Ngày Thứ Tư (Fourth Day) Trong 7 Ngày Học Tiếng Anh Y Khoa Cơ Bản: Hệ Thần Kinh

--- Bài mới hơn ---

 • Ngày Thứ Năm (Fifth Day) Trong Bảy Ngày Học Tiếng Anh Y Khoa: Hệ Hô Hấp
 • Chương Iv: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch
 • Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản
 • Những Phương Pháp Giúp Bạn Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa Hiệu Quả
 • Sách Y Khoa Kinh Điển Dành Cho Sinh Viên
 • NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA CƠ BẢN: HỆ THẦN KINH

  Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn

  10 GỐC TỪ CHỈ BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI

  1. Brachi- /brækiː/: Arm cánh tay

  2. Somat(o)- /ˈsəʊmət(əʊ)/ /corpor(o)- /ˈkɔː(r)pər(əʊ)/: Body cơ thể

  3. Mast(o)- BrE/mɑːst(əʊ) / ; AmE /mæst (əʊ)/mamm(o)- /maˈm(əʊ)/: Breast vú. 4.Thorac(o)- /ˌθɔːrəˈk(əʊ) /steth(o)- /ˈsteθ(əʊ)/pect(o)- /ˈpekt(əʊ)/: Chest ngực

  5. Ot(o)- /əʊˈt(əʊ)/aur(o)- /ˈɔːr (əʊ)/: Ear tai.

  6. Ophthalm(o)- /ɒpθalˈm(əʊ)/ocul(o)- /ˈɒkjʊl(əʊ)/: Eye mắt

  7. Cephal(o)- /ˌsefəˈl(əʊ)/ /capit(o)- /ˈkæpɪt(əʊ)/: Head đầu

  8. Stomat(o)- /ˌstəʊməˈt(əʊ)/or(o)- /ˈoro/: Mouth miệng

  9.Trache(o)- /trəˈki(əʊ)/, /ˈtreɪkɪ(əʊ)/: Trachea khí quản

  10. Rhin(o)- /ˈraɪnəʊ/ nas(o)- /ˈneɪz(əʊ)/: Nose mũi

  CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN 10 GỐC TỪ NÓI TRÊN

  – Brachi.algia/brækiː/ : (Chứng) đau cánh tay

  – chúng tôi /soumə´tɔlədʒi /: Vật thể học, thể chất luận

  – Mammo.graphy /maˈmɒɡrəfi/: Chụp nhũ ảnh

  – Thoraco.plasty/ˈθɔːrəkəʊˌplæstɪ/: Phẫu thuật nâng ngực

  – chúng tôi /əʊˈtaɪtɪs/: Viêm tai

  – chúng tôi /treiki´aitis /: Viêm khí quản

  – Rhino.plasty )- /ˈraɪnəʊˌplæstɪ/: Phẫu thuật nâng mũi

  10 GỐC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN THẦN KINH

  1. Cerebr(o )- /ˌsɛrɪbr(əʊ)/: Cerebrum, brain não

  2. Crani(o)- /ˈkreɪnɪ(əʊ)/: Skull sọ

  3. Encephal(o)- /enˌsefəˈl(əʊ)/ : Brain não

  4. Mening(o)-/mening(əʊ)/: Meninges màng não

  5. Myel(o)- /ˈmaɪəl(əʊ)/: Bone marrow tủy xương

  6. Neur(o)- /njʊər(əʊ)/: Nerve thần kinh

  7. Phren(o)- /ˈfrɛn(əʊ)/: Mind tâm trí, tinh thần

  8. Psych(o)- /ˈsaɪk(əʊ)/: Mind tâm trí, tinh thần

  9. Radicul(o)- /ˌradɪkjʊˈl(əʊ)/: Nerve root rễ thần kinh

  10. Ventricul(o)- /ˈventrɪkjʊl(əʊ)/: Ventricle não thất

  10 HẬU TỐ CHỈ SỰ RỐI LOẠN/BỆNH TẬT

  1. -Algesia /ælˈdʒiːzɪə/: Pain đau/sự khó chịu

  2. -Algia /ældʒə/: Pain/ache đau/sự khó chịu

  3. -Asthenia /əsˈθiːnɪə/: Weakness suy nhược

  4. -(A)esthesia /ɛsˈθiːzɪə//iːsˈθiːzɪə/: Feeling cảm giác

  5. -Cele /səl// siːl/: Hernia thoát vị, lồi

  6. -Itis /ˈaɪtɨs/: Inflammation viêm

  7. -Malacia /məˈleɪʃ(ɪ)ə/: Softening chứng nhuyễn/nhũn

  8. -Pathy /pəθi/: Pain/ache đau/sự khó chịu

  9. -Plegia /pliːdʒə/: Paralysis liệt

  10. -Trophy /ˈtrəʊfi/: Development sự phát triển

  30 THUẬT NGỮ Y KHOA GỒM 1 GỐC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THẦN KINH + HẬU TỐ RỐI LOẠN BỆNH TẬT

  Cerebr(o)- /ˈsɛrɪbrəʊ//səˈriːbrəʊ/:

  Cerebri.tis: viêm não

  Cerebro.pathy: bệnh não

  Cerebro.malacia: chứng nhũn não

  Cerebro.sclerosis / ˈsɛrɪbrəʊskləˈrəʊsɪs/: chứng xơ cứng não

  Crani(o)- /ˈkreɪnɪ(əʊ)/ :

  Cranio.malacia: chứng nhũn/nhuyễn sọ

  Cranio.stenosis: chứng hẹp sọ

  Cranio.sclerosis: chứng xơ cứng sọ

  Encephal(o)- /enˌsefəˈl(əʊ)/ :

  Encephal.algia: đau đầu

  Encephal.itis /enˌsefəˈlaɪtɪs/ /enˌkefəˈlaɪtɪs/: viêm não

  Encephalo.cele /ensˈefəlˌəʊsəl/: thoát vị não

  Encephalo.malacia /enˌsefəməˈleɪʃ(ɪ)ə/ : chứng nhũn não.

  Encephalo.pathy /enˌsefəˈlɒpəθi/: rối loạn chức năng não

  Mening(o)- /mɪˈnɪndʒə(ʊ) / /meningi(o):

  Mening.itis: viêm màng não

  Meningo.cele: thoát vị màng não

  Meningo.malacia: nhũn màng

  Meningo.pathy: bệnh màng não

  Myel(o)- /ˌmaɪəl(əʊ)/ :

  Myel.itis: viêm tủy

  Myelo.cele: thoát vị tủy sống

  Myelo.malacia: chứng nhuyễn tủy

  Myelo.pathy: bệnh tủy

  Neur(o)- /njʊər(əʊ)/

  Neur.algia BrE / njʊəˈrældʒə /: NAmE /nʊˈrældʒə/: chứng đau dây thần kinh

  Neuro.dynia: chứng đau dây thần kinh

  Neuro.pathy /njʊəˈrɒpəθi/: bệnh thần kinh

  Cephal(o)- /ˌsɛfəˈl(əʊ)/

  Cephal.algia : đau đầu

  Cephal.itis: viêm não

  Cephalo.cele: thoát vị não

  Cephalo.dynia: đau đầu

  Cephalo.pathy: bệnh đầu

  Cephalo.plegia: liệt cơ đầu mặt

  7 HẬU TỐ CHỈ SỰ CHẨN ĐOÁN

  -Gram /ɡræm/ /ɡrɑːm/: Written/pictorial record bản ghi, hình ghi/đồ

  -Graph /ɡrɑːf/ /ɡræf/: Device for graphic/pictorial recording dụng cụ dùng để ghi/ký

  -Graphy /ɡrəfi/: An act of graphic/pictorial recording phép ghi, kỹ thuật dùng để ghi

