Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Có Thể Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đại Số Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

  And what lesson might this contain for you or for some young friend?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

  What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào qua minh họa của Chúa Giê-su?

  What lesson should we learn from Jesus’ illustration?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học gì qua lời tường thuật về Giê-hu và vua Giô-ram?

  What can we learn from Jehu’s encounter with King Jehoram?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào?

  The lesson?

  jw2019

  Bạn rút ra bài học nào từ Giô-sa-phát về việc chọn bạn?

  What lesson can you learn from Jehoshaphat when choosing your associates?

  jw2019

  Nhưng mình đã rút ra bài học từ sai lầm đó.

  But I learned from my mistakes.

  jw2019

  Tôi nghĩ chính tôi cũng không cố rút ra bài học.

  I think I’m trying not to sometimes.

  OpenSubtitles2018.v3

  12 Bạn có thể rút ra bài học nào từ người Lê-vi ấy?

  12 What can you learn from that Levite?

  jw2019

  14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp.

  14 You can learn important lessons from what happened to Job.

  jw2019

  Những bậc cha mẹ ngày nay có thể rút ra bài học nào từ cha mẹ đầu tiên?

  What can parents today learn from our first parents?

  jw2019

  16 Cha mẹ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ trường hợp này.

  16 Again, parents may find a useful lesson here.

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào qua trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên?

  The Israelites’ example provides what lesson for us?

  jw2019

  (b) Chúng ta rút ra bài học nào từ kinh nghiệm của Ê-li?

  (b) What lesson can we learn from Elijah’s experience?

  jw2019

  Những gương nào cảnh báo chúng ta? Và chúng ta có thể rút ra bài học gì?

  What examples serve as a warning to us, and what lesson can we learn from them?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp này?

  What lessons can we learn from this example?

  jw2019

  (b) Sa-mu-ên rút ra bài học nào khi đến nhà Y-sai?

  (b) What lesson did Samuel learn when he went to the house of Jesse?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào về “dấu” trong minh họa của Phao-lô?

  What lesson can we learn from the “seal” in Paul’s illustration?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học quan trọng nào từ Hê-bơ-rơ 11:13?

  What important lesson can we draw from Hebrews 11:13?

  jw2019

  Mày chưa rút ra bài học à, nhóc?

  Haven’ t you learned your lesson yet, boy?

  opensubtitles2

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Thi-thiên 37:1, 2?

  What lesson can we draw from Psalm 37:1, 2?

  jw2019

  Qua trường hợp của Phi-lát và Phi-e-rơ, chúng ta rút ra bài học nào?

  What lessons can we learn from Pilate and Peter?

  jw2019

  Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ gia đình của Giô-sép.

  We can also take a lesson from Joseph’s family life.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp của ông Ni-cô-đem?

  What can we learn from the example of Nicodemus?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào?

  What is the lesson?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Trượt Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ráng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Trùng Tu Bia Quốc Học Huế: Hãy Trả Lại Tên Thật Cho Di Tích
 • Thực Trạng Đài Chiến Sĩ Trận Vong – Tên Thật Của Bia Quốc Học Huế*
 • Quá Trình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Thể Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đại Số Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 11 Lý Do Vì Sao Bạn Nên Sử Dụng Từ Điển Anh
 • Người ta chắc có thể rút ra được gì từ đó.

  One can surely get something out of it.

  OpenSubtitles2018.v3

  Rút ra em sẽ mất máu mà chết!!

  If you do, your blood will drain and you will die

  opensubtitles2

  Tất cả các nhà đầu tư của ta đang rút ra.

  All our investors are pulling out.

  OpenSubtitles2018.v3

  Quân Đức phá hủy Florence khi chúng rút ra.

  The Germans destroyed Florence when they pulled out.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mỗi khi bạn sạc pin rồi rút ra, nó sẽ mất khoảng 20-40% năng lượng.

  Every time you put electricity into a battery and take it out, you lose about 20 to 40 percent of the power.

  ted2019

  Rút ra đi.

  Get out.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vâng, abstracted away from all that.

  QED

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

  And what lesson might this contain for you or for some young friend?

  jw2019

  Rút ra đi.

  Get it out!

  OpenSubtitles2018.v3

  Rút ra rồi.

  It’s unplugged!

  OpenSubtitles2018.v3

  8 The sayings quoted in earlier paragraphs are also from the Bible.

  jw2019

  Bởi vì họ rút ra sức mạnh từ Lời đầy khích lệ của Đức Giê-hô-va.

  Because they drew strength from Jehovah’s encouraging Word.

  jw2019

  Có thể rút ra được thế này.

  So there we have it.

  ted2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

  What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

  jw2019

  Chúng ta sẽ rút ra được bài học từ sự tương phản này.

  The contrast will be enlightening.

  jw2019

  13 Qua đây, chúng ta rút ra một bài học quý giá.

  13 There is a valuable lesson here that we do well to learn.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra một bài học từ điều này.

  There is a lesson in this.

  jw2019

  Qua mọi thử thách trên đường đời, chúng tôi rút ra những bài học quý giá cho mình:

  Through all the trials that have come our way, there are several good lessons that we have learned:

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào qua minh họa của Chúa Giê-su?

  What lesson should we learn from Jesus’ illustration?

  jw2019

  Chị Rachelle có mẹ bị trầm cảm nặng đã rút ra điều này qua kinh nghiệm bản thân.

  Rachelle, whose mother became severely depssed, learned this from personal experience.

  jw2019

  Đây là ba câu hỏi tôi rút ra từ công việc của mình

  Here are three questions drawn from my work.

  QED

  Xin phép cho tôi rút ra một số kết luận từ những diễn biến trước tới nay.

  Let me just try to draw some conclusions from what has happened.

  ted2019

  Chúng ta rút ra những bài học nào từ lời cầu nguyện được chuẩn bị kỹ này?”.

  What other lessons can I learn from this well-ppared prayer?’ —Ps.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra điều gì từ Ga-la-ti 6:2, 5?

  What can be discerned from Galatians 6:2, 5?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học gì qua lời tường thuật về Giê-hu và vua Giô-ram?

  What can we learn from Jehu’s encounter with King Jehoram?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thi Trượt Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ráng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Trùng Tu Bia Quốc Học Huế: Hãy Trả Lại Tên Thật Cho Di Tích
 • Thực Trạng Đài Chiến Sĩ Trận Vong – Tên Thật Của Bia Quốc Học Huế*
 • Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Của Dế Mèn Rút Ra Được Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510
 • Mua Bộ Domino 100 Số Học Kèm Tiếng Anh Chỉ 125.000₫
 • Báo Giá Bộ Đồ Chơi Domino 100 Số Học Kèm Tiếng Anh Chỉ 85.000₫
 • Cụm Từ Tiếng Anh Liên Quan Đến Lịch Sử Mà Bạn Nên Biết
 • Lịch Sử Là Gì? Tìm Hiểu Khái Niệm Lịch Sử Qua Các Thời Kỳ
 • Nêu diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chọc chị Cốc, dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt. Qua sự việc ấy, Dế Mèn đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình. Bài học ấy là gì?

  Lập dàn ý Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn

  Mở bài:

  – Nêu vị trí đoạn văn.

  – Giới thiệu vài nét về Dế Mèn và Dế Choắt.

