Xem Nhiều 6/2023 #️ Phật Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Phật Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phật Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 1995, ông trở thành người Mỹ đầu tiên đủ điều kiện cho bằng Geshe (Giáo sư Phật học).

In 1995, he became the first American to qualify for the Geshe degree.

WikiMatrix

Như hầu hết các nhà sư khác thời sơ Cao Ly, ông bắt đầu nghiên cứu Phật học theo tông phái Hoa Nghiêm.

While there, like many students of the time, he began developing strong Marxist ideals.

WikiMatrix

Các vương quốc Phật giáo tại Sri Lanka xây dựng một số lượng lớn các trường Phật học và đền chùa, và hỗ trợ việc truyền bá đạo Phật vào vùng Đông Nam Á.

Succeeding kingdoms of Sri Lanka would maintain a large number of Buddhist schools and monasteries and support the propagation of Buddhism into other countries in Southeast Asia.

WikiMatrix

Anh không phải người duy nhất ở Phật Sơn học thế vặn tay đó.

I’m not the only one in Foshan who’s learned the strangling move

OpenSubtitles2018.v3

Sự quả quyết về câu trả lời của mỗi thiền sư đã che mắt họ khỏi sự thấu hiểu vạn vật, và điều này, đi ngược ý niệm quan trọng của Phật học: loại bỏ lý luận nhị nguyên.

But each monk’s commitment to his own “answer” blinds him to the other’s insight, and in doing so, defies an essential Buddhist ideal: abolishing binary thinking.

ted2019

Năm 381, Hiếu Vũ Đế bắt đầu theo học kinh Phật, ông cho lập các học đường Phật giáo bên trong cung điện, mời các sư thầy đến sống tại đó.

In 381, Emperor Xiaowu began to study Buddhist sutras and he established a Buddhist study hall inside his palace, inviting monks to live within.

WikiMatrix

Cùng năm đó, ông đã gửi các nhà sư Phật giáo đến Nhật Bản với các văn bản về lịch sử, địa lý, thiên văn học, Phật giáo.

The same year, he sent the Buddhist monk Gwalleuk to Japan with texts on Buddhism, astronomy, history, and geography.

WikiMatrix

Đa số những người đạo Phật hiện đang học lẽ thật thì học sách mỏng Đòi hỏi trước, rồi học sách Sự hiểu biết.

Most Buddhists who are now learning the truth study the Require brochure first and then the Knowledge book.

jw2019

b) Một học giả Phật Giáo giải thích như thế nào về sự tái sinh?

(b) How does a Buddhist scholar explain rebirth?

jw2019

SGI là tổ chức giáo dân Phật giáo lớn nhất thế giới, với khoảng 12 triệu học viên Phật giáo Nichiren ở 192 quốc gia và khu vực.

The SGI is the world’s largest Buddhist lay organization, with approximately 12 million Nichiren Buddhist practitioners in 192 countries and regions.

WikiMatrix

Từ 1993 đến 1999, Roach đã phát triển và giảng dạy 18 khóa học về Phật giáo Tây Tạng tại thành phố New York.

From 1993 to 1999, Roach developed and taught 18 courses on Tibetan Buddhism in New York City.

WikiMatrix

Dù Bell quả quyết rằng người Maldives cổ theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhiều tàn tích khảo cổ học Phật giáo địa phương hiện còn ở Bảo tàng Malé thực tế lại là hình tượng Đại thừa và Vajrayana.

Although Bell claimed that the ancient Maldivians followed Theravada Buddhism in the same manner as the Sinhalese people from neighboring Sri Lanka, Maldivian Buddhist archaeological remains that were preserved in the Malé Museum display in fact Mahayana and Vajrayana iconography.

WikiMatrix

Anh học…. với đức phật sao?

You studied… with the Buddha?

OpenSubtitles2018.v3

Từ năm 1952 đến năm 1956, ông học kinh điển Phật giáo tại Tu viện Sera ở Lhasa.

From 1952 to 1956 he studied Buddhist sutras at the Sera Monastery in Lhasa.

