Xem Nhiều 12/2022 #️ Liên Thông Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 14 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Liên Thông Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Liên Thông Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sự biến dạng của đường hầm liên thông đã làm quá tải nguồn công suất chính.

Wormhole distortion has overloaded the main power systems.

OpenSubtitles2018.v3

Mọi không gian rời rạc là hoàn toàn không liên thông.

Every discrete space is totally disconnected.

WikiMatrix

Các buồng này có thể vận hành độc lập, hoặc liên thông trong một khu vực.

The cells could be operated independently, or consecutively, within a section.

WikiMatrix

Thị trấn chỉ cách các tuyến A55 và A5 2 kilômét, được liên thông bởi tuyến đường ngắn A5114.

WikiMatrix

Mọi đồ thị liên thông đều cso chứa ít nhất một cây bao trùm.

Every device contains at least one swap chain.

WikiMatrix

Các bộ phận đều liên thông.

I mean, all the parts are talking to each other.

OpenSubtitles2018.v3

Trong hình trên có 4 thành phần liên thông.

Did You Know . . . contains 4 facts.

WikiMatrix

Ví dụ Mỗi khoảng và tia trong đường thẳng thực thì liên thông địa phương.

For this reason, one may say that the circle and the line are locally equivalent.

WikiMatrix

Nó liên thông với tòa nhà kế bên.

Connects to the building next door.

OpenSubtitles2018.v3

Ngược lại, đồ thị này được gọi là không liên thông (disconnected).

Otherwise, the ordered pair is called disconnected.

WikiMatrix

Do hiệu ứng đường hầm liên thông!

Wormhole effect!

OpenSubtitles2018.v3

Đặc trưng Euler của bất kỳ đồ thị phẳng liên thông G là 2.

The Euler characteristic of any plane connected graph G is 2.

WikiMatrix

Topologist’s sine curve T is liên thông nhưng không liên thông địa phương cũng không liên thông đường.

The topologist’s sine curve T is connected but neither locally connected nor path connected.

WikiMatrix

Do đó v là gốc của một thành phần liên thông mạnh khi và chỉ khi v.lowlink = v.index.

Therefore v must be left on the stack if v.lowlink < v.index, whereas v must be removed as the root of a strongly connected component if v.lowlink == v.index.

WikiMatrix

Các thành phần liên thông là các đồ thị con tạo bởi các lớp tương đương của quan hệ này.

The components are then the induced subgraphs formed by the equivalence classes of this relation.

WikiMatrix

Kain không muốn bất kỳ ai biết về việc gia đình mình liên thông với tổ chức tội phạm đó.

Kain doesn’t want anyone finding out about his family’s connection to the crime group.

WikiMatrix

Thuyền trưởng, động cơ đã bị mất cân bằng tại vị trí đầu tiên do đường hầm liên thông gây ra.

The engine imbalance created the wormhole in the first place.

OpenSubtitles2018.v3

Ở TEDistan không có các biên giới, chỉ có các vùng đất liên thông với nhau và những vùng đất rời rạc.

In TEDistan, there are no borders, just connected spaces and unconnected spaces.

ted2019

Hội chính vụ Hội Quốc Liên thông qua đề nghị và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 12 năm 1925 và trao Mosul cho Iraq.

The League Council adopted the recommendation and decided on 16 December 1925 to award Mosul to Iraq.

WikiMatrix

Mặc dù có sự liên thông ngang biên giới được biết đến nhiều nhưng vùng này hiếm khi có một cái tên riêng.

Though cross-border connections are widely acknowledged, the area has rarely been given a single name.

WikiMatrix

Sau đó, một giải pháp đã được Hội Quốc Liên thông qua ngày 14 tháng 5 ngăn chặn Lục quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng hơi độc.

A resolution adopted by the League of Nations on 14 May condemned the use of poison gas by Japan.