  Thân bài:

  a/ Diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chọc chị Cốc:

  – Cái tên Dế Choắt là do Dế Mèn đặt ra với thái độ mỉa mai, chế giễu.

  – Cách xưng hô của Dể Mèn với Dế Choắt rất trịch thượng, kẻ cả.

  – Dế Mèn coi nhẹ tình nghĩa xóm giềng, thiếu tình thương đồng loại.

  – Lúc đầu thì huênh hoang trước Dế Choắt, sau khi trêu chọc chị Cốc lại chui tọt vào hang, yên trí với nơi ẩn nấp an toàn của mình.

  – Khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ gãy lưng thì Dế Mèn sợ hãi nằm im, chờchị Cốc bay đi rồi mới dám mon men bò ra khỏi hang.

  b/ Thái độ của Dế Mèn trước cái chết thảm thương của Dế Choắt:

  – Dế Mèn ân hận về tội lỗi của mình, thấm thìa bài học đường đời đầu tiên: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân.

  – Ngẫm nghĩ về hậu quả của thói hung hăng, xốc nổi.

  Kết bài:

  – Tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hoá đặc sắc, miêu tả sinh động nhân vật Dế Mèn với những tính tốt và tính xấu.

  – Câu chuyện là bài học quý đói với tuổi mới lớn.

  Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn

  – Dế Mèn trêu chọc chị Cốc vì sự ngông cuồng tường mình tài ba và muốn chứng tỏ cho Dế Choắt biết, mình không sợ bất kì ai trên đời. Từ lúc bắt đầu trêu chị Cốc đến lúc Dế Choắt bị chị Cốc mổ chết, diến biến tâm lí của Dế Mèn có nhiều sự thay đổi khác nhau:

  Lúc bắt đầu trêu:

  • Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa !.
  • Giương mắt ra mà xem tao trêu con mụ Cốc đây này.

  Lúc trêu xong: sợ hãi, hèn nhát.

  • Chị trợn tròn mắt, giương cánh lên…Tôi chui tọt vào hang
  • Nép tận đáy mà tôi cũng chết khiếp, nằm im thin thít.

  Lúc Dế Choắt bị chị Cốc đánh chết: Thì khóc thảm thiết hốt hoảng ăn năn, hối hận.

  • Nào tôi biết đâu cơ sự lại ra nông nỗi này.
  • Tối hối lắm! tôi hối hận lắm.

  – Qua sự việc ấy, Dế Mèn đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình. Đó là: Không được kiêu căng, tự phụ. Không được cậy vào sức khỏe của mình mà hung hăng làm bậy. Nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm sẽ mang họa vào thân.

  Để ghi nhớ kiến thức bài học tốt hơn các em có thể xem kĩ: Tóm tắt truyện Bài học đường đời đầu tiên

  Văn mẫu lý luận bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là gì?

  Đoạn văn kể về quan hệ giữa Dế Mèn và Dế Choắt thuộc chương I truyện Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài. Đây là đoạn văn hay, có nhiều ý nghĩa giáo dục.

  Dế Choắt là láng giềng của Dế Mèn. Cái tên Dế Choắt là do Dế Mèn đặt ra với thái độ mỉa mai, chế giễu. Dế Mèn nhìn Dế Choắt bằng con mắt khinh thường và cho rằng Dế Choắt thật xấu xí: Cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã là thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng… Đôi càng bè bè, nặng nề. Râu ria cụt có một mẩu và mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ… Dế Mèn nói năng với Dế Choắt bằng cái giọng rất trịch thượng, kẻ cả. Tuy bằng tuổi nhưng Dế Mèn gọi Dế Choắt là chú mày và lên giọng dạy đời:

  – Ôi chú mày ơi! Chú mày có lớn mà không có khôn.

  Khi nghe Dế Choắt than thở về sự ốm yếu của mình và muốn nhờ Dế Mèn đào giúp cho cái ngách thông qua hang Dế Mèn phòng khi bất trắc thì Dế Mèn giận dữ, mắng chửi Dế Choắt như mưa:

  – Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hút mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!

  Đúng như Dế Mèn tự nhận: Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi. Dế Mèn không muốn nghe ai và cũng chẳng cần để ý rằng có ai nghe mình nói. Qua thái độ và lời nói của Dế Mèn đối với Dế Choắt, ta thấy Dế Mèn là kẻ kiêu ngạo, coi nhẹ tình nghĩa xóm giềng và thiếu tình thương đồng loại.

  Tuổi trẻ có nhiều tính tốt và cũng không ít tật xấu. Dế Mèn cũng vậy. Chú hay nghĩ ra những trò nghịch ngợm ranh mãnh, có khi gây hậu quả đáng tiếc. Lúc thấy bóng chị Cốc đậu trước cửa hang, Dế Mèn nẩy sinh ý định rủ Dế Choắt trêu chọc chị. Dế Choắt tỏ ra nhát gan không dám và can ngăn thì Dế Mèn quắc mắt quát: – Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa?

  Dế Mèn khoác lác nói với Dế Choắt: – Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này, rồi véo von ngâm bài ca dao nói về chị Cốc nhưng sửa đi đôi chút với ý cố tình chọc tức. Lúc chị Cốc nổi nóng thì Dế Mèn nhanh chân chui tọt vào trong hang sâu, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ đắc ý về trò tinh nghịch của mình. Chỉ tội cho Dế Choắt trốn không kịp, bị chị Cốc hiểu lầm, mổ cho mấy nhát vào lưng gãy cả xương.

  Nghe tiếng kêu thảm thiết của Dế Choắt. Dế Mèn sợ hãi nằm im thin thít. Lúc này, Dế Mèn mới biết thế nào là sợ. Đợi đến lúc chị Cốc đi rồi, Dế Mèn mới mon men bò sang hang Dế Choắt. Thấy Dế Choắt nằm thoi thóp thì hốt hoảng qùy xuống, nâng đầu Dế Choắt, thực sự hối hận về hành động dại dột của mình! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Cái chết oan của Dế Choắt đã thức tỉnh lương tâm Dế Mèn. Để chuộc lại lỗi lầm, Dế Mèn đã chôn cất Dế Choắt chu đáo. Sau chuyện đó, Dế Mèn đau xót, ân hận lắm. Chú tự trách mình là ngông cuồng và dại dột. Cũng từ đấy, chú cố gắng sửa đổi tính nết để trở thành người tốt.

  Bài học đầu tiên mà Dế Mèn rút ra qua câu chuyện với Dế Choắt là: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình… Nhà văn đã mượn lời của Dế Choắt trước khi chết để nhắc nhở các bạn đọc nhỏ tuổi không nên kiêu căng, tự mãn. Chúng ta phải rèn luyện nhân cách để sau này trở thành người tử tế và hữu ích.

  Lời hối hận và dám hối muộn màng của Dế Mèn:

  “Tôi cảm thấy hối hận và đau xót lắm. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho anh Choắt phải vả lây. Tôi giận cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Càng nghĩ đến lời anh Choắt, tôi càng thấy thấm thía hơn. Hôm nay cũng may là thoát nạn nhưng không cố mà sửa cái thói hung hăng bậy bạ đi thì khéo sớm muộn tôi sẽ cũng tự rước họa vào mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Chắc sẽ đến mãi sau này tôi cũng không thể nò quên”.