WikiMatrix

Họ truyền đạo học thuyết Phật giáo, lưu hành các bản kinh và các bản vẽ, và khuyên bảo mọi người thoát tục.

WikiMatrix

Professor Lopez claimed that this was a significant meeting, because both, Buddhist Olcott, and the Buddhist studies scholar Müller, although both were directly related to Buddhism, nevertheless took different positions and lived in different worlds.

WikiMatrix

Kinh tế học Phật giáo cho rằng những quyết định duy lý thực sự chỉ có thể có được khi chúng ta hiểu điều gì đã tạo nên sự bất duy lý.

Buddhist economics holds that truly rational decisions can only be made when we understand what creates irrationality.

WikiMatrix

Được thành lập năm 1887 bởi Vua Chulalongkorn với mục đích thiết lập một cơ sở đào tạo cấp đại học về Phật giáo cho các nhà sư, tín đồ mới và những người thế tục với các môn học về nghiên cứu Phật giáo là chính.

The university was founded in 1887 by King Chulalongkorn with the purpose of establishing a higher education institute for Buddhist monks, novices, and laypersons with an emphasis on Buddhist studies and other subjects.

WikiMatrix

Ricky Martin được nuôi dạy trong môi trường Thiên Chúa giáo nhưng Martin nói rằng anh đón nhận tất cả các loại tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là triết học Phật giáo.

Martin was raised Catholic but says he is open to all sorts of religious beliefs, especially the Buddhist philosophy.

WikiMatrix

Ông tìm hiểu sâu về Phật giáo, và vào Đại học theo ngành triết học Ấn, tốt nghiệp năm 25 tuổi.

He became heavily involved in Buddhism and went to University to study Indian philosophy, graduating at the age of 25.

WikiMatrix

Vì có cùng thời với Phật Giáo, Thần Đạo tiếp nhận một số dạy dỗ của Phật Giáo, gồm cả học thuyết về cõi cực lạc.

As it coexisted with Buddhism, Shinto incorporated certain Buddhist teachings, including the doctrine of paradise.

jw2019

Tại Ceylon họ thành lập Học Viện Phật giáo Anh ngữ, với Leadbeater ở đó làm hiệu trưởng đầu tiên trong điều kiện rất khắc khổ.

In Ceylon they founded the English Buddhist Academy, with Leadbeater staying there to serve as its first headmaster under very austere conditions.

WikiMatrix

Tuy theo đạo Phật nhưng chị bắt đầu học Kinh Thánh với giáo sĩ đó, và khuyến khích tôi cùng học.

Although a Buddhist, my sister began studying the Bible with the missionary and encouraged me to study the Bible too.

jw2019

Con trai cả của ông, Ip Chun, đã trở về Phật Sơn để học tập, để lại cho ông ta với đứa con trai nhỏ Ip Ching và vợ ông Cheung Wing-hát ở Hồng Kông.

His elder son, Ip Chun, has returned to Foshan to study, leaving him with his younger son Ip Ching and his wife Cheung Wing-sing in Hong Kong.

WikiMatrix

Phật giáo tiểu thừa trở thành quốc giáo, và Vientiane là một thành phố quan trọng của việc học tập giáo lý Phật giáo.

Therevada Buddhism was the state religion, and Vientiane was an important city of Buddhist learning.

WikiMatrix

Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Học

Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Giáo, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Ftu, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Đáp án 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pha Chế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tieng Anh Chuyen Nganh Len Men, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Chuyển, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Tính, Chuyên Ngành Dịch Ra Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mua Hàng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thẩm Mỹ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Môi Trường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Tử, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mỹ Thuật, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nail, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Hoạ Vi Tính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bưu Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giày Da, Tiếng Anh Chuyên Ngành Logistics, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cảnh Sát,

Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Giáo, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Ftu, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô,

Học Tiếng Anh Nhanh Như Tia Chớp Thông Qua Phật Học

and in wholesomeness increasing

and one’s heart well-purifying:

this is the Buddhas’ Sasana

Tuy nhiêu đòi hỏi bạn có một chút ít vốn liếng về English. Theo ý kiến tôi, bạn cần phải có trình độ khoảng khởi đầu Trung Cấp (tức là vượt qua Sơ Cấp một chút) là có thể thực hiện được việc này hoặc bạn đạt TOEIC khoảng 450 điểm là được. Thậm chí 350 điểm cũng được. Hoặc cũng không ngăn cản được bạn theo phương pháp này nếu bạn đang là sơ cấp English. Không có gì ngăn cản được bạn đạt được điều cần thiết, chỉ duy nhất trở ngại là chính bạn.