WikiMatrix

Để biết thêm thông tin về thông tin liên hệ WHOIS, hãy xem phần Thông tin liên hệ.

For more information on WHOIS contact information, see Contact information.

support.google

Các biểu đồ của một hàm liên tục chứa hai biến và xác định trên một tập mở liên thông R2 là một bề mặt tô pô .

The graph of a continuous function of two variables, defined over a connected open subset of R2 is a topological surface.

WikiMatrix

Tôi muốn thông tin liên lạc, giao thông và

I want telecommunications, transports and

opensubtitles2

Liên Kết Hóa Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Và thứ ba, chúng ta cần có khả năng tạo ra và phá hủy liên kết hóa học.

And thirdly, we need to be able to make and break chemical bonds.

ted2019

“Liên kết hóa học bởi Anthony Carpi, Tiến sĩ”. visionlearning.

“Chemical Bonding by Anthony Carpi, Ph”. visionlearning.

WikiMatrix

Liên kết hóa học trong phân tử cũng được hiển thị, hoặc rõ ràng hoặc ngầm.

The chemical bonding within the molecule is also shown, either explicitly or implicitly.

WikiMatrix

Chemical reactions usually involve the making or breaking of chemical bonds.

WikiMatrix

Tinh thể học kaolinit đóng vai trò trong công trình của Linus Pauling về bản chất của liên kết hóa học.

This approach was first used by Linus Pauling in his seminal work The Nature of the Chemical Bond.

WikiMatrix

Năm 1857 Friedrich August Kekulé von Stradonitz đề xuất rằng cacbon có hóa trị IV, hoặc tạo thành chính xác bốn liên kết hóa học.

1857 Friedrich August Kekulé von Stradonitz proposes that carbon is tetravalent, or forms exactly four chemical bonds.

WikiMatrix

Các cặp electron được coi là các cặp đơn nếu hai electron được ghép nối nhưng không được sử dụng trong liên kết hóa học.

Electron pairs are therefore considered lone pairs if two electrons are paired but are not used in chemical bonding.

WikiMatrix

Bạn đun nóng, bạn bắt đầu tạo ra hoặc phá hủy những liên kết hóa học trong đường, tạo ra đường caramen màu nâu, đúng không?

You turn up the heat, you start making or breaking chemical bonds in the sugar, forming a brownish caramel, right?

QED

Màu sắc và đặc tính hấp thụ của những phức carotenoprotein này tùy thuộc vào liên kết hóa học của chromogen và các nhóm protein nhỏ.

The colors and characteristic absorption of these carotenoprotein complexes are based upon the chemical binding of the chromogen and the protein subunits.

WikiMatrix

Như thế, các liên kết hóa học giữa những nguyên tố hình thành theo kiểu chia sẻ nhiều electron hơn là chỉ truyền đổi một electron.

Thus, chemical bonding between these elements takes many forms of electron-sharing that are more than simple electron transfers.

WikiMatrix

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử đến lượt được giải thích bởi Gilbert Newton Lewis năm 1916, bằng tương tác giữa các electron trong chúng.

Chemical bonds between atoms were now explained, by Gilbert Newton Lewis in 1916, as the interactions between their constituent electrons.

WikiMatrix

Cơ sở của sự biến đổi hóa học như vậy là sự sắp xếp lại các electron trong các liên kết hóa học giữa các nguyên tử.

The basis of such a chemical transformation is the rearrangement of electrons in the chemical bonds between atoms.

WikiMatrix

Các liên kết hóa học kết cộng hóa trị được hình thành khi các nhóm carboxyl của một amino axit phản ứng với các nhóm amin khác.

The covalent chemical bonds are formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of another.

WikiMatrix

Trung tâm cacbonyl của một gốc acyl có một electron phibond mà nó tạo thành liên kết hóa học với phần còn lại R của phân tử.

The carbonyl center of an acyl radical has one nonbonded electron with which it forms a chemical bond to the remainder R of the molecule.

