1 Năm Học 2022
 • 32 Sách Giáo Khoa Lớp 1 Mới Được Phê Duyệt
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Khảo Sát Học Sinh Giỏi Hàng Tháng Lớp 3
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 3 Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Các Môn Học Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ
 • Trường Tiểu học

  tháI học

  Đề khảo sát học sinh giỏi số 1

  Môn: Toán 3

  Năm học: 2010 – 2011

  (Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

  Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.

  Bài 1: (2 điểm) Số ?

  Bài 2: (2 điểm)

  1; Chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được thương là 1. Vậy số bị chia gấp số chia mấy lần ?

  2; Hai số có hiệu là 98, nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 21 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu ?

  Bài 3: (2 điểm) Dùng ba chữ số 5; 7; 9 để viết số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau rồi tìm hiệu của chúng.

  Phần II: Tự luận .

  Bài 1: (2 điểm) Cho 3 chữ số a, b, c khác nhau và khác 0.

  a) Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên.

  b) Tính nhanh tổng các số vừa lập được, biết a + b + c = 8

  Bài 2: (4 điểm) Thay các dấu ? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, biết số chia và thương đều bằng nhau và là số chẵn.

  Bài 3: (3 điểm) Hai bạn Trâm và Anh đi từ hai đầu cầu cho đến lúc gặp nhau ở trên cầu. Hỏi cây cầu dài bao nhiêu mét nếu bạn Trâm đi được 1218m và bạn Anh đi ít hơn bạn Trâm là 173m?

  Bài 4: (5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu chiều dài được kéo thêm 15cm và chiều rộng được kéo thêm 35m thì sẽ được một hình vuông. Tính độ dài của cạnh hình vuông.

  Trường Tiểu học

  tháI học

  Đề khảo sát học sinh giỏi số 2

  Môn: Toán 3

  Năm học: 2010 – 2011

  (Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

  Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.

  Bài 1: (2 điểm) Điền chữ số thích hợp vào dấu *

  a) b)

  Bài 2: (2 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 215 trang phải dùng bao nhiêu chữ số?

  Bài 3: (2 điểm) Tìm hai số mà tổng và hiệu của chúng đều bằng số lớn nhất có 3 chữ số?

  Phần II: Học sinh trình bày bài làm.

  Bài 1: (4 điểm) Tính nhanh:

  a) 291 + 302 + 11 + 698 + 709

  b) 121 + 123 + 125 + 127 + 129 + 131 + 133 + 135 + 137

  Bài 2: (2 điểm) Bạn Hương mang một cái can không để đi mua 1 lít dầu ăn. Cô bán hàng chỉ có hai chiếc can: một can loại 3 lít và một can loại 7 lít, nhưng cô đã đong được 1 lít cho bạn Hương. Hỏi cô bán hàng đã đong như thế nào?

  Bài 3: (3 điểm) Một cửa hàng hoa quả đã bán được tất cả 399 quả gồm ba loại: xoài, cam và táo. Trong đó số xoài bán được bằng số quả đã bán; số cam bán được bằng số quả đã bán. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?

  Bài 4: (2 điểm) Năm nay mẹ Phương 38 tuổi. Hai năm nữa tuổi Phương sẽ bằng tuổi mẹ. Hỏi năm nay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Môn Toán Và Tiếng Việt Học Kì 2 Lớp 3 Cập Nhật
 • Bản Mềm: Bài Tập Môn Toán Và Tiếng Việt Lớp 3
 • Đề Kiểm Tra Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Theo Tháng
 • Tổng Hợp 2 Đề Thi Học Kì 1 Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phát Âm Chuẩn Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Mẹo Phát Âm Tiếng Việt Cực Dễ Cho Người Nước Ngoài
 • Những Lỗi Phát Âm Về Thanh Điệu Thường Gặp Của Người Nước Ngoài
 • Mình Đã Luyện Viết Tiếng Anh Như Thế Nào?
 • Cách Luyện Viết Tiếng Anh Hiệu Quả Mỗi Ngày
 • PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012

  Môn: Tiếng Việt

  Thời gian: (90 phút)

  I/ Từ ngữ:

  1/ Tìm một số từ ghép có tiếng hải đứng trước (hải có nghĩa là biển). Đặt câu với một từ tìm được.