  Dế Choắt là láng giềng của Dế Mèn. Cái tên Dế Choắt là do Dế Mèn đặt ra với thái độ mỉa mai, chế giễu. Dế Mèn với Dế Choắt là kẻ cả, trịch thượng. Nhìn Dế Choắt với con mắt khinh thường, chê bai mỉa mai châm biếm. Cho Dế Choắt là một kẻ xấu xí : Cái chàng Dế Choắt người gầy gò, và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã là thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng…Đôi càng bè bè, nặng nề. Râu ria cụt có một mẩu và mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ….Dế Mèn nói năng với Dế Choắt luôn bằng giọng bề trên, khinh khỉnh, dạy dỗ:

  Gọi Dế Choắt là chú. Tùy bằng tuổi với Dế Choắt: “Ôi chú mày ơi! chú mày có lớn mà không có khôn”.

  Dế Mèn còn là một kẻ ích kỉ không cho Dế Choắt đào ngách thông nhà mình lại còn mắng : ” Hứt thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! chú mày hôi như cú mèo như thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điều hút mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết.”

  Đúng như Dế Mèn tự nhân: Ngẫm ra thì tôi chỉ nói cho sướng miệng thôi. Dế Mèn là một kẻ không bao giờ nghe ai và cũng không quan tâm là có ai nghe mình không. Qua cái thái độ và lời nói của Dế Mèn đối với Dế Choắt ta thấy Dế Mèn là một kẻ kiêu ngạo, coi nhẹ tình hàng xóm láng giềng và không có tình thương yêu đồng loại.

  Tuổi trẻ đôi khi chúng ta thật bồn bột và suy nghĩ chưa chín chắn đôi khi ta gây ra những chuyện mà làm ta ân hận cả đời. Dế Mèn cũng vậy. Dế Mèn hay nghĩ ra những trò nghịch ngợm ranh mãnh và gây ra những chuyện đáng tiếc.

  Lúc thấy bóng chị Cốc đậu trước cửa hang, Dế Mèn rủ Dế Choắt chêu trọc chị. Dế Choắt tỏ ra nhát gan không dám thì Dế Mèn quắc mắt mắng:

  “Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!”. Thẩm chí, hát trêu xong, Dế Mèn vẫn tư đắc, thách thức: “Mày tức thì mày cứ tức, mày ghè đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ ta đâu!”. Nhưng khi chứng kiến chị Cốc đánh Choắt Dế Mèn khiếp hãi “nằm im thin thíp”. Biết chắc chị Cốc đi rồi, mới dám “mon men bò lên”. Từ hung hăng, kiêu ngạo, Dế Mèn trở nên sợ hãi, hèn nhát.

  Thấy Dế Choắt nằm im thoi thóp thì hoảng hốt quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt thật sự hối hận về hành đọng dại dột của mình! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Cái chết oan của Dế Choắt đã thức tỉnh lương tâm Dế Mèn. Để chuộc lại lỗi lầm Dế Mèn đã chôn chất Dế Choắt chu đáo. Sau cái chết của Choắt Dế Mèn đau xót ân hận lắm. Chú tự trách mình ngôn cuồng và dại dột. Cũng từ đấy, chú cố gắng sửa đổi tính nết để trở thành người tốt.

  Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ. Bài học ấy thể hiện qua lời khuyên chân tình của Dế Choắt: ” Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Đó cũng là bài học cho chính con người.

  Đoạn trích trên tiêu biểu cho nghệ thuật miêu tả loài vật của nhà văn Tô Hoài. Bằng bút pháp nhân hóa đặc sắc tác giả đã tạo nên một nhân vật Dế Mèn một linh hồn và một tính cách vừa rất riêng vừa rất chung. Dế Mèn mang đầy đủ những nét đáng yêu và những tật xấu của tuổi mới lớn. Đọc chuyện trên chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng của chúng ta ở trong đó và càng thấm thía hơn bài học mà nhà văn đã khéo luồng vào trong đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sau 3 Lần Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh Thất Bại Tôi Rút Ra Bài Học Gì?
 • Lạc Quan Khi Thi Rớt Đại Học
 • 7 Gợi Ý Hay Cho Những Người Thi Trượt Đại Học!!!
 • ‘con Rớt Đại Học Rồi Mẹ Ơi’
 • Vì Sao Nhiều Tân Sinh Viên Rớt Đầu Vào Tiếng Anh ?
 • Có Thể Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Số Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 11 Lý Do Vì Sao Bạn Nên Sử Dụng Từ Điển Anh
 • Sinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Người ta chắc có thể rút ra được gì từ đó.

  One can surely get something out of it.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

  And what lesson might this contain for you or for some young friend?

  jw2019

  Có thể rút ra được thế này.

  So there we have it.

  ted2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

  What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra một bài học từ điều này.

  There is a lesson in this.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra điều gì từ Ga-la-ti 6:2, 5?

  What can be discerned from Galatians 6:2, 5?

  jw2019

  12 Bạn có thể rút ra bài học nào từ người Lê-vi ấy?

  12 What can you learn from that Levite?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra một bài học.

  And we can learn a lesson from it.

  jw2019

  14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp.

  14 You can learn important lessons from what happened to Job.

  jw2019

  Những bậc cha mẹ ngày nay có thể rút ra bài học nào từ cha mẹ đầu tiên?

  What can parents today learn from our first parents?

  jw2019

  Và bà có thể rút ra kết luận đó… chỉ thông qua việc nghe giọng anh ta?

  And you can tell this just by… hearing his voice?

  OpenSubtitles2018.v3

  16 Cha mẹ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ trường hợp này.

  16 Again, parents may find a useful lesson here.

  jw2019

  Và chúng ta có thể rút ra những bài học nào khi xem xét gương của ông?

  And what lessons can we learn from examining his example?

  jw2019

  Những gương nào cảnh báo chúng ta? Và chúng ta có thể rút ra bài học gì?

  What examples serve as a warning to us, and what lesson can we learn from them?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp này?

  What lessons can we learn from this example?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra gì từ điều đó?

  What do we learn from that?

  ted2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Thi-thiên 37:1, 2?

  What lesson can we draw from Psalm 37:1, 2?

  jw2019

  Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ gia đình của Giô-sép.

  We can also take a lesson from Joseph’s family life.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp của ông Ni-cô-đem?

  What can we learn from the example of Nicodemus?

  jw2019

  (b) Qua gương mẫu của ngài, chúng ta có thể rút ra những bài học nào?

  (b) What lessons might be drawn from his example?

  jw2019

  (b) Chúng ta có thể rút ra những bài học quan trọng nào từ lời tường thuật này?

  (b) What important lessons can we learn from this account?

  jw2019

  ● Bạn có thể rút ra bài học hữu ích nào khi bị bạn bè làm tổn thương?

  ● What beneficial lessons can you learn from going through the experience of being hurt by a friend?

  jw2019

  Hoặc bạn có thể rút ra một số dòng.

  Or you could draw a number line

  QED

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ gương đức tin của cô?

  And what can we learn from her example of faith?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào ở đây?

  What is one lesson that we can draw from this?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thi Trượt Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ráng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Trùng Tu Bia Quốc Học Huế: Hãy Trả Lại Tên Thật Cho Di Tích
 • Bài Học Được Rút Ra Qua Câu Chuyện “điều Gì Quý Nhất?”