  -Meter /ˈmiːtə/: Device for measuring dụng cụ dùng để đo

  -Metry /mɪtri/: An act of measuring phép đo

  -Scope /skəʊp/: Device for viewing dụng cụ dùng để xem

  -Scopy/skəʊpy/: An act of viewing kỹ thuật dùng để xem/soi

  MỘT SỐ THUẬT NGỮ Y KHOA GỒM 1 GỐC TỪ LIÊN QUAN HỆ THẦN KINH + 1 HẬU TỐ CHỈ SỰ CHẨN ĐOÁN

  Cephalo.meter: đầu kế

  Cerebroscope: dụng cụ soi mắt khám não

  Cerebroscopy: (phép) soi mắt khám não

  Craniometer: sọ kế

  Encephalo.gram: phim X quang não

  17/10/2019

  Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngày Thứ Năm (Fifth Day) Trong Bảy Ngày Học Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Thần Kinh
 • Tiếng Anh Y Khoa Hệ Thần Kinh
 • Chương Vi: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tiêu Hóa
 • Tự Học Tiếng Anh Y Khoa Theo Nguyên Tắc Ih5W
 • Học Tiếng Anh Qua Youtube Cùng Voa.
 • Dạy Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Bằng Tiếng Anh: Cần Có Chương Trình Chính Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuyết Trình Tiếng Anh Về Nhà Khoa Học Yêu Thích
 • Tên Các Tháng Bằng Tiếng Anh
 • Nội Quy Lớp Học Tiếng Anh Tại Trung Tâm Anh Ngữ Oxford English Uk Vietnam
 • Ngôn Ngữ Lớp Học Bằng Tiếng Anh Thường Dùng
 • Lớp Học Tiếng Anh Nhanh
 • Phòng học ngoại ngữ của trường THCS Đống Đa (Hà Nội).

  Ảnh: Bích Ngọc – TTXVN

  Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT cho biết, việc triển khai dạy một số môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đã được thực hiện tại các trường THPT chuyên KHTN-ĐH Quốc gia Hà Nội, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM… Kết quả thí điểm cho thấy bước đầu đã có một số thành công. Nhưng cũng còn nhiều tồn tại về trình độ tiếng Anh của giáo viên chưa đạt yêu cầu, học sinh có sự chênh lệch lớn về trình độ, chưa có chương trình học chính thức, tài liệu dạy học thiếu thốn… “Đây là thách thức lớn đòi hỏi cần phải bàn bạc, xây dựng lộ trình phù hợp”, ông Chuẩn khẳng định.

  Khó khăn đầu tiên với các trường thí điểm là sự chênh lệch khá lớn của trình độ học sinh. chúng tôi Nguyễn Vũ Lương, Hiệu trưởng trường THPT chuyên KHTN (ĐH KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và có trình độ tiếng Anh chênh lệch lớn. Vì vậy trước khi triển khai, chúng tôi phải kiểm tra trình độ tiếng Anh nhằm phân loại trình độ học sinh và có phương án kịp thời để bồi dưỡng”. Đồng tình với quan điểm này, cô Quách Phạm Thùy Trang, giáo viên môn hóa học, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội bày tỏ: “Trình độ không đồng đều giữa các học sinh khiến giáo viên rất vất vả trong quá trình dạy. Như việc vừa dạy môn của mình đồng thời dạy luôn cả tiếng Anh. Trong khi giáo viên hiện nay chưa có một chương trình cụ thể hay chính thức nào về việc dạy học các môn KHTN bằng tiếng Anh, vì thế việc giảng dạy còn rất khó khăn. Tôi cũng như nhiều giáo viên đảm nhận trách nhiệm thí điểm dạy, ngoài việc thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập nâng cao trình độ tiếng Anh, còn phải tự “mò mẫm” xây dựng các bài giảng bằng tiếng Anh cho mình”. Một băn khoăn nữa mà cô giáo Trang đề cập đến là hệ thống các kì thi như học sinh giỏi các cấp, thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ… đều bằng tiếng Việt. Nên nếu học sinh chỉ học các kiến thức bằng tiếng Anh nhưng lại phải thi bằng tiếng Việt liệu có thiệt thòi cho các em không?!

  Th.S Trần Đức Huyên, Phó hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh nêu ý kiến: “Khâu then chốt quyết định sự thành công trong việc dạy các môn KHTN bằng tiếng Anh là việc đào tạo và bồi dưỡng kĩ năng ngoại ngữ thực hành cho các giáo viên. Đồng thời, cũng cần có một cơ quan độc lập và khách quan nhằm đánh giá chất lượng việc giảng dạy các môn học này tại các trường THPT chuyên”.

  Trong thời gian tới, Bộ GD – ĐT sẽ phối hợp với các trường để bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học bằng tiếng Anh cho giáo viên, tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu… Đồng thời, Bộ cũng khuyến khích các trường THPT chuyên chủ động triển khai thí điểm với các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng trường. Mặt khác, khuyến khích các trường phối hợp, hỗ trợ nhau về giáo viên, tài liệu giảng dạy… trong bước khởi đầu.

  Lê Vân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Hình Thức Đẩy Mạnh Khuyến Học Khuyến Tài
 • Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì?
 • 7 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Các Bạn Muốn Thi Khối D
 • Xét Nghiệm Huyết Học Là Gì
 • Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Tp.hcm)
 • Nội Dung Học Phần Hệ Thống Hóa Những Kiến Thức Cơ Bản Về Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Mông Trong Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Mông

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Vốn Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc Bằng Song Ngữ
 • 3 Cách Giảm Mỡ Mông Tại Nhà Cấp Tốc
 • 12 Liệu Pháp Thần Thánh Trị Thâm Mông Cấp Tốc
 • Khách Tây Bất Ngờ Đến Nhà, Chàng Trai H’mông ‘trúng’ Lớn
 • Bế Mạc Lớp Học Tiếng H’mông Khóa Ii Tại Trung Tâm Mục Vụ Hưng Hóa
 • Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  Nội dung học phần hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Mông trong bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông được quy định tại Tiết b Tiểu mục 2 Mục IV Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông ban hành kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, theo đó:

  Nội dung học phần hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Mông trong bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông bao gồm:

  – Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Mông:

  + Giới thiệu chung về tiếng Mông;

  + Hệ thống ngữ âm: Cấu trúc âm tiết tiếng Mông, nguyên âm, phụ âm, vần; chữ viết tiếng Mông và những vấn đề cần lưu ý về chữ viết;

  + Vấn đề phương ngữ và xử lí hiện tượng phương ngữ trong dạy học tiếng Mông.

  + Cấu tạo từ: Từ và hình vị; từ đơn tiết, từ đa tiết, từ ghép, từ láy; tiền âm tiết và phụ tố; các phương thức cấu tạo từ: Phương thức phụ tố, phương thức láy, phương thức ghép;

  + Từ gốc và từ mượn;

  + Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ tiếng Mông;

  + Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.

  + Từ loại: Danh từ và cụm danh từ, động từ và cụm động từ, tính từ và cụm tính từ, đại từ, quan hệ từ, thán từ, trợ từ, thành ngữ, tục ngữ tiếng Mông;

  + Câu và cấu tạo câu: Quan niệm về câu, các thành phần câu;

  + Các kiểu câu: Phân loại câu theo mục đích nói (câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến); phân loại câu theo cấu tạo (câu đơn, câu ghép; câu bình thường, câu đặc biệt, câu rút gọn).

  – Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc Mông

  + Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc Mông sinh sống: Núi cao, địa hình khó đi lại, đất đai phù hợp phát triển vùng kinh tế gắn với một số loại cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc và mối quan hệ của nó với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;

  + Một số đặc điểm về văn hóa dân tộc Mông trong quan hệ với tính thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam: Văn hóa giao tiếp (văn hóa giao tiếp của người Mông trong cộng đồng người Mông và ngoài xã hội); tín ngưỡng, tôn giáo, dòng họ; lễ thức dân gian (cưới xin, tang lễ); lễ hội (lễ hội Gầu Tào, lễ hội Cấm Rừng); trang phục truyền thống và đồ trang sức; ẩm thực truyền thống (mèn mén); luật tục của dân tộc Mông;

  + Một số đặc điểm cơ bản của văn học Mông trong quan hệ với sự phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam: Văn học dân gian (thần thoại, truyện cổ tích, tục ngữ, thành ngữ, dân ca, câu đố); văn học viết Mông trước đây và hiện nay.