  2/ Tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với mỗi từ sau: lạnh, um tùm.

  3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ láy hay từ ghép ? Vì sao?

  II/ Ngữ pháp:

  1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:

  Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.

  Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.

  2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ! Hãy đặt một câu cầu khiến với từng từ: mời, khuyên, đề nghị, mong.

  3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?

  Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

  Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

  Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

  Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.

  Vì trời hạn hán nên ruộng đồng nứt nẻ.

  III/ Cảm thụ văn học:

  Nòi tre đâu chịu mọc cong

  Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

  Lưng trần phơi nắng phơi sương

  Có manh áo cộc tre nhường cho con.

  Tre Việt Nam – NGUYỄN DUY

  Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẻ và sâu sắc của những hình ảnh đó.

  IV/ Tập làm văn:

  Chiều rồi bà mới về nhà

  Cái gậy đi trước,chân bà theo sau

  Mọi ngày bà có thế đâu

  Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà!

  Bà rằng: Gặp một cụ già

  Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi

  Một đời một lối đi về

  Bỗng nhiên lạc giữa đồng quê, cháu à!

  Cháu nghe câu chuyện của bà

  Hai hàng nước mắt cứ nhoà rưng rưng

  Bà ơi, thương mấy là thương

  Mong đừng ai lạc giữa đường về quê!

  Theo Nguyễn Văn Thắng

  Dựa vào nội dung đoạn thơ trên, bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình, em hãy kể lại câu chuyên cảm động về người bà kính yêu.

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012

  Môn: Tiếng Việt

  I/ Từ ngữ: ( 3 điểm)

  1/ Một số từ ghép có tiếng hải đứng trước: hải âu, hải cảng, hải đảo, hải đăng, hải lí, hải lưu, hải phận, hải quan, hải quân, hải sản, hải ngoại,…

  Đặt câu : Các chú bộ đội hải quân ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ Quốc.

  2/ Từ cùng nghĩa: lạnh- rét ; um tùm – rậm rạp

  Từ trái nghĩa : lạnh – nóng; um tùm – thưa thớt

  3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ ghép. Vì hai tiếng trong mỗi từ đều có nghĩa. Các từ này có hình thức âm thanh ngẫu nhiên giống từ láy, nhưng không phải là từ láy

  II/ Ngữ pháp: ( 3 điểm)

  1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:

  a) Trên những ruộng lúa chín vàng,/ bóng áo chàm và nón trắng /nhấp nhô,/

  TN CN VN

  tiếng nói, tiếng cười /rộn ràng, vui vẻ.

  CN VN

  Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.

  TN TN CN VN

  2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ!

  Tôi khuyên anh đừng đi!

  Cô đề nghị các em giữ trật tự!

  Mẹ mong con học hành chăm ngoan!

  3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?

  Câu a và e

  III/ Cảm thụ văn học: ( 4 điểm)

  -Hình ảnh ( măng tre) ” nhọn như chông” gợi cho ta thấy sự kiêu hảnh hiên ngang bất khuất của loài tre ( hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam!).

  – Hình ảnh (cây tre) ” lưng trần phơi nắng phơi sương” có ý nói đến sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 5 Cả Năm
 • Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • 111 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hsg “giao Lưu Học Sinh Giỏi” Môntv Lớp 5
 • Đề Cuối Năm Lớp 5 Môn Tiếng Việt
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 5 Theo Thông Tư 22
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập 40 Để Thi Hsg Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Bộ Sách Học Tốt Tiếng Anh Lớp 6 ( Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 + Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Toàn Diện Lớp 6 )
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 6 Trường Thcs Kim Thư
 • Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh Lớp 6 ( Theo Chương Trình Mới Của Bộ Giáo Dục
 • Tiếng Anh Lớp 6, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Anh Văn Lớp 6, Tài Liệu Dạy Học Dạy Kèm
 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

  Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

  Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2022 – 2022 số 5

  • II. Hoàn thành mỗi câu bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.

