Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Khảo Sát Học Sinh Giỏi Hàng Tháng Lớp 3
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 3 Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Các Môn Học Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ
 • Trường Tiểu học

  tháI học

  Đề khảo sát học sinh giỏi số 1

  Môn: Toán 3

  Năm học: 2010 – 2011

  (Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

  Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.

  Bài 1: (2 điểm) Số ?

  Bài 2: (2 điểm)

  1; Chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được thương là 1. Vậy số bị chia gấp số chia mấy lần ?

  2; Hai số có hiệu là 98, nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 21 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu ?

  Bài 3: (2 điểm) Dùng ba chữ số 5; 7; 9 để viết số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau rồi tìm hiệu của chúng.

  Phần II: Tự luận .

  Bài 1: (2 điểm) Cho 3 chữ số a, b, c khác nhau và khác 0.

  a) Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên.

  b) Tính nhanh tổng các số vừa lập được, biết a + b + c = 8

  Bài 2: (4 điểm) Thay các dấu ? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, biết số chia và thương đều bằng nhau và là số chẵn.

  Bài 3: (3 điểm) Hai bạn Trâm và Anh đi từ hai đầu cầu cho đến lúc gặp nhau ở trên cầu. Hỏi cây cầu dài bao nhiêu mét nếu bạn Trâm đi được 1218m và bạn Anh đi ít hơn bạn Trâm là 173m?

  Bài 4: (5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu chiều dài được kéo thêm 15cm và chiều rộng được kéo thêm 35m thì sẽ được một hình vuông. Tính độ dài của cạnh hình vuông.

  Trường Tiểu học

  tháI học

  Đề khảo sát học sinh giỏi số 2

  Môn: Toán 3

  Năm học: 2010 – 2011

  (Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

  Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.

  Bài 1: (2 điểm) Điền chữ số thích hợp vào dấu *

  a) b)

  Bài 2: (2 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 215 trang phải dùng bao nhiêu chữ số?

  Bài 3: (2 điểm) Tìm hai số mà tổng và hiệu của chúng đều bằng số lớn nhất có 3 chữ số?

  Phần II: Học sinh trình bày bài làm.

  Bài 1: (4 điểm) Tính nhanh:

  a) 291 + 302 + 11 + 698 + 709

  b) 121 + 123 + 125 + 127 + 129 + 131 + 133 + 135 + 137

  Bài 2: (2 điểm) Bạn Hương mang một cái can không để đi mua 1 lít dầu ăn. Cô bán hàng chỉ có hai chiếc can: một can loại 3 lít và một can loại 7 lít, nhưng cô đã đong được 1 lít cho bạn Hương. Hỏi cô bán hàng đã đong như thế nào?

  Bài 3: (3 điểm) Một cửa hàng hoa quả đã bán được tất cả 399 quả gồm ba loại: xoài, cam và táo. Trong đó số xoài bán được bằng số quả đã bán; số cam bán được bằng số quả đã bán. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?

  Bài 4: (2 điểm) Năm nay mẹ Phương 38 tuổi. Hai năm nữa tuổi Phương sẽ bằng tuổi mẹ. Hỏi năm nay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Môn Toán Và Tiếng Việt Học Kì 2 Lớp 3 Cập Nhật
 • Bản Mềm: Bài Tập Môn Toán Và Tiếng Việt Lớp 3
 • Đề Kiểm Tra Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Theo Tháng
 • Tổng Hợp 2 Đề Thi Học Kì 1 Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 Có Đáp Án
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 The Windy
 • Tải Về Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Greetings
 • PHÒNG GD-ĐT

  LỤC NAM

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

  NĂM HỌC 2011-20112

  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7

  Thời gian làm bài : 150 phút

  I. Hãy tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. ( 5 điểm)

  1.A. talked B. fitted C. needed D. visited

  2. A. houses B. misses C. glasses D. mixes

  3.A. stamp B. sew C. opposite D. bookstore

  4.A. milk B. library C. dinner D. polish

  5. A. chicken B. coach C. orchestra D. change

  II. Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành câu. (10 điểm)

  1 . When I was a boy, I ………………. tea to coffee.

  A. pfer B. pferred C. pfers D. pferring

  2. He was only thirteen, but he ate …………………… his father did

  A. as much as B. more that C. much than D. as much than

  3. Every girl ought to learn ………………. to cook.

  A. what B. when C. how D. where

  4. John enjoys ……………… tennis.

  A. playing B. play C. played D. to play

  5. ……………… coffee without milk is yours?

  A. The B. An C. A D. Ø

  6. Video games can be ………………..

  A. addictive B. wonderful C. interesting D. beautiful

  7. Could you show me the way . . . . . . . .. the railway station please?

  A. near to B. at C. next D. to

  8. “Was the competition a success ?” “Yes, ………… people took part in it than usual”.

  A. more B. fewer C. less D. many

  9. The meat of a pig is ……………………………

  A. beef B. pork C. chilken D. lamb .

  10. Some scientists spend most of their lives chúng tôi rocks.

  A. look B. looking C. looked D. to look

  III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (10 điểm)

  1. Every body ( wait ) chúng tôi the psident in the hall now.

  2. Where is your mother ?

  -She (be) in the sitting-room. She (read) newspaper .

  3. Look! That plane (fly) toward the airport. It (land) .

  4. We (see) a movie tomorrow. You (join) ?

  5. He is busy at the moment. But he (come) to give you a helping hand as soon as he finishes his work.

  6.Long( fall) down the stairs this morning and ( break) his leg

  IV. Hãy điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống. (10 điểm)

  Viet lives ……….. his aunt and uncle ………… 83 Hoang Van Thu Street.

  Her birthday is ………………… October, 17th.

  Our party will be …….. ten o’clock to half past eleven …………. the morning .

  I’ll wait ……………………. you outside the stadium.

  I received a letter …………………… my mother yesterday.

  There are plenly ………………..movie programs.

  What’s chúng tôi to night ?

  Next add a litte soy sauce chúng tôi dish.

  V. Tìm một lỗi sai và sửa lại sao cho đúng. (10 điểm)

  There aren`t much students in my class.

  My new school is more bigger than my old one.

  Nam lives at Tran Hung Dao street.

  How is Hoa unhappy? -Because she misses her parents and friends.

  Her date of birth is on twelve May.

  Hoa doesn’t have some friends in Hanoi.

  We can get our books in recess.

  It takes me a day painting this house.

  I am never late at school.

  It’s difficult training dogs.

  VI. Hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (10 điểm)

  My teacher, Miss White, is a young lady of twenty

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Hsg Môn Tiếng Anh 11 Có Đáp Án
 • Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Chia Sẻ Bí Quyết Học Ngoại Ngữ
 • Những Sinh Viên Làm Rạng Danh Việt Nam
 • Unit 11 Lớp 11: Reading
 • Unit 9 Lớp 10: Reading
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Môn Tiếng Anh Lớp 12 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 10: Lifelong Learning
 • 4 Cách Để Học Giỏi Tiếng Anh Ngoài Trường Lớp
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Học Kì 1 Sở Gd&đt Thành Phố Đà Nẵng
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • 12 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án (Bản Word)
 • Đề thi HSG lớp 12 môn Tiếng Anh có đáp án

  Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

  Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

  Đề thi học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2022 Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2022 – 2022 có đáp án Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2022 có đáp án Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 (các tỉnh thành trên cả nước) CÓ ĐÁP ÁN

  Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 Chuyên Sở GD-ĐT Bắc Ninh

  PART ONE: PHONETICS: (10pts) I. Choose the word with the underlined part pronounced differently from that of the others (5pts) II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three (5pts)