  --- Bài mới hơn ---

 • Kể Lại Câu Chuyện Ếch Ngồi Đáy Giếng Và Cho Biết Em Đã Rút Ra Bài Học Gì Từ Câu Chuyện Ấy, Em Sẽ Vận
 • Cách Học Bài Nhanh Thuộc Và Nhớ Lâu Môn Sinh Học
 • Khảo Sát Những Khó Khăn Trong Việc Nghe Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung Trình Độ Trung Cấp Đại Học T
 • 178 Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Nhà Ga
 • Các Đơn Vị Đo Lường Trong Tiếng Trung
 • Đề bài: Đọc câu chuyện ” Điều gì quý nhất” em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Hãy nêu cảm nghĩ của em và rút ra được bài học cho mình. Sống trên cuộc đời này, giữa vô vàn điều tác động đến chúng ta, không biết có bao lần chúng ta đã tự hỏi ” Trong cuộc sống này , điều gì là quý giá nhất ?” hay chưa. Và ý nghĩa cuộc sống cũng dần được hé mở khi ta trả lời được điều ấy. Câu chuyện về cuộc đối thoại tự nhiên giữa những bạn học sinh cùng thầy giáo trẻ trong tác phẩm ” …

  Đề bài: Đọc câu chuyện ” Điều gì quý nhất” em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Hãy nêu cảm nghĩ của em và rút ra được bài học cho mình.

  Sống trên cuộc đời này, giữa vô vàn điều tác động đến chúng ta, không biết có bao lần chúng ta đã tự hỏi ” Trong cuộc sống này , điều gì là quý giá nhất ?” hay chưa. Và ý nghĩa cuộc sống cũng dần được hé mở khi ta trả lời được điều ấy. Câu chuyện về cuộc đối thoại tự nhiên giữa những bạn học sinh cùng thầy giáo trẻ trong tác phẩm ” Điều gì quý nhất” sẽ đưa cho chúng ta một đáp án rất đúng để cùng suy ngẫm, và biết trân trọng điều ấy.

  Câu chuyện bắt đầu từ câu hỏi tưởng như ngây ngô mà chứa đựng nhiều suy nghĩ từ ba bạn nhỏ trên đoạn đường đi học về trao đổi rôm rả về thứ gì quý nhất trên đời chúng ta. Với câu trả lời theo quan điểm mỗi người đều là những thứ thiết thực xuất hiện chi phối cuộc sống chúng ta, với lập luận bảo vệ có căn cứ là nếu không có chúng chúng ta không thể sống được đầy đủ trọn vẹn. Như câu trả lời của bạn Hùng : Thứ quý nhất là lúa gạo,vì không có chúng ta không có gì để ăn không sống được, mọi người khi nghe đến đây đều đồng ý với quan điểm này.Nhưng khi suy nghĩ thêm, Thắng lại tiếp tục reo lên nảy ra ý tưởng phản bác Hùng rằng vàng bạc mới chính là điều quý nhất với luận cứ là vàng bạc luôn được mọi người tung hô là quý nhất vì có chúng ta mới mua được lúa và gạo, tiếp tục với ý kiến của Nam thứ cũng không kém quan trọng là thì giờ vì có chúng ta mới làm ra lúa gạo và vàng bạc vì đều là những thứ quý giá . Dường như cả ba ý kiến đều đáng phải suy nghĩ cái này lại nhắc lại luận điểm của cái trước và bổ sung cho nó, có thể thấy suy nghĩ ba bạn nhỏ cũng dần chính chắn hơn.Ba bạn nhỏ mang ý kiến khác nhau cùng đưa đến với thầy giáo nhờ thầy giải thích, phân bua hộ, thầy giáo của ba bạn nhỏ ấy cũng đồng ý với quan điểm của cả ba bạn, nhưng xem xét cho kĩ đó chỉ là những thứ của cải vật chất có thể làm ra được.

  Quan trọng là con người mới là người trung tâm của cả đất trời, con người là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã sáng tạo ra, người lao động chúng ta lại càng đáng quý vì ở họ biết một điều căn bản làm ra được mọi thứ từ lúa gạo, từ vàng bạc, thậm chí là cả thời gian thứ được xem là rất được quý trọng vì một khi thời gian chẳng bao giờ đợi chờ ai, để thời gian trôi đi thì thật đáng tiếc và vì vậy người lao động càng quý vì ở họ biết dùng thời gian sao cho hợp lý, không để thời gian trôi đi lãng phí, họ biết quý thời gian, vận dụng nó để làm ra của cải với đầu óc sáng tạo, sự chăm chỉ, cần cù, sự thông minh với vô vàn kinh nghiệm từ lâu đời giúp họ làm được nhiều việc . Không có họ sẽ chẳng có lúa gạo, vàng bạc, không biết tiếc quý thời giờ sẽ để những ngày sống trôi đi vô vị. Ý kiến của thầy giáo trong câu chuyện thật sâu sắc vì thầy cho Người lao động là quý nhất.

  Em rất đồng ý với ý kiến của người thầy trong câu chuyện, và thêm cảm nhận và hiểu thêm giá trị về vốn quý nhất là con người. Nhấn mạnh ở đây nếu chúng ta biết lao động thì cuộc sống mới có ý nghĩa, như Bác Hồ chúng ta có nói lao động là quý nhất , vì có lao động tạo ra mọi của cải vật chất giúp cuộc sống chúng ta no ấm. Cũng giúp em ý thức được tầm quan trọng của sự tự quản lý thời gian với việc học tập, lao động phụ giúp gia đình, vui chơi sinh hoạt, để đạt những kết quả tốt.

  TỪ KHÓA TÌM KIẾM PHÂN TÍCH CÂU CHUYỆN ” ĐIỀU GÌ QUÝ NHẤT?” BAI HỌC THU DUOC SAU KHI DOC CAU CHUYEN “DIEU GI QUY NHAT” KỂ LẠI CÂU CHUYỆN ” ĐIỀU GÌ QUÝ NHẤT” QUA CÁCH KỂ CỦA EM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bài Học Về Bác Hồ Và Bài Học Kinh Nghiệm Hay Nhất
 • Cách Nhớ Lâu Bài Học Tiếng Trung
 • Chủ Đề: Công Việc Hàng Ngày Và Nghỉ Phép
 • Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Đại Học Tiếng Trung Của Tân Sv Đh Ngoại Ngữ
 • Sau 3 Lần Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh Thất Bại Tôi Rút Ra Bài Học Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Của Dế Mèn Rút Ra Được Là Gì?
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510
 • Mua Bộ Domino 100 Số Học Kèm Tiếng Anh Chỉ 125.000₫
 • Báo Giá Bộ Đồ Chơi Domino 100 Số Học Kèm Tiếng Anh Chỉ 85.000₫
 • Cụm Từ Tiếng Anh Liên Quan Đến Lịch Sử Mà Bạn Nên Biết
 • Với kinh nghiệm 5 năm làm marketing tại một công ty truyền thông và vốn tiếng anh khá (Ielts 6.0) tôi mạnh dạn ứng tuyển vào một agency 100% vốn đầu tư từ Malaysia để tìm cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Vượt qua 2 vòng CV và phỏng vấn với phòng nhân sự, tôi bước vào vòng 3 với một sếp quản lý khu vực Đông Nam Á người Malaysia.