  • IV. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc.

  • 1. Oh, no! It (rain) ………………. We can’t play tennis. It always (rain) …………. a lot in April.

  • 2. What (your son have) ……………. breakfast usually?

   He usually (eat) ……………… a carrot and (drink) …………….. a glass of cold water?

   Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.

   does your son have, eats, drinks

  • 7. He (not go)…………….. often to the movies on Sunday nights.

  • V. Viết lại các câu sau, bắt đầu bằng từ cho trước.

  • VI. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau.

  • VII. Đọc đoạn văn sau đó chọn một đáp án đúng để điền vào mỗi chỗ trống.

   I live in a house near the sea. It is …(1)… old house, about 100 years old and …(2)… very small. There are two bed rooms upstairs …(3)… no bathroom. The bathroom is down stairs … (4)… the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden …(5)… the house. The garden …(6)… down to the beach and in spring and summer …(7)… flowers every where. I like alone …(8)… my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with …(9)… I love my house for … (10)… reasons the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

  • VIII. Đọc bức thư sau và trả lời các câu hỏi.

   Dear John.

   I’m a student in grade six at a school in Ha Noi and I am twelve years old. I live in a house with my family in the country. I ride to school every morning.

   I like listening to music to playing soccer. On the weekends I go out with my friend. Sometimes we go to the cinema (about once a week), and sometimes we just go for a walk.

   My favorite subjects at schools are Math and English but I don’t like geography.

   What about you? Please write to me.

   Best wishes,

   Love

  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Về Trường Học Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Ngôi Trường Của Em Hay Nhất
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Ngôi Trường Mơ Ước Của Em Bằng Tiếng Anh
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Tả Về Trường Em Bằng Tiếng Anh
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm Học 2022
 • Top 5 Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 6 Mới Học Kì 2 Có Đáp Án.
 • Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 A Visit From A Pen Pal
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới Unit 10: Ecotourism
 • 6 Lợi Thế Khi Bạn Học Tiếng Anh Giỏi
 • 19 Lợi Thế Của Việc Học Tiếng Anh Mà “giới Siêu Lười” Cũng Phải “động Tâm”
 • Học Tiếng Anh Có Lợi Gì
 • ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

  Năm học: 2022 – 2022

  Môn: Tiếng Anh

  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

  Chú ý: – Bộ đề thi này gồm có 06 trang, từ trang 01 đến trang 06.

  – Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

  Điểm

  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:

  Số phách

  – Bằng số:……………..

  …………………………………………

  (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

  – Bằng chữ:……………

  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:

  …………………..

  …………………………

  …………………………………………

  PART A: LISTENING (10× 0,2 = 2pts): Listen to the song ” Auld Lang Syne” and fill in the missing words:

  Auld Lang Syne

  Should auld acquaintance be forgot

  and never brought to mind?

  Should auld (1)……………………be forgot?

  and (2)………… of auld lang syne?

  For auld lang syne, my (3)………..,

  for auld lang syne,

  we’ll take a cup of (4)……………..yet,

  (5)……….. auld lang syne.

  Should auld acquaintance be forgot

  and (6)…………..brought to mind?

  (7)…………….auld acquaintance be forgot

  and (8)……………..of auld lang syne?

  And here’s a (8)…………., my trusty friend

  and gie’s a hand o’ thine

  We’ll tak’ a (9)………………o’ kindness yet

  for (10)………… lang syne.

  1…………….