WikiMatrix

Một liên kết hóa học có thể là một liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hydro hoặc chỉ là lực Van der Waals.

A chemical bond can be a covalent bond, an ionic bond, a hydrogen bond or just because of Van der Waals force.

WikiMatrix

Bán kính nguyên tử có thể suy ra từ khoảng cách giữa hai hạt nhân khi hai nguyên tử kết hợp lại theo liên kết hóa học.

Atomic radii may be derived from the distances between two nuclei when the two atoms are joined in a chemical bond.

WikiMatrix

SpaceChem là trò chơi điện tử độc lập giải đố của Zachtronics Industries, dựa một phần trên các quy tắc hóa học và liên kết hóa học.

SpaceChem is an indie puzzle game developed by Zachtronics Industries, based on principles of automation and chemical bonding.

WikiMatrix

Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học.

It cannot be separated into components by physical separation methods, i.e., without breaking chemical bonds.

WikiMatrix

Và nếu những gì chúng ta tin về nghiện là đúng — họ đang bị nhiễm tất cả các liên kết hóa học đó — Điều gì sẽ xảy ra?

And if what we believe about addiction is right — those people are exposed to all those chemical hooks — What should happen?

ted2019

Chúng có thể tạo thành một liên kết hóa học giữa hai nguyên tử, hoặc chúng có thể xảy ra như một cặp đơn độc điện tử hóa trị.

They can form a chemical bond between two atoms, or they can occur as a lone pair of valence electrons.

WikiMatrix

Năm 1894-1898 William Ramsay khám phá ra khí hiếm, từ đó lấp đầy một khoảng trống lớn trong bảng tuần hoàn và dẫn tới các mô hình liên kết hóa học.

1894–1898 William Ramsay discovers the noble gases, which fill a large and unexpected gap in the periodic table and led to models of chemical bonding.

WikiMatrix

Chuỗi các bước trong đó các liên kết hóa học được tổ chức lại xảy ra trong quá trình phản ứng hóa học được gọi là cơ chế phản ứng.

The sequence of steps in which the reorganization of chemical bonds may be taking place in the course of a chemical reaction is called its mechanism.

WikiMatrix

Nhiều tương tác quen biết ở tầm vĩ mô, như chạm, ma sát hay liên kết hóa học là tương tác giữa các điện trường trên quy mô nguyên tử.

Many interactions familiar at the macroscopic level, such as touch, friction or chemical bonding, are due to interactions between electric fields on the atomic scale.

WikiMatrix

Liên Thông Đại Học Ngôn Ngữ Anh Hệ Từ Xa / 2023

Liên thông Đại học Ngôn Ngữ Anh hệ Từ Xa

1.Liên thông Đại học ngôn ngữ anh hệ từ xa

a.Hệ đào tạo liên thông Đại học ngôn ngữ anh hệ từ xa là gì?

Liên thông đại học Ngôn Ngữ Anh hệ từ xa là Hình thức Giáo dục từ xa (viết tắt là GDTXa) thuộc phương thức giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân. GDTXa là một quá trình giáo dục, trong đó phần lớn có sự gián cách giữa người dạy và người học về mặt không gian và thời gian.

Người học theo hình thức GDTXa chủ yếu là tự học qua học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, bằng việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet dưới sự tổ chức, trợ giúp của nhà trường.

GDTXa lấy tự học là chính, đòi hỏi người học phải tự giác, kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành công việc của mình.

b. Ưu điểm của hệ đào tạo liên thông Đại học Ngôn Ngữ Anh hệ từ xa.

– Đào tạo mọi lúc mọi nơi: Học viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.

– Tiết kiệm chi phí: Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm.

– Tiết kiệm thời gian: giúp giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với phương pháp giảng dạy truyền thống do rút giảm sự phân tán và thời gian đi lại.