  Sau 45 phút phỏng vấn dù trả lời rất tự tin nhưng 1 tuần sau đó tôi nhận mail thông báo bị từ chối. Sau đó tôi tiếp tục tìm việc, phỏng vấn và vẫn bị từ chối… Sau 10 vòng phỏng vấn tại 3 công ty khác nhau cuối cùng tôi đã tìm được công việc mong muốn và rút ra 5 bài học sau:

  1. Không nên quá tin vào những mẫu câu phỏng vấn tiếng anh trên mạng

  Trước khi đi phỏng vấn tôi đã nghiên cứu rất nhiều bí quyết phỏng vấn bằng tiếng anh trên google. Đa phần các website sẽ hướng dẫn bạn trả lời những mẫu câu như:

  What are your strengths? Why should I hire you? Where do you see yourself in 5 years? 10 years? 20 years?

  Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi này nhưng thực tế thì tôi chẳng bao giờ được hỏi. Nhà tuyển dụng tìm người để giải quyết công việc và vấn đề tại doanh nghiệp của họ chứ không phải phỏng vấn để tìm hiểu của bạn.

  Tùy người phỏng vấn sẽ có những câu hỏi rất khác nhau nhưng chắc chắn có 3 phần họ sẽ hỏi bạn và bạn nên dành nhiều thời gian để chuẩn bị câu trả lời:

  Tell me a little about yourself. (Bạn hãy tự giới thiệu bản thân.) Tell me about your experience ? (Hãy kể cho tôi kinh nghiệm làm việc của bạn) What kind of salary do you expect? (Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu)

  Dù muốn hay không bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng nhà tuyển dụng rất thực tế, nhất là ở môi trường nước ngoài. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra nhà tuyển dụng luôn hỏi 3 câu này, nếu có khác thì chỉ khác về hình thức.

  Với những câu hỏi này bạn nên chuẩn bị sẵn một kịch bản trong đầu để trả lời mạch lạc, ngắn gọn súc tích nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Tránh đi quá sâu vào chi tiết nếu không được yêu cầu.

  2. Nói thẳng trực tiếp vào vấn đề

  Trong vòng thi Speaking IELTS, tôi thường được hướng dẫn trả lời bằng một câu tổng quát và sau đó diễn giải chi tiết hơn.

  Tuy nhiên trong phỏng vấn xin việc, “khẩu vị” của các vị sếp nước ngoài rất khác. Họ thích nói thẳng vào vấn đề và mỗi giả thiết đều có số liệu hoặc bằng chứng cụ thể rõ ràng. Họ thường không hài lòng với những cách nói lòng vòng hoặc những nhận định mang tính chung chung, cảm tính. Diễn giải quá nhiều và thiếu cơ sở rất dễ bị đánh giá là “không đáng tin cậy”.

  3. Không nên sử dụng những từ vựng tiếng anh khó

  Với vốn tiếng Anh của mình tôi thích sử dụng những từ vựng khó để làm thể hiện năng lực. Nhưng tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2 của rất nhiều người trên thế giới và mục đích sử dụng tiếng anh là giao tiếp, truyền đạt thông tin đến người đối diện một cách nhanh và chính xác nhất.

  Sử dụng từ quá dài hoặc phức tạp sẽ khiến người đối diện (cũng là người sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2) khó hiểu. Chúng ta nên sử dụng những từ đơn giản nhất có thể để diễn tả ý tưởng trọn vẹn, trước khi nói nhanh nên nói đúng, chú trọng vào phát âm chính xác và nhịp độ phù hợp với người nghe.

  4. Biết cách làm nổi bật kinh nghiệm cá nhân

  Một vị sếp nhắn nhủ tôi rằng các ứng viên Việt Nam rất giàu năng lực chuyên môn và năng động tuy nhiên các bạn lại quá giống nhau. Người được chọn cho vị trí tôi ứng tuyển là một người có kinh nghiệm không quá xuất sắc nhưng lại biết cách thể hiện vốn sống và làm nổi bật những điều không có trong CV.

  5. Cách trả lời những câu hỏi hóc búa

  Đôi khi nhà tuyển dụng có thể đặt những câu hỏi khó nhằm đánh giá phản ứng của bạn với những vấn đề bất ngờ. Một số câu hỏi tôi đã gặp là:

  What is your shortcoming ? (Điểm yếu của bạn là gì?) How long do you plan on staying with this company? (Bạn định gắn bó với công ty bao lâu?) Why did you leave your last job? (Vì sao bạn từ bỏ công việc cũ)

  Điều đầu tiên bạn nên làm khi gặp phải những câu hỏi này là giữ bình tĩnh và dành ra ít nhất 5-15s để suy nghĩ để trả lời thấu đáo. Đôi khi câu hỏi được đặt ra không phải để tìm câu trả lời đúng mà là để kiểm tra thái độ của bạn đối với những tình huống bất ngờ.

  – HR Insider –

  VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

  The post Sau 3 lần phỏng vấn bằng tiếng anh thất bại tôi rút ra bài học gì? appeared first on HR Insider VietnamWorks.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lạc Quan Khi Thi Rớt Đại Học
 • 7 Gợi Ý Hay Cho Những Người Thi Trượt Đại Học!!!
 • ‘con Rớt Đại Học Rồi Mẹ Ơi’
 • Vì Sao Nhiều Tân Sinh Viên Rớt Đầu Vào Tiếng Anh ?
 • Rớt Đại Học Thì Đã Sao?
 • Bài Học Rút Ra Sau Những Lần Phỏng Vấn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Học Kinh Nghiệm Sau Khi Đi Thực Tập Mà Sinh Viên Cần Biết
 • Kể Lại Câu Chuyện Ếch Ngồi Đáy Giếng Và Cho Biết Em Đã Rút Ra Bài Học Gì Từ Câu Chuyện Ấy
 • 10 Mẩu Chuyện Ngắn Và Bài Học Rút Ra
 • Mean Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Mean Trong Tiếng Anh
 • Viết Con Số Đúng Chính Tả Trong Tiếng Anh
 • Môi trường làm việc quốc tế, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đồng nghiệp giỏi, nhiều phúc lợi và lương thưởng vượt trội là động lực để nhiều người ứng tuyển vào các vị trí ở tập đoàn hoặc công ty đa quốc gia. Trải qua gần nhiều lần phỏng vấn bằng tiếng anh tại các công ty khác nhau tôi rút ra được nhiều bài học đắt giá.

  Đứng quá tin tưởng những câu gợi ý trên mạng

  Trước khi đi phỏng vấn tôi đã nghiên cứu rất nhiều bí quyết phỏng vấn bằng tiếng anh trên google. Đa phần các website sẽ hướng dẫn bạn trả lời những mẫu câu như:

  What are your strengths? Why should I hire you? Where do you see yourself in 5 years? 10 years? 20 years?

  Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi này nhưng thực tế thì tôi chẳng bao giờ được hỏi. Nhà tuyển dụng tìm người để giải quyết công việc và vấn đề tại doanh nghiệp của họ chứ không phải phỏng vấn để tìm hiểu tính cách của bạn.

  Tùy người phỏng vấn sẽ có những câu hỏi rất khác nhau nhưng chắc chắn có 3 phần họ sẽ hỏi bạn và bạn nên dành nhiều thời gian để chuẩn bị câu trả lời:

  Tell me a little about yourself. (Bạn hãy tự giới thiệu bản thân.) Tell me about your experience ? (Hãy kể cho tôi kinh nghiệm làm việc của bạn) What kind of salary do you expect? (Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu)

  Dù muốn hay không bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng nhà tuyển dụng rất thực tế, nhất là ở môi trường nước ngoài. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra nhà tuyển dụng luôn hỏi 3 câu này, nếu có khác thì chỉ khác về hình thức.

