Top 10 # Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Học Kì 1 Lớp 12 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3

I. Circle A, B or C. (2 points)

1……….do you spell your name?

A. What B. How C. Who

2. My chúng tôi Tony.

A. name B. name’s C. are

3. What’s chúng tôi ?

A. you B. your C. I

4. chúng tôi friend Nam.

A. is B. it C. are

II. Look, read, and complete. (2 points)

thanks this name you

Nam: Hello, Mai.

Mai: Hi, Nam. How are ……………?

Nam: I’m fine , ………… And you?

Mai: I’m fine, too.

Nam: ……….. is Tony.

Mai: Hi, Tony. How do you spell your ………..?

Tony: T-O-N-Y.

1. is / name /What / your / ?

………………………………………………………………….

2. Peter / is / name / My /.

………………………………………………………………..

3. thanks / am / fine, / I / .

…………………………………………………………………

4. friend / is / This / my/ .

………………………………………………………………………

5. spell / you / name / How / your / do/ ?

………………………………………………………………………

IV. Match column A with B.( 2 points )

Answer: 1. 2. 3. 4. 5.

V. Answer the questions about you. ( 2 points )

1. What’s your name ?

………………………………………………

2. How are you ?

………………………………………….

3. How old are you ?

……………………………………..

4. How do you spell your name ?

…………………………………………………………

7 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 2

Published on

7 đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng anh Liên hệ: Hotline: 0948.228.325 (Zalo) Website: Nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com

2. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNGANH LỚP 2 Câu 1: Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng: (4đ) Black: màu đen Teeth: răng Train: con tàu Food: đồ ăn Chicken: gà Car: xe hơi Grapes: chìm nho Dress: váy Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau:(3đ) Flower (bông hoa) Flag (lá cờ) Rain (mưa) Black (màu đen) Dog (con chó) Climb (leo trèo) Câu 3: Hãy điền các từ sau vào câu đúng để hoàn thành các câu sau (2đ) 1. This IS a car. 2. They are PLAYING a ball. 3. Tam LIKES chicken. 4. My teacher TEACHES to me. Câu 4: Em nói thế nào bằng tiếng Anh (1đ): 1. This is a ball. 2. I like chicken.

3. ĐỀ SỐ 2 Trƣờng ……………………….. Họ và tên: ……………………………….. Lóp: 2 … THE FIRST SEMESTER ENGLISH TEST Time: 40 minutes Question 1: Listen and circle the word you hear. (Nghe và khoanh tròn từ em nghe thấy) (1,5 m) 1. A. park 2. A. climb 3. A. blue B. car B. clock B. blouse C. garden C. clean C. black Question 2: Match. (Nối) (5m) 1. 2. 3. 4. 5. 6. MARK chocolate park car park chips ball book read clean brother train rain

4. Question 3: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau) (2m) 2. 3. Question 4: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau) (1,5 m) 0. Look! There is lots of …………. 1. 2. 2. 3. b r own _ _ ead _ _ essha_ _ I like ………….. I like ………… Clean your …………., please. Wash your …………., please. c _ _

5. 5 ANSWER KEYS Question 1: 1. A 2. B 3. C Question 2: 1. ball 2. train 3. brother 4. chocolate 5. read 6. park Question 3: 1. brown bread 2. hall 3. dress 4. car Question 4: a. Look! There is lots of rain. b. I like chicken. c. I like chips. d. Clean your teeth, please. e. Wash your feet, please.

6. 6 ĐỀ SỐ 3 I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts) 0 1 2 3 4 5 plant thumb kitchen Pat chocolate teacher II. Viết (2.5pts) sofa shoes kitchen seesaw fish TV ……………TV…………… ………………………… ………………………… Họ và tên: …………………………………………. Lớp: 2 …. ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN: TIẾNGANH – LỚP 2 Năm học: 2015 – 2016

8. 8 IV. Đếm, viết và nối (2.5pts) 2 + 1 = …3… seven 5 + 2 = ……… nine 2 + 2 = ……… eight 6 + 2 = ……… three 4 + 5 = ……… four

12. ĐỀ SỐ 5 I. Listen and match (1pt) (Nghe và nối) II. Listen and circle (1pt) (Nghe và khoanh tròn) 1 2 3 4 5 a b c ed

13. III. Listen and number (1pt) (Nghe và ghi số) IV. Listen and tick (1pt) (Nghe và đánh dấu ) 1a b c d e

14. 1. 2. 3. . 4. 