  Chào thân ái và chúc sức khỏe!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Giảng Lớp Học Tiếng H’mông Khóa 1
 • Lớp Học Tiếng H’mông Khóa 1 Diễn Ra Thành Công Tốt Đẹp
 • Sử Thi “đẻ Đất Đẻ Nước” Của Người Mường Với Sự Tích Trống Đồng
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Trường Tiểu Học Mường Mìn, Thanh Hóa Năm 2021
 • Tiếng Mường Trên Sóng Phát Thanh
 • Dạy Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Bằng Tiếng Anh: Phải Có Lộ Trình!

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Học Các Thì Trong Tiếng Anh Đơn Giản Cần Biết
 • Một Số Phương Pháp Dạy Kĩ Năng Đọc Tiếng Anh
 • Cách Đọc Kí Tự Tiếng Anh Trong Lời Nhắn Điện Thoại Và Email
 • Tất Tần Tật Về Số Thứ Tự, Số Đếm Trong Tiếng Anh
 • Cách Dạy Trẻ 4 Tuổi Học Số Đếm Không Cần Bút Tập
 • Ý tưởng triển khai dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại trường THPT chuyên được nhiều người đồng tình. Song đúng như Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh sẽ thực hiện được mục tiêu kép, đó là tăng năng lực sử dụng tiếng Anh của giáo viên và học sinh, đồng thời phục vụ việc tiếp cận với chương trình và cách học tiên tiến. Nhưng, việc quan trọng là làm sao cho phù hợp và nhất thiết phải tính đến hiệu quả, không thể làm lấy được, làm cho có, làm để trình diễn…

  Bản thân các trường cũng hào hứng với việc này, tuy nhiên có một lộ trình rõ ràng là điều cần bàn tới. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH QG Hà Nội) là trường sớm sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, nhưng bước đầu mới chỉ dừng ở mô hình song ngữ. Theo Hiệu trưởng, chúng tôi Nguyễn Vũ Lương, học sinh của trường học một buổi là chương trình bình thường, một buổi học các môn tự nhiên bằng tiếng Anh. Buổi học bình thường sẽ giúp học sinh hiểu rõ kiến thức nên khi học bằng tiếng Anh sẽ dễ hiểu và hiệu quả hơn. Ngược lại, buổi học bằng tiếng Anh sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn khả năng tự học, tham khảo các tài liệu bằng tiếng Anh.

  Cái khó của giáo viên khi tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh không hẳn là trình độ tiếng Anh chưa tốt, mà bởi chưa hề có một chương trình cụ thể hay chính thức nào về việc này. Theo cô Quách Phạm Thùy Trang, giáo viên môn hóa học (trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội), trường có 45 giáo viên cơ hữu thì 30% người có khả năng tiếng Anh tốt, nhưng chưa thể lên lớp dạy 100% các môn toán, lý, hóa… bằng tiếng Anh ngay trong năm tới mà chỉ có thể triển khai ở một số chương, bài.

  Lãnh đạo các trường đều cho rằng: Bộ nên có lộ trình khi triển khai kế hoạch này, đồng thời tiến hành điều tra đánh giá độ tuổi giáo viên, vì đội ngũ giáo viên dạy chuyên hiện nay phần lớn đã lớn tuổi, tuy có chuyên môn nhưng không thể học được tiếng Anh trong thời gian ngắn. Bộ nên tập trung đào tạo từ “máy cái” là trường sư phạm. Hợp lý và nhanh nhất là sinh viên các lớp cử nhân tài năng, vì những sinh viên này đều đã được học môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ông Đỗ Bá Khôi, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cũng đưa ra kiến nghị: Trong khoảng 400 tiết toán/năm, chỉ nên dạybằng tiếng Anh 10 – 20 tiết là phù hợp.

  Từ kinh nghiệm của trường, chúng tôi Nguyễn Vũ Lương đề xuất, nên có từng bước cho mô hình này. Trong giai đoạn một (bốn năm đầu), nên duy trì hình thức một buổi dạy bình thường, một buổi dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các lớp chất lượng cao ở cấp THCS cũng nên dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh để tạo tiền đề cho học sinh. Trong giai đoạn hai (2 năm tiếp theo), dạy 50% bằng tiếng Anh ở buổi dạy bình thường, giáo trình tiếng Anh. Giai đoạn ba (2 năm) mới có thể thực hiện dạy 100% các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất để đạt được mục tiêu vẫn là giải pháp để có đội ngũ giảng dạy có trình độ cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến và xây dựng được giáo trình riêng bằng tiếng Anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Một Số Môn Bằng Tiếng Anh: Nhiều Trường Nói Khó Khả Thi
 • Một Số Kinh Nghiệm Dạy Đọc Học Sinh Thcs Môn Tiếng Anh
 • “thủ Thuật” Dạy Đọc Tiếng Anh
 • Một Số Gợi Ý Dạy Kĩ Năng Đọc Tiếng Anh Tiểu Học
 • Cách Đọc Số Trong Tiếng Anh
 • Học Tiếng Hoa Cơ Bản Online, Dạy Tiếng Trung Trực Tuyến, Dạy Tiếng Trung Online, Dạy Học Tiếng Hoa Trực Tuyến

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Dạy Tiếng Trung Kim Thành Hải Dương Uy Tín Nhất
 • Cách Học Tiếng Trung Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Quy Tắc Vàng Dạy Cách Học Viết Tiếng Trung Cơ Bản
 • Luyện Viết Tiếng Trung Cơ Bản Đẹp Không Thể Bỏ Qua 300 Từ Này
 • 7 Quy Tắc Vàng Dạy Viết Chữ Hán (Tiếng Trung) Cơ Bản
 • Up tinTheo dõi tin này

  Mã số tin: 66316

  Ngày đăng: 28/09/2020 10:52

  Lượt xem: 163

  Họ tên:

  cô giáo Hà

  Địa chỉ:

  Thành phố hồ chí minh

  Điện thoại:

  0778533518 Email: [email protected]

  Dạy tiếng Hoa trực tuyến 1 kèm 1 hiệu quả

  Giáo viên người Hoa mở khóa học tiếng Hoa giao tiếp 1 kèm 1 (Một giáo viên – một học sinh), học trực tuyến trên Facebook, hoặc Zalo

  Luyện kỹ năng nghe và nói Hoa nhanh chóng, phát âm chuẩn. Dạy đàm thoại giao tiếp tiếng Hoa cho mọi trình độ, tiếng Hoa từ cơ bản đến nâng cao. Nhận dạy tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc cho người đi làm, xuất cảnh, đàm phán giao dịch kinh doanh. Dạy kèm đàm thoại tiếng Hoa cho người nước ngoài. Dạy tiếng Hoa online cho du học sinh trên toàn thế giới.

  Lợi ích khi học tiếng Hoa trực tuyến

  – Được giao tiếp, trao đổi trực tiếp 1/1 với Giáo Viên

  – Được lựa chọn khung giờ phù hợp với từng cá nhân

  – Được thay đổi lịch học linh hoạt

  – Ngồi tại nhà, một nơi yên tỉnh, thậm chí tại nơi làm việc

  – Không cần phải di chuyển đến lớp học, chỉ cần có Laptop hoặc Smart Phone kết nối mạng ổn định