  Với những câu hỏi này bạn nên chuẩn bị sẵn một kịch bản trong đầu để trả lời mạch lạc, ngắn gọn súc tích nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Tránh đi quá sâu vào chi tiết nếu không được yêu cầu.

  Vào thẳng vấn đề, không vòng vo

  Tuy nhiên trong phỏng vấn xin việc, “khẩu vị” của các vị sếp nước ngoài rất khác. Họ thích nói thẳng vào vấn đề và mỗi giả thiết đều có số liệu hoặc bằng chứng cụ thể rõ ràng. Họ thường không hài lòng với những cách nói lòng vòng hoặc những nhận định mang tính chung chung, cảm tính. Diễn giải quá nhiều và thiếu cơ sở rất dễ bị đánh giá là “không đáng tin cậy”.

  Không nên dùng từ vựng khó

  Với vốn tiếng Anh của mình tôi thích sử dụng những từ vựng khó để làm thể hiện năng lực. Nhưng tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2 của rất nhiều người trên thế giới và mục đích sử dụng tiếng anh là giao tiếp, truyền đạt thông tin đến người đối diện một cách nhanh và chính xác nhất.

  Sử dụng từ quá dài hoặc phức tạp sẽ khiến người đối diện (cũng là người sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2) khó hiểu. Chúng ta nên sử dụng những từ đơn giản nhất có thể để diễn tả ý tưởng trọn vẹn, trước khi nói nhanh nên nói đúng, chú trọng vào phát âm chính xác và nhịp độ phù hợp với người nghe.

  Làm nổi bật kinh nghiệm cá nhân

  Trả lời những câu hỏi khó

  Đôi khi nhà tuyển dụng có thể đặt những câu hỏi khó nhằm đánh giá phản ứng của bạn với những vấn đề bất ngờ. Một số câu hỏi tôi đã gặp là:

  What is your shortcoming ? (Điểm yếu của bạn là gì?) How long do you plan on staying with this company? (Bạn định gắn bó với công ty bao lâu?) Why did you leave your last job? (Vì sao bạn từ bỏ công việc cũ)

  Điều đầu tiên bạn nên làm khi gặp phải những câu hỏi này là giữ bình tĩnh và dành ra ít nhất 5-15s để suy nghĩ để trả lời thấu đáo. Đôi khi câu hỏi được đặt ra không phải để tìm câu trả lời đúng mà là để kiểm tra thái độ của bạn đối với những tình huống bất ngờ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Học Quản Lý Là Gì?sự Thật Về Cơ Hội Việc Làm Trong Tương Lai
 • Ngành Khoa Học Quản Lý
 • Dịch Thuật Công Chứng Bảng Điểm, Kết Quả Học Tập Lấy Nhanh Tại Hà Nội
 • 3.0Mm Kết Thúc Ánh Sáng Sợi Quang,sợi Quang Nhựa Pmma Để Chiếu Sáng Và Trang Trí
 • Cách Học Tiếng Anh Ở Trường Sĩ Quan Thông Tin
 • 10 Mẩu Chuyện Ngắn Và Bài Học Rút Ra

  --- Bài mới hơn ---

 • Mean Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Mean Trong Tiếng Anh
 • Viết Con Số Đúng Chính Tả Trong Tiếng Anh
 • Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam
 • Các Hiện Lịch Sử Tense Bằng Tiếng Anh Là Gì Và Như Thế Nào Nó Được Sử Dụng? ·
 • Ghé Tai Cách Học Thuộc Các Thì Trong Tiếng Anh “siêu Tốc”
 • Posted on by banmaihong

  Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

  – Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?

  Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp:

  – Con sẽ đi sang bên cạnh.

  Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường.

  2. Mẩu chuyện số 2.

  Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn. Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói:

  – Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!

  Chị vợ nói:

  – Em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?

  Anh chồng nghe thấy thế, lập tức nói:

  – Bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó!

  Bài học rút ra: Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh, người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản? Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ…

  3. Mẩu chuyện số 3.

  Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng. Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh. Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng. Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức! Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

  Bài học rút ra: Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!

  Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói:

  – Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim.

  Anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ:

  – Cá đâu rồi em?

  Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh:

  – Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá.

  Bài học rút ra: Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế.

  5. Mẩu chuyện số 5.

  Năm thi đại học, tôi chỉ được 6 điểm, còn con trai của bạn mẹ tôi được 20 điểm, cậu ta đến học tại trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ có thể đi làm thuê. Chín năm sau, mẹ của cậu ta chạy đến khoe khoang với tôi và mẹ tôi rằng con trai bà ta đang đi phỏng vấn vào chức giám đốc lương tháng vài chục triệu… Còn tôi, lại đang nghĩ: có nên tuyển dụng cậu ta không.

  Bài học rút ra: Bạn, có thể không học đại học, nhưng bạn, tuyệt đối không thể không phấn đấu.

  Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng:

  – Việc chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng.

  Anh bạn mỉm cười nói rằng:

  – Nhìn đồng hồ của cậu xem, có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không?

  Bài học rút ra: Trong cuộc sống thường ngày, cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách chỉ vô dụng.

  7. Mẩu chuyện số 7.

  Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin:

  – Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?

  Kẻ ăn xin đáp:

  – Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!

  Thượng đế không hiểu, hỏi:

  – Tại sao lại muốn mua điện thoại?

  – Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.

  Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi:

  – Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?

  Kẻ ăn xin nói:

  – Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.

  Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói:

  – Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?

  Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng:

  – Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.

  Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu:

  – Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.

  Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi.

  Bài học rút ra: Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy.

  8. Mẩu chuyện số 8.

  Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người nọ nói:

  Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ một đoạn được không ạ?

  Quan Âm nói:

  – Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, ngươi không cần ta phải cứu độ.

  Người nọ lập tức chạy vào màn mưa, đứng dưới mưa:

  – Hiện tại con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ không ạ?

  Quan Âm nói:

  – Ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa, ta không bị dính mưa, bởi vì có ô, ngươi bị dính mưa, bởi vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô!

  Dứt lời Quan Âm bèn rời đi.

  Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc. Người nọ hỏi:

  – Bà là Quan Âm sao ạ?

  Người kia trả lời:

  – Đúng vậy.

  Người nọ lại hỏi:

  – Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình?

  Quan Âm cười nói:

  – Bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.

  Bài học rút ra: Phong ba bão táp của cuộc đời, phải dựa vào chính bản thân mình. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.

  Anh chàng nọ:

  – Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?

  Ông chủ:

  – Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.

  Anh chàng nọ:

  – Ông ăn cướp đấy à…

  Ông chủ:

  – Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?

  Anh chàng nọ quyết đoán đưa ra 400 nghìn. Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam. Anh em trong nhà tắm:

  – Lại một thằng nữa tới!

  Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng.

  10. Mẩu chuyện số 10.

  Một người cha nói với con của mình rằng:

  – Hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì?

  Người con nắm chặt tay:

  – Hơi mệt ạ.

  Người cha:

  – Con thử nắm chặt hơn nữa xem!

  Người con:

  – Càng mệt hơn ạ!

