Xem Nhiều 11/2022 #️ Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 11/2022 # Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sự lệch vị trí của vành tim Mitral.

Mitral valve prolapse.

OpenSubtitles2018.v3

Sự lệch này đã được những ngư dân ở Iceland nhận thấy vào khoảng cuối thế kỷ XVIII.

This distortion was recognized by Icelandic mariners as early as the late 18th century.

WikiMatrix

Nó có khả năng là kết quả của một sự lệch chức năng.

It’s possibly the result of a malfunction.

OpenSubtitles2018.v3

Loki, dù với sự lệch lạc trầm trọng, cũng thông hiểu luật lệ hơn con.

Loki, for all his grave imbalance, understood rule as I know I never will.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta có sự lệch hướng ở chính giữa.

We have a midcourse deviation.

OpenSubtitles2018.v3

6, 7. a) Đã có sự lệch lạc nào về nam tính trước trận Nước Lụt?

6, 7. (a) What distortion of masculinity developed before the Flood?

jw2019

Tại sao sự chênh lệch giữa 12 và 5 lại là 7, và sự chênh lệch giữa…

Why the difference between 12 and 5 is 7, and the difference between

QED

Do những sự lệch hàng này không quan sát được, Descartes kết luận tốc độ ánh sáng là vô hạn.

Since such misalignment had not been observed, Descartes concluded the speed of light was infinite.

WikiMatrix

” Ngay cả trong những thuật ngữ thuần túy phi tôn giáo đồng tính đại diện cho sự lệch lạc tính năng tình dục

” Even in purely non- religious terms, homosexuality represents a misuse of the sexual faculty.

QED

Vậy là có 7 00:00:24, 067 — & amp; gt; 00:00:28, 048 rất nhiều sự lệch chuẩn trong dữ liệu của bạn, bạn có thể bắt đầu mô hình hóa nó và hỏi:

So there’s a lot of variation in your data, you can start to model and you ask.

QED

Theo cách tương tự, Einstein đã tiên đoán sự lệch ánh sáng do hấp dẫn: trong một trường hấp dẫn, ánh sáng bị lệch về bên dưới.

In a similar way, Einstein predicted the gravitational deflection of light: in a gravitational field, light is deflected downward.

WikiMatrix

Quả là một sự sai lệch khủng khiếp đối với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su!

What a horrific departure from Jesus’ teachings!

jw2019

□ Trước trận Nước Lụt đã có sự lệch lạc về nam tính như thế nào, và ngày nay thái độ về nam tính và nữ tính bị lệch lạc ra sao?

□ How was masculinity distorted before the Flood, and how have it and femininity been twisted in our time?

jw2019

Các nguyên tắc Kinh Thánh chỉnh lại sự lệch lạc ấy, dạy chúng ta về giá trị thật của bản thân mình trước Đấng Tạo Hóa và đối với người khác.

Bible principles correct that distortion, teaching us our true value in relation to the Creator and to others.

jw2019

Trong các trầm tích, sự định hướng của các hạt từ tính thu được sự lệch nhẹ về phía từ trường khi chúng lắng đọng trên đáy đại dương hoặc đáy của hồ.

In sediments, the orientation of magnetic particles acquires a slight bias towards the magnetic field as they are deposited on an ocean floor or lake bottom.

WikiMatrix

Tuy nhiên, không có nhật thực chính nào được phát hiện, được cho là do sự lệch tâm của hệ thống đặt các ngôi sao xa nhau hơn khi nhật thực sơ cấp xảy ra.

However, no primary eclipse is detected, which is believed to be due to the eccentricity of the system placing the stars further apart when the primary eclipse would occur.

WikiMatrix

Nhưng Einstein luôn nghĩ rằng những hố đen chỉ là một sự sai lệch toán học.

But Einstein always thought black holes were a mathematical oddity.

ted2019

Sự đi lệch có thể là nhỏ, người khác ít để ý tới.

The divergence may be small, scarcely noticeable to others.

jw2019

Hiệp một là khoảng thời gian phản ánh rõ nhất sự chênh lệch giữa hai đội.

The long-term plan is that we give them the opportunity to move seamlessly between the two clubs.

WikiMatrix

Có sự sai lệch số liệu ở các khu vực mà ta nhận được sáng nay.

There’s something wrong with the numbers in the precincts that we’re getting from this morning.

OpenSubtitles2018.v3

Thay vì thông suốt, chúng ta lại có những sự sai lệch với nhau.