  6. A. mischievous B. miscellaneous C. intimacy D. veterinary

  7. A. infamous B. inventory C. negligence D. congenial

  8. A. impotent B. ignorant C. admirable D. affidavit

  9. A. primate B. asset C. innate D. pface

  10. A. monetary B. paralysis C. protagonist D. analogous

  A. dedicated B. devoted C. committed D. compulsive

  A. fast B speedy C. quick D. sudden

  A. immediately B. directly C. instantaneously D. quite

  A. cooperation B. association C. league D. conjunction

  A. run a stroke of luck B. get a better luck

  C. be down on your luck D. take pot luck

  A. in the woods B. on the grapevine C. under your feet D. on the olive branch

  A. with respect to B. in respect for C. as for D. as against

  A. put down B. turned over C. passed away D. taken out

  A. in B. on C. at D. for

  A. returns B. emerges C. sprouts D. springs

  A. pinpoint B. dock C. regurgitate D. revise

  A. counterfeit B. fake C. camouflaged D. fraudulent

  A. is of crass stupidity/ grueling B. is no mean feat/ grinding

  C. goes against the grain/ abject D. dwindles away to nothing/ extreme

  A. hammered away at B. jabbered about

  C. slaved away D. squirreled away

  A. shambles B. rumpus C. chaos D. fracas

  A. exemplary B. excruciating C. expeditious D. explicit

  A. collusion B. equilibrium C. collision D. incubation

  A. weighted B. tipped C. balanced D. overturned

  A. betrays B. bestows C. besets D. bemoans

  A. lowbrow B. highbrow C. dearly D. impenetrable

  IV. Identify 10 errors in the following passage and correct them (20pts)

  Human memory, formerly believed to be rather inefficient, is really more sophisticated than that of a computer. Researchers approaching the problem from a variation of viewpoints have all concluded that there is a great deal more storing in our minds than has been generally supposed. Dr. Wilder Penfield, a Canadian neurosurgery, proved that by stimulating their brains electrically, he can elicit the total recall of specific events in his subjects’ lives. Even dreams and another minor events supposedly forgotten for many years suddenly emerged in details. Although the physical basic for memory is not yet understood, one theory is how the fantastic capacity for storage in the brain is the result of an almost unlimited combination of interconnections between brain cell, stimulated by patterns of activity. Repeated references with the same information support recall. In other word, improved performance is the result of strengthening the chemical bonds in the memory.

  Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 Sở GD-ĐT Thanh Hóa

  PART A: PHONETICS (5pts) Question I: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in the same line. (2pts) Question II: Find the word with the stress pattern different from that of the other three words in each question. (3pts)

  3. A. passion B. encourage C. occasion D. depend

  4. A. participant B. publicity C. competitive D. Inpidual

  5. A. limitation B. documentary C. government D. interactive

  PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR (45pts) Question I: Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. (15pts)

  6. …………..1915 that the cinema really became an industry.

  A. It is not until B. It was not until C. Not until D. Until in

  A. you to offer B. you are offering C. your offering D. that you offer

  A. a B. an C. the D. Ø

  9. – Daisy: “What a lovely house you have!” – Mary: “………….”

  A. Lovely, I think so B. No problem

  C. Of course not, it’s not costly D. Thank you. Hope you will drop in

  A. more than three times C. more three times than

  B. three times as much as D. as much three times as

  A. German lovely old glasses B. German old lovely glasses

  C. lovely old German glasses D. old lovely German glasses

  A. restoration B. pservation C. conservation D. Refurbishment

  A. beyond B. over C. above D. Onto

  A. contrary B. contrast C. opposition D. opponent

  15. You had your house decorated, ………….. ?

  A. hadn’t you B. didn’t you C. weren’t you D. haven’t you

  16. A part – time job gives me the freedom to ………… my own interests.

  A. pursue B. chase C. seek D. catch

  17. The type of plant and animal life living in and around a pond depends on the soil of the pond, ………….., and the pond’s location.

  A. what the quality of the water is B. how is the water quality

  C. the quality of water D. what is the water quality

  A. In view of B. As a result of C. Thanks to D. Despite

  A. Plants are grown B. Plants grown

  C. Plants that grow D. To grow plants

  A. What the Moon chúng tôi Moon which

  C. When the Moon D. That the Moon

  ANSWER KEYS

  A- ĐÁP ÁN PART A: PHONETICS (5 điểm – Mỗi câu đúng 1 điểm)

  1.D 2.A 3.A 4.D 5.C

  PART B: VOCABULARY & GRAMMAR (45 điểm – Mỗi câu đúng 1 điểm) Question I.

  6.B 7.C 8.B 9.D 10.B

  11.C 12.A 13.C 14.A 15.B

  16.A 17.C 18.C 19.B 20.D

  Question II. Question III Question IV PART C: READING COMPREHENSION (30 pts) (Mỗi câu đúng 1 điểm) Question I

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 12 Năm Học 2022
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 12 Trường Thpt Đoàn Thượng, Hải Dương Có Đáp Án
 • Bộ 15 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Học Kì 1 2022 Phần 1(Kèm Đáp Án)
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1, 2, 3
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • De Thi Hoc Sinh Gioi Mon Tieng Viet Lop 3
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Trường Tiểu Học Nghĩa Hiệp Năm 2011
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án
 • Tổng Hợp 2 Đề Thi Học Kì 1 Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Có Đáp Án
 • Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng Việt lớp 3 gồm có tất cả 9 đề thi dành cho học sinh khối lớp 3 ôn luyện thi HSG môn tiếng Việt.

  Đề 1 – Tháng 3 (Thời gian 75 phút)

  Câu 1: Tìm từ có âm đầu n hay l điền vào chỗ chấm:

  Nước chảy …. Chữ viết ……..

  Ngôi sao …… Tinh thần …….

  Đồng bào ở đây gần hai mươi năm định cư, đã biến đồi hoang thành ruộng bậc thang màu mỡ, thành đồng cỏ chăn nuôi và thành rừng cây công nghiệp.

  a/ Trong câu trên , em hiểu thế nào về các từ ngữ: định cư, ruộng bậc thang.

  b/ Tìm từ trái nghĩa với định cư.

  Câu 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh:

  a/ Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời………………………………….

  b/ Những giọt sương sớm long lanh ………………………………………..

  c/ Tiếng ve đồng loạt cất lên…………………………………………………

  Câu 4: Đọc đoạn văn sau:

  Trời nắng gắt, con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ,lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất…Nó dừng lại, ngước đầu lên, mình nhún nhảy rung rinh, giơ hai chân trước vuốt râu rồi lại bay lên, đậu xuống thoăn thoắt rà khắp mảnh vườn. Nó đi dọc ,đi ngang sục sạo, tìm kiếm.

  a/ Tìm từ chỉ hoạt động của con ong trong đoạn văn trên.

  b/ Những từ ngữ đó cho thấy con ong là con vật như thế nào?

  Câu 5: Đọc đoạn thơ sau:

  Hậu vệ gió thường thận trọng

  Ý đồ trong mỗi đường chuyền

  Ngay phút đầu đã chủ động

  Kèm người thật chặt trên sân.

  Mưa là trung phong đội bạn

  Đoạt banh dốc xuống ào ào

  Sóng truy cản đầy quyết liệt

  Gió chồm phá bóng lên cao.

  a/ Tìm sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ trên? Sự vật đó được nhân hóa qua những từ ngữ nào?

  b/ Biện pháp nhân hóa góp phần diễn tả điều gì trong đoạn thơ?

  Câu 6: Tập làm văn: Em có dịp thăm quan thị xã ( hoặc thành phố). Hãy viết đoạn văn kể về vẻ đáng yêu của thị xã ( hoặc thành phố ) đó.

  Đề 2 – Tháng 3

  Câu 1: Trong các từ ngữ sau, từ nào viết sai chính tả.Hãy sửa lại cho đúng.

  Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp xách, xương đêm, xửa chữa, xức khỏe.

  Câu 2 : Phân biệt các từ sau; vàng hoe, vàng tươi , vàng ối, vàng xuộm

  • Đặt câu với một trong các từ trên.
  • Tìm 3 từ chỉ màu sắc khác được cấu tạo theo mẫu trên.

  Câu 3: Viết đoạn văn 4 -5 câu miêu tả cảnh vật , trong đó dùng câu : Ai thế nào?

  Câu 4 : Điền dấu chấm , dấu phẩy vào đoạn văn sau và chép lại cho đúng chính tả:

  Sáng mùng một ngày đầu xuân em cùng ba mẹ đi chúc tết ông bà nội ngoại em chúc ông bà mạnh khỏe và em cũng nhận đượclại những lì chúc tốt đẹpôi dễ thương biết bao khi mùa xuân tới.

  Câu 5: Cho đoạn thơ:

  Ngỗng không chịu học

  Khoe biết chữ rồi

  Vịt đưa sách ngược

  Ngỗng cứ tưởng xuôi

  Cứ giả đọc nhẩm

  Làm vịt phì cười

  Vịt khuyên một hồi

  Ngỗng ơi! Học! Học!

  a/ Con vật nào được nhân hoá trong đoạn thơ? Từ ngữ nào cho biết điều đó?

  b/ Tác dụng của biện pháp nhân hóa trong đoạn thơ?