  Người cha:

  – Vậy con hãy buông tay ra!

  Người con thở phào một hơi:

  – Thoải mái hơn nhiều rồi ạ!

  Người cha:

  – Khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra, sẽ thoải mái hơn nhiều!

  Bài học rút ra: Buông tay mới nhẹ nhõm.

  .

  Teresa Ngọc Nga sưu tầm & chuyển bài

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kể Lại Câu Chuyện Ếch Ngồi Đáy Giếng Và Cho Biết Em Đã Rút Ra Bài Học Gì Từ Câu Chuyện Ấy
 • Bài Học Kinh Nghiệm Sau Khi Đi Thực Tập Mà Sinh Viên Cần Biết
 • Bài Học Rút Ra Sau Những Lần Phỏng Vấn Tiếng Anh
 • Khoa Học Quản Lý Là Gì?sự Thật Về Cơ Hội Việc Làm Trong Tương Lai
 • Ngành Khoa Học Quản Lý
 • Ham Học Hỏi Là Gì? Trong Tiếng Anh Được Viết Ra Sao?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhà Xã Hội Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hình Thái Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Kinh Tế Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phương Pháp Học Kinh Tế Bằng Tiếng Anh – Intertu Education
 • Trung Tâm Tiếng Anh Hà Nội, Tphcm, Biên Hòa
 • Ham học hỏi là gì? Trong tiếng anh được viết ra sao?

  Ham học hỏi là một trong những từ ngữ sử dụng để chỉ sự yêu thích, say mê công việc học tập, tìm tòi, nghiên cứu.

  Trong tiếng anh, ham học hỏi được viết là “The Inquisitive”

  Ham học hỏi là gì?

  Khi chúng ta còn bé, bố mẹ hay nói với chúng ta rằng “Con phải ham học hỏi thì mới mau tiến bộ!”. Chủ ý của cha mẹ chính là mong muốn cho mỗi chúng ta đều phải có được sự chủ động, yêu thích việc tìm hiểu, tiếp thu những điều mới lạ trong cuộc sống.

  nhấp vào đường dẫn sau đây

  Về thực chất, việc học hỏi đã được tôi nhắc tới về khái niệm trong bài đăng trước, bạn có thể xem lại bài viết ấy bằng cách

  Tại sao lại phải ham học hỏi

  Trong thế giới đang phát triển không ngừng và với một tốc độ cực nhanh, việc kiến thức trở nên lỗi thời và bị đào thải chỉ là chuyện diễn ra có khi chỉ trong vòng vài năm.

  Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, việc truyển tải thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Ở các nước phát triển, người ta xem giáo dục như là một trong những hoạt động thiết yếu nhất, quan hệ trực tiếp tới vận mệnh của quốc gia, dân tộc, chính vì thế họ hướng cho con em có được sự tự chủ rất lớn trong học tập.

  Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt này khiến cho bất cứ một ai kể cá những bậc phụ huynh đều muốn con em mình phải có sự chuẩn bị càng sớm càng tốt. Và cũng chính vì thế mà việc ham học hỏi cũng được xem là quan trọng hơn bao giờ hết.

  Ham học hỏi là một trong những từ ngữ sử dụng để chỉ sự yêu thích, say mê công việc học tập, tìm tòi, nghiên cứu.Trong tiếng anh, ham học hỏi được viết là “The Inquisitive”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Sinh Nhất Lớp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 90 Thuật Ngữ Toán Học Bằng Tiếng Anh Quan Trọng Dành Cho Trẻ Tiểu Học
 • Toán Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Khám Phá Từ Vựng Tiếng Anh Về Toán Học
 • Rất Giỏi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhân Học Là Gì? Ngành Nhân Học Ra Làm Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Kế Phòng Học Tiếng Anh
 • Tầm Quan Trọng Của Phòng Học Tiếng Anh Hiện Đại
 • Tăng 45% Học Viên Với Trang Trí Phòng Học Tiếng Anh Siêu Đẹp
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Học
 • Học Tiếng Anh Nhanh Như Tia Chớp Thông Qua Phật Học
 • 1. Những thông tin cơ bản của ngành Nhân học

  1.1. Định nghĩa của ngành Nhân học?

  Trong Tiếng Anh, từ dùng để chỉ chuyên ngành Nhân học là Anthropology. Đây là ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội, ra đời vào thế kỷ 19. Ngành học này có vị trí học thuật quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt sâu sắc, nó đã đang, sẽ được triển khai đào tạo trong khu vực và trên thế giới.

  Vậy Nhân học có nghĩa là gì?

  Ngành Nhân học có thể được hiểu là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về con người cũng như bản chất của con người và xã hội con người trong cả quá trình từ khi con người xuất hiện trong quá khứ, cho đến hiện tại và tương lai. Hay nói cách khác, đây là một ngành khoa học mà mục đích của nó là miêu tả thế nào là con người theo một cách rộng nhất.

  1.2. Đối tượng nghiên cứu của Nhân học

  Bởi vì là một ngành khoa học nghiên cứu về con người nên đối tượng nghiên cứu của Nhân học chính là các mối quan hệ giữa con người với các yếu tố xung quanh con người. Hiểu theo một cách đơn giản thì sẽ là những sự quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên, con người với môi trường xã hội và con người với thế giới siêu nhiên.

  1.3. Quan điểm của ngành Nhân học

  – Nhân học là một ngành học toàn diện, nghiên cứu về mối quan hệ của con người với tự nhiên, cộng đồng và thế giới siêu nhiên.

  – Đây là mối quan hệ thể hiện trong 3 cặp nhị nguyên, trong mỗi cặp con người đều là chủ thể.

  – Ngoài việc mang trong mình tính chất toàn diện, thì nhân học còn là một môn khoa học có khả năng đối chiếu và phản biện lại xã hội.

  1.4. Các phân ngành chính trong Nhân học

  Trong những năm gần đây đã xuất hiện thêm Nhân học ứng dụng (nhân học y tế, nhân học kinh tế, đô thị,…)

  1.5. Mục tiêu đào tạo của ngành Nhân học

  Ngành Nhân học sẽ giúp sinh viên có nền tảng tri thức cơ bản về con người cũng như mối liên hệ giữa con người với thế giới. Qua đó, có thể lý giải được những vấn đề xung quanh chủ thể nghiên cứu và áp dụng được các kiến thức của mình vào đời sống thực tiễn.

  Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm nhằm đáp ứng cho việc học tập, nghiên cứu cũng như công việc sau này. Có thể kể đến kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng quan sát, lập luận, xử lý thông tin, hình ảnh…biết sử dụng ngoại ngữ do Nhân học có khá nhiều tài liệu nước ngoài…. Nhìn chung, đào tạo của ngành Nhân học ngoài trang bị cho sinh viên kiến thức thì ngành học này còn hướng tới phát triển sinh viên một cách toàn diện.

  2. Chương trình đào tạo của ngành Nhân học

  Do là một ngành khá mới mẻ nên chương trình học cũng như môn học ở ngành này cũng sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, thì nhìn chung các trường đào tạo chuyên ngành này cơ bản sẽ chia làm 4 khối kiến thức chính : Kiến thức đại cương, Kiến thức cơ sở khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chuyên ngành.

