Top 3 # Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 11 Violet Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 2 Violet, Bộ Đề Ôn Tập Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết. 1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 năm 2018 -2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 năm 2018 – 2019 18 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 2. Đề kiểm tra môn Toán số 1 Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… Lớp: …………………………………………………………………………………………. Bài 1. (1 điểm) a. Viết theo mẫu: 25: hai mươi lăm 62: ………………………………… 36: ………………………………. 45: ………………………………… 91: ……………………………….

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn toán violet

Đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet

Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi chữ: trừ 0, 5 điểm. Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

Viết bẩn, xấu, không đều nét mỗi chữ: trừ 0, 2 điểm. Làm đúng bài tập chính tả điền dấu thanh (2 điểm – đúng mỗi từ được 0, 5 điểm). Những chữ in nghiêng được điền dấu thanh đúng như sau: a) vẽ tranh b) sạch sẽ c) cửa sổ d) vững vàng. Làm đúng bài tập điền âm (2 điểm, đúng mỗi câu được 1 điểm). Bài tập làm đúng là: a) nghỉ ngơi b) ngẫm nghĩ. Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi. Lượt tải: 10. 736 Lượt xem: 32. 140 Phát hành: Dung lượng: 172, 6 KB

câu b HS viết được theo đúng yêu cầu từ 7 số được 0, 5 điểm. Câu 2, 4: Chọn, điền và làm mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm. câu 3: ghi đúng mỗi bài được 0, 25 đ Câu 5: Học sinh nêu được Có: 2 hình tứ giác (0. 5 đ) Có: 4 hình tam giác (0. 5 đ) Câu 6: Học sinh giải đúng mỗi bài được 1. 5 điểm Nêu câu giải đúng được 0, 5 điểm; viết phép tính và tính đúng được 0. 5 điểm; viết đáp số đúng được 0, 5 điểm. Số quả quýt có là: Cả hai lần bán là: 65 – 15 = 50 ( quả) 45 + 38 = 83 (kg) Đáp số: 50 quả quýt Đáp số: 83 kg gạo

Đề thi thử mos

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh Môn Toán Môn Tiếng Việt Môn Tiếng Anh Đề thi học kì 2 lớp 2 được tải nhiều nhất Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2017 – 2018 theo Thông tư 22 Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 22 Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 Thư viện đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán violet và Tiếng Việt sẽ được cập nhật sớm nhất trong chuyên mục này. Mời các bạn cùng tải và tham khảo đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán, đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2 mà chúng tôi sưu tầm được.

Bài 4: Quản lí ngân hàng câu hỏi và sinh đề có điều kiệnỞ,, chúng ta đã biết cách tạo một đề thi từ ngân hàng có sẵn hay tự nhập câu hỏi, tạo cây thư mục để chứa đề thi cho từng môn. Trong bài này chung ta tiếp tục tìm hiểu cách xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi mà mình đã đưa lên và…

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet hair color

(2đ) 80…… 60 70 – 20……. 40 50 – 20…. 30 60……. 30 + 20 Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0, 5đ) Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1, 5đ) 4. Đề kiểm tra môn Toán số 3 Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm a) Số liền trước số 13 là 12 b) Số liền sau số 21 là 20 c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị d) 16 Đề kiểm tra giữa kì 1 2013-2014 môn Toán Lớp 2 – Tập đọc 2 – Trần Thanh Nhàn – Thư viện Đề thi & Kiểm traĐêm Lạnh Chùa Hoang (Trích Đoạn) – Minh Vương, Lệ Thủy – NhacCuaTuiĐề thi cambridge moversĐề thi giữa kì 1 lớp 2 violetVpn free tốc độ caoĐề thi giữa kì 1 lớp 2 môn toán violetNgữ pháp tiếng Hàn » Học tiếng Hàn Online, Update tháng 05, 2020Đề thi học kì 2 lớp 2Đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet maQuang vinh sinh năm bao nhiêuTrần hạo nam người trong giang hồ phần 1Mì cay 7 cấp độ

Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh 11 Thí Điểm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNGTHPT ĐAKRÔNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2015 – 2016Môn kiểm tra: Tiếng Anh Khối: 11Thời gian làm bài 45 phút, Không kể thời gian giao đề