  Liên hệ : 077.853.3518 (Cô Hà)

  day tieng hoa cap toc, hoc tieng trung cap toc,hoc tieng hoa cap toc, học tiếng trung cấp tốc,day kem tieng trung,gia su day kem tieng hoa,học tiếng trung giao tiếp cấp tốc,dạy tiếng trung tại nhà,gia su tieng hoa, gia su day tieng hoa,gi0a sư dạy tiếng hoa,học tiếng hoa cấp tốc,giao vien day kem tieng trung,hoc tieng hoa giao tiep cap toc,day kem tieng trung tai nha,gia su day tieng trung,gia sư tiếng hoa,day kem tieng hoa,tiếng trung giao tiếp cấp tốc,day kem tieng hoa giao tiep,hoc tieng trung cap toc tren mang,dạy tiếng trung tại nhà tphcm,dạy tiếng hoa tại nhà,hoc tieng hoa cap toc o tphcm, day tieng hoa giao tiep,hoc tieng trung giao tiep,học tiếng trung giao tiếp,hoc tieng hoa giao tiep,tiếng trung giao tiếp, ,hoc tieng trung cap toc,học tiếng hoa giao tiếp,dạy tiếng trung giao tiếp,hoc tieng hoa cap toc,tiếng hoa giao tiếp,giao tiep tieng trung,học giao tiếp tiếng trung,học tiếng trung giao tiếp cấp tốc,học tiếng trung cấp tốc,dạy tiếng hoa giao tiếp,tu hoc tieng trung giao tiep,cách học tiếng trung giao tiếp,day tieng trung giao tiep,học tiếng trung quốc giao tiếp,học tiếng trung cấp tốc,hoc giao tiep tieng trung,day tieng hoa giao tiep,hoc tieng trung giao tiep,học tiếng trung giao tiếp, day tieng hoa,học tiếng trung giao tiếp,hoc tieng hoa giao tiep,tiếng trung giao tiếp,tiếng trung,tự học tiếng trung,day tieng trung,học tiếng hoa,cách học tiếng trung,tiếng trung cơ bản,giao tiếp tiếng trung,tiếng hoa,day hoc tieng trung,hoc tieng hoa cap toc,tiếng hoa giao tiếp,học tiếng trung cơ bản,day kem tieng trung,hoc tieng hoa cap toc,hoc tieng hoa cap toc,hoc tieng trung cap toc,học tiếng trung cấp tốc,day kem tieng trung,gia su day kem tieng hoa,học tiếng trung giao tiếp cấp tốc,cách học tiếng trung hiệu quả,hoc tieng trung quoc cap toc,học tiếng hoa cấp tốc,hoc tieng hoa giao tiep cap toc,cách học tiếng trung,day kem tieng trung tai nha,day tieng hoa cap toc,day kem tieng hoa,tiếng trung giao tiếp cấp tốc,day kem tieng hoa giao tiep,cách học tiếng trung nhanh nhất,hoc tieng trung cap toc tren mang,dạy tiếng hoa tại nhà,hoc tieng hoa cap toc o tphcm,tiếng trung cấp tốc,tu hoc tieng trung cap toc,dạy kèm tiếng hoa,dạy tiếng trung giao tiếp cấp tốc,tieng hoa cap toc,tự học tiếng trung giao tiếp, tìm gia sư dạy tiếng hoa giao tiếp, dạy kèm tiếng hoa trực tuyến, nhận dạy tiếng hoa theo yêu cầu, tìm gia sư dạy tiếng hoa giao tiếp, dạy kèm tiếng hoa trực tuyến, dạy kèm tiếng trung trực tuyến, hoc tieng trung truc tuyen mien phi, học tiếng trung cơ bản, hoc tieng trung truc tuyen, tự học tiếng trung giao tiếp, hoc tieng trung giao tiep tren mang mien phi, cách học tiếng trung hiệu quả, dạy tiếng trung giao tiếp, học tiếng hoa trên mạng, tiếng trung giao tiếp cơ bản, cách học tiếng trung, tiếng trung cơ bản, học tiếng trung giao tiếp cơ bản, cách học tiếng trung nhanh nhất, tu hoc tieng trung giao tiep

  --- Bài cũ hơn ---

 • Combo Sách Tiếng Hàn: Học Tiếng Hàn Thật Là Đơn Giản + 500 Động Từ Tiếng Hàn Cơ Bản + Tiếng Hàn Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (3 Cuốn
 • 5 Địa Chỉ Dạy Học Tiếng Hàn Cơ Bản Tốt Nhất Tại Hà Nội Không Nên Bỏ Qua.
 • ​học Tiếng Hàn Quốc Cơ Bản Để Nói Được
 • Hướng Dẫn Học Nói Tiếng Hàn Quốc Cơ Bản
 • Trang Web Học Tiếng Hàn Giao Tiếp Online Hiệu Quả
 • Bức Xúc Trước Sách Tiếng Anh Dạy Học Vẹt, Minh Họa Bằng Hình Ảnh Trẻ Hút Thuốc Lào, Con Thản Nhiên Xúc Phạm Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Dạy Con Tiếng Anh Khi Cha Mẹ Không Giỏi Ngoại Ngữ?
 • Hiệu Quả Thí Điểm Dạy Học Chữ Thái Trong Nhà Trường Ở Huyện Quỳnh Nhai
 • Nỗ Lực Bảo Tồn Và Phát Huy Ngôn Ngữ Êđê (Kỳ 1)
 • “nâng Tầm” Dạy Và Học Tiếng Êđê Trong Trường Phổ Thông
 • Đề Tài: Môi Trường Xử Lý Tiếng Ê Đê Ứng Dụng Trong Dạy Và Học
 • Về cấu trúc, cuốn sách có phần văn bản truyện chêm là những chữ bôi đỏ là các từ tiếng Anh được chêm vào câu tiếng Việt, theo giới thiệu là để giúp người Việt dễ ghi nhớ. Còn phần học từ vựng, chữ bôi đỏ là cách đọc từ tiếng Anh đã được phiên âm sang tiếng Việt và chữ bôi xanh là nghĩa của từ.

  Tuy nhiên nội dung của “Hack não 1500 từ Tiếng Anh” gây rất nhiều tranh cãi. Theo đó, những câu hội thoại minh họa trong cuốn sách thường có nội dung, ngôn từ trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục. Thậm chí có những nội dung phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc.

  Ví dụ từ “Regardless” (Bất chấp) được minh họa bằng câu: ” Thư ký bất chấp tính mạng để đi gặp gã les đàm phán ký kết hợp đồng”.

  Từ Philosophy (Triết học) được minh họa bằng câu: “Hai người phi lên đá song phi vào đám rỗi hơi đang bàn chuyện triết học”.

  Từ Sensitive (Nhạy cảm): “Ông ta đe dọa sẽ sờ mó tiếp nếu cô bé quá nhạy cảm kêu lên”.

  Từ Slave (Nô lệ): “Chỉ cần sờ là bị lây bệnh của mấy tên nô lệ đấy”.

  Không chỉ vậy, cuốn sách này còn có 1 đoạn hội thoại đầy phản cảm giữa hai mẹ con. Cô con gái chỉ trích mẹ chỉ biết tiêu tiền của bố và thẳng thừng xúc phạm: “Con không muốn trở thành người như mẹ!”. Nhiều đoạn hội thoại khác của cuốn sách cũng có nội dung rất vô nghĩa và phản cảm không kém.

  “Đây là cách dạy Tiếng Anh bất chấp”

  Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội cho biết: “Cuốn sách này là dùng mẹo để giúp nhớ từ nên mục tiêu cao nhất của nó là nhớ được từ vựng và nghĩa của từ đó một cách bất chấp.

  Các minh họa trong sách đã bẻ âm của từ, làm từ phát âm sai lệch. Ngoài ra còn sáng tạo các câu chuyện với ngôn từ vô nghĩa, nhiều từ ngữ và hình ảnh không không phù hợp với độ tuổi, tư duy của trẻ nhỏ. Xét về phương pháp có phù hợp với trẻ không, đặc biệt là trẻ nhỏ thì cách này đi ngược tất cả mọi phương pháp tiếp cận ngôn ngữ”.

  Cô Nguyễn Thị Quỳnh Thơ cho biết, cách dạy Tiếng Anh như này khiến trẻ mất nhiều hơn được. Bởi từ bị bẻ âm nên phát âm của từ dễ bị sai. Phản xạ dùng từ cũng không thể nhanh bằng các phương pháp tiếp cận tự nhiên. Về lâu dài trẻ nhớ từ theo mẹo sẽ dễ phát âm sai từ và tư duy luôn theo Tiếng Việt. Ví dụ như từ Lyrics, sách này dạy trẻ đọc thành “Ly rít”. Khi bị bẻ âm đã bị sai luôn cả trọng âm và âm cuối của từ.

  Còn chị T. H (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi không hiểu sao người ta lại dạy trẻ con học vẹt như vậy. Về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến cách phát âm của trẻ. Tôi có đọc qua cuốn sách này. Phần đầu sách cũng khá thú vị nhưng càng về sau nội dung càng vô nghĩa, nhảm nhí. Chưa kể những từ như “nô lệ”, “sờ mó”, “im mợ đi” nữa. Tôi không dám cho con xem những cuốn sách như này”.