Instead of clarity, we got miscommunication.

OpenSubtitles2018.v3

Sự khác biệt đó, sự chênh lệch góc đó, đó là thị sai sao.

That difference, that angular difference, is the stellar parallax.

ted2019

Chưa rõ vì sao có sự chênh lệch đó .

It is unclear why the discrepancy exists.

WikiMatrix

Có những trang web như DonorsChoose nhận ra sự chênh lệch

There are websites like DonorsChoose that recognize the disparity and actually want to do something about it.

ted2019

Có vẻ anh không biết sự chênh lệch đẳng cấp nhỉ.

You do not look forward to if you can afford it.

OpenSubtitles2018.v3

Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Năm 1959, James Terrell và Roger Penrose đã độc lập chỉ ra các hiệu ứng từ sự chênh lệch trễ thời gian trong tín hiệu đến quan sát viên từ những phần khác nhau của vật thể đang chuyển động tạo ra hình ảnh của vật thể đang chuyển động khá khác so với hình dạng đo được.

In 1959, James Terrell and Roger Penrose independently pointed out that differential time lag effects in signals reaching the observer from the different parts of a moving object result in a fast moving object’s visual appearance being quite different from its measured shape.

WikiMatrix

Mái được hỗ trợ bằng cách tạo chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài.

The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.

OpenSubtitles2018.v3

Khi trung vị được dùng với vai trò tham số vị trí trong thống kê mô tả, có một vài lựa chọn một độ đo độ biến đổi: khoảng biến thiên giao độ (range), khoảng tứ phân vị (interquartile range), và độ lệch tuyệt đối (absolute deviation).

When the median is used as a location parameter in descriptive statistics, there are several choices for a measure of variability: the range, the interquartile range, the mean absolute deviation, and the median absolute deviation.

WikiMatrix

Và có cả những tín hiệu bị sai lệch ở các rối loạn như nghiện.

And also these are signals that go awry in disorders such as addiction.

QED

Vì có rất nhiều thông tin sai lệch về các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( BLTQĐTD ) , nên chẳng có gì bất ngờ khi các bệnh này rất phổ biến .

So much wrong information about sexually transmitted diseases ( STDs ) gets passed around that it ‘s no surprise the diseases do too .

EVBNews

Lệch trái 1.5 phút góc.

Shot left. 1.5 minutes.

OpenSubtitles2018.v3

support.google

Bà cho biết , sự gia tăng dân số xảy ra chủ yếu trong thời kỳ hiện đại , khi các tài liệu đã được lưu , vì thế nếu sự đánh giá về thời kỳ đầu có đôi chút sai lệch thì cũng không làm thay đổi nhiều tỷ lệ số người ” đã từng sống ” trên số người ” đang sống ” .

Population growth has mostly happened in the modern period , she says , when records were kept , so if estimates for the early period are slighhtly out , this will not drastically change the overall ratio of ” ever lived ” to ” living ” .

EVBNews

Hãy nhớ là chúng ta không luôn biết mọi thông tin và cái nhìn của chúng ta có thể sai lệch hoặc hạn hẹp.

Remember that we do not always have all the facts and that our viewpoint may be distorted or limited.

jw2019

Độ chênh lệch khoảng 18cm.

That’s a difference of seven inches.

OpenSubtitles2018.v3

Các sai lệch mới được tạo ra bởi nguồn Frank-Read.

New dislocations are generated in proximity to a Frank–Read source.

WikiMatrix

” Điều này khiến mục đích chính bị lệch lạc. ”

” That misses the point. “

QED

Trong số các nước OECD, Mexico có mức độ chênh lệch kinh tế cao thứ hai giữa người cực kỳ nghèo và cực kỳ giàu có.

Among the OECD countries, Mexico has the second highest degree of economic disparity between the extremely poor and extremely rich.

WikiMatrix

Tuy nhiên, những tuyên bố trong quá khứ rằng cá sấu nước mặn chịu trách nhiệm cho hàng ngàn người tử vong hàng năm có khả năng là cường điệu và có thể làm sai lệch lợi ích cho các công ty da, các tổ chức săn bắn và các nguồn khác có thể hưởng lợi từ việc tối đa hóa nhận thức tiêu cực về cá sấu cho nguồn tài chính đạt được.

However, claims in the past that saltwater crocodiles are responsible for thousands of human fatalities annually are likely to have been exaggerations and were probably falsified to benefit leather companies, hunting organizations and other sources which may have benefited from maximizing the negative perception of crocodiles for financial gain.