  Câu 6: Tập Làm văn: Tuổi thơ em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương:Một dòng sông với những cánh buồm nâu dập dờn trong nắng sớm. Một cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay.Một con đường làng in dấu chân quen…. Hãy viết đoạn văn ngắn tả một trong những cảnh đó.

  Đề 3 – Tháng 3

  Câu 1: Trong các từ ngữ sau, từ nào viết sai chính tả.Hãy sửa lại cho đúng.

  Xai trái, sơ xuất, xạch bóng, sáng xủa, ngôi sao, xân cỏ, tiếng xấm, xôi gấc , xức khỏe, mùa suân.

  Câu 3: Viết đoạn văn 4-5 câu kể lại cuộc trò chuyện của các sự vật trong đó có sử dụng phép nhân hóa.

  Câu 4: Cho đoạn thơ:

  Lịch đếm từng ngày các con lớn lên

  Bố mẹ già đi, ông bà già nữa

  Năm tháng bay như cánh chim qua cửa

  Vội vàng lên con , đừng để muộn điều gì?

  a/ Hai sự vật nào được so sánh với nhau?

  Từ so sánh là từ nào? Tìm điểm giống nhau của hai sự vật đó.

  Câu 5: Đoạn văn sau đặt dấu phẩy không đúng chỗ. Em hãy sửa rồi chép lại cho đúng.

  Đất nước ta, đã có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiển cứu đã làm vẻ vang, cho đất nước. Đại kiện tướng, môn cờ vua Đào Thiện Hải là một trong số đố.

  Câu 6: Tập làm văn:

  Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa

  Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực

  Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con

  Rồi mai đây khôn lớn bay đi khắp mọi miền

  Từ lời bài hát trên, em hãy viết đoạn văn nêu cảm xúc của mình khi nghĩ về cha mẹ.

  Đề 4 – Tháng 3

  Câu 1: Tìm 5 từ chứa vần im, 5 từ chứa vần iêm.

  Câu 2: Dùng dấu / để tách bộ phận trả lời cho câu hỏi ai? Cái gì? Con gì? Và bộ phận trả lờì câu hỏi làm gì? như thế nào? Trong các câu sau:

  a/ Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

  b/ Những chú voi về đích trước tiên đều ghìm đà , huơ vòi chào khán giả.

  Câu 3: Trong trường ca Đam San có câu :” Nhà dài như tiếng chiêng. Hiên nhà dài bằng sức bay của một con chim”.

  a/ Tìm hình ảnh so sánh và từ so sánh ở 2 câu trên.

  b/ Cách so sánh có gì đặc biệt.

  Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các dòng sau cho thành câu rồi xắp xếp các câu thành đoạn văn hoàn chỉnh.

  …. Có bộ lông rất đẹp: màu vàng sậm lẫn với trắng tinh và đen huyền.

  …. Tròn, ……..dựng đứng để nghe ngóng.

  …… dài ngoe nguẩy.

  …….. long lanh xanh biếc như ngọc bích.

  ……… nhỏ có những vuốt nhọn dài và sắc.

  …….. lơ phơ mấy sợi râu trắng cong cong.

  ……… đo đỏ đẹp như cặp môi son hồng.

  Câu 5: Cho đoạn thơ:

  Cỏ gà rung tai

  Nghe

  Bụi tre

  Tần ngần

  Gỡ tóc

  Hàng bưởi

  Đu dưa

  Bế lũ con

  Đầu tròn

  Trọc lốc.

  a/ Nhũng sự vật nào trong đoạn thơ được nhân hóa? Từ ngữ nào thể hện phép nhân hóa?

  b/ Tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn thơ trên?

  Câu 6: Tập làm văn: Viết đoạn văn kể về một người thân trong gia đình em.

  Đề 5 – Tháng 3

  Câu 1: Tìm 4 từ có vần oc; 4 từ có vần ooc.

  Cốc, cốc, cốc! Cốc, cốc, cốc!

  – Ai gọi đó? – Ai gọi đó?

  – Tôi là Thỏ. – Tôi là Nai.

  – Nếu là Thỏ – Nếu là Nai

  Cho xem tai. Cho xem gạc.

  Câu 3: a/ Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu tục ngữ hoàn chỉnh.

  A B

  Nước mưa là hoa đất

  Gió thổi là cưa trời

  Người ta là chổi trời

  b/ Hãy giải thích nội dung 1 câu tục ngữ trên.

  Câu 4: Viết đoạn văn ngắn 4 – 5 câu kể về việc trực nhật hoặc chăm sóc vườn rau của tổ em, trong đó có sử dụng mẫu câu : Ai làm gì?

  Câu 5: Cho đoạn thơ:

  Những chị lúa phất phơ bím tóc.

  Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học.

  Đàn cò áo trắng

  Khiêng nắng qua sông.

  Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

  a/ Những sự vật nào trong đoạn thơ được nhân hóa? Từ ngữ nào thể hện phép nhân hóa?

  b/ Biện pháp nghệ thuật nhân hóa góp phần miêu tả các sự vật sinh động như thế nào?

  Câu 6: Dựa vào nội dung bài thơ : Ngày hội rừng xanh . Hãy tưởng tượng em đang có mặt trong ngày hội đó. Hãy viết đoạn văn kể về ngày hội rừng xanh.

  Đề 6- Tháng 3

  Câu 1: Tìm 4 từ có vần ưi; 4 từ có vần ươi.

  Câu 2: Cho đoạn thơ:

  Nắng vàng tươi rải nhẹ

  Bưởi tròn mọng trĩu cành

  Hồng chín như đền đỏ

  Thắp trong lùm cây xanh.

  a/ Tìm hình ảnh so sánh trong đoạn thơ trên.

  b/ Hình ảnh so sánh đã góp phần diễn tả nội dung đoạn thơ thêm sinh động , gợi cảm như thế nào?

  Câu 3: Xếp các từ sau thành 3 nhóm rồi đặt tên cho mỗi nhóm.

  Cây cau, mọc ,xum xuê, khô khốc, khoe sắc, hoa hồng, tỏa khói, nhanh nhẹn, nhú, con rùa.

  Câu 4; Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

  Mỗi cây có một đời sống riêng một tiếng nói riêng. Cây lan cây huệ cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa. Cây mơ cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu cây bí nói bằng quả. Cây khoai cây dong nói bằng củ bằng rễ…

  Câu 5: cho đoạn thơ:

  Em thương làn gió mồ côi

  Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây.

  Em thương sợi nắng đông gầy

  Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

  a/ Những sự vật nào trong đoạn thơ được nhân hóa? Từ ngữ nào thể hện phép nhân hóa?

  b/ Biện pháp nghệ thuật nhân hóa góp phần diễn tả điều gì? Tình cảm của tác giả đối với các nhân vật đó như thế nào?

  Câu 6: Tập làm văn: Hãy kể một câu chuyện cảm động về tình bạn mà em biết.

  Đề 7- Tháng 3

  Câu 1: Tìm 4 từ có vần ươn; 4 từ có vần ương.

  Câu 2; Cho các tiếng : nhà, thợ. Hãy thêm vào trước hoặc sau các tiếng trên để tạo thành từ ghép chỉ người trong cộng đồng.

  Câu 3: a/ Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh.

  A B

  Đám học trò ngủ khì trên lưng mẹ

  Đàn sếu hoảng sợ bỏ chạy

  Các em bé đang sải cánh trên cao

  b/ Các câu trên thuộc kiểu câu nào? Nó khác kiểu câu : Ai là gì? ở chỗ nào?

  Câu 4: Cho câu văn: ” Về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân”

  a/ Tìm sự vật được so sánh với nhau trong câu trên? Từ để so sánh là từ nào?

  b/ Hình ảnh so sánh đó góp phần diễn tả nội dung câu văn thêm sinh động như thế nào?

  Câu 5: Hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để diễn tả nội dung sau cho sinh động , gợi cảm.

  a/ Mấy con chim hót ríu rít trên cây.

  b/ Mỗi ngày, một tờ lịch bị bóc đi.

  Câu 6: dựa vào nội dung bài thơ : Gọi bạn của nhà thơ Định Hải .Hãy kể lại câu chuyện cảm động về tình bạn của Bê Vàng và Dê Trắng.

  Đề 8 – Tháng 3

  Câu 1: Điền từ có vần uyêch, uyu vào chỗ trống.

  – rỗng …………… – ……………… trương

  – ……………… tay – khúc …………………

  – bộc ……………… – ngã …………………..