  Cô Nguyễn Thị Quỳnh Thơ cũng bày tỏ quan điểm “Nếu là tôi, tôi không bao giờ cho con đọc những sách có ngôn từ kiểu này. “Children learn what they see (Tạm dịch: Trẻ con học từ những gì nhìn thấy) – Những hình ảnh tiêu cực đều tác động tới suy nghĩ của trẻ. Tôi thường phải lựa chọn sách cho con rất kỹ từ nội dung đến hình ảnh”.

  “Một phương pháp giúp tăng từ vựng hiệu quả nhất là đọc sách cho trẻ. Theo nghiên cứu thì đọc sách giúp tăng từ vựng cho trẻ hơn cả giao tiếp thông thường. Như bé nhà tôi, nhờ được mẹ đọc sách cho thường xuyên nên hiện tại khối từ vựng rất tốt. Mới 4 tuổi rưỡi nhưng bé đã có rất nhiều kiến thức tiếng Anh về khoa học như vũ trụ, cơ thể người, vi khuẩn, các hiện tượng tự nhiên như bão, lốc, sét..”, cô Thơ chia sẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dạy Con Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trẻ Hào Hứng, Yêu Thích
 • Bí Quyết Dạy Con Học Tiếng Anh Như Tiếng Mẹ Đẻ
 • Mách Bạn Bí Quyết Dạy Con Học Tiếng Anh Cực Hiệu Quả
 • Bí Quyết Dạy Con Học Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Hội Thảo “phương Pháp Dạy Con Học Tiếng Anh Hiệu Quả”
 • Chị Bán Hoa Quả Và Câu Chuyện Dạy Con Học Giỏi Tiếng Anh Nhờ Bí Quyết Ít Ai Ngờ Tới

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Dạy Con Học Giỏi
 • Học Cách Dạy Con Giỏi Tiếng Anh Sớm Của Mẹ “thần Đồng” Đỗ Nhật Nam
 • 3 Cách Đầu Tư Giúp Con Học Giỏi Tiếng Anh
 • Review Sách Dạy Con Làm Giàu V
 • Top 13 Quyển Sách Dạy Con Làm Giàu Cho Những Bạn Trẻ Đang Là Học Sinh, Sinh Viên
 • Thấy con có năng khiếu học tiếng Anh mà điều kiện ở quê không thích hợp, bố mẹ bé Ly đã chấp nhận sống xa nhau để một người mang con lên Hà Nội đi học.

  Cô bé Võ Thị Khánh Ly (SN 2008, Tân Kỳ, Nghệ An) là con gái duy nhất của vợ chồng anh Võ Tá Hoàng và chị Nguyễn Thị Hiền (Tân Kỳ, Nghệ An). Cả hai anh chị đều là giáo viên. Anh Hoàng giáo viên môn Tin học ở Tân Kỳ, còn chị Hiền sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Đà Nẵng đã về quê dạy hợp đồng với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng.

  Nhiều năm trước, thấy không thể bám trụ với nghề, chị nghỉ dạy, làm nghề buôn bán tự do để lo kinh tế cho gia đình. Cuộc sống nhiều khó khăn nên chị quyết chỉ sinh một con để có điều kiện đầu tư cho con được học tập đầy đủ với mong ước thay đổi tương lai.

  Từ lúc còn nhỏ, Khánh Ly đã được bố mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh. Vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên chủ yếu cô bé tự mày mò, học ngoại ngữ qua các clip ngắn trên Youtube.

  “Khi con khoảng 4 tuổi, vợ chồng tôi đã cho con xem các video chọn lọc bằng tiếng Anh trên YouTube. Đó là các đoạn hội thoại ngắn, bài hát phù hợp lứa tuổi và dễ hiểu”, anh nói.

  Sau đó, vợ chồng anh cho con xuống TP Vinh theo học tại trung tâm tiếng Anh. Thời gian này, em vẫn được bố mẹ hướng dẫn xem các video ngắn tại nhà.

  Dành nhiều thời gian xem các clip dạy học của người bản ngữ nên khả năng nghe và phát âm của Ly rất tốt.

  Nhận thấy con gái yêu thích và có năng khiếu về ngôn ngữ nhưng môi trường ở quê không được tiếp xúc, thực hành tiếng Anh với người nước ngoài, anh chị quyết định đưa con ra Hà Nội theo học.

  “Quê mình là vùng miền núi, kinh tế khó khăn lại không có môi trường để con giao tiếp tiếng Anh. Vợ chồng mình nghĩ, nếu không tiếp tục rèn giũa, sớm muộn vốn tiếng Anh của con sẽ dần mai một”, anh Hoàng chia sẻ.

  Mỗi tháng gia đình họ chỉ đoàn tụ một lần trong căn trọ nhỏ này. Ảnh: Trí thức trẻ

  Sau đó, anh Hoàng tiếp tục theo đuổi việc dạy học ở quê, còn vợ anh – chị Hiền, gác lại tất cả mọi việc, theo con lên Hà Nội trọ học. Ở đây, chị làm nghề buôn bán hoa quả. Mỗi sáng, chị phải dậy từ 3h sáng để nhập hàng hóa trên chợ đầu mối Long Biên và làm việc mải miết đến 5-6h tối mới nghỉ.

  Thời gian đầu lên Hà Nội, chị còn cho con đi học tiếng Anh ở một trung tâm lớn nhưng sau thấy mất nhiều thời gian đi lại, cộng với việc bé Ly có khả năng tự học rất tốt nên chị cho cháu nghỉ.

  Công việc vất vả như vậy nhưng một mình chị vẫn phải cáng đáng thêm việc chăm sóc, đưa đón bé Ly đi học. Ở thành phố, mọi sinh hoạt phí đều đắt đỏ, tốn kém hơn ở quê nên với sức lao động của 2 vợ chồng, đôi khi vẫn chật vật mới đủ nuôi Ly ăn học.

  Không chỉ môn tiếng Anh, Khánh Ly còn học tốt các môn học khác. Hiện, em đang theo học chương trình song bằng Cambride tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Học kỳ 1 vừa qua, em đạt kết quả giỏi.

  “Thấy con học tốt, vợ chồng mình cũng rất vui và tự hào. Có điều, con học trên này, bố mẹ vất vả hơn nhiều, gia đình cũng phải xa cách, mỗi tháng đoàn tụ 1 lần vào 2 ngày cuối tuần”, chị Hiền chia sẻ.

  Thời gian đầu mới lên Hà Nội, Ly được mẹ đưa đến Trung tâm dạy tiếng Anh theo học. Tuy nhiên, vì kinh tế eo hẹp nên hiện tại, Ly chỉ học ở trường và cuối tuần cô bé tự mình học tiếng Anh bằng cách trò chuyện với du khách nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm.

  “Người nước ngoài dạy con nhiều về từ vựng, cách phát âm nên con rất thích trò chuyện với họ. Con cũng thích dạy tiếng Việt cho họ vì họ rất thích học tiếng Việt, giống con thích học tiếng Anh. Mỗi lần nói chuyện với họ, con chỉ ước mình hiểu biết nhiều hơn, có thể nói chuyện lâu hơn với các cô chú”, bé Ly kể.

  Du khách Việt Nam lẫn nước ngoài đều trầm trồ trước khả năng nói tiếng Anh của cô bé. Ảnh: Trí thức trẻ

  Cô bé còn tự quay hoặc nhờ mẹ quay clip em hướng dẫn các bạn nhỏ ở xóm trọ học môn tiếng Anh để up lên YouTube.

  Chia sẻ về kinh nghiệm cho con học qua internet, anh Hoàng nói: “Quan trọng là con có đam mê ngoại ngữ, đam mê việc học nên sử dụng mạng internet sẽ có hiệu quả. Nếu con không đam mê học, sẽ dễ sa đà vào các nguy cơ khác”.

  Bố của Khánh Ly cũng chia sẻ thêm, anh chị có nguyên tắc và các quy định dành cho con khi sử dụng mạng.