15. 5. V. Listen and complete (1pt) (Nghe và hoàn thành) 1. I can ………. 2. I can ………. 3. This is my ………. a b a a b b

16. 4. There ‘s a ………. 5. It’s ………. a b ba

17. ANSWER KEY I. Listen and match (1pt) (Nghe và nối) II. Listen and circle (1pt) (Nghe và khoanh tròn) 1 2 3 4 5 a b c ed

18. III. Listen and number (1pt) (Nghe và ghi số) IV. Listen and tick (1pt) (Nghe và đánh dấu ) 1. . 1  a b c d e 4 3 5 2

19. 2 b. 3. a. . 4 5. a. . V. Listen and complete (1pt) (Nghe và hoàn thành)    

20. 1. I can ………. 2. I can ………. 3. This is my ………. 4. There ‘s a ………. a b a a a b b b

21. 5. It’s ………. a b

23. chips chicken rain mother dress father ball bread chocolate grapes read sing IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ) I like _ _ _ _ _ _ _. She has a new _ _ _ _ _.

24. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNGANH LỚP 2 I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để đƣợc từ đúng với tranh. (2đ) Điền đúng mỗi cặp chữ cái đƣợc 0,5 đ 1. sing 2.chips 3. grapes 4. clean II. Nối từ với tranh tƣơng ứng. (3đ) Nối đúng mỗi ý đƣợc 0,5 đ dress house flower clock car sing III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ) Mỗi ý khoanh đúng đƣợc 1đ 1. rain 2. dress 3. ball 4. grapes IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ) Điền đúng mỗi từ đƣợc 0,5đ I like chicken. She has a new dress.

26. chips chicken rain mother dress father ball bread chocolate grapes read sing IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ) I like _ _ _ _ _ _ _. She has a new _ _ _ _ _.

27. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNGANH LỚP 2 I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để đƣợc từ đúng với tranh. (2đ) Điền đúng mỗi cặp chữ cái đƣợc 0,5 đ 1. sing 2.chips 3. grapes 4. clean II. Nối từ với tranh tƣơng ứng. (3đ) Nối đúng mỗi ý đƣợc 0,5 đ dress house flower clock car sing III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ) Mỗi ý khoanh đúng đƣợc 1đ 1. rain 2. dress 3. ball 4. grapes IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ) Điền đúng mỗi từ đƣợc 0,5đ I like chicken. She has a new dress.

Recommended

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt – Tiểu học B Hoà Lạc, An Giang để chia sẻ cho bạn đọc. Đề kiểm tra có kèm đáp án nhằm đánh giá chất lượng học tập, củng cố kiến thức của học sinh. Mời thầy cô và các vị phụ huynh cùng tham khảo

TRƯỜNG TH B HÒA LẠC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 LỚP 2

Môn: TIẾNG VIỆT

Năm học: 2013 -2014

A. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

Trên chiếc bè

Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ, chúng ghép ba bốn lá bèo sen lại làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao luôn bái phục nhìn theo chúng tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn cá săn sắt và cá thầu dầu cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả trả lời đúng nhất:

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi xa bằng cách gì?

a. Ngày đi đêm nghỉ cùng say ngắm dọc đường.

b. Bơi theo dòng nước.

c. Ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè.

2. Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy những gì?

a. Nước, cỏ cây, làng gần, núi xa, các con vật.

b. Nước, cỏ cây, hòn đá cuội.

c. Những anh gọng vó và những ả cua kềnh giương đôi mắt.

3. Tình cảm của các con vật đối với hai chú dế thế nào?

a. Chê cười, châm biếm.

b. Yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh.

c. bái phục, lăng xăng.

a. Dế Mèn và Dế Trũi là đôi bạn.

b. Anh gọng vó đen sạm, gầy và cao.

c. Những ả cua kềnh giương đôi mắt lồi.