– Uyển chuyển và linh động: Học viên có thể chọn lựa những khoá học có sự chỉ dẫn của giảng viên từ xa hoặc khoá học tự tương tác, tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện từ xa.

– Hệ thống hóa: cho phép học viên tham gia học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viên.

Thông báo tuyển sinh lớp liên thông Đại học Ngôn Ngữ Anh

Văn phòng tuyển sinh Miền Nam ( STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin các trường Đại học để tuyển sinh các lớp liên thông Đại học Ngôn Ngữ Anh hệ từ xa, vừa làm vừa học (tại chức) và chính quy.

Ngoài ra STRAINCO còn tuyển sinh l iên thông Đại học Ngôn Ngữ Anh tại TPHCM và Hà Nội rộng khắp tại các tỉnh và thành phố trong nước.

– Chuyên ngành đào tạo: Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: – Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000NGÔN NGỮ ANH.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

– Phiếu đăng ký học. – Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) – Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) – Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân – 02 ảnh chân dung cỡ 3×4

– Thời gian học: Học vào Tối Thứ 7 và Sáng chiều Chủ Nhật.

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH CHÍNH QUY

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:

– Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí, …

– Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý, … trong các công ty nước ngoài

– Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn

– Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.

Học Các Chương Trình Liên Thông Tại Mỹ / 2023

Các chương trình Liên thông

Học Các chương trình Liên thông tại Mỹ

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Các chương trình Liên thông

Arizona

Arizona

Liên hệ

Arizona State University-Global Launch Intensive English Program

Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn tại Đại học Bang Arizona Tại Global Launch, chúng tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Trong chương trình của chúng tôi, bạn sẽ giao tiếp trong bối cảnh …

Lưu Gửi câu hỏi

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

California

California

Liên hệ

Mount San Jacinto College

Trường Cao đẳng Mt. San Jacinto là trường cao đẳng cộng đồng toàn diện nằm giữa Los Angeles và Palm Desert, California. MSJC cung cấp các chương trình học thuật, dạy nghề và kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu chuyển tiếp của các trường cao …

Lưu Gửi câu hỏi

2yr/Community College – 2+2 Programs

Đại học (4 năm)

Ngắn hạn/ tín chỉ

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

California

Liên hệ

Berkeley Global

Các chương trình  Du học và Trực tuyến Toàn cầu  của UC Berkeley Những Lời chào từ Berkeley! Trong những năm qua, UC Berkeley đã được xếp hạng Số Một trong những trường đại học công lập toàn cầu. Chúng tôi tự hào về thành tựu nà …

Lưu Gửi câu hỏi

Ngắn hạn/ tín chỉ

Các Chương trình tiếng Anh

Trường Nội trú/ Trường cấp II

Ch˝ıng trình hè

Sau đại học

Đại học (4 năm)

2yr/Community College – 2+2 Programs

California

Liên hệ

Saddleback College

Một trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu tại California Được thành lập vào năm 1968, Saddleback College là một trong những trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu tại California và tại Mỹ, với hơn 24.000 sinh viên, bao gồm hơn 200 sinh v …

Lưu Gửi câu hỏi

2yr/Community College – 2+2 Programs

Ch˝ıng trình hè

Ngắn hạn/ tín chỉ

Các Chương trình tiếng Anh

Florida

Florida

Liên hệ

Florida Atlantic University Intensive English Institute

Học tập tại Viện Anh Ngữ Chuyên sâu của Đại Học Florida Atlantic tại thành phố Boca Raton đẹp như tranh của bang Florida. Viện Anh Ngữ Chuyên sâu cung cấp:

Hai hướng đào tạo: Hướng học thuật và Hướng tập trung đào tạo Tiếng Anh …

Lưu Gửi câu hỏi

Các Chương trình tiếng Anh

Đại học (4 năm)