  ‘Chúng tôi giám sát con bằng việc xem lại lịch sử trình duyệt web để biết con đã sử dụng mạng internet cho việc học hay không.

  Ngoài ra, chúng tôi cũng lắp camera để có thể giám sát con qua điện thoại nhằm đảm bảo an toàn cho con khi tham gia mạng. Chúng tôi cũng thường xuyên theo sát các kết quả học của con’, anh chia sẻ thêm.

  Để đầu tư cho con gái, đến nay, gia đình anh chị vẫn phải sống ly tán người ra Hà Nội, người ở Nghệ An. Vài tháng, gia đình mới có cơ hội đoàn tụ một lần.

  Minh Khôi (T/h)

  Nguồn: Đời sống pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/chi-ban-hoa-qua-va-cau-chuyen-day-con-hoc-gioi-tieng-anh-nho-bi-quyet-it-ai-ngo-toi-a319586.html)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Bí Quyết Dạy Con Học Cực Giỏi Tiếng Anh
 • Cách Dạy Con Học Giỏi Tiếng Anh Với 2 Thời Điểm Quan Trọng
 • 70 Tên Tiếng Anh Dễ Nhớ Mà Ý Nghĩa Mẹ Nên Đặt Cho Bé Gái
 • Mẹ Thần Đồng Bày Cách Dạy Con Học Văn Giỏi (P1)
 • “trẻ 2 Tuổi Học Tiếng Anh Là Tốt Nhất”
 • Chương Trình Dạy Toán Và Khoa Học Bằng Tiếng Anh Cho Bậc Tiểu Học Có Gì Đặc Biệt?

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Học Sinh Trường Quốc Tế
 • Bí Quyết Giúp Con Giỏi Toàn Diện Tiếng Anh Ngay Từ Lớp 1
 • Tiếng Anh Lớp 3 Hiệu Quả Cho Trẻ
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 : Tổng Hợp Bí Quyết Học Tiếng Anh Lớp 3 Hay Nhất
 • Làm Sao Để Con Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3
 • Vì sao có sự xuất hiện cách học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học? Vì sao chương trình tiếng Anh trở nên phổ biến tại hơn 200 điểm trường trên cả nước? Trẻ sẽ phát triển tư duy, kỹ năng gì trong chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học? Bài viết sẽ trả lời những thắc mắc phổ biến của phụ huynh.

  Khung chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học từ lớp 1 đến lớp 5

  Cụ thể, ở chương trình học tiếng Anh lớp 1, giáo viên chưa đặt gánh nặng về biết – thuộc, mà chỉ khơi gợi tình yêu ngoại ngữ để học sinh còn muốn học ở năm sau. Chương trình tiếng Anh lớp 2 sẽ củng cố kiến thức cơ bản, giúp học sinh nhận biết và mở rộng từ vựng trong chương trình tiếng Anh lớp 3. Dần dần, học sinh có thể tự vận dụng kiến thức để giao tiếp và đặt vấn đề ngược lại với giáo viên vào năm lớp 4; cuối cấp là thời gian ổn định để học sinh tự đào sâu tiếng Anh học thuật qua các sách vở tự chọn.

  Song song đó, giáo viên đặt mục tiêu giúp học sinh hiểu nghĩa và phát âm chính xác các từ vựng trong lĩnh vực Toán, Khoa học, từ đó có rèn luyện kỹ năng chia sẻ lại kiến thức đã học bằng tiếng Anh. Lớn hơn, học sinh bắt đầu nhận biết chính tả, sử dụng manh mối bối cảnh (hình ảnh và kiến thức trước đó) để nhận thức về từ vựng mới. Từ lớp 3 trở lên, học sinh được hướng dẫn viết một câu đủ cấu trúc trong phạm vi bài học; thậm chí, áp dụng các cấu trúc đó để giao tiếp và viết lên ý tưởng của mình.

  Bên cạnh chuyên môn cứng (hard skills), học sinh còn được “nhúng” vào môi trường lớp học để gia tăng kỹ năng làm việc nhóm, tự tin thể hiện và thuyết phục đám đông. Đó là những năng lực mềm giúp mỗi trẻ em với cá tính khác nhau trưởng thành hơn, có kỹ năng giải quyết nhiều tình huống giao tiếp đầy thử thách trong cuộc sống.

  7 lợi ích khi học chương trình iSMART

  Kế thừa 20 năm kinh nghiệm học thuật từ Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE), iSMART Education làm việc với hơn 20 đối tác uy tín trong và ngoài nước để xây dựng chương trình dạy tiếng Anh sử dụng bài giảng số phù hợp với tâm lý học sinh Việt Nam. Đảm bảo khung chương trình của Bộ, bài giảng số iSMART còn bổ sung các điểm tiên tiến trong bộ tiêu chuẩn Cambridge và IGCSE.

  Khi học song ngữ từ nhỏ, trẻ em sẽ có thói quen tư duy bằng chính ngôn ngữ đó, không phải gượng gạo dịch từng chữ (word by word). Mỗi ngôn ngữ lại mở ra cách tư duy khác nhau, kết hợp với kiến thức Toán, Khoa học giúp các em hình thành lối phân tích, đánh giá thông tin logic, mạch lạc. Đó là lợi ích kép về lâu dài mà mô hình tiếng Anh này mang lại.

  Trong thời đại số, phụ huynh dễ dàng tải/ mua các ứng dụng (app) giáo dục hoặc chương trình học tiếng Anh trực tuyến. Nhưng ai sẽ đảm bảo nội dung kiến thức trong các sản phẩm đó? Ai sẽ hướng dẫn trẻ cách làm chủ công nghệ hay ba mẹ sẽ để con ở một góc nhà “tự kỷ” với thiết bị “thông minh”? Ứng dụng công nghệ tương tác, iSMART nghiên cứu và phát triển Bài giảng số – phương tiện giúp “sinh động hóa” giáo án của thầy cô vốn chặt chẽ, khoa học trở nên nhẹ nhàng, sinh động, mạch lạc hơn với nhiều phương tiện nghe nhìn dễ “tiêu hóa”.

  Ngoài thầy cô, robot NAO là người bạn thân thiết giúp học sinh iSMART thực hành tiếng Anh tại sân trường, trong ngày hội English Day. Trẻ em trai hay gái đều tò mò, háo hức với những nhân vật công nghệ mà thường chỉ thấy qua phim ảnh. Chính tâm lý thoải mái đó là yếu tố tiên quyết để trẻ chịu khó phản xạ với tiếng Anh.

  Đặc biệt, trong năm học 2021-2020, iSMART còn triển khai đến từng học sinh chương trình iTO (iSMART Tutoring Online – Hệ thống tự học trực tuyến) và ứng dụng trên điện thoại DigiVocab (ứng dụng từ điển gồm hình ảnh và âm thanh) để cung cấp nguồn tài nguyên học tập dồi dào tùy theo năng lực và tiến độ của người học.

  “Nền tảng iTO cung cấp bài giảng, bài tập, trò chơi trí tuệ nâng cao, phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ, bám sát tiến độ của Bài giảng số iSMART (tại lớp), tương thích với khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo” – ông Trương Minh Châu – Giám đốc Đào tạo iSMART Education cho biết.

  Đóng vai trò như gia sư ảo, iTO giúp học sinh ôn bài trên lớp, thẩm thấu tiếng Anh qua các đoạn phim (video), trò chơi (game), bộ câu hỏi về kiến thức Toán và hiện tượng Khoa học diễn ra hàng ngày. Vào đầu năm học 2021-2020, học sinh iSMART sẽ nhận tài khoản đăng nhập miễn phí iTO và ứng dụng DigiVocab để có thêm công cụ thực hành ngoại ngữ tại nhà.

  Làm việc với iSMART, cô Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (quận 4, chúng tôi chia sẻ: “Để chọn một chương trình tiếng Anh bổ trợ cho học trò, chúng tôi mong chờ những giáo viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, có khả năng bao quát lớp tốt, nắm tâm sinh lý từng học sinh, từ đó giám sát sức tiến bộ của các em. Vì vậy, tôi rất quý phẩm chất tốt đẹp ở giáo viên iSMART khi các thầy cô không từ bỏ bất cứ học sinh nào dù các em có thể yếu hơn”.