WikiMatrix

Tôi nghĩ đó là hướng suy nghĩ sai lệch.

I think that’s the wrong way to think about it.

ted2019

Chênh lệch này không phải là quá lớn.

That’s not that hard.

QED

Chúng ta tạo ra những ý tưởng sai lệch mặc định trong khi chỉ nói về trách nhiệm của người khác mặc dù đó là trách nhiệm của bản thân mỗi người và ngược lại.

So, the idea that we create this false — this sense of complacency when all we do is talk about somebody else’s responsibility as though it’s our own, and vice versa.

QED

Bán trục lớn của chúng nằm giữa các khoảng từ 11 đến 18 Gm, độ nghiêng quỹ đạo từ 40° đến 50°, và độ lệch tâm nằm trong khoảng từ 0.15 và 0.48.

Their semi-major axes range between 11 and 18 Gm, their inclinations between 40° and 50°, and their eccentricities between 0.15 and 0.48.

WikiMatrix

Sự diễn giải thiên lệch cung cấp lời giải thích cho hiệu ứng này: khi nhìn thấy bằng chứng ban đầu, người ta tạo nên một giả thuyết ảnh hưởng tới cách họ diễn dịch phần còn lại lại của chuỗi thông tin.

Biased interpretation offers an explanation for this effect: seeing the initial evidence, people form a working hypothesis that affects how they interpret the rest of the information.

WikiMatrix

Nhưng đối với Windows 8 , Microsoft đang đi lệch hướng của Apple .

But for Windows 8 , Microsoft is skewing in the Apple direction .

EVBNews

Trong khi Copernicus tìm cách giới thiệu một hệ thống nhật tâm, ông tinh chỉnh các công cụ toán học của Ptolemaeus (tức ngoại luân và các đường tròn lệch tâm) để giải thích sự thay đổi tốc độ chuyển động quay của hành tinh, và đồng thời tiếp túc sử dụng tâm quỹ đạo Trái Đất như một điểm quy chiếu thay vì Mặt Trời “như một sự hỗ trợ cho tính toán và để tránh làm độc giả nhầm lẫn khi chệch quá xa khỏi đường hướng của Ptolemaeus.”

WikiMatrix

Màu xanh của nền trời là kết quả trực tiếp của hiện tượng tán xạ Rayleigh làm lệch hướng mạnh các tia sáng có tần số cao (lam) trở lại trường nhìn của người quan sát.

The blue colour of the sky is a direct result of Rayleigh scattering which redirects higher frequency (blue) sunlight back into the field of view of the observer.

WikiMatrix

Hoặc chúng ta khó chịu trước các thông tin sai lệch do những kẻ chống đối lan truyền.

Or we may be disturbed by false stories that opposers spread about us.

jw2019

Không, đó là William Blake, nhưng tôi làm nó sai lệch hoàn toàn.

No, it’s William Blake, but I completely screwed it up.

QED

Và chênh lệch là 96 và 91 đã giải thích cho sự cam chịu chế độ chính trị.

And it’s this gap between 96 and 91 that explains our politics of resignation.

ted2019

Sự Dạy Bảo Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Hay “sự dạy bảo”.

Or “instruction.”

jw2019

Hay “Sự dạy bảo”.

Or “instruction.”

jw2019

8 Người có lòng khôn ngoan sẽ tiếp nhận sự dạy bảo,*+

8 The wisehearted person will accept instructions,*+

jw2019

13 Ai khinh sự dạy bảo* ắt phải trả giá,+

13 Whoever despises instruction* will pay the penalty,+

jw2019

Sự dạy bảo từ khúc gỗ chỉ là hư ảo.

Instruction from a tree is an utter delusion.

jw2019

Gìn giữ sự dạy bảo* của cha như con ngươi mắt mình.

Guard my instruction* like the pupil of your eye.

jw2019

Sau này chúng ta sẽ học biết nhiều điều về Con Đức Chúa Trời và các sự dạy bảo của ngài.

Later we will learn many things about God’s Son and his teachings.

jw2019

10 Bất chấp sự dạy bảo rõ ràng này, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã đắm mình trong sự vô luân.

10 Despite this clear teaching, Christendom is riddled with immorality.

jw2019

Ti-mô-thê đã học được những điều vở lòng của sự dạy bảo trong Kinh-thánh “từ khi còn thơ-ấu” (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15).

