Xem Nhiều 2/2023 #️ Tiếng Anh Lớp 4 Unit 12: What Does Your Father Do? (Sgk) # Top 2 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Tiếng Anh Lớp 4 Unit 12: What Does Your Father Do? (Sgk) # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếng Anh Lớp 4 Unit 12: What Does Your Father Do? (Sgk) mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tập 2: Odd one out:

1, a. farmer b. month c. nurse d. teacher

2, a. doctor b. hospital c. school d. nurse

3, a. ruler b. worker c. rubber d. book

4, a. father b. mother c. teacher d. grandma

5, a. pupil b.notebook pencil d. rubber

6, a. forty b. fourth c. fifteen d. twenty

7, a. get b. go c. stay d. early

8, a. where b. what c. went d. how

9, a. did b. goes c. got d. drew

10, a. factory b. clerk c. school d. hospital

11, a. office b. police c. doctor d. clerk

12, a. sister b. farmer c. worker d. singer

13, a. grandpa b.grandma c. pupil d.uncle

14, a. read b. at c. to d. past

15, a. dinner b. eat c. lunch d. breakfast

16, a. morning

b.evening c.afternoon

17, a. finish b. start c. listen d. homework

18, a. milk b. in c. on d. at

19, a. field b. doctor c. hospital d. factory

20, a. she b. her c. his d. your

Bài tập 3: Find and correct the mistake:

1, I go to school at 6.40 o’clock. ………………………………………..

2, My school finish at 11.30. ………………………………………..

3, What do your sister do? – She’s a pupil. ………………………………………..

4, My father water the flowers yesterday morning. ………………………………………..

5, He goes on bed at 9.45. ………………………………………..

6, My mother gets up early on the morning. ………………………………………..

7, Mr. Tuan is a doctor. He works in the field. ………………………………………..

8, Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker. ………………………………….

9,Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil…………………………………..

10, There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Bài tập 4: Read and match:

Bài tập 5: Make sentence using given words:

Nam and Quang/ student………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Her uncle/ driver……………………………………………………………………………………………………………………………………………

My father and her uncle/ factory worker…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

My mother/ nurse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Huong/ doctor……………………………………………………………………………………………………………………………………………

I / teacher………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nam/ go to work/ 6.45………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We/ get up/ 6.00………………………………………………………………………………………………………………………………………………

What/ her sister/ do/ ? – She/ student/…………………………………………………………………………………………………………………………………………

What time/ Peter/ do homework/? – / 7/ evening/………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A doctor/ work/ hospital/………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A clerk/ work/ office/…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A worker/ work/ factory/…………………………………………………………………………………………………………………………………………

A teacher/ teach/ school/………………………………………………………………………………………………………………………………………….

She/ read/ a book/ now/………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6: Answer questions about you:

What do you do?

What time do you get up?

What time do you go to bed?

What time do you have lunch?

What does your father do?

Where does your father work?

What subjects do you like?

When’s your birthday?

What can you do?

When do you have English?

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4

Bài Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Unit 12 What Does Your Father Do?

Ôn tập tiếng Anh 4 theo từng Unit có đáp án

Tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Ex 1: Put a suitable word under each picture: farmer, nurse, driver, factory worker, teacher, student, pupil, clerk

Ex 2: Odd one out: Ex 3: Find and correct the mistake:

1. I go to school at 6.40 o’clock.

2. My school finish at 11.30.

3. What do your sister do? – She’s a pupil.

4. My father water the flowers yesterday morning.

5. He goes on bed at 9.45.

6. My mother gets up early on the morning.

7. Mr. Tuan is a doctor. He works in the field.

8. Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker.

9. Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil.

10. There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Ex 4: Read and match:

Đáp án:

Ex 5: Make sentence using given words:

1. Nam and Quang/ student

2. Her uncle/ driver

3. My father and her uncle/ factory worker

4. My mother/ nurse

5. Mr. Huong/ doctor

6. I/ teacher

7. Mr. Nam/ go to work/ 6.45

8. We/ get up/ 6.00

9. What/ her sister/ do/ ? – She/ student/.

10. What time/ Peter/ do homework/? – / 7/ evening/.

11. A doctor/ work/ hospital/

12. A clerk/ work/ office/

13. A worker/ work/ factory/

14. A teacher/ teach/ school/

15. She/ read/ a book/ now/

1 – Nam and Quang are student.

2 – Her uncle is a driver.