  Câu 2: a/ Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu theo mẫu: Ai là gì?

  • ……………..là vốn quý nhất của con người.
  • ………………là người mẹ thứ hai của em.
  • ………………. Là tương lai của đất nước.

  b/ Các câu trên dùng để làm gì?

  Câu 3: Cho đoạn thơ:

  Mẹ bảo: trăng như lưỡi liềm

  Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui.

  Bà nhìn: như hạt cau phơi.

  Cháu cười: quả chuối vàng tươi trong vườn.

  a/ Tác giả so sánh hai sự vật nào với nhau? Tìm từ để so sánh.

  B/ Hai sự vật đó giống nhau ở c Iỗ nào?

  Câu 4: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

  a/ Từ đấy trở đi sớm sớm cứ khi Gà Trống cất tiếng gáy Mặt Trời tươi cười hiện ra phân phát ánh sáng cho mọi người mọi vật.

  b/ Xưa kia Cò và Vạc cùng kiếm ăn chen chúc đông vui trên bãi lầy cánh đồng mùa nước những hồ lớn những cửa sông.

  Câu 5: Cho đoạn thơ:

  Nhảy ra ngoài bao vỏ

  Que diêm trốn đi chơi

  Huyênh hoang khoe đầu đỏ

  Đắc chí nghênh ngang cười.

  Chúng bạn không một lời

  ( Chấp gì anh kiêu ngạo)

  Càng được thể ra oai

  Diêm cất lời khệnh khạng

  ” Ta đây làm ánh sáng

  Soi cho cả muôn loài”.

  a/ Từ ngữ nào cho biết que diêm được nhân hóa?

  b/ Biện pháp nghệ thuật nhân hóa giup ta thấy que diêm có tính nết như thế nào?

  Câu 6: “Từ hôm nay em được mang chiếc khăn thắm màu cờ nước, khăn đẹp bay trong gió tưng bừng…” Hãy tưởng tượng em là bạn nhỏ trong bài hát và viết một đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của em khi được gia nhập Đội TNTP HCM.

  Đề 9 – Tháng 3

  Câu 1: Điền vào chỗ trống: xơ hay sơ.

  – …… suất – ……. kết – …… mít – ……. xác – …….. lược

  – …… sài – ……. đồ – … mướp – ……. cứng – …… múi

  Câu 2: Cho đoạn thơ:

  Khi vào mùa nóng

  Tán lá xòe ra

  Như cái ô to

  Đang làm bóng mát.

  Bóng bàng tròn lắm

  Tròn như cái nong

  Em ngồi vào trong

  Mát ơi là mát.

  a/ Tìm hình ảnh so sánh trong đoạn thơ trên?

  b/ Em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

  Câu 3: Trong từ gia đình , gia có nghĩa là nhà. Hãy tìm 5 từ ghép có tiếng gia với nghĩa như trên.

  Câu 4: Đoạn văn sau đặt dấu chấm chưa đúng. Hãy loại bỏ dấu chấm dùng sai, đặt lại cho đúng rồi chép lại đoạn văn.

  Cô bước vào lớp, chúng em. Đứng dậy chào. Cô mỉm cười sung sướng. Nhìn chúng em bằng đôi mắt dịu hiền. Tiết học đầu tiên là tiết tập đọc. Giọng cô thật ấm áp. Khiến cả lớp lắng nghe. Cô giảng bài thật dễ hiểu. Những cánh tay nhỏ nhắn. Cứ rào rào giơ lên phát biểu….

  Câu 5: Tìm các thành ngữ chỉ mối quan hệ cộng đồng trong các thành ngữ sau:

  • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
  • Nói như khướu.
  • Một cây làm chẳng nên non

  Hai cây chụm lại nên hòn núi cao.

  • Rách như tổ đỉa.
  • Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  Câu 6: Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật và nói lên cảm nghĩ của em về buổi biểu diễn đó.

  ĐỀ THI KSCL HỌC SINH GIỎI HUYỆN Môn Tiếng Việt, Lớp 3 – Năm học 2022 – 2022 (Thời gian làm bài: 60 phút) ================

  Câu 1. Em hãy phát hiện những từ ngữ viết sai chính tả trong đoạn văn sau rồi chép và sửa lại đoạn văn sao cho đúng:

  Chú Trường vừa chồng trọt giỏi vừa chăn nuôi cừ. Vườn nhà chú cây lào cây ấy sai chĩu quả. Dưới ao cá chôi, cá chắm, cá chép từng đàn. Cạnh ao, truồng lợn, truồng gà trông rất ngăn nắp.

  Câu 2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để có những cặp từ trái nghĩa:

  a) sạch – ……… b) chết – …………….. c) mở – ………………….. d) bận – ………. e) khó khăn – ………. g) hạ xuống – …………

  Câu 3. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu sau:

  Băng mạnh mẽ và lạnh giá. Băng có thể làm động cứng mọi vật. Màu sắc rực rỡ của muôn vàn hoa lá, cảnh vật vui tươi sẽ bị đóng băng. Tất cả sẽ bất động, cứng đờ trong vỏ bọc vững chắc của băng.

  Câu 4. Trong Trường ca Đam San có câu: ” Nhà dài như tiếng chiêng. Hiên nhà dài bằng sức bay của một con chim”.

  a) Tìm hình ảnh so sánh và từ so sánh trong hai câu trên.

  b) Cách so sánh ở đây có gì đặc biệt?

  Câu 5. Hãy viết (từ 5-8 câu) tả cảnh vui đêm Trung thu mà em đã từng tham gia.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kể Lại Buổi Đầu Tiên Em Đi Học Từ 5
 • 7 Bước Đơn Giản “kể Lại Ngày Đầu Tiên Đi Học” Hay Như Văn Mẫu!
 • Tập Làm Văn Lớp 3: Kể Lại Buổi Đầu Em Đi Học
 • Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Tiếng Việt Lớp 3.
 • Ôn Tập Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Và Các Hình Thức Nhân Hoá
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Trước Khi Vào Học Lớp 1, Trẻ Cần Phải Học Tiếng Việt Như Thế Nào ?
 • Người Nước Ngoài Học Tiếng Việt Như Thế Nào?
 • Tôi Đã Học Tiếng Việt Như Thế Nào?
 • Tự Học Như Thế Nào Cho Hiệu Quả
 • Khóa Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc
 • Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4

  Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 số 1

  Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?

  A. gồ ghề B. ngượng ngịu C. kèm cặp D. kim cương

  Câu 2: Kết hợp nào không phải là một từ?

  A. nước uống B. xe hơi C. xe cộ D. ăn cơm

  Câu 3: (1/2đ) Từ nào không phải là từ ghép?

  A. san sẻ B. phương hướng C. xa lạ D. mong mỏi

  Câu 4: Từ nào là danh từ?

  A. cái đẹp B. tươi đẹp

  C. đáng yêu D. thân thương

  Câu 5: Tiếng “đi” nào được dùng theo nghĩa gốc?

  A. vừa đi vừa chạy B. đi ôtô

  C. đi nghỉ mát D. đi con mã

  Câu 6: Từ nào có nghĩa là “xanh tươi mỡ màng”?

  A. xanh ngắt B. xanh biếc

  C. xanh thẳm D. xanh mướt

  Câu 7: Cặp từ quan hệ trong câu ghép: “Nếu gió thổi mạnh thì cây đổ” biểu thị quan hệ nào?

  A. Nguyên nhân – kết quả B. Điều kiện, giả thiết – kết quả

  C. Đối chiếu, so sánh, tương phản D. Tăng tiến

  Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)

  Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:

  a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

  b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ.

  Câu 2: (0,5đ) Cho cặp từ sau: thuyền nan / thuyền bè

  Hãy cho biết: 2 từ trong cặp từ trên khác nhau ở chỗ nào (về nghĩa và về cấu tạo từ)?

  Câu 3: (1,5đ)

  Quê hương là cánh diều biếc

  Tuổi thơ con thả trên đồng

  Quê hương là con đò nhỏ

  Êm đềm khua nước ven sông.

  (Quê hương – Đỗ Trung Quân)

  Đọc đoạn thơ trên, em thấy được những ý nghĩ và tình cảm của nhà thơ đối với quê hương như thế nào?

  Câu 4: (4,5đ) Em yêu nhất cảnh vật nào trên quê hương mình? Hãy viết bài văn miêu tả ngắn (khoảng 20 – 25 dòng) nhằm bộc lộ tình cảm của em đối với cảnh vật đó.

  Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 số 2

  Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

  Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?