  2………………

  3………………

  4……………

  5…………

  PART B: PHONETICS (10 ×0,2 = 2pts)

  I. Find out and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (5× 0,2 = 1,0pt)

  11. A. opened B. closed C. contained D. finished

  12. A. laughter B. sightseeing C. daughter D. fight

  13. A. island B. foodstuff C. stream D. service

  14. A. paper B. receipt C. complain D. envelop

  15. A. official B. ocean C. convenient D. pcious

  11……………..

  12………………

  13………………

  14……………

  15………..

  II. Pick out and circle the word whose main stress is different from those of the others.

  (5× 0,2 = 1,0pt)

  16. A. businessman B. secretary C. secondary D. artificial

  17. A. dangerous B. opposite C. interested D. umbrella

  18. A. happy B. early C. allowed D. injured

  19. A. inspiration B. economic C. situation D. material

  20. A. separate B. emigrate C. pcaution D. demonstration

  16………………

  17………………

  18………………

  19………………

  20………..

  PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR (6pts)

  I. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (10 × 0,2 = 2,0 pts)

  21. The students are being made………………..harder.

  A. work B. worked C. to work D. working

  22. Most chúng tôi be polite to chúng tôi are polite to them.

  A. you meet/ unless B. you meet/ if

  C. meet you/ only D. meeting you/ in case

  23. He’s so shy. He hasn’t spoken chúng tôi came here.

  A. since B. when C. which D. for

  24. I hope he doesn’t keep us………………..

  A. wait B. waiting C. to wait D. for waiting

  25. Do you know the man who is wearing the………………..

  A. gold watch very old, valuable B. very valuable, old gold watch

  C. old gold watch very valuable D. very old, gold valuable watch

  26. Do you know the beautiful girl…………………?

  A. sit in the car B. sat in the car

  C. sitting in the car D. who sit in the car

  27. Nobody says a word about the incident, ………………………?

  A. does he B. doesn’t he C. do they D. don’t they

  28. You’d better get chúng tôi living room.

  A. redecorate B. redecorated C. to redecorate D. redecorating

  29. He asked me……………………..

  A. since when I am waiting B. since when I waited

  C. how long I have been waiting D. how

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Anh 12
 • Bỗng Nhiên Giỏi Tiếng Anh Bằng Thiền
 • Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Thiền
 • Cha Mẹ Giúp Con Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Cách Nào?
 • Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Sự Kiên Trì Và Nỗ Lực
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 Có Đáp Án
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 The Windy
 • Tải Về Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Greetings
 • PHÒNG GD-ĐT

  LỤC NAM

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

  NĂM HỌC 2011-20112

  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7

  Thời gian làm bài : 150 phút

  I. Hãy tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. ( 5 điểm)

  1.A. talked B. fitted C. needed D. visited

  2. A. houses B. misses C. glasses D. mixes

  3.A. stamp B. sew C. opposite D. bookstore

  4.A. milk B. library C. dinner D. polish

  5. A. chicken B. coach C. orchestra D. change

  II. Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành câu. (10 điểm)

  1 . When I was a boy, I ………………. tea to coffee.

  A. pfer B. pferred C. pfers D. pferring

  2. He was only thirteen, but he ate …………………… his father did

  A. as much as B. more that C. much than D. as much than

  3. Every girl ought to learn ………………. to cook.

  A. what B. when C. how D. where

  4. John enjoys ……………… tennis.

  A. playing B. play C. played D. to play

  5. ……………… coffee without milk is yours?

  A. The B. An C. A D. Ø

  6. Video games can be ………………..

  A. addictive B. wonderful C. interesting D. beautiful

  7. Could you show me the way . . . . . . . .. the railway station please?

  A. near to B. at C. next D. to

  8. “Was the competition a success ?” “Yes, ………… people took part in it than usual”.