3 – My father and my uncle are factory workers.

4 – My mother is a nurse.

5 – Mr. Huong is a teacher.

6 – I am a teacher.

7 – Mr. Nam goes to work at 6.45.

8 – We get up at 6.00 o’clock.

9 – What does her sister do? – She is a student.

10 – What time does Peter do homework? – At 7 o’clock in the evening.

11 – A doctors works in the hospital.

12 – A clerk works in the office.

13 – A worker works in the factory.

14 – A teacher teaches at the school.

Ex 6: Answer questions about you:

15 – She is reading a book now.

1. What do you do?

2. What time do you get up?

3. What time do you go to bed?

4. What time do you have lunch?

5. What does your father do?

6. Where does your father work?

7. What subjects do you like?

8. When’s your birthday?

9. What can you do?

10. When do you have English?

Đáp án: Học sinh tự trả lời.

1 – I am a pupil.

2 – I get up at 6.30.

3 – I go to bed at 9.30.

4 – I have lunch at 12 o’clock.

5 – He is a farmer

6 – He works in the field.

7 – I like English.

8 – It is on the twenty – first of December.

9 – I can dance.

10 – I have it on Monday and Friday.

Tiếng Anh Lớp 4 Unit 8: What Subjects Do You Have Today? (Sgk)

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 Unit 8 : what subjects do you have today?

Bài tập 1: Give Vietnamese meaning of the word:

Bài tập 2: Translate into English:

Trường của tớ nằm ở quận Hoàn Kiếm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào thứ 3 và thứ 5.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Môn học yêu thích của tớ là tin học.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn học lớp nào? – tớ học lớp 4a2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn có thích tiếng Anh không? – có.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn có thể làm gì? – Tớ có thể hát, múa và chơi đàn guitar.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay là thứ mấy? – Hôm nay là thứ 4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập 3: Look at the timetable and tell others what you have each day:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập 4: Use the timetable in Ex 3 to answer the questions below:

Do you have English on Tuesday?

What do you have on Monday?

What is your favourite subject?

When do you have Vietnamese?

When do you have PE?

When do you have Music?

Do you like Maths?

Do you like IT?

Bài tập 5: Odd one out:

Maths b. IT c. favourite d. Science

green b. black c. yellow d. colour

have b. has c. do d. swing

morning b. swimming c. cooking d. dancing

Thursday b. Monday c. yesterday d. Sunday

five b. fifth c. third d. first

on b. collect c. in d. to

my b. I c. her d. his

stamp b. model c. make d. toy

bike b. kite c. boat d. sail

two b. three c. nine d. second

does b. have c. goes d. has

month b. year c. large d. day

art b. subject c. Music d. English

school b. teacher c. mother d. brother

new b. colour c. big d. old

timetable b. sing c. collect d. sail

today b. tomorrow c.yesterday d. Tuesday

fine b. good c. hot d. skate

toy b. car c. collect d. doll

Bài tập 6: Fill in the blank with a suitable word:

My …………………………. subjects are Maths and English.

We have IT and PE …………………………. Thursday and Friday.

They are …………………………. badminton.

What do you like …………………………. ? – I like …………………………. stamps.

What is your …………………………. ? – I like swimming and sailing a boat.

Taking …………………………. is my hobby.

What do you have today? – I …………………………. Music, Vietnamese and History.

She likes …………………………. models.

He goes …………………………. school from Monday to Friday.

What …………………………. do you have on Tuesday? – I have Maths, Science, and Music.

Phong and I study in the same …………………………. . It’s Nguyen Hue Primary School.

It’s on Nguyen Du …………………………. .

I really …………………………. a penfriend.

I’m planting a new …………………………. .

We’re …………………………. for school. Let’s run.

Bài tập 7: Find and correct the mistake:

She have Maths, Art and English. ………………………………………..

I like play chess and table tennis. ………………………………………..

My mother cans cook very well. ………………………………………..

My friends like take photographs very much…………………………………………

She doesn’t has Science on Tuesday. ………………………………………..

We’re late to school. Let’s run. ………………………………………..

Music and Art is my favourite subjects. ………………………………………..

IT is physical education. ………………………………………..

When do he have Science? He has it on Monday and Wednesday…………

I am a pupil on Quang Trung Primary School……………………………………….