  Ngoài ra để quản lý lớp có sĩ số đông, iSMART cũng triển khai mô hình đồng giảng – kỹ thuật đang được triển khai phổ biến tại các quận huyện ở chúng tôi Theo đó, lớp học iSMART sẽ do giáo viên Việt Nam phối hợp với giáo viên bản ngữ vận hành. Trong đó giáo viên Việt Nam nắm bắt tâm lý học sinh, giữ cho các em tập trung suốt giờ học; còn ưu thế của giáo viên bản ngữ là phát âm, chất giọng tự nhiên, tính cách vui nhộn dễ cho học trò làm quen.

  Các hoạt động được thiết kế đa dạng từ trò chơi vận động, trải nghiệm công nghệ, Rung chuông Vàng, trắc nghiệm trên máy tính, làm việc theo dự án, hùng biện đối kháng… Những định dạng này cho phép học sinh iSMART cọ xát với những thử thách Toán, Khoa học bằng tiếng Anh ngay tại trường học, từ đó có những nỗ lực hơn trong học tập.

  Với xu thế hội nhập, phụ huynh ngày càng có nhu cầu cho con tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực phổ thông chuẩn quốc tế. Nhờ sở hữu mạng lưới đối tác toàn cầu, iSMART từng bước nghiên cứu và đưa về Việt Nam một số kỳ thi uy tín và phổ biến như EDEXCEL (Anh), Toán ứng dụng AMC (Úc) để học sinh trải nghiệm không khí thi cử chuyên nghiệp, cách ra đề khoa học và gợi cảm hứng, đặc biệt chuẩn bị cho những giấc mơ du học.

  Ở sân chơi học thuật chuyên sâu, iSMART mang đến cơ hội trải nghiệm cách ra đề Toán hay và sáng tạo của Australia qua cuộc thi AMC 2021. Đây là “chiếc nôi” Toán học lâu đời đã phát hiện nhiều tài năng toán cho thế giới, giúp học sinh trau dồi kỹ năng, tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12. Kết quả từ kỳ thi này cũng là “chìa khóa” thuyết phục để mở ra cánh cổng du học vào xứ sở Kangaroo và gần 40 quốc gia đang sử dụng.

  Biến mọi mặt phẳng màu trắng thành bảng thông minh, lớp học iSMART vừa linh động vừa tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhà trường; tập trung nguồn lực để xây dựng chương trình bài giảng số chất lượng, đảm bảo phụ huynh, học sinh không lãng phí thời gian, tiền bạc. Không lệ thuộc công nghệ, học sinh và giáo viên iSMART ý thức việc khai thác, làm chủ công nghệ, khoa học; tăng cường tương tác trong tập thể để quá trình học tập đạt hiệu quả cao nhất.

  Việc học chương trình tiếng Anh liên kết iSMART có ảnh hưởng chương trình học chính?

  Với 7 lợi ích từ chương trình học, iSMART đã chứng minh phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học phù hợp với điều kiện trường lớp Việt Nam. Phương án kết hợp công nghệ vào giáo dục, tiếng Anh với Toán, Khoa học đã giúp học sinh phát triển tư duy kép, hình thành kỹ năng làm chủ công nghệ, bất kể khoảng cách địa lý ở thành phố lớn hay tỉnh thành xa xôi.

  iSMART Education mang đến giải pháp học Tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học sử dụng bài giảng số, hiện đang được triển khai tại nhiều trường Tiểu học và THCS trên khắp cả nước. Kết nối với iSMART tại:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Tìm Gia Sư Dạy Kèm Toán, Môn Khoa Học Bằng Tiếng Anh Tại Nhà Tphcm
 • Gia Sư Dạy Toán Bằng Tiếng Anh Tại
 • Trẻ Có Nên Học Phát Âm Tiếng Anh Từ Lớp 1 Không?
 • Dạy Con Phát Âm Chuẩn Trước Khi Vào Lớp 1 Dù Mẹ Không Biết Tiếng Anh
 • Cách Luyện Phát Âm Tiếng Anh Lớp 2 Cho Bé
 • Dạy Kèm Tiếng Hoa Giao Tiếp Cấp Tốc Trong Mua Bán, Kinh Doanh, Đi Làm. Lh : 077.853.3518 (Cô Giáo Hà)

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Online Tiếng Khmer 1 Kèm 1
 • Trung Tâm Dạy Tiếng Lào, Khmer Ở Quận 7 Tphcm
 • Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Dạy Và Học Tiếng Việt Bậc Tiểu Học Cho Học Sinh Khmer Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Nơi Kết Nối Văn Hóa Truyền Thống Của Người Khmer Ở Tp Hồ Chí Minh
 • Sgv, Trung Tâm Dạy Tiếng Khmer Tại Tp Vũng Tàu
 • Giáo viên người Hoa nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà. Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Hoa nhanh chóng, phát ân chuẩn, dạy đàm thoại tiếng Hoa trong giao dịch mua bán làm ăn, giao tiếp tiếng Hoa cho người đi làm. Dạy tiếng Hoa cấp tốc để đi công tác, du lịch, xuất khẩu lao động, kết hôn v.v….Dạy tiếng Hoa nghe nói cấp tốc theo yêu cầu. LH : 077.853.3518 (cô Hà)

  học tiếng hoa online trên điện thoại, học hoa văn online, dạy tiếng hoa online, day hoc tieng trung, trung tâm dạy tiếng trung, học tiếng hoa qua mạng, học tiếng trung trực tuyến miễn phí, hoc tieng trung tren mang mien phi, web học tiếng trung online miễn phí, hoc tieng trung giao tiep, tự học tiếng trung, cách học tiếng hoa hiệu quả, tu hoc tieng trung, hoc tieng hoa giao tiep online mien phi, hoc tieng trung quoc, bắt đầu học tiếng trung, cach hoc tieng trung, học tiếng hoa, hoc tieng hoa tren mang mien phi, học tiếng trung trực tuyến qua mạng, dạy tiếng trung, học tiếng hoa cơ bản, dạy tiếng hoa giao tiếp, cách học tiếng hoa giao tiếp, cách học tiếng trung giao tiếp nhanh nhất, học tiếng trung ở đâu tphcm, học tiếng hoa ở đâu tphcm, học tiếng trung ở đâu, tiếng hoa cơ bản, hoc tieng trung nhanh nhat, tiếng trung, tiếng trung giao tiếp hàng ngày, cách học tiếng trung quốc nhanh nhất, day tieng anh tren mang, học tiếng trung nhanh nhất, học tiếng hoa trực tuyến trên mạng, day tieng trung giao tiep, tiếng trung giao tiếp, dạy tiếng trung quốc cơ bản, trang web học tiếng hoa, học viết tiếng trung, tiếng hoa, tiếng trung quốc, học tiếng trung trực tuyến miễn phí, học online miễn phí, học tiếng trung online cho người mới bắt đầu, tự học giao tiếp tiếng trung cơ bản, học tiếng hoa trực tuyến, phuong phap hoc tieng trung, học giao tiếp tiếng hoa, học tiếng trung hiệu quả, day hoc tieng trung giao tiep, tiếng trung quốc cơ bản, tieng trung truc tuyen, phương pháp học tiếng trung hiệu quả, hoc tieng hoa cap toc, cách học tiếng trung hiệu quả nhất, cach hoc tieng trung nhanh nhat, tiếng hoa giao tiếp, học tiếng trung giao tiếp trực tuyến, hoc tieng trung online mien phi, học tiếng trung qua mạng, học tiếng trung cơ bản miễn phí, hoc noi tieng trung, day tieng hoa tren mang, tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu, tự học tiếng trung giao tiếp cơ bản, cách học tiếng hoa nhanh, cach hoc tieng hoa, hoc tieng hoa giao tiep hang ngay, học tiếng hoa online cho người mới bắt đầu, hoc tieng trung giao tiep tren mang, day hoc tieng hoa, học nói tiếng trung, nghe tiếng trung giao tiếp, hoc tieng hoa co ban giao tiep, phương pháp học tiếng trung hiệu quả nhất, hoc tieng trung online, học tiêng trung, phien am tieng hoa, đăng ký học tiếng hoa trực tuyến, hoc tieng hoa co ban, tu hoc tieng hoa giao tiep, học tiếng hoa giao tiếp ở đâu tphcm, hoc tieng hoa online, hoc hoa van truc tuyen, giao tiếp tiếng trung cơ bản, nói tiếng trung trực tuyến, trung tâm tiếng trung, tự học tiếng trung quốc cơ bản, hoc tieng hoa giao tiep tren mang, học tiếng anh miễn phí online, hoc tiếng trung, cach hoc tieng trung hieu qua, dạy học tiếng trung, hoc tieng hoa online cho nguoi viet, dich tieng anh truc tuyen, hoc tieng hoa nhanh nhat, học tiếng trung quốc giao tiếp cơ bản, tieng trung qua mang, học tiếng trung giao tiếp trực tuyến miễn phí, cach hoc tieng trung nhanh, tiếng trung cơ bản giao tiếp, hoc tieng trung quoc giao tiep, hoctiengtrungonline, học giao tiếp tiếng trung cơ bản, dạy tiếng anh trực tuyến, học tiếng trung trực tuyến hiệu quả, hoc tieng trung co ban, cách học tiếng trung nhanh và hiệu quả, tu hoc tieng hoa, tiếng trung cho người mới bắt đầu, phan mem hoc tieng trung, học tiếng trung quốc ở đâu, day tieng hoa giao tiep, tu hoc tieng hoa tren mang, học tiếng trung online cho người việt, học tiếng hoa trực tuyến tốt nhất, khóa học tiếng trung giao tiếp, hoc tieng trung moi ngay, tự học tiếng trung quốc, dịch tiếng trung trực tuyến, cách học tiếng hoa nhanh nhất và hiệu quả, cách tự học tiếng trung hiệu quả, hoc tieng trung tren mang, tiếng hoa trực tuyến,học tiếng trung nhanh, phần mềm học tiếng trung, cách học tiếng trung dễ nhớ, thi tiếng hoa online, trung tâm học tiếng hoa trực tuyến, học tiếng hoa giao tiếp, học tiếng trung giao tiếp qua video, nghe tieng trung truc tuyen, học phiên âm tiếng trung, dạy học tiếng trung cơ bản