Ch˝ıng trình hè

Ngắn hạn/ tín chỉ

International

Ohio

Liên hệ

Kent State University

Đại học Kent State Đại học Kent State là một trong 91 trường đại học công lập có đào tạo tiến sĩ với hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, và đã được xếp hạng bởi Hệ thống Phân loại Các cơ sở Giáo dục Bậc cao Carnegie. Kent State là tr …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Sau đại học

Ch˝ıng trình hè

Các Chương trình tiếng Anh

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

Illinois

Illinois

Liên hệ

DePaul University English Language Academy

Tại sao bạn nên chọn Học viện Anh ngữ ELA của Đại học DePaul? Học viện Anh ngữ (ELA) của Đại học DePaul, được thành lập năm 1996, là một chương trình tiếng Anh chuyên sâu giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành thành công cá …

Lưu Gửi câu hỏi

Sau đại học

Đại học (4 năm)

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Ngắn hạn/ tín chỉ

Online

Illinois

Liên hệ

University of Illinois at Chicago

Giới thiệu về trường Đại học Illinois ở Chicago Là trường đại học nghiên cứu công lập của Chicago, Đại học Illinois tại Chicago đã được US News & World Report xếp hạng trong số 70 trường Đại học Công lập hàng đầu. Hơn 50 ngô …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

Minnesota

Minnesota

Liên hệ

Minnesota State University, Mankato

NHỮNG Ý TƯỞNG TOÀN CẦU Đại học Bang Minnesota, Mankato chào đón và đánh giá cao các sinh viên quốc tế!

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Sau đại học

Các Chương trình tiếng Anh

2yr/Community College – 2+2 Programs

Mississippi

Mississippi

Liên hệ

University of Mississippi

Thành lập vào năm 1848, Đại học Mississippi, thường được các cựu sinh viên, sinh viên và bạn bè trìu mến gọi là Ole Miss, là trường đại học hàng đầu của bang Mississippi. Nằm trong nhóm ưu tú của R-1: Các trư …

Lưu Gửi câu hỏi

Sau đại học

Đại học (4 năm)

Các Chương trình tiếng Anh

Ngắn hạn/ tín chỉ

Online

Trường Nội trú/ Trường cấp II

Ch˝ıng trình hè

Nevada

Nevada

Liên hệ

College of Southern Nevada

Tổng Quan Về Trường Trường Cao đẳng Nam Nevada (CSN) là viện giáo dục bậc cao lớn nhất bang Nevada, tuy nhiên bạn sẽ không cảm thấy bị lạc lõng. CSN có ba cơ sở, với thời gian biểu linh hoạt, sĩ số lớp nhỏ. Trường cung cấp hơn 180 …

Lưu Gửi câu hỏi

Các Chương trình tiếng Anh

2yr/Community College – 2+2 Programs

Ngắn hạn/ tín chỉ

Đại học (4 năm)

New York

New York

Liên hệ

State University of New York, Plattsburgh

Những Điều Quan Trọng Bạn Nên Biết Về Plattsburgh:

Liên tục giữ vị trí top đầu trong bảng xếp hạng “Các trường Đại học Tốt nhất tại Mỹ” của U.S. News & World Report. Tọa lạc tại Plattsburgh, NY; một thị trấn nhỏ, hiếu khách …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Ngắn hạn/ tín chỉ

Sau đại học

More

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Ohio

Liên hệ

Kent State University

Đại học Kent State Đại học Kent State là một trong 91 trường đại học công lập có đào tạo tiến sĩ với hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, và đã được xếp hạng bởi Hệ thống Phân loại Các cơ sở Giáo dục Bậc cao Carnegie. Kent State là tr …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Sau đại học

Ch˝ıng trình hè

Các Chương trình tiếng Anh

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

Ohio

Ohio

Liên hệ

Kent State University

Đại học Kent State Đại học Kent State là một trong 91 trường đại học công lập có đào tạo tiến sĩ với hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, và đã được xếp hạng bởi Hệ thống Phân loại Các cơ sở Giáo dục Bậc cao Carnegie. Kent State là tr …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Sau đại học