  A. sơ xác B. xứ sở

  C. xuất xứ D. sơ đồ

  Câu 2: Từ nào không phải là từ ghép?

  A. cần mẫn B. học hỏi

  C. đất đai D. thúng mủng

  Câu 3: Từ nào không phải là danh từ?

  A. cuộc sống B. tình thương

  C. đấu tranh D. nỗi nhớ

  Câu 4: Từ nào khác nghĩa các từ còn lại?

  A. tổ tiên B. tổ quốc

  C. đất nước D. giang sơn

  Câu 5: Từ nào không phải là từ tượng hình?

  A. lăn tăn B. tí tách

  C. thấp thoáng D. ngào ngạt

  Câu 6: Tiếng “xuân” nào được dùng theo nghĩa gốc?

  A. mùa xuân B. tuổi xuân

  C. sức xuân D. 70 xuân

  Câu 7: (1/2đ) Dòng nào đã có thể thành câu?

  A. Mặt nước loang loáng B. Con đê in một vệt ngang trời đó

  C. Trên mặt nước loang loáng D. Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành

  Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)

  Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:

  a) Hoa dạ hương gửi mùi hương đến mừng chú bọ ve.

  b) Gió mát đêm hè mơn man chú.

  Câu 2: (0,5đ) Gạch dưới các danh từ trong câu sau và nói rõ chúng giữ chức vụ gì trong câu?

  Hôm nay, học sinh thi Tiếng Việt

  Câu 3: (1,5đ) Kết thúc bài “Tre Việt Nam”, nhà thơ Nguyễn Duy viết:

  Mai sau,

  Mai sau,

  Mai sau,

  Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh…

  Em hãy cho biết, những câu thơ trên nhằm khẳng định điều gì? Cách diễn đạt của nhà thơ có nét gì độc đáo, góp phần khẳng định điều đó?

  Câu 4: (4,5đ) Chọn một trong 2 đề văn sau:

  a) Năm năm qua, mái trường tiểu học đã trở thành người bạn hiền, thân thiết của em. trước khi xa trường để học tiếp lên Trung học cơ sở, em hãy tâm sự với trường một vài kỉ niệm êm đềm sâu sắc của thời học sinh Tiểu học đã qua.

  b) Viết một bài văn ngắn (khoảng 20 dòng) kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em đối với thầy (cô) giáo đã dạy em dưới mái trường Tiểu học.

  Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 số 3

  Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

  Câu 1: Tiếng nào có âm đệm là âm u?

  A. Quốc B. Thuý

  C. Tùng D. Lụa

  Câu 2: Chỉ ra từ phức trong các kết hợp sau?

  A. kéo xe B. uống nước

  C. rán bánh D. khoai luộc

  Câu 3: Từ nào không phải là từ láy?

  A. quanh co B. đi đứng

  C. ao ước D. chăm chỉ

  Câu 4: Từ nào là động từ?

  A. cuộc đấu tranh B. lo lắng

  C. vui tươi D. niềm thương

  Câu 5: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

  A. cuồn cuộn B. lăn tăn

  C. nhấp nhô D. sóng nước

  Câu 6: Tiếng “đồng” trong từ nào khác nghĩa tiếng “đồng” trong các từ còn lại?

  A. đồng tâm B. cộng đồng

  C. cánh đồng D. đồng chí

  Câu 7: (1/2đ) CN của câu “Những con voi về đích trước tiên huơ vòi chào khán giả” là:

  A. Những con voi B. Những con voi về đích

  C. Những con voi về đích trước tiên D. Những con voi về đích trước tiên huơ vòi

  Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)

  Câu 1: (1đ) Gạch dưới các bộ phận song song trong các câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ gì trong câu:

  a) Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, bản làng chìm trong biển mây mù.

  b) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.

  Câu 2: (0,5đ) Đặt dấu phẩy vào những chỗ cần thiết trong 2 câu văn sau:

  Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào sáo sậu sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về.

  Câu 3: (1,5đ) Trong bài “Về thăm nhà Bác” nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết:

  Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời

  Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa

  Chiếc giường tre quá đơn sơ

  Võng gai ru mát những trưa nắng hè.

  Hãy cho biết, đoạn thơ trên giúp ta cảm nhận được điều gì đẹp đẽ, thân thương?

  Câu 4: (4,5đ) Hãy viết một bài văn tả một cái cây cho bóng mát ở san trường (hoặc nơi em ở) mà em cảm thấy gần gũi và gắn bó.

  Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 số 4

  Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

  Câu 1: Từ nào viết đúng chính tả?

  A. trong chẻo B. chống trải

  C. chơ vơ D. chở về

  Câu 2: Từ nào là từ ghép?

  A. mong ngóng B. bâng khuâng

  C. ồn ào D. cuống quýt

  Câu 3: Từ nào là từ ghép phân loại?

  A. học tập B. học đòi

  C. học hành D. học hỏi

  Câu 4: Tiếng “ăn” nào được dùng theo nghĩa gốc?

  A. ăn cưới B. ăn cơm

  C. da ăn nắng D. ăn ảnh

  Câu 5: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

  A. chăm chỉ B. siêng năng

  C. chuyên cần D. ngoan ngoãn

  Câu 6: Câu nào có nội dung diễn đạt chưa hợp lí?

  A. Tuy vườn nhà em nhỏ nhưng có rất nhiều cây ăn quả.

  B. Vì mẹ bị ốm nên mẹ đã làm việc quá sức.

  C. Cây đổ vì gió lớn.

  D. Mặc dù nhà ở gần trường nhưng Nam vẫn đến lớp muộn

  Câu 7: (1/2đ) Câu nào là câu ghép?

  A. Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

  B. Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

  C. Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.

  D. Đêm càng về khuya, trời càng lạnh.

  Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)

  Câu 1: (1đ) Câu văn sau còn thiếu thành phần chính nào? Hãy nêu 2 cách sửa lỗi và chép lại câu văn đã sửa theo mỗi cách: Trên nền trời sạch bóng như được giội rửa.

  Câu 2: (0,5đ) Phân biệt nghĩa các từ: Cưu mang – Phụng dưỡng – Đỡ đần

  Câu 3: (1,5đ) Trong bài thơ “Luỹ tre” của nhà thơ Nguyễn Công Dương có viết:

  Mỗi sớm mai thức dậy

  Luỹ tre xanh rì rào

  Ngọn tre cong gọng vó

  Kéo mặt trời lên cao.

  Trong đoạn thơ trên, em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

  Câu 4: (4,5đ) Em lớn lên trong vòng tay ấp ủ của mẹ hiền. Công ơn của mẹ như sông sâu biển rộng. Em hãy tả lại mẹ của mình với lòng biết ơn sâu sắc.

  Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 số 5

  Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

  Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?

  A. dạy dỗ B. gia đình

  C. dản dị D. giảng giải

  Câu 2: Từ nào không phải từ láy?

  A. yếu ớt B. thành thật

  C. sáng sủa D.thật thà

  Câu 3: Từ nào không phải là tính từ?

  A. màu sắc B. xanh ngắt

  C. xanh xao D. xanh thẳm

  Câu 4: Tiếng “công” trong từ nào khác nghĩa tiếng “công” trong các từ còn lại?

  A. công viên B. công an

  C. công cộng D. công nhân

  Câu 5: Từ nào là từ tượng hình?

  A. thoang thoảng B. bập bẹ

  C. lạch bạch D. bi bô

  Câu 6: (1/2đ) Từ nào có nghĩa tổng hợp?

  A. vui lòng B. vui mắt

  C. vui thích D. vui chân

  Câu 7: Từ nào có nghĩa là: “Giữ cho còn, không để mất”?

  A. bảo quản B. bảo toàn

  C. bảo vệ D. bảo tồn

  Phần II: BÀI TẬP (7,5 điểm)

  Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:

  Chiều thu, gió dìu dịu, hoa sữa thơm nồng. Chiều nào, về đến đầu phố nhà mình, Hằng cũng đều nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.

  Câu 2: (0,5đ) Tìm 4 từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ “Nhân hậu”

  Câu 3: (1,5đ) Trong bài “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy có đoạn:

  Bão bùng thân bọc lấy thân

  Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

  Thương nhau tre chẳng ở riêng

  Luỹ thành từ đó mà lên hỡi người.

  Hãy nêu lên vẻ đẹp của đoạn thơ trên?