  Kiến thức đại cương : Đây sẽ là khối kiến thức nhằm mục đích đào tạo cho sinh viên có hiểu biết và trình độ lý luận cơ bản về triết học, lịch sử tư tưởng và đường lối cách mạng. Đây sẽ là những tri thức làm nền tảng để sinh viên theo học các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành sau này. Các môn học trong khối kiến thức này thường là những môn bắt buộc với tất cả sinh viên khi mới bước chân vào trường Đại học. Ví dụ như : Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,…

  Kiến thức cơ sở khối ngành : Ở khối kiến thức này sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về các môn khoa học cơ bản thuộc về lĩnh vực khoa học và xã hội. Thông qua đó, làm giàu thêm kiến thức nền tảng phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và học các môn của kiến thức cơ sở ngành.

  Kiến thức cơ sở ngành : Khối kiến thức này đòi hỏi sinh viên phải đạt chuẩn về lý luận cũng như phương pháp nghiên cứu các khối kiến thức về kinh tế – văn hóa – xã hội của các dân tộc trong đất nước Việt nam cũng như trong khu vực ; lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của ngành Nhân học. Do đó, qua việc tiếp thu tri thức của khối kiến thức này sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về Nhân học và có được tri thức cơ bản để áp dụng nó trong việc học tập chuyên sâu các môn chuyên ngành.

  Kiến thức chuyên ngành : Khi học đến khối kiến thức này thì sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng như phân tích, tóm tắt và so sánh, phản biện các vấn đề. Thông qua các kĩ năng sinh viên sẽ được tiếp thu các tri thức chuyên ngành của ngành Nhân học. Qua đó, có được nhận thức vững chắc về con người cũng như các vấn đề xung quanh con người. Áp dụng được các kiến thức đó vào việc lý giải các hiện tượng đó và trong công việc sau này.

  3. Khối thi và điểm chuẩn của ngành Nhân học

  3.1. Khối thi và tổ hợp môn thi ngành Nhân học

  Ngành Nhân học có mã ngành là : 7310302

  Các khối thi và tổ hợp môn thi của ngành Nhân học gồm :

  – Khối A00 : Toán, Vật lý, Hóa học

  – Khối C00 : Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

  – Khối D00 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  – Khối D02 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga

  – Khối D03 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

  – Khối D04 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung

  – Khối D05 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Đức

  – Khối D06 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật

  – Khối D78 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh

  – Khối D79 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Nga

  – Khối D80 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Pháp

  – Khối D81 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Trung

  – Khối D82 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Đức

  – Khối D83 : Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Nhật

  3.2. Điểm chuẩn của ngành Nhân học

  Là một ngành khá mới, nhưng nhìn vào những năm tuyển sinh gần đây thì điểm chuẩn của ngành Nhân học dao động trong khoảng từ 16 – 20 điểm. Điểm chuẩn sẽ phụ thuộc vào chất lượng của thí sinh theo từng năm và theo nhu cầu tuyển sinh ngành này ở các trường. Bên cạnh đó là phụ thuộc vào từng khối thi cũng như tổ hợp môn thi và sẽ xét theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia của năm thi đó.

  4. Nên học ngành Nhân học ở đâu ?

  Hiện nay, ở Việt Nam mới chỉ có 2 trường đào tạo chính thức về ngành Nhân học. Đó là :

  -Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội

  – Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG chúng tôi

  Cả 2 trường đều có chất lượng đào tạo tốt và đồng đều. Vì thế, bạn rất dễ chọn lựa trường nếu theo học ngành này vì không phải quá phân vân.

  Ngoài ra nếu sinh viên theo học các trường khác thì vẫn có thể tiếp xúc với Nhân học dưới dạng một môn học. Ví dụ như Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có giảng dạy môn Nhân học cho sinh viên.

  5. Sau khi tốt nghiệp, học ngành Nhân học ra làm gì?

  Đây có lẽ là vấn đề mà nhiều bạn quan tâm nhất. Bởi lẽ ngành này còn khá mới ở Việt Nam, có rất ít trường đào tạo chính thức nên không biết sau khi ra trường sẽ làm những công việc gì. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể yên tâm với đầu ra sau này nếu học ngành Nhân học. Vì cơ hội sau này của Nhân học hiện đang rất mở rộng, cần có một nguồn nhân lực lớn nhưng hiện nay số lượng đáp ứng vẫn còn rất hạn chế.

  Bạn có thể lựa chọn các công việc như :

  – Trở thành Cán bộ phụ trách, quản lý các ban như ban Dân tộc, ban Tôn giáo,…tại các cơ quan Nhà nước từ cấp Địa phương tới cấp Trung ương.

  – Là một biên tập viên, phóng viên tại các tòa soạn báo, các cơ quan ngôn luận, Đài phát thanh, Đài truyền hình,…

  – Giảng viên, giáo viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục khác…

  – Nghiên cứu viên tại các Trung tâm nghiên cứu, Viện nghiên cứu,…

  – Chuyên gia trong quản lý các dự án cũng như đánh giá tính khả thi của dự án,…

  – Làm một quản trị viên, quản lý nhân sự, quản lý các tour du lịch, thậm chí có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch,…

  Mức lương của các công việc này cũng khá cao. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào vị trí công tác cũng như nơi bạn làm việc. Bên cạnh đó, khả năng cũng như kiến thức, năng lực bản thân cũng là yếu tố quyết định đến mức lương bạn nhận được.

  6. Những điều cần có để trở thành một sinh viên của ngành Nhân học ?

  Ngành Nhân học đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về con người, bản chất của con người với các môi trường xung quanh từ quá tới tương lai. Do vậy, sinh viên học ngành Nhân học cần có một số yếu tố cần thiết nhất định :

  – Tôn trọng các nền văn hóa : Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên ngành Nhân học sẽ được tiếp xúc và học tập các nền văn hóa khác nhau. Do vậy cần có thái độ tôn trọng và biết tiếp thu những cái đẹp trong nền văn hóa mới. Thông qua đó, sinh viên cũng sẽ rèn luyện được cách phản ứng phù hợp trước sự đa dạng về văn hóa cũng như trong đời sống hàng ngày khi tiếp xúc với những người xung quanh.

  – Có trách nhiệm với xã hội và có đạo đức : Dựa trên việc nghiên cứu tìm hiểu của mình sinh viên có sự thấu hiểu đồng cảm với các đời sống xã hội của các dân tộc khác nhau. Vì vậy, cần có sự hình thành ý thức trách nhiệm xã hội và tuân theo các nguyên tắc đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

  – Khả năng sử dụng ngoại ngữ và sự sáng tạo cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc học tập, nghiên cứu của ngành Nhân học.

  Nhìn chung, qua những năm gần đây thì ngành Nhân học đang mở ra cơ hội rất lớn cho các bạn sinh viên. Nếu bạn có sự yêu thích và đam mê lí giải về con người thì hãy lựa chọn Nhân học. Bởi ngành này sẽ mở ra cho bạn những bầu trời mới về kiến thức cũng như nhận thức của bạn về chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhân Chủng Học Là Gì? Sự Phân Ngành Trong Nhân Loại Học
 • Tiếng Anh Chào Năm Học Mới
 • Bí Kíp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Biệt Dành Cho Người Lười
 • 5 Mẹo Tâm Lý Hay Nhất Cải Thiện Bệnh “lười” Học Tiếng Anh
 • Nguyên Nhân Khiến Bạn Lười Học Tiếng Anh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100