Ch˝ıng trình hè

Các Chương trình tiếng Anh

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

Oregon

Oregon

Liên hệ

Lane Community College

Cao đẳng Cộng đồng Lane: Nơi đạt được những ước mơ Cao đẳng Cộng đồng Lane được công nhận trên toàn quốc về sự đổi mới và xuất sắc trong đào tạo bậc đại học. Đến học tại Lane, bạn sẽ có những trải nghiệm độc đáo ở một thành phố đại …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Ngắn hạn/ tín chỉ

2yr/Community College – 2+2 Programs

More

Các Chương trình tiếng Anh

Virginia

Virginia

Liên hệ

Fairfax Christian School

Lý do Lựa chọn Fairfax Christian School? Fairfax Christian School chào đón học sinh quốc tế trên toàn thế giới. Chúng tôi đã có những học sinh quốc tế đầu tiên vào năm 1963. Vào những năm 1970, chúng tôi đưa vào chương trình chuyên …

Lưu Gửi câu hỏi

Trường Nội trú/ Trường cấp II

Các Chương trình tiếng Anh

Washington

Washington

Liên hệ

Lake Washington Institute of Technology

Lake Washington Institute of Technology (LWTech) Tọa lạc tại ngoại ô Seattle, Washington, Lake Washington Institute of Technology (LWTech) được thành lập vào năm 1949, và là viện công nghệ công lập duy nhất tại bang Washington. LWT …

Lưu Gửi câu hỏi

Các Chương trình tiếng Anh

2yr/Community College – 2+2 Programs

Ngắn hạn/ tín chỉ

Ch˝ıng trình hè

Online

Đại học (4 năm)

Washington

Liên hệ

Green River College

Green River: Nơi cả Thế giới Hội tụ Trường Cao đẳng Green River (Green River College) là trường cao đẳng công lập được thành lập vào năm 1965. Trường chúng tôi có hơn 11.000 sinh viên theo học, với 1.300 sinh viên quốc tế đến t …

Lưu Gửi câu hỏi

Đại học (4 năm)

Ch˝ıng trình hè

2yr/Community College – 2+2 Programs

Các Chương trình tiếng Anh

Washington

Liên hệ

Peninsula College

Một trường cao đẳng  quy mô nhỏ và luôn đặt bạn – người sinh viên – ở vị trí trước nhất và trung tâm  Hãy khám phá những  dãy núi, khu rừng, và đại dương thông qua  những hoạt động hoạt tập ngoại khóa và dã ngoại. Các thành phố lớn, …

Lưu Gửi câu hỏi

2yr/Community College – 2+2 Programs

Online

Ngắn hạn/ tín chỉ

Các Chương trình tiếng Anh

Đại học (4 năm)

Washington

Liên hệ

Edmonds College Office of International Programs

  Trường Cao đẳng Edmonds cung cấp các chương trình cấp bằng chuyển tiếp đại học hệ hai năm, Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (ESL), chứng chỉ văn bằng chuyên nghiệp và bằng tốt nghiệp Trung học Bang Washington. …

Lưu Gửi câu hỏi

2yr/Community College – 2+2 Programs

Ngắn hạn/ tín chỉ

Trường Nội trú/ Trường cấp II

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Wisconsin

Wisconsin

Liên hệ

Wisconsin Lutheran High School

Nơi THÀNH CÔNG có Ý nghĩa NHIỀU HƠN THẾ! Được thành lập vào năm 1903, Trường trung học Wisconsin Lutheran (WLHS) là trường tư thục ngoại trú cho nam và nữ chất lượng cao hàng đầu ở Milwaukee, Wisconsin gần Biển Hồ Michigan xinh đẹp …

Lưu Gửi câu hỏi

Trường Nội trú/ Trường cấp II

Các Chương trình tiếng Anh

Ch˝ıng trình hè

Online

Bạn đang xem bài viết Liên Thông Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!