Xem Nhiều 5/2022 # Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 # Top Trend

Xem 11,484

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,484 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 12 Let’s Eat!
 • 2 Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Giữa Kì 2 Lớp 3 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 2)
 • Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 12
 • Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà
 • BÖÅ GIAÁO DUÅC VAÂ ÀAÂO TAÅO

  NH LỚP 3 CỦA NHÀ XUẤ

  H TIẾNG A

  T BẢN

  C VAÂ

  BÖÅ GIAÁ O DUÅ

  ÀAÂ O TAÅ O

  ÅO

  3

  TÊÅP HAI

  ÅT

  DU

  ÅC

  VA

  P HAI

  SINH ● TÊÅ

  TÊÅP

  SAÁCH HOÅC

  3●

  TIÏËNG ANH

  O

  TA

  VIÏ

  ÅO

  N

  3●

  TIÏËNG ANH

  VAÂ

  TIÏËN

  AÅ O

  UÅ C

  AM

  TÊÅP MÖÅT

  3●

  IAÁ O

  Ïå T

  NAM

  BAÃ N

  NHAÂ XUÊË T

  GIAÁ O DUÅ C

  VIÏå T NAM

  NHAÂ

  XUÊË

  T BAÃ

  N GIAÁ

  O DU

  Å C VIÏ

  å T NA

  M

  T

  GIA

  ÁO

  VIÏ

  åT

  Baån àoåc coá thïí mua saách taåi :

  Caác Cöng ty Saách – Thiïët bõ trûúâng hoåc úã caác àõa phûúng.

  Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Haâ Nöåi, toaâ nhaâ vùn phoâng HEID,

  ngoä 12 Laáng Haå, phûúâng Thaânh Cöng, quêån Ba Àònh, TP. Haâ Nöåi.

  Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Àaâ Nùéng, 145 Lï Lúåi, TP. Àaâ Nùéng

  Cöng ty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Giaáo duåc Phûúng Nam, 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5,

  TP. Höì Chñ Minh.

  SAÁCH HOÅC SINH ● TÊÅP MÖÅT

  NH

  hoùåc caác cûãa haâng saách cuãa Nhaâ xuêët baãn Giaáo duåc Viïåt Nam :

  – Taåi TP. Haâ Nöåi :

  45 Phöë Voång ; 187, 187C Giaãng Voä ; 232 Têy Sún ; 25 Haân Thuyïn ;

  51 Loâ Àuác ; 45 Haâng Chuöëi ; Ngoä 385 Hoaâng Quöëc Viïåt ;

  17T2 – 17T3 Trung Hoaâ – Nhên Chñnh ; Toaâ nhaâ HESCO Vùn Quaán – Haâ Àöng.

  Taåi TP. Àaâ Nùéng :

  78 Pasteur ; 145 Lï Lúåi ; 223 Lï Àònh Lyá.

  Taåi TP. Höì Chñ Minh : 2A Àinh Tiïn Hoaâng, Quêån 1 ; 231 Nguyïîn Vùn Cûâ, quêån 5â ;

  116 Àinh Tiïn Hoaâng, phûúâng 1, quêån Bònh Thaånh.

  Taåi TP. Cêìn Thú :

  162D Àûúâng 3 thaáng 2, phûúâng Xuên Khaánh, quêån Ninh Kiïìu.

  Taåi Website baán haâng trûåc tuyïën : Lienminhchienthan.com Website : www.nxbgd.vn

  NHAÂ XUÊËT BAÃN GIAÁO DUÅC VIÏåT NAM

  TẬP MỘT

  BOOK MAP

  ME AND MY FRIENDS

  Unit 1 Hello

  Competences

  * Greeting and self-introduction

  * Greeting and responding to

  greeting

  Page 6

  Sentence Patterns

  Hello/Hi. I’m + name.

  How are you?

  I’m fine, thanks/

  thank you.

  Unit 2 What’s your name?

  Competences

  * Asking and answering questions

  about one’s name

  * Asking and answering questions

  about how to spell one’s name

  Sentence Patterns

  What’s your name?

  My name’s + name.

  How do you spell your

  name?

  Vocabulary

  proper names

  what’s, you, your,

  name, how, do, spell

  Page 18

  Sentence Patterns

  This is + name.

  Is this/that + name?

  Yes, it is./No, it isn’t.

  Unit 4 How old are you?

  Competences

  * Asking and answering

  questions about someone

  * Asking and answering

  questions about someone’s age

  Page 12

  Unit 3 This is Tony

  Competences

  * Introducing someone

  * Asking and answering

  questions about someone

  Vocabulary

  hi, hello, how, fine,

  thanks, I’m, thank you,

  Nice to meet you.

  How are you?

  Vocabulary

  this/that, yes, no

  Page 24

  Sentence Patterns

  Who’s that?

  It’s + name.

  How old are you?

  I’m + age.

  Vocabulary

  who, how old

  Unit 5 Are they your friends?

  Page 30

  Competences

  * Introducing one’s friend and

  responding to the introduction

  * Asking and answering

  questions about friends

  Vocabulary

  proper names

  they, friend, are, aren’t

  Review 1

  Sentence Patterns

  This is my friend + name.

  Are they your friends?

  Yes, they are./No, they

  aren’t.

  Page 36

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Về Em Học Giỏi Tiếng Anh
 • Bộ Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Có Đáp Án (3)
 • Tuyển Tập 23 Đề Thi Hk1 Môn Tiếng Anh Lớp 3
 • Học Tiếng Nhật Sơ Cấp: Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 6 Minna No Nihongo
 • Học Tiếng Nhật: Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Bài 6 Giáo Trình Minna No Nihongo
 • Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100