Để khởi đầu thuận lợi, bạn cần học tác phẩm Good Question, Good Answer

* Bước 0 (cách tiếp cận):

Để dễ dàng, bạn nên học mỗi 2 câu hỏi và trả lời, học xong rồi hãy tiếp tục 2 câu hỏi khác, bạn cũng có thể học một lúc nhiều hơn tùy theo khả năng nhớ của mình, nhưng đừng tham quá sẽ không hiệu quả. Ví dụ: Hỏi: Ðạo Phật là gì?

Ðáp: Danh từ Ðạo Phật (Buddhism) xuất phát từ chữ “Budhi” nghĩa là “tỉnh thức” và như vậy Ðạo Phật là triết học của sự tỉnh thức. Nền triết học này khởi nguyên từ một kinh nghiệm thực chứng của Ngài Sĩ-Ðạt-Ða Cồ-Ðàm, được biết như một vị Phật, đã tự mình giác ngộ ở tuổi ba mươi sáu. Ðến nay Ðạo Phật đã có mặt trên 2500 năm và có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Hàng trăm năm về trước, Ðạo Phật đã chính thức là một nền triết học của Á châu, tuy nhiên ngày nay đã phát triển và có tín đồ ở khắp châu Âu và châu Mỹ.

Đọc đến đây, bạn có thể đọc tiếp bản English,

The name Buddhism comes from the word ‘budhi’ which means ‘to wake up’ and thus Buddhism is the philosophy of awakening. This philosophy has its origins in the experience of the man Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 35. Buddhism is now 2,500 years old and has about 300 million followers worldwide. Until a hundred years ago Buddhism was mainly an Asian philosophy but increasingly it is gaining adherents in Europe, Australia and America.

* Bước 1: (Đọc hiểu và học nhóm từ, câu)

Vì quá trình đọc tiếng Việt, bạn đã nhớ và hiểu được văn cảnh, bây giờ bạn đọc bản English, bạn cố gắng dùng cái nhớ khi đọc tiếng Việt để “đoán nghĩa của từ mới”. Bạn cần gạch dưới nhóm từ mới mà mình vừa đoán được nghĩa và đọc thầm không nhìn bản English. Đó là học nhóm từ mới (hay câu mới). Ví dụ: comes from the word ‘budhi’ which means ‘to wake up’, bạn sẽ dễ dàng đoán nghĩa được “to come from (là xuất phát từ)” và “to wake up (là làm cho tỉnh thức). Khi học English, bạn chỉ nên dùng tiếng Việt để “hình tượng” ra nghĩa của English, không được “lạm dụng”, nếu bạn biết nghĩa tương đương English thì dùng nghĩa đó. Ví dụ to wake, đã biết awake, alert là tính từ cũng nghĩa đó, thì bạn có thể diễn đạt to wake is to be awake or to be alert or something to stop sleeping, chứ đừng “dịch” là tỉnh thức. Đây là dịp bạn ôn từ. Biết mới ôn cũ là cách hiệu quả nhất để bảo tồn và phát triển tri thức.

Khi bạn biết to wake là tỉnh thức thì cụm ngữ sau Buddhism is the philosophy of awakening, nó có chữ awakening, thì bạn mới vừa biết nghĩa của to wake thì thay vì hiểu trong đầu là “sự tỉnh thứ” hãy dùng tiếng Anh để giải nghĩa như “the act of waking”. Bạn nên tập theo lối này nếu có thể.