Timothy learned the ABC’s of Scriptural teachings “from infancy.” —2 Timothy 1:5; 3:15.

jw2019

Nhưng một số diễn viên thực sự cần nhiều sự dạy bảo và rất nhiều phản hồi, và nếu họ không hiểu, họ sẽ ngộ nhận rằng họ có thể đã không làm tốt công việc.”

But some actors really need a lot of pampering and a lot of feedback, and if they don’t get it, they get paranoid that they might not be doing a good job.”

WikiMatrix

Thế nhưng, các trưởng lão muốn thấy người mới trước khi tham gia rao giảng với hội-thánh phải biết khá nhiều về các sự dạy bảo của Kinh-thánh và sống phù hợp với các nguyên tắc của Đức Chúa Trời.

Still, the elders will want to see that before the new one shares in the field ministry with the congregation, he has some knowledge of Bible teachings and has conformed his life to God’s principles.

jw2019

jw2019

Sự hiểu biết chính xác về Giê-su, về sự dạy bảo của ngài, về sự điều hành của hội-thánh tín đồ đấng Christ giúp chúng ta nhận rõ “mẫu-mực của các sự dạy-dỗ có ích” có thể che chở chúng ta khỏi những kẻ “muốn đánh đổ [tin mừng] của đấng Christ” (II Ti-mô-thê 1:13).

Accurate knowledge about Jesus, about his teachings, and about the way the Christian congregation operates helps us identify “the pattern of healthful words” that protects us from those who “pervert the good news about the Christ.”

jw2019

(Châm-ngôn 10:1; 23:19) Thật vậy, muốn nhận được lợi ích qua sự dạy dỗ của cha mẹ, các em phải sẵn sàng chấp nhận sự chỉ bảo, lời khuyên và sự sửa dạy.

jw2019

Chúng ta thấy sự khuyên dạy của ngài bảo vệ mình, đồng thời thấy ngài ban phước và thêm sức cho mình.

We find that his counsel protects us and that he blesses and strengthens us.

jw2019

Kinh Thánh dạy rằng sự bảo đảm thật đến từ việc biết về Đức Chúa Trời và ý định của ngài.—Giăng 17:3.

(Ecclesiastes 7:12) The Bible teaches that genuine security comes from knowing God and his purpose. —John 17:3.

jw2019

25 Mục đích của sự rao giảng và dạy bảo là nhằm giúp người khác trở thành những người vui sướng thờ phượng Đức Chúa Trời thật.

25 The goal of our preaching and teaching is to help others to become happy worshipers of the true God.

jw2019

Chương 2 nhấn mạnh rằng các Thánh Hữu nhận biết được Thượng Đế qua sự vâng lời và dạy bảo họ không được yêu mến thế gian.

Chapter 2 emphasizes that the Saints know God by obedience and instructs them to love not the world.

LDS

10, 11. (a) Làm thế nào cha mẹ nuôi dạy con cái theo sự “khuyên-bảo của Chúa”?

10, 11. (a) How are children brought up in the “mental-regulating of Jehovah”?

jw2019

1. (a) Tại sao tất cả chúng ta đều cần đến lời khuyên bảo và sự sửa dạy?

1. (a) Why do all of us need counsel and discipline?

jw2019

Hậu Cần Quân Sự Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Cơ quan Tnh Báo và Tham Mưu, Điều Tra và Hậu Cần Quân Sự.

Enforcement and Logistics Division

OpenSubtitles2018.v3

Để phục vụ cho mục đích phòng thủ, ông lệnh cho quân đội huấn luyện và tăng cường hậu cần quân sự.

For defense purposes he ordered troops into training and the augmentation of military provisions.

WikiMatrix

Cải cách dưới Triều đại Bourbon đã nâng cao năng lực hậu cần và quân sự của mình trong thế kỷ 18, hầu hết trong thời đó Tây Ban Nha sở hữu lực lượng hải quân lớn thứ ba trên thế giới.

Reform under the Bourbon dynasty improved its logistical and military capacity in the 18th century, for most of which Spain possessed the world’s third largest navy.

WikiMatrix

Ban đầu, chiến dịch diễn ra không thuận lợi do quân đội của Cromwell thiếu chuẩn bị về hậu cần và quân Scotland dưới sự lãnh đạo của tướng David Leslie chiến đấu rất can đảm.

At first, the campaign went badly, as Cromwell’s men were short of supplies and held up at fortifications manned by Scottish troops under David Leslie.