5. Trong câu “Đàn cá lăng xăng theo chiếc bè” từ chỉ hoạt động là?

a. Đàn cá.

b. lăng xăng.

c. theo chiếc bè.

B. Bài kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả nghe- viết: (5 điểm) GV đọc bài cho học sinh viết bài.

II- Chính tả (5 điểm)

Chiếc bút mực

Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực. Lan vui lắm, nhưng em bỗng òa lên khóc. Hóa ra, em quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn.

III. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết một đoạn văn (4-5 câu) nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em.

Gợi ý:

Cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì? Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào? Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy) Tình cảm của em đối với cô (hoặc thầy) như thế nào?

Để tải toàn bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt cùng đáp án, vui lòng bấm tải xuống phía dưới với nhiều định dạng khác nhau, bạn có thể in ngay để cho các con tham khảo.

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2

Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng Nhật, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Số 4 Tiếng Anh 7, Bài Kiểm Tra Số 4 Tiếng Anh 11, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 9, De Kiem Tra Tieng Anh 9, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 8, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 9, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 1, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 6, Lời Phê Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 8, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 7, ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh 8, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 6, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5, Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 11, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Hk2, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 9, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Phát âm Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh 11, Kiểm Tra Tiếng Việt 9- Kì 2, Bài Kiểm Tra Ngữ Pháp Tiếng Anh, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Hk2, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 6, Bài Tập Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7, Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 2, Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 1, Bài Kiểm Tra Unit 4 5 6 Tiếng Anh 12, Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 7, Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 6, Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Học Kì 2 Lớp 9, Bài Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh, On Tap Va Kiem Tra Tieng Viet Lop 8 Hk 2, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 4, Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh Là Gì, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Online, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8 Hk2, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh 0 Điểm, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 10, Bài Tập Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3, Văn 8 Bài ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Việt, De Kiem Tra Tieng Viet Hk 2 Lop 9, Dê Kiêm Tra Tiếng Việt, De Kiem Tra Mon Tieng Viet Lop 5, Kiểm Soát Tiêng ồn, Đề Kiểm Tra Hoc Kỳ 1 Môn Tiếng Việt Lớp 3, Bài Kiểm Tra Iq Nổi Tiếng Của Đại Học Harvard, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 1 chúng tôi Đề Kiểm Tra Tiếng Nhật, Bài Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 1, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 10 Unit 16, Bài Kiểm Tra Tiếng Nhật N5, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 12 Lưu Hoằng Trí, Ban Kiem Diem Tiếng Nha, Đáp án ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Quyển 8, Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8 Hk2, Bài Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Nghe Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Nghe Tiếng Anh Lớp 7, Bài Kiểm Tra Nghe Tiếng Anh Lớp 6, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 7, Bài Kiểm Tra Nghe Tiếng Anh Lớp 10, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 6, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Nghe Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 4, Bản Kiểm Điểm Bằng Tiếng Anh, Đề Kiểm Tra Phần Tiếng Việt Lớp 9 Kì 2, Bản Kiểm Điểm Tiếng Nhật, Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 10 11,

Bản Kiểm Điểm Khi Quay Cóp Bài Khi Kiểm Tra Bằng Tiếng Nhật, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Một Số Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Số 4 Tiếng Anh 7, Bài Kiểm Tra Số 4 Tiếng Anh 11, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 9, De Kiem Tra Tieng Anh 9, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 8, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 9, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 1, Bài Kiểm Tra Số 3 Tiếng Anh 6, Lời Phê Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 8, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 7, ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh 8, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Bài Kiểm Tra Số 2 Tiếng Anh 6, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5, Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 11, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Một Số Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Hk2, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 9, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8, Bài Kiểm Tra Phát âm Tiếng Anh, Bài Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh 11, Kiểm Tra Tiếng Việt 9- Kì 2, Bài Kiểm Tra Ngữ Pháp Tiếng Anh, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Hk2, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7, Những Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6, Bản Kiểm Điểm Tiếng Anh,