  Câu 4: (4,5đ)

  “Thế rồi cơn bão qua /

  Bầu trời xanh trở lại /

  Mẹ về như nắng mới/

  Sáng ấm cả gian nhà…”

  (Mẹ vắng nhà ngày bão – Đặng Hiển)

  Mượn lời bạn nhỏ trong bài thơ trên, em hãy hình dung và tả lại hình ảnh của mẹ lúc trở về sau cơn bão và sự ngóng chờ cùng niềm vui của gia đình khi ấy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán, Tiếng Việt Lớp 2
 • Thời Gian Xin Visa Du Học Mỹ Mất Bao Lâu ?
 • Mất Bao Lâu Để Thành Thạo 1 Ngoại Ngữ?
 • Xin Visa Du Học Canada Mất Bao Lâu
 • Mất Bao Lâu Để Giỏi Tiếng Anh?
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 2 Đề Thi Học Kì 1 Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Theo Tháng
 • Bản Mềm: Bài Tập Môn Toán Và Tiếng Việt Lớp 3
 • Bộ Đề Thi Môn Toán Và Tiếng Việt Học Kì 2 Lớp 3 Cập Nhật
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3
 • 12 đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3

  Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3

  1. Đề bài Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 1

  Bài 1: Tính nhanh

  A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  Bài 2: Tìm x

  * X x 5 + 122 + 236 = 633

  * (X : 12) x 7 + 8 = 36

  Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

  Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

  Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

  Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

  Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

  2. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 1

  Bài 1: Tính nhanh

  * (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = (a x 0) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = 0 : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = 0

  * (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = 0

  Bài 2: Tìm x

  Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

  Bài giải

  Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với đầy đủ các số hạng như sau:

  = 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

  = (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

  = 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

  = 96 x 7 + 48

  = 672 + 48

  = 720

  Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

  Bài giải

  Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

  Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

  2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

  Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)

  Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

  Đáp số: Số lẻ: 39 số

  Số chẵn: 40 số

  Từ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

  Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

  Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

  Đáp số: 185 chữ số

  Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

  Bài giải

  Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

  Tích mới là: 354 x 6 =2124

  Đáp số: 2124

  Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

  Bài giải

  Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.

  Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 967.

  Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85.

  Ta có các trường hợp sau:

  976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

  967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

  Vậy hai số đó là: 976 và 85

  Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

  Bài giải

  Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

  Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)

  Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

  Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

  Đáp số: 44 viên.

  3. Đề bài Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 2

  Bài 1: Tính nhanh

  * 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

  * 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

  Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

  Bài 3: Tìm:

  2752 – x : 5 = 2604

  1876 : x = 5 (d 1)

  x : 7 = 5 (d 2)

  x × 8 + 25 = 81

  Bài 6: Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán

  Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng

  4. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 2

  Bài 1: Tính nhanh

  * 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

  = 24 x (5 + 3 + 2)

  = 24 x 10

  = 240

  * 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

  = 217 x (45 + 50 + 5)

  = 217 x 100

  = 21 700

  Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

  Bài giải

  Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với đầy đủ các số hạng như sau:

  = 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

  = (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

  = 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

  = 78 x 9 + 39

  = 702 + 39

  = 741

  Bài 3: Tìm:

  Bài 6: Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán

  Bài giải

  Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:

  1245 : 3 = 415 (cái áo)

  Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là:

  1245 – 415 = 830 (cái áo)

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là:

  830 : 5 = 166 (cái áo)

  Cửa hàng còn lại số áo là:

  830 – 166 = 664 (cái áo)

  Đáp số: 664 cái áo.

  Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng

  Bài giải

  Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có 12 giờ

  Ta có sơ đồ:

  Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời gian là:

  10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

  Vậy bây giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

  Đáp số: 3 giờ chiều.

  5. Đề bài Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 3

  Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

  a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

  b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

  d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

  Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

  63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

  27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

  Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

  Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

  Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy

  6. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 3

  Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

  a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

  = (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

  = 40 + 40 + 40 + 40 + 40

  = 40 x 5

  = 200

  b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

  = 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

  = 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

  = 3 x 30

  = 90

  c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

  = 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

  = 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

  = 4 x (64 + 18 + 18)

  = 4 x 100

  = 400

  Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

  a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

  = 63 : 7 + 24 x 2 – 9

  = 9 + 24 x 2 – 9

  = 9 + 48 – 9

  = 48

  b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

  = 27 x (2 + 5 + 3)

  = 27 x 10

  = 270

  Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

  Bài giải

  Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.

  5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

  Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

  Đáp số: 43

  Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

  Bài giải

  Bài giải

  Bài giải

  Ngày thứ hai sửa được số m đường là:

  537 – 24 = 513 (m)

  Ngày thứ ba sửa được số m đường là:

  513 + 45 = 558 (m)

  Cả ba ngày sửa được số m đường là:

  537 + 513 + 558 = 1608 (m)

  Đáp số: 1608 mét

  Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy

  Bài giải

  Ta có sơ đồ sau:

  72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

  1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

  Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

  Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

  Đáp số: Bi xanh: 45 viên

  Bi đỏ: 27 viên

  7. Đề bài Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 4

  Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

  a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

  b. 32764 – 2467 + 236 + 3467

  Bài 2: Tìm:

  72 – x : 4 = 16

  72 : x – 3 = 5

  Bài 3: Tính nhanh:

  a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

  b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

  c, 25 x 18 x 4 x 2

  Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

  Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại

  a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?

  b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

  Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

  8. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề 4

  Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

  a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

  = (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

  = 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

  = 0

  b. 32764 – 2467 + 236 + 3467

  = (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

  = 33 000 + 1000

  = 34 000

  Bài 2: Tìm:

  Bài 3: Tính nhanh:

  a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

  = 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

  = 45 x (5 + 4 + 1)

  = 45 x 10

  = 450

  b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

  = 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

  = 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

  = 18 x 10

  = 180

  c, 25 x 18 x 4 x 2

  = (25 x 4) x (18 x 2)

  = 100 x 36

  = 3600

  Bài 4: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

  Bài giải

  Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có:

  x x 3 + 15 = 90

  (x x 3) + 15 = 90

  x x 3 = 90 – 15

  x x 3 = 75

  x = 75 : 3

  x = 25

  Vậy số An nghĩ ra là 25

  Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại

  a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?

  b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

  Bài giải

  Số cây quất còn lại của cửa hàng là:

  48 : 6 = 8 (cây)

  Số cây quất cửa hàng đã bán là:

  48 – 8 = 40 (cây)

  Đáp số:

  a. 8 cây

  b. 40 cây

  …………………………………..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Trường Tiểu Học Nghĩa Hiệp Năm 2011
 • De Thi Hoc Sinh Gioi Mon Tieng Viet Lop 3
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3
 • Kể Lại Buổi Đầu Tiên Em Đi Học Từ 5
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Đề Thi Giao Lưu Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Tiếng Việt
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn: Tiếng Việt (Có Hướng Dẫn)
 • Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4: Từ Và Phân Loại Từ
 • Đề Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Và Tiếng Việt Năm Học 2022
 • Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ ” Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”? Đặt câu với thành ngữ trên.

  Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

  a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra.

  b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi.

  ” Thân dừa bạc phếch tháng năm

  Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

  Đêm hè, hoa nở cùng sao.

  Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh”