WikiMatrix

McLynn cho rằng Marcus Aurelius và Lucius Verus đến Aquileia vào năm 168 để khôi phục lại sĩ khí sau thảm họa và vì Aquileia không có ý nghĩa về mặt địa lý, hậu cần và quân sự như là một căn cứ tiền phương cho việc phát động một chiến dịch trên sông Danube ở Pannonia.

McLynn maintains that Marcus Aurelius and Lucius Verus went to Aquileia in 168 to restore morale after the disaster as Aquileia makes no geographical, logistical or military sense as a base of operations for launching a campaign on the Danube in Pannonia.

WikiMatrix

Tương tự như vậy, Entropica có thể ứng dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ trong điều khiển học quân sự, hậu cần và vận tải.

By the same token, Entropica is broadly applicable to problems in autonomous defense, logistics and transportation.

ted2019

Anh từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc làm bất cứ công việc hậu cần nào do quân đội kiểm soát.

He refused to join the army or to perform noncombatant duties directed by the military.

jw2019

Điều này càng làm suy yếu tính toàn vẹn của vương quốc, cũng như khả năng quân sự và hậu cần của nó.

This further weakened the integrity of the kingdom, as well as its military and logistic capabilities.

WikiMatrix

Nó phải cần một lực lượng quân sự hùng mạnh, và lực lượng này phải mạnh tập trung về hải quân, không quân với khả năng hậu cần, vận tải, thông tin vượt trội.

It needs a mighty military force, and the force must focus on naval and air power with superior logistics, transport and information capabilities.

WikiMatrix

Các tuyến đường cung cấp một cách dễ dàng, đáng tin cậy và nhanh chóng cho thông tin liên lạc của Đế quốc cả về dân sự, quân sự, và hỗ trợ hậu cần.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp thứ 11 trong lớp học tại Học viện Quân sự của Hải quân Bolivarian và sự nghiệp hải quân của bà bao gồm kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần, như một trợ lý cho Đệ Nhất phu nhân Venezuela và phó chỉ huy của các học viên tại học viện hải quân.

She graduated 11th in her class from the Military Academy of the Bolivarian Navy and her naval career included experience in the field of logistics, as an aide to the First Lady of Venezuela and deputy commander of cadets at the navy academy.

WikiMatrix

Đến tháng 5 năm 1940, B.E.F đã phát triển lên 394.165 người, trong số đó hơn 150.000 là thuộc các tổ chức hậu cần phía sau mặt trận và ít được huấn luyện quân sự.

By May 1940 the BEF had grown to 394,165 men, of whom more than 150,000 were part of the logistical rear area organisations and had little military training.

WikiMatrix

Hiển nhiên một bài học mà đoạn Kinh-thánh này dạy ta là Đức Giê-hô-va có thể giải cứu dân Ngài mà không cần đến một lực lượng quân sự hùng hậu (Thi-thiên 94:14).

Surely, one lesson it teaches is that Jehovah can deliver his people without a powerful human military force. —Psalm 94:14.

jw2019

Nhưng hầu hết các nhà sử học La Mã thời bấy giờ đều chỉ có một cái nhìn rất hạn chế về các vấn đề của quân đội Đế quốc, vì các tác phẩm phần lớn chỉ mô tả các chiến dịch quân sự và nói rất ít về tổ chức quân đội, hậu cần và cuộc sống hàng ngày của binh lính.

But most Roman historians present only a very limited picture of the imperial army’s affairs, as they describe only military campaigns and say little about the army’s organisation, logistics and the daily lives of the troops.

WikiMatrix

Không bên nào có sức mạnh nhân lực – hậu cần để có thể duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài xa khỏi biên giới và do đó, không phía nào dám hành quân sâu vào lãnh thổ đối phương và kéo dài biên giới quá mỏng.

WikiMatrix

Đầu năm 1971, tình báo Mỹ ước tính lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Căn cứ 604 là 22.000 người, gồm 7.000 lính chiến đấu, 10.000 người trong các đơn vị hậu cần và hỗ trợ, và 5.000 quân Pathet Lào, tất cả nằm dưới sự chỉ huy của Mặt trận 702 mới được thành lập.

By early 1971, North Vietnamese troop strength in the Base Area 604 area was estimated by U.S. intelligence at 22,000 men: 7,000 combat troops, 10,000 personnel in logistical and support units, and 5,000 Pathet Lao, all under the command of the newly created 70th Front.