Cứ tiếp tục…cho đến hết…

Bây giờ, hãy đừng nhìn bản English, hãy tự hỏi mình: “What is Buddhism?” , rồi nhớ đến đâu, trả lời đến đó bằng English. Sau khi trả lời xong, hãy dò xem trong Bản English mình đúng sai chỗ nào mà sữa chữa.

Cứ tuần tự như vậy, 2 câu hỏi rồi 2 câu trả lời. Bạn sẽ được vốn từ rất dồi dào, cũng như “vô tình”, lối hành văn, cú pháp của tác giả thành của mình.

Vấn đề ở đây, là cách phát âm của từ mới và dấu nhấn trọng âm của từ mà thôi, điều này dễ dàng biết vì có từ điển, biết cách đọc phiên âm quốc tế là được. Bạn không nên tra một từ để biết hết nghĩa của nó. Bạn sẽ quên các nghĩa mà mình không dùng.

Có một số phần mềm đọc English bằng ngôn ngữ tự nhiên (như người thật) hay hơn readplease nhiều. Ví dụ: AT&T Natural Voices, Acapela, Nuance RealSpeak, Cepstral, bạn có thể lên mạng tìm hoặc vào cửa hàng Vi tính mà hỏi những loại Disk đó.

– bây giờ, viết những gì bạn đã nghe, hoặc những gì bạn nhớ chúng tôi như ôn lại từ vựng và câu văn bạn đã học

– nâng cao hơn, bạn có thể diễn đạt bằng từ ngữ khác, câu văn khác với nội dung và câu trả lời mà bạn vừa đọc. Hoặc có thể diễn tả bằng English cảm tưởng của mình sau khi đọc câu hỏi và trả lời đó. Nếu bạn kiên trì, khả năng này sẽ xuất hiện sau 2 hoặc 3 cuốn sách mà bạn học.

Nếu tiếp tục, theo cách này học hết cuốn sách, bạn sẽ có vốn English (Nghe, Nói, Đọc Viết) rất phong phú và hãy học tiếp quyển sách khác. Phương pháp này, rất nhanh và hiệu quả.

Bạn cũng có thể vào chat room để nói, hoặc vào CLB, lớp học để “biểu diễn” chơi cho vui, mục đích là để luyện thôi chứ không gì khác…Vui thôi, chứ đừng xem thường người khác nha, người ta giỏi hơn mình thì người ta thường im lặng.

* 2 cuốn cơ bản: 2 cuốn sách này cung cấp vốn từ vựng rất đa dạng về các vấn đề cuộc sống . Nói chung, chọn sách nào mà bạn thích sẽ dễ học và kích thích bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi đề nghị cuốn 1 và cuốn 2 vì nội dung từ vựng của nó bạn sẽ áp dụng vào thi cử, cuộc sống giao tiếp…rất cần thiết. Ghi nhớ: Phật Pháp là cuộc sống hạnh phúc chứ không hẳn là triết lý quá cao siêu gì cả.

Phần nâng cao (về giáo Pháp): hãy học 2 cuốn trên trước.

Bây giờ, bạn có thể đổi ngược phương pháp bằng cách đọc English trước, và chỉ đọc English thôi, chỉ đọc phần Tiếng Việt khi bạn muốn dịch sang Tiếng Anh (để tham khảo và để học cách hành văn của người phương Tây chẳng hạn) hoặc chỉ đọc Phần câu văn, đoạn văn Tiếng Việt khi bạn thấy “bí” về cách hiểu. Chú ý: cách hiểu về đoạn văn, chứ không phải cách “dịch”. Không nên “dịch” gì cả mà hãy hiểu để “diễn đạt” bằng English.

Rất nhiều người tiếng Anh tưởng rất giỏi, nói nhanh nhảu, nhưng giao tiếp thì thấy không phải như vậy. Họ nói theo kiểu vốn từ vựng nghèo nàn, nói sâu hơn một chút thì họ không kham nổi. Vậy bạn muốn “giàu có” về tư duy thì hãy đọc sách “ngôn ngữ”, bởi tư duy và ngôn ngữ như thể xác và tinh thần.