  đề thi học sinh giỏi Lớp 4 Môn thi: Tiếng Việt. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề. Bài 1: (1 điểm). Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"? Đặt câu với thành ngữ trên. Bài 2: (2 điểm). Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau: a/ Đằng xa, trong mưa mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã hiện ra. b/ Mùa xuân, một thế giới ban trắng trời, trắng núi. Bài 3: (3 điểm). " Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè, hoa nở cùng sao. Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh" Trần Đăng Khoa. - ở đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng phương pháp nghệ thuật gì? Biện pháp đó giúp em cảm nhận được điều gì về sự vật? - Có thể thay đổi dầu gạch ngang ( - ) bằng từ ngữ nào? * Bài 4: (4 điểm). Em đã đọc và nghe truyện " Rùa và Thỏ". Em hãy đóng vai nhân vật Thỏ kể lại cuộc thi chạy với Rùa và ghi lại cảm nghĩ khi bị thua Rùa. Đáp án đề thi học sinh giỏi - lớp 4 Môn tiếng việt Bài 1: Nghĩa là: Được sống và học tập gần những người tốt thì mình cũng tiến bộ và tốt như họ. Ngược lại sống, học tập gần gũi với những người có nhiều tính xấu thì mình cũng dễ bị nhiễm những tính nết xấu của họ. Bài 2: a/ Đằng xa/, trong mưa mờ/, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong /đã hiện ra. TN1 TN2 CN VN b/ Mùa xuân/, một thế giới ban/ trắng trời/, trắng núi. TN CN VN1 VN2 Bài 3: - Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, biện pháp đó đã giúp ta hình dung được sự vật một cách cụ thể, rõ rệt hơn. - Có thể thay dấu gạch ngang ( - ) bằng từ " như" hoặc " giống như", " tựa như". Bài 4: Tập làm văn. Yêu cầu như sau: 1 - Mở bài: Giới thiệu được hoàn cảnh câu chuyện xảy ra, nhân vật có trong chuyện. 2 - Thân bài: - Thỏ ( người viết) kể diễn biến câu chuyện theo trình tự của sự việc và kết quả cuộc thi. - Lời kể chuyện phải tự nhiên, sinh đông, đúng bản chất của nhân vật kiêu căng, chủ quan của Thỏ và sự tự tin, quyết thắng của Rùa. 3- Kết luận: Thỏ nêu cảm nghĩ của mình, sự hối hận và rút ra bài học cho chính mình. Không tự kiêu, coi thường người khác. đề thi học sinh giỏi Lớp 4: ngày 23 tháng 4 năm 2006. Môn thi: Toán. Thời gian: 90' không kể thời gian chép đề Bài 1: ( 2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết trêm? Bài 2: ( 2 điểm) Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 Bài 3: ( 2 điểm) Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ ( không tính bìa) thì phải viết bao nhiêu chữ số? Bài 4: ( 4 điểm) Một cửa hàng có hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số kg gạo trẻ gấp ba lần số kg gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu kg, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả hai loại bằng nhau? Bài 5: ( 1 điểm) Cho tam giác ABC ( như hình vẽ). Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình để hình có được số tam giác nhiều nhất. Kể tên các hình tam giác đó. Â B C Đáp án đề thi học sinh giỏi môn toán - lớp 4 Môn toán Năm học: 2005 - 2005 Bài 1: Khi viết thêm 1 chữ số vào bên phải của một số là làm tăng số đó lên 10 lần và số đơn vị viết thêm. Do đó tổng của số dư mới và số cũ là 11 lần và số dư chính là số viết thêm. Ta làm phép tính sau: 467 : (10 + 1 ) = 42 (dư 5) Vậy số phải tìm là số 42 và chữ số viết thêm là 5. Thử lại: 42 + 425 = 467. Bài 2: a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 7 x ( 13 x 2 - 5) 7 x 21 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428 (15 x 7 + 2) x 4 107 x 4 = 428 Bài 3: Một quyển sách dày 125 tờ nên số trang của nó là 2 x 125 = 250 trang. Số chữ số phải viết là: Vậy số chữ số phải viết là: 9 + 180 + 453 = 642 ( chữ số ). Bài 4: Theo bài: nếu bán đi 5 kg nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là: 35 - 5 = 30 (kg). Ta có sơ đồ sau: 30kg Số kg gạo tẻ Số kg gạo nếp Từ sơ đồ ta có số gạo tẻ là: 30 : 2 x 3 = 45 (kg) Số gạo nếp có là: 45 - 30 = 15 (kg) Đáp án: - gạo tẻ: 45 kg - gạo nếp: 15 kg Bài 5: * Ta có các tam giác sau: - ABC, EBC, FBC, IEB, ìC, TBC, EAC, và FAB Vậy có 8 hình tam giác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Bài “hoa Học Trò” Và Trả Lời Các Câu Hỏi Sau, Mùa Xuân, Phượng Ra Lá. Lá Phượng Mùa Xuân Rất Tươi Đẹp. Lá Phượng “xanh
 • Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11 Học Kì 2
 • Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2
 • Phiếu Cuối Tuần Lớp 4
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 4 Theo Thông Tư 22
 • Bộ Đề Thi Khảo Sát Học Sinh Giỏi Hàng Tháng Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 3 Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Các Môn Học Theo Thông Tư 22
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ
 • Giáo Án Môn: Tiếng Việt
 • ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3

  Tháng 9

  Môn: Tiếng Việt

  Thời gian làm bài: 60 phút

  Bài 1 ( 4đ ): Điền l hay n thích hợp vào chỗ trống

  quyển …ịch

  chắc …ịch

  …àng tiên

  …àng xóm

  Bài 2 ( 4đ ):

  Tìm từ bắt đầu bằng tr/ch có nghĩa như sau:

  Trái nghĩa với: ngoài

  Cùng nghĩa với: siêng năng, cần cù

  Bài 3 ( 4đ ): Đặt câu theo mẫu câu Ai là gì?

  Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để nói về ông, bà, bố, mẹ.

  Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để nói về việc học tập của các bạn trong lớp.

  Bài 4 ( 8đ ):

  Gia đình em chuyển đến nơi ở mới. Em hãy kể cho một người bạn mới quen về gia đình mình.

  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3

  Tháng 9

  Môn: Toán

  Thời gian làm bài: 60 phút

  Bài 1 ( 4đ ): Từ ba chữ số 1, 2, 7.

  Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau.

  Tính nhanh tổng các số vừa lập được.

  Bài 2 ( 4đ ): Tìm X

  X x 5 = 128 + 37

  X : 4 = 215 – 42

  Bài 3 ( 4đ ):

  Một cửa hàng bán dầu mới nhập về 2 thùng dầu, biết thùng thứ nhất 215 lít dầu và chứa nhiều hơn thùng thứ hai 22 lít dầu. Hỏi cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu lít dầu?

  Bài 4 ( 4đ ):

  Hiệu của hai số bằng 127. Nếu giảm số trừ đi 25 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

  Bài 5 ( 4đ ):

  Hình vẽ bên có:

  … hình tứ giác

  … hình tam giác

  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3

  Tháng 10 – Năm học 2010-2011

  Môn: Tiếng Việt

  Thời gian làm bài: 60 phút

  Bài 1 ( 1đ ): Chọn eo hay oeo để điền vào chỗ trống sao cho đúng:

  con đường ngoằn ng …

  vách đá ch … l …

  chim ch … b …

  ốm đau ngoặt ng…

  Bài 2 ( 2đ ):

  Cho các từ: đọc, viết, hát, vui, múa, chạy, buồn, ăn uống

  Hãy xếp các từ đó vào bảng sau:

  Từ chỉ hoạt động

  Từ chỉ trạng thái

  Bài 3 ( 2đ ): Đặt câu theo mẫu câu:

  Ai là gì?

  Ai làm gì?

  Bài 4 ( 4,5đ ):

  Kể lại buổi đầu đi học.

  Trình bày và chữ viết 0,5đ

  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3

  Tháng 10

  Môn: Toán

  Thời gian làm bài: 60 phút

  Bài 2 ( 2đ ): Trong phép chia có dư, biết số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số, thương của chúng là 5 và số dư kém thương 1 đơn vị. Tìm số chia trong phép chia đó?

  Bài 3 ( 2đ ):

  Hai số có tích bằng 156, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị thì được tích mới bằng 174. Tìm hai số đó.

  Bài 4 ( 3đ ):

  Nhà Hùng nuôi một số con vật: gà, ngan, vịt. Biết gà có 13 con. Nếu thêm 5 con vịt nữa thì số vịt gấp 3 lần số gà và số ngan bằng ½ số vịt. Hỏi nhà Hùng nuôi tất cả bao nhiêu con vật?

  Bài 5 ( 1đ ):

  Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3

  Tháng 11

  Môn: Tiếng Việt

  Thời gian làm bài: 60 phút

  Bài 1 ( 1đ ): Chọn uy/uya để điền vào chỗ trống trong các từ ngữ sau sao cho đúng:

  gian ng……

  khúc kh…..

  th….. triều

  ngã kh…..

  Bài 2 ( 2đ ): Điền từ ngữ thích hợpvào chỗ trống để tạo ra hình ảnh so sánh

  đẹp như ……

  trắng như…..

  nhanh như….

  chậm như…..