Listening: Listen carefully to Mr. Adams’ talk and choose the best answer for each of following questions. (1,5pts)What is Mr. Adams’ job?Teacher B. School nurse C. School Principal D. School secretaryThe school where Mr. Adam works in Germany. Where is the city located?In Berlin B. in Western Germany C. in Dresen D. very close to Berlin, a suburbWhat time did Mr. Adams enter the classroom?7 o’clock B. 8 o’clock C. 9 o’clock D. 10 o’clock What state in The USA is the new teacher from?New York B. California C. Florida D. VirginiaWhat is the new teacher’s last name?Johnson B. Johnston C. Jefferson D. Jackson Phonetics: (1pt)Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest1. A. prepare B. preparation C. settle D. effect2. A. critical B. academic C. university D. excited3. A. cuisine B. shine C. pine D. underline Choose the word which is stressed differently from the rest.4. A. itinerary B. tourist C. emerge D. superb5. A environment B. responsible C. environmental D. responseVocabulary and Grammar: Read carefully following questions and choose the best answer among A, B, C or D. (4pts)a. Choose A, B, C or D that best completes each of following unfinished sentence.1. If you freeze water, it ………………….. solid. A. becomes B. become C. becoming D. became2. Nobody called the phone, ………………..? A. do they B. don’t they C. did they D. didn’t they 3. The government must take measures to cut……………….. A. diversity B. ecological balance C. vehicle emissions D. single 4. ……………….. all necessary preparations, we put our plan into action. A. made B. have made C. having make D. having made 5. He denied ……………….. that he would take responsility for the project. A. having saied B. having said C. having say D. having sayed6. “Think before print” is the slogan to encourage people to save ……………… A. forests B. soil C. water D. fossil fuels7. chúng tôi books on environment protection to complete this assignment.A. read B. have read C. have been reading D. had read8. I………………a research since last week. I will finish it this Friday.A. have studied B. have been studying C. are studying D. study9. He seldom visits you, ………….?A. does he? B. doesn’t he? C. did he? D. didn’t he?10. Everyone took a rest, ………….?A. aren’t they? B. didn’t they? C. weren’t they? D. don’t they?11. These cakes look delicious, ………………………?A. don’t these? B. aren’t they? C. aren’t these? D. don’t they?b. Complete the following sentences with suitable words from the box (1 word = 1 blank)

1. The authorities should find ways to limit the use of the private cars and chúng tôi use public transport.2. These buildings are an important part of Hoi An’s……………………….and should be preserved.3. Without having any………………………….qualifications, you should have a lot of practical experience when you apply for a job.4. Scientists found many ancient tools on the working site and make some important………………………discoveries.5. Scientist are carrying out projects aiming at reducing fossil fuels consumption, find …………………………energy for public transport.IV. Rewrite the following sentences using the clues given in brackets (1 point)He had spent all his money. He decided to go home and ask his father for a job. (having+Vp.p)(………………………………………………………………………………………… 2. I have met her before. I still rememer that. (having+Vp.p)(…………………………………………………………………………………………3. Trang An Scenic Landscape Complex is the eighth World Heritage Site in Vietnam that has been recognised by UNESCO. (Reduce relative clause)( ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. (Reduce relative clause)(………………………………………………………………………………………..5. I come from a city that is located in

Mẫu Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Nhiều Trường

I. PHONETICS (1 p)

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

1. A. certificate B. decorate C. undergraduate D. doctorate

2. A. tutor B. master C. tuition D. university

Choose one word whose stress pattern is different from others

3. A. climate B. extinct C. famine D. capture

4. A. internship B. profession C. doctorate D. practical

II. VOCABULARY AND GRAMMAR (4p)

Choose the best answer to complete the following sentences (1.5p)

A. floods B. climate change C. ecological balance D. carbon footprint

A. to rebuild B. of having rebuilt C. to being rebuilt D. for having rebuilt

A. at B. on C. into D. in

A. truthfully B. true C. truth D. truly

A. optional B. elective C. compulsory D. certain

A. on the verge of B. on the risk of C. at danger of D. in the verge of

Give the correct form of the words in the brackets (1p)

Give the correct tenses and forms of the verbs in the brackets (1.5pt)

III. READING (2.5 p)

Read the passage and choose the best answer to complete the blank. (1.25p)

The people of Kiribati are afraid that one day in the not-too-distant future, their country will disappear… (1)… the face of the earth literally. Several times this year, the Pacific island nation has been flooded by a sudden high tide. These tides, which swept across the island and destroyed houses, came when there was neither wind… (2)… rain. “This never happened before,” say the older citizens of Kiribati.