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4

Lesson 1 Unit 7 What Do You Like Doing? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 4

♣ Objectives:

1.Knowledge:

– Asking and answering questions about what someone like doing

2.Skills:

– Practice speaking, listening skills, do exercises in the book

3.Language focus:

– Sentence Partners:

What do you like doing?- I like……

– Vocabulary:

swimming, cooking, collecting stamps, reading comic books

a) Welcome to my house. Come in.

Dịch : Xin chào. Hoan nghênh các bạn đến nhà mình. Mời vào.

Thank you.

Dịch : Cám ơn bạn.

b) Wow! You have a lot of books! 0h!

Dịch : Bạn có nhiều sách!

Yes, I like reading.

Dịch : Vâng, tôi thích đọc sách.

c) I like reading, too.

Dịch : Tôi cũng thích đọc sách.

I don’t like reading.

Dịch : Tôi không thích đọc sách.

I like listening to music.

Dịch : Tôi thích nghe nhạc.

d) What do you like doing, Phong?

Dịch : Bạn thích làm gì vậy Phong?

I like watching TV.

Dịch : Tôi thích xem ti vỉ.

⇒ Note : Cách dùng: like + V-ing: diễn đạt ý thích, sở thích hay một đam mê của ai đó.

Ví dụ: He does like reading novel.

Dịch : Anh ấy rất thích đọc tiểu thuyết, (chỉ sở thích)

She likes listening to folk music.

Dịch : Cô ây thích nghe nhạc dân ca. (chỉ sở thích)

Bài 2. Point and say.(Chỉ và nói).

a) What do you like doing?

Dịch : Bạn thích làm gì?

I like swimming.

Dịch : Tôi thích bơi.

b) What do you like doing?

Dịch : Bạn thích làm gì?

I like cooking.

Dịch : Tôi thích nấu ăn.

c) What do you like doing?

Dịch : Bạn thích làm gì?

I like collecting stams.

Dịch : Tôi thích sưu tập tem.

d) What do you like doing?

Dịch : Bạn thích làm gì?

I like playing chess.

Dịch : Tôi thích chơi cờ.

1.b 2. c 3. a

1.

Nam: What do you like doing, Linda?

Linda: I like collecting stamps.

Nam: I like collecting stamps, too.

2.

Tony: Hi, I’m Tony. I’m from Australia. I’ve got a lot of books. I like dancing hip hop. What about you?

3.

Phong: Do you like playing chess, Mai?

Mai: No, I don’t.

Phong: What do you like doing?

Mai: I like swimming.

Bài 4. Look and write.(Nhìn và viết).

I like playing football.

Dịch : Tôi thích chơi bóng đá.

I like playing chess.

Dịch : Tôi thích chơi cờ.

I like reading a book.

Dịch : Tôi thích đọc sách.

I like collecting stamps.

Dịch : Tôi thích sưu tập tem.

I like reading comic books so much.

Reading comic books is lots of fun.

I like making models, too.

Making models is very cool.

I like collecting stamps so much.

Collecting stamps is lots of fun.

I like playing football, too. Playing football is very cool.

Tôi rất thích đọc truyện tranh.

Đọc truyện tranh thì nhiều thú vị.

Tôi cũng thích làm mô hình.

Làm mô hình thì rất tuyệt. Tôi rất thích sưu tầm tem.

Sưu tầm tem thì nhiều thú vị. Tôi cũng thích chơi bóng đá.

Chơi bóng đá thì rất tuyệt.

∗ Note :

Hỏi ai đó thích làm điều gì?

– Khi muốn hỏi ai đó (chủ ngữ ở dạng số nhiều) thích làm điều gì, các em có thể sử dụng mẫu câu sau đây để hỏi:

What do yoụ like doing?

Bạn thích làm gì?

Phân tích cấu trúc trên như sau: What (gì, cái gì) là từ để hỏi, chủ ngữ chính trong câu là you (you/ we/ they…) ở dạng số nhiều, động từ chính trong câu là like (thích) là động từ thường, mà cấu trúc trên ở dạng câu hỏi nên chúng ta phải mượn trợ động từ “do” để chia cho chủ ngữ chính trong câu là you. Còn doing là danh động từ có nghĩa là “làm”. Để trả lời cho câu hỏi trên, các em có thể sử dụng cấu trúc sau:

I + like + Gerund (V-ing).

Tôi thích…

Ex: What do you like doing? Bạn thích làm gì?

I like watching TV. Tôi thích xem ti vi.

Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh Lớp 4 Unit 12: What Does Your Father Do? (Sgk) trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!