  Bài 3 ( 2đ ): Trong đoạn văn sau có một số câu dùng sai, em hãy chép lại đoạn văn sau khi đã loại bỏ các dấu câu dùng sai để câu văn hợp lý:

  Nhà bạn Nam có bốn người: Bố mẹ Nam. Nam và bé Hồng Hà 5 tuổi. Bố Nam là bộ đội, còn mẹ Nam là công nhân xí nghiệp bánh kẹo Tràng An. Bố mẹ Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3
 • Bộ Đề Thi Môn Toán Và Tiếng Việt Học Kì 2 Lớp 3 Cập Nhật
 • Bản Mềm: Bài Tập Môn Toán Và Tiếng Việt Lớp 3
 • Đề Kiểm Tra Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Theo Tháng
 • Tổng Hợp 2 Đề Thi Học Kì 1 Toán Và Tiếng Việt Lớp 3 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Sưu Tập 30 Đề Thi Và Đáp Án Hsg Tiếng Anh
 • Đề Và Đáp Án Thi Hsg Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm Học 2022
 • Phần Mềm Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5 Oxford
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Video
 • Cùng Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Qua Video Về ” Fruits And Nuts”
 • PHòNG Giáo dục TiềN hảI

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2010 – 2011

  Môn: TIẾNG ANH

  Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

  Người coi thi thứ nhất

  Người coi thi thứ hai

  Họ và tên: ………………………………………………………… Số BD: ……………

  Ngày sinh: ………………………………………………………………….. Trường THCS: ………………………………………………………………

  Phòng thi: ………………………………………………………………….

  (……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Giám khảo 1: …………………………………………………………………

  Giám khảo 2: …………………………………………………………………

  Điểm bài thi: …………………..

  Bằng chữ : ………………………

  (Đề gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)

  Bài 1: A. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại (1, 2 điểm)

  A. young B. drought C. discount D. sound 1. …………………

  A. blind B. assistant C. hire D. itinerary 2. …………………

  A. Christmas B. character C. chemistry D. brochure 3. …………………

  A. nature B. behavior C. separate D. arrange 4. …………………

  A. competition B. chore C. conscious D. promise 5. …………………

  A. needed B. wanted C. started D. finished 6. …………………

  B. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác các từ còn lại. (0, 8 điểm)

  A. award B. include C. struggle D. enroll 7. …………………

  A. volunteer B. commercial C. traditional D. accessible 8. …………………

  A. florist B. citizenship C. curly D. participate 9. …………………

  A. participation B. repsentative C. accommodation D. organization 10. ……………….

  Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau. (2, 0 điểm)

  My new friend, Nam is ………………….. His jokes often make his friends laugh a lot.

  A. generous B. humorous C. out – going D. unusual

  I’m sorry. I’m …………………. to help you lift the table.

  A. not enough strong B. enough not strong C. not strong enough D. enough strong not

  We moved here five years ago. We …………………. in our psent house since then.

  A. have lived B. live C. are living D. lived

  In the past, women used to wash clothes by hand. Now we have a …………………..

  A. steamer B. dishwasher C. hair dryer D. washing machine

  It took my sister a long time to get used …………………. glasses.

  A. to wear B. to wearing C. wearing D. wear

  Their wedding party …………………. at the Rex Hotel next week.

  A. is held B. is being held C. will be held D. is going to hold

  “Who is your brother?” ~ ………………………………………

  A. He is the boy wearing a white T – shirt B. He is the boy worn a white T – shirt

  C. He is the boy is wearing a white T – shirt D. He is the boy is worn a white T – shirt

  “I got wet because I lost my umbrella.” ~ “You …………………. your umbrella.”

  A. always lose B. are always losing C. are always lose D. always lost

  Yesterday, we took part in a …………………. in our village.

  A. cook – ricing B. rice cooking C. cooking – rice D. rice – cooking

  Two team members try to make a fire …………………. rubbing pieces …………………. bamboo together.

  A. with / by B. by / with C. of / by D. by / of

  3: Cho dạng đúng của từ in hoa. (2, 0 điểm)

  After taking an aspirin, my headache …………………… APPEAR

  The farmer said he had something called …………………… WISE

  You must make a quick ………………….. about who wins the contest. DECIDE

  You don’t have to do that work. In other words, it’s ………………….. for you. NECESSITY

  Tet is one of the ………………….. festivals in Viet Nam. TRADITION

  Five students in my class participated in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 4
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 2
 • Edumall.vn Miễn Phí Hơn 100 Khóa Học Online Bổ Ích Giúp Tích Lũy Kiến Thức Tại Nhà Mùa Dịch Covid
 • Top 5 Khóa Học Thiết Kế Đồ Họa Online Miễn Phí
 • Top 10 Khóa Học Tiếng Anh Online Có Chất Lượng Đào Tạo Hàng Đầu
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phát Âm Chuẩn Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Mẹo Phát Âm Tiếng Việt Cực Dễ Cho Người Nước Ngoài
 • Những Lỗi Phát Âm Về Thanh Điệu Thường Gặp Của Người Nước Ngoài
 • Mình Đã Luyện Viết Tiếng Anh Như Thế Nào?
 • Cách Luyện Viết Tiếng Anh Hiệu Quả Mỗi Ngày
 • PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012

  Môn: Tiếng Việt

  Thời gian: (90 phút)

  I/ Từ ngữ:

  1/ Tìm một số từ ghép có tiếng hải đứng trước (hải có nghĩa là biển). Đặt câu với một từ tìm được.

  2/ Tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với mỗi từ sau: lạnh, um tùm.

  3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ láy hay từ ghép ? Vì sao?

  II/ Ngữ pháp:

  1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:

  Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.

  Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.

  2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ! Hãy đặt một câu cầu khiến với từng từ: mời, khuyên, đề nghị, mong.

  3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?

  Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

  Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

  Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

  Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.

  Vì trời hạn hán nên ruộng đồng nứt nẻ.

  III/ Cảm thụ văn học:

  Nòi tre đâu chịu mọc cong

  Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

  Lưng trần phơi nắng phơi sương

  Có manh áo cộc tre nhường cho con.

  Tre Việt Nam – NGUYỄN DUY

  Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẻ và sâu sắc của những hình ảnh đó.

  IV/ Tập làm văn:

  Chiều rồi bà mới về nhà

  Cái gậy đi trước,chân bà theo sau

  Mọi ngày bà có thế đâu

  Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà!

  Bà rằng: Gặp một cụ già

  Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi

  Một đời một lối đi về

  Bỗng nhiên lạc giữa đồng quê, cháu à!

  Cháu nghe câu chuyện của bà

  Hai hàng nước mắt cứ nhoà rưng rưng

  Bà ơi, thương mấy là thương

  Mong đừng ai lạc giữa đường về quê!

  Theo Nguyễn Văn Thắng

  Dựa vào nội dung đoạn thơ trên, bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình, em hãy kể lại câu chuyên cảm động về người bà kính yêu.

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HÀ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011- 2012

  Môn: Tiếng Việt

  I/ Từ ngữ: ( 3 điểm)

  1/ Một số từ ghép có tiếng hải đứng trước: hải âu, hải cảng, hải đảo, hải đăng, hải lí, hải lưu, hải phận, hải quan, hải quân, hải sản, hải ngoại,…

  Đặt câu : Các chú bộ đội hải quân ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ Quốc.

  2/ Từ cùng nghĩa: lạnh- rét ; um tùm – rậm rạp

  Từ trái nghĩa : lạnh – nóng; um tùm – thưa thớt

  3/ Các từ: tốt tươi, đánh đập, chán chê, mặt mũi, đi đứng, tươi cười là từ ghép. Vì hai tiếng trong mỗi từ đều có nghĩa. Các từ này có hình thức âm thanh ngẫu nhiên giống từ láy, nhưng không phải là từ láy

  II/ Ngữ pháp: ( 3 điểm)

  1/ Tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của hai câu sau:

  a) Trên những ruộng lúa chín vàng,/ bóng áo chàm và nón trắng /nhấp nhô,/

  TN CN VN

  tiếng nói, tiếng cười /rộn ràng, vui vẻ.

  CN VN

  Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.

  TN TN CN VN

  2/Theo mẫu câu: Cháu mời bác xơi nước ạ!

  Tôi khuyên anh đừng đi!

  Cô đề nghị các em giữ trật tự!

  Mẹ mong con học hành chăm ngoan!

  3/ Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?

  Câu a và e

  III/ Cảm thụ văn học: ( 4 điểm)

  -Hình ảnh ( măng tre) ” nhọn như chông” gợi cho ta thấy sự kiêu hảnh hiên ngang bất khuất của loài tre ( hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam!).

  – Hình ảnh (cây tre) ” lưng trần phơi nắng phơi sương” có ý nói đến sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 5 Cả Năm
 • Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • 111 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hsg “giao Lưu Học Sinh Giỏi” Môntv Lớp 5
 • Đề Cuối Năm Lớp 5 Môn Tiếng Việt
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 5 Theo Thông Tư 22
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100