Cuốn 4:

Bạn nào thích triết học, khoa học thì cuốn này rất tốt. Mọi sự vật điều có thể hiểu qua sách này, rất cao thâm, hơn cả những gì bạn học ở cấp giáo sư, tiến sĩ

Buddhism as the Foundation of Science

Cuốn 6 này là đề nghị vì nó “phủ” rất nhiều khía cạnh English.

Học đi, bạn sẽ thấy!

Tác giả: Phước Tuệ Tâm/Nguồn: chúng tôi

Đôi Nét Về Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Sri Lanka

Sẵn sàng du học – Được thành lập vào năm 2009 tại Kundasale (Pallekele), Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka (SIBA) là nơi đào tạo Phật học dành cho Tăng sĩ và những ai yêu thích Phật giáo, không phân biệt nền tảng tôn giáo, trong hay ngoài nước.

Phật học viện này được xem là “nơi theo đuổi học thuật Phật giáo lý tưởng” với sứ mệnh đào tạo dựa trên nền tảng Phật giáo, góp phần hình thành những nhà lãnh đạo chính trị, xã hội, tôn giáo có sự hiểu biết và thực hành Phật pháp cho đất nước Sri Lanka và quốc tế.

Ban đầu, Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka là nơi đào tạo nâng cao của chùa Răng Phật (Sri Dalada Maligawa) – một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Kandy. Sau đó, trường liên kết đào tạo với Đại học Mahachulalongkorn (MCU, Thái Lan) về lãnh đạo Phật giáo và các lĩnh vực khác.

Hiện nay, SIBA có các chương trình đào tạo sau đại học về Phật học, lãnh đạo Phật giáo, ngôn ngữ Pali, hoằng pháp, Phật giáo và công tác xã hội; các chương trình về ngôn ngữ Pali, Sanskrit và các ngành học khác ngoài Phật giáo như công nghệ thông tin, thông tin – truyền thông. Sinh viên người Sri Lanka có thể tham gia chương trình cử nhân lãnh đạo Phật giáo không tốn phí tại trường.

Mục tiêu chính của trường là đào tạo Phật học bằng tiếng Anh cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ. Trước khi SIBA hoạt động, tại Sri Lanka không có cơ sở giáo dục nào giảng dạy Phật học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ngay từ ý tưởng thành lập, viện đã hướng hoạt động giáo dục Phật giáo đến tứ chúng: chư Tăng, Ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ – người học không những lĩnh hội kiến thức Phật pháp bằng tiếng Anh tại trường mà còn có thể phát triển khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ bên cạnh việc thúc đẩy giáo dục Phật học và truyền bá đạo pháp.

Đặc biệt, chương trình đào tạo của SIBA được gợi cảm hứng thiết kế bởi các học giả, lãnh đạo nổi tiếng tại Sri Lanka và quốc tế từ Đại học Northwestern (Hoa Kỳ), Oxford (Anh quốc), Trường Cao đẳng Quốc tế Miyazaki (Nhật Bản) và Đại học Peradeniya (Sri Lanka). Do vậy, các chương trình đào tạo của học viện mang tinh thần quốc tế và hiện đại.

Lãnh đạo của Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka xem Phật giáo “là con đường của sự tự tu dưỡng và nhận thức, có thể sử dụng để phát triển các nhà lãnh đạo và giáo dục Phật giáo, ứng dụng tư duy và trí tuệ Phật học mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới”.

Đồng thời, trường cũng là nơi giúp học viên trang bị kiến thức ngôn ngữ (tiếng Pali, Sanskrit và tiếng Anh) hiệu quả trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, tất cả học viên sau đại học phải tham gia các dự án phục vụ xã hội, thiền tập và yoga, cũng như dành 2 giờ đồng hồ mỗi tháng để tham vấn cho cộng đồng.

Hiện nay, SIBA là một trong những trường đào tạo Phật học hàng đầu tại Sri Lanka có nhiều đóng góp cho Phật giáo. Các hoạt động của trường đều hướng đến việc lan tỏa giáo pháp Đức Phật và ứng dụng Phật pháp làm lợi lạc chúng sinh.

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Giác ngộ

Bạn đang xem bài viết Phật Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!