  A. more B. fewer C. less D. many

  9. The meat of a pig is ……………………………

  A. beef B. pork C. chilken D. lamb .

  10. Some scientists spend most of their lives chúng tôi rocks.

  A. look B. looking C. looked D. to look

  III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (10 điểm)

  1. Every body ( wait ) chúng tôi the psident in the hall now.

  2. Where is your mother ?

  -She (be) in the sitting-room. She (read) newspaper .

  3. Look! That plane (fly) toward the airport. It (land) .

  4. We (see) a movie tomorrow. You (join) ?

  5. He is busy at the moment. But he (come) to give you a helping hand as soon as he finishes his work.

  6.Long( fall) down the stairs this morning and ( break) his leg

  IV. Hãy điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống. (10 điểm)

  Viet lives ……….. his aunt and uncle ………… 83 Hoang Van Thu Street.

  Her birthday is ………………… October, 17th.

  Our party will be …….. ten o’clock to half past eleven …………. the morning .

  I’ll wait ……………………. you outside the stadium.

  I received a letter …………………… my mother yesterday.

  There are plenly ………………..movie programs.

  What’s chúng tôi to night ?

  Next add a litte soy sauce chúng tôi dish.

  V. Tìm một lỗi sai và sửa lại sao cho đúng. (10 điểm)

  There aren`t much students in my class.

  My new school is more bigger than my old one.

  Nam lives at Tran Hung Dao street.

  How is Hoa unhappy? -Because she misses her parents and friends.

  Her date of birth is on twelve May.

  Hoa doesn’t have some friends in Hanoi.

  We can get our books in recess.

  It takes me a day painting this house.

  I am never late at school.

  It’s difficult training dogs.

  VI. Hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (10 điểm)

  My teacher, Miss White, is a young lady of twenty

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Hsg Môn Tiếng Anh 11 Có Đáp Án
 • Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Chia Sẻ Bí Quyết Học Ngoại Ngữ
 • Những Sinh Viên Làm Rạng Danh Việt Nam
 • Unit 11 Lớp 11: Reading
 • Unit 9 Lớp 10: Reading
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 Có File Nghe
 • Tiếng Anh 4 (Chính Thức). Đề Thi Học Kì 2
 • Đề Thi Cuối Kì I Tiếng Anh Lớp 4
 • Nhận Xét Cuối Năm Theo Tt 22
 • Hướng Dẫn Xin Học Bổng Tiếng Hoa Bộ Giáo Dục Đài Loan Tại Việt Nam
 • Những đề thi tiếng Anh lớp 5 về cơ bản đều là những nội dung học trong chương trình của các em. Tuy nhiên, với những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 thì đây là những đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao, vì vậy, các em nhất thiết phải nắm vững những kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp và những kiến thức tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

  1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

  2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

  3. chúng tôi B.weather chúng tôi D.warm

  4. chúng tôi chúng tôi chúng tôi D.The

  5. A.Subject B.English C.Science D.Music

  A.on chúng tôi chúng tôi D.under

  2.I don’t like Maths chúng tôi is difficult.

  A.and chúng tôi chúng tôi D.because

  3.What’s the matter…………you?

  A.in chúng tôi chúng tôi D.of

  4.Do you like English? Yes,I……….

  A.do chúng tôi chúng tôi D.don’t

  5.He chúng tôi school in the morning

  A.gos B.going chúng tôi chúng tôi go

  Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

  Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go to the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

  Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.( 10pts)

  Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

  4. When does he usually go to the zoo?

  5. What is his favorite subject?

  Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

  1.A 2.C 3.B 4.D 5A

  1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

  Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

  1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

  4. are 5. cinema

  Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

  2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

  3. He lives with his aunt and uncle.

  4. He usually goes to the zoo on weekend.

  5. His favorite subject is Maths.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Lớp 4 Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cùng Bé Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp Bốn
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1 Cho Bé Học Tốt Tiếng Anh
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2014
 • Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Kỳ I,ii
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100