What is causing these mysterious high tides? The answer may well be global warming. When fuels like oil and coal are being burned, pollutants are released; these pollutants… (3)…. heat in the earth’s atmosphere. Warmer temperatures cause water to expand and also create more water by melting glaciers and polar ice caps.

If the trend continues, scientists say, many countries… (4)…. Bangladesh, for example, might lose one-fifth of its land. The coral island nations of the Pacific, like Kiribati and the Marshall Islands, however, would face an even worse fate. They would be swallowed by the sea. The loss of these coral islands would be everyone’s loss. Coral formations are… (5)… to more species than any other place on earth.

1. A. away B. from C. with D. within

2. A. and B. or C. but D. nor

3. A. trap B. release C. emit D. give off

4. A. suffer B. would suffer C. will suffer D. might suffer

5. A. place B. habitat C. home D. land

Read the passage and complete the questions and the answers (1.25p)

Distant education is a rapidly developing approach to instructions throughout the business. The approach has been widely used in business, industrial and medical organizations. For many years, doctors, veterinarians, pharmacists, engineers and laywers have used it to continue their professional education. Recently, academic instructions have been using distant education to reach a more diverse and geographically disperse audience not accessible through traditional classroom instructions.

The distinguishing characteristic of distant education is the separation of the instructor and students during the learning process. The communication of the subject matter is primarily to individuals rather than groups. As a consequence, the course content must be delivered by instructional media.

The media may be primarily printed, as in the case of traditional correspondence course. Audiocassettes, videotapes, videodiscs, computer-based instructions and interactive video courses can be sent to individual students. In addition, radio, broadcast television, telelectures, and teleconferences are utilized for “live” distant education. The latter two delivery systems allow for interactive instructions between the instructor and students.

1. According to the passage, distant education is suitable for……..

A. All kinds of students who need more training to become doctors, veterinarians, pharmacists, engineers and laywers.

B. Students who need instructors

C. On- the- job people who need to have more training to serve professional education

D. Every one because it is another form of traditional classroom instructions throughout business.

2. The individuals who take part in distant education are often……..

A. Too busy to participate in the evening classes

B. Unable to access classroom-based education

C. Able to participate in classroom-based in their free time

D. Too busy to participate in computered-based education

3. The course content must be delivered……..

A. By express mail C. By travelling a long distance of the instructor.

B. By using instructional media D. By any means of communication

4. The word “primarily” in line 7 can be best replaced by……..

A. mainly B. partly C. noisily D. unimportantly

5. Telelectures and teleconferences allow for……..

A. No interactive instruction between the instructor and students

B. One-way instruction between the instructor and students

C. Traditional correspondence course delivered by instructional media

D. Interactive instructions between the instructor and students

IV. WRITING (2.5p)

Rewrite the following sentences (1.5p)

1. The last time we phoned her was when we went to the party together.

2. After I had dinner, I took a shower.

3. He threw rubbish into the forest and he was fined for it. (using perfect gerund)

Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet

Những đề thi tiếng Anh lớp 5 về cơ bản đều là những nội dung học trong chương trình của các em. Tuy nhiên, với những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 thì đây là những đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao, vì vậy, các em nhất thiết phải nắm vững những kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp và những kiến thức tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. chúng tôi B.weather chúng tôi D.warm

4. chúng tôi chúng tôi chúng tôi D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

A.on chúng tôi chúng tôi D.under

2.I don’t like Maths chúng tôi is difficult.

A.and chúng tôi chúng tôi D.because

3.What’s the matter…………you?

A.in chúng tôi chúng tôi D.of

4.Do you like English? Yes,I……….

A.do chúng tôi chúng tôi D.don’t

5.He chúng tôi school in the morning

A.gos B.going chúng tôi chúng tôi go

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go to the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.( 10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

4. When does he usually go to the zoo?

5. What is his favorite subject?

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1.A 2.C 3.B 4.D 5A

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

4. are 5. cinema

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes to the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.