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Hoa Ngữ “những Người Bạn” Tại Bình Dương
 • Giới Thiệu Về ” Hoa Ngữ Những Người Bạn” Tại Dĩ An
 • Phương Pháp Học Viết Chữ Trung Quốc Và Tài Liệu Học Viết Chữ Hay Nhất Và Tốt Nhất Cho Đến Hôm Nay Của Hoa Ngữ Những Người Bạn Tại Bình Dương
 • Lời Bài Hát Hoa Cài Mái Tóc, Mẹ Việt Nam Mắt Ngời Sáng Quắc, Mp3, Guit
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản Tại Hà Nội Bài 30
 • Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Tại Thanh Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Lớp 1 Cần Thuê Gia Sư Tiếng Anh?
 • Gia Sư Tại Thanh Hóa
 • Gia Sư Uy Tín, Chất Lượng Lớp 5
 • Tìm Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 11 Tốt Nhất Tại Thanh Hóa
 • Gia Sư Tiếng Anh Lớp 3 Chất Lượng Nhất Thanh Hóa
 • Để đăng ký gia sư, bạn cần cung cấp các thông tin để xác thực hồ sơ của bạn như: Ảnh đại diện, ảnh chứng minh thư(hoặc thẻ căn cước), ảnh bằng cấp chuyên môn (nếu có) và thông tin cá nhân: số điện thoại, Địa chỉ.

  Lưu ý: các thông tin về bằng cấp và chứng minh thư của bạn sẽ được bảo mật theo quy định của bộ truyền thông và không hiển thị công khai.

  Đăng ký trở thành gia sư

  Chi tiết nội dung cần học

  cần tìm giáo viên tiếng anh giao tiếp cơ bản ,yêu cầu giáo viên nhiệt tinh có kinh nghiệm dạy học tốt

  Lịch học dự kiến (có thể thỏa thuận)

  Màu xanh là những buổi có thể học trong tuần

  Bản đồ vị trí lớp

  Địa chỉ: Địa chỉ: Số 33 Trần Cao Vân, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

  Quy trình tìm gia sư trên Blacasa

  • Tùy chọn: mời gia sư phù hợp được gợi ý bởi hệ thống giúp việc kết nối nhanh hơn.

  • Mỗi đề nghị dạy bao gồm lời nhắn và giá học phí mà gia sư muốn nhận (đấu giá).

  • Khi đã có một hoặc nhiều đề nghị dạy, học viên có thể lựa chọn chấp nhận đề nghị dạy phù hợp nhất.

  • Khi bạn chấp nhận 1 đề nghị dạy, số điện thoại của giáo viên sẽ hiện lên và bạn có thể gọi điện hẹn lịch học.

  Đăng yêu cầu tìm gia sư

  Gợi ý các gia sư phù hợp

  N/A

  Hiện tại là sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hà Nội, từng học lớp chuyên Anh nên tư duy Tiếng Anh tốt, đạt nhiều thành tích trong các kì thi HSG Tiếng Anh cấp huyện và cấp tỉnh, điểm thi đại học 9 điểm. Đã có nhiều kinh nghiệm dạy gia sư các bạn tiểu học : lớp 2,3,4,5 và cấp 2 từ cơ bản đến nâng cao, giúp đỡ nhiều em tiến bộ về thái độ học tập cũng như kiến thức tiếp thu. Nhiều em đã đạt được điểm số ổn trên lớp và tự tin học cũng như đam mê Tiếng Anh hơn. Điểm mạnh của mình là khả năng thấu hiểu tâm lý học sinh, truyền đạt rõ ràng và hiệu quả để giúp học sinh hiểu bài. Kiên nhẫn, nhiệt tình và luôn cố gắng hết mình vì sự tiến bộ của học viên.

  N/A

  Hiện đang là giáo Viên tiếng anh

  N/A

  tốt nghiệp cấp 3 với 12 năm liên tiếp học sinh giỏi và là học sinh giỏi tỉnh môn tiếng anh. Thành tích Toán và Lý khá ok

  N/A

  SV trường ĐH Y Hà Nội. Ưu điểm. Vui vẻ, nhiệt tình, luôn cập nhật kiến thức và phương pháp học mới, học hệ thống tư duy giúp ghi nhớ ủng dụng lâu dài Kính nghiệm 3 năm ôn thi toán, tiếng anh cho học sinh vượt cấp lớp 6,9. Ôn thi sinh lớp 12 thpt Nhược điểm : nghiêm khắc, yêu cầu học sinh tuân thủ quy định dạy và học, làm bài tập về nhà đầy đủ

  N/A

  Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội khoa Sư phạm Anh Là giáo viên Tiếng Anh từ 2012 đến nay, coa thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo, có kinh nghiệm ôn thi các cấp

  N/A

  Em hiện đang là sinh viên năm 2 của Khoa quốc tế – Đại học quốc gia HN. Em học ngành kinh doanh quốc tế. Ưu điểm : giỏi nghe nói đọc viết. Ngữ pháp của e rất tốt ( có thể dạy tất cả các lớp . Nếu em được nhận , em sẽ cố gắng cống hiến hết mình . Làm tròn nghĩa vụ ! Em xin trân thành cảm ơn

  Yêu cầu của bạn đã được tạo thành công, tuy nhiên yêu cầu vẫn chưa thể hiển thị trong danh sách lớp trên hệ thống do bạn đã đăng quá 3 lớp cho phép trên hệ thống, lựa chọn 1 trong 2 tác vụ sau:

  1. Nếu bạn là trung tâm gia sư, đăng ký ngay

  2. Nếu bạn là phụ huynh, liên hệ hotline 1900 63 63 42

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Ở Thanh Hóa
 • Danh Sách Gia Sư Tiếng Anh
 • Tìm Gia Sư Tiếng Anh Giỏi Tại Hà Nội Dạy Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Tìm Gia Sư Tiếng Anh Tại Hải Dương Uy Tín
 • Cần Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 5 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Tại Tphcm
 • Tin tức online tv