WikiMatrix

Vào lúc khởi đầu cuộc chiến, Bộ Tư lệnh Quân đội Quốc gia đã phải đối mặt với một vấn đề hậu cần nghiêm trọng là số lượng nhỏ xe tải quân sự đã lỗi thời của Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc có sẵn của lực lượng vận tải không đủ để chuyên chở số lượng quân đội được huy động ngày càng tăng và áp lực tái tiếp tế riêng trên một khoảng cách dài.

Early in the War, the Army Command was confronted with a serious logistical problem – the small number of outdated US, Soviet, and Chinese military trucks available from its transport corps soon proved insufficient to carry the increasing number of troops mobilized, let alone resupplying them over long distances.

WikiMatrix

Nosavan nhận được sự hỗ trợ hậu cần trên không chỉ từ Không quân Hoàng gia Lào bị thu hẹp mà còn từ máy bay H-19 của Không quân Hoàng gia Thái Lan và bốn chiếc H-34 của Air American cũng như một chiếc Bird & Son C46.

Nosavan received aerial logistical support not only from the diminished Lao air force, but from Royal Thai Air Force H-19s and four Air American H-34s, as well as a Bird & Son C-46.

WikiMatrix

Vào năm 1882, Waldersee được Thống chế Helmuth von Moltke Lớn bổ nhiệm làm cộng sự hàng đầu của mình trong Bộ Tổng tham mưu tại Berlin với quân hàm Thượng tướng hậu cần (Generalquartiermeister).

In 1882, Waldersee was chosen by Field Marshal Helmuth von Moltke the Elder as his principal assistant on the General Staff at Berlin with the rank of Generalquartiermeister.

WikiMatrix

Trong khi thành công trong trận đánh chiếm Manila có ý nghĩa rất lớn cả về mặt quân sự và tâm lý, thì trận bao vây vịnh Manila mang tính sống còn về mặt hậu cần.

While the capture of Manila was significant for both military and psychological reasons, the seizure of Manila Bay was crucial from a logistical point of view.

WikiMatrix

Vấn đề đạn dược Trung Quốc đã trở thành tiêu điểm của một sự xáo trộn về luật pháp và hậu cần kéo dài một tháng trong Quân đội Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp; AEY nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông, đặc biệt là do tuổi của những người buôn bán vũ khí trẻ tuổi ở Miami Beach và sở thích của họ về cần sa, mang lại cho họ cái tên “người buôn bán vũ khí đồ trang sức” hoặc “những người dudes.

The issue of the Chinese ammunition became the focal point of a months-long legal and logistical disturbance in the United States Army and the Department of Justice; AEY received much media attention, especially due to the age of the young Miami Beach arms dealers and their penchant for marijuana, earning them the epithet of “the stoner arms dealers” or “the dudes”.

WikiMatrix

Trong đó có 5 anh được chấp thuận, 154 anh phải lao động công ích, 23 anh được giao cho công việc hậu cần, 82 anh phải gia nhập quân đội và có những anh trong số đó bị tòa án quân sự kết án tù giam vì chống lệnh.

Of these, 5 received exemption, 154 were given “work of national importance,” 23 were assigned to a noncombatant corps, 82 were handed over to the military, and some were court-martialed for disobeying orders.

jw2019

Điều này dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng như các cuộc không kích của Mỹ, Iran, Syria, và ít nhất một chục quốc gia khác, sự tham gia của quân đội Iran và quân đội và hỗ trợ hậu cần cho Iraq của Nga.

This resulted in the forced resignation of Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki, as well as airstrikes by the United States, Iran, Syria, and at least a dozen other countries, the participation of Iranian troops and military and logistical aid provided to Iraq by Russia.

WikiMatrix

Trong lúc đó, kế hoạch xâm lược chính quốc Anh của liên quân Pháp-Tây Ban Nha được vạch ra, nhưng cuộc viễn chinh đã thất bại do sự phối hợp kém, bệnh tật, các vấn đề hậu cần và chi phí tài chính cao.

Meanwhile, a plan was formulated for a combined Franco-Spanish invasion of the British mainland, but the expedition failed due to a combination of poor planning, disease, logistical issues, and high financial expenditures.

WikiMatrix

The undertaking requires an intricate coordination of numerous military specialties, including air power, naval gunfire, naval transport, logistical planning, specialized equipment, land warfare, tactics, and extensive training in the nuances of this maneuver for all personnel involved.

WikiMatrix

Bạn đang xem bài viết Sự Lệch Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!