Xem Nhiều 6/2023 #️ Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2005, cùng một trường đại học đã trao cho cô bằng Cử nhân Khoa học Quản lý.

In 2005, the same university awarded her a Bachelor of Management Science degree.

WikiMatrix

Khoa học quản lý ^ Link, Heike (tháng 3 năm 2004).

Management science Link, Heike (March 2004).

WikiMatrix

Tiến sĩ Quản lý là bằng cấp học tập cao nhất được trao về nghiên cứu khoa học quản lý.

PhD in management is the highest academic degree awarded in the study of management science.

WikiMatrix

Phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng ngẫu nhiên: Cách tiếp cận rủi ro trung bình, Springer, Chuỗi quốc tế trong nghiên cứu hoạt động và khoa học quản lý, 2012.

Risk Analysis in Stochastic Supply Chains: A Mean-Risk Approach, Springer, International Series in Operations Research and Management Science, 2012.

WikiMatrix

Với tư cách là một ngành khoa học, quản lý dự án phát triển từ những ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kỹ thuật và quốc phòng.

As a discipline, Project Management developed from different fields including construction, engineering and defense.

WikiMatrix

Các giả định “đẳng cấu của các cấu trúc” đã được tập trung để quyết định cách sử dụng và hiểu về văn hóa trong các ngành khoa học quản lý (Van de Vijver et al 2008;.

The assumed “isomorphism of constructs” has been central to deciding how to use and understand culture in the managerial sciences (Van de Vijver et al. 2008; Fischer, 2009).

WikiMatrix

Cho dù một ngành học mới nổi hoặc một khoa học quản lý mới (được gọi là cả hai), quản lý lợi tức là một tập hợp các chiến lược và chiến thuật tối đa hóa năng suất để cải thiện lợi nhuận của một số doanh nghiệp.

Whether an emerging discipline or a new management science (it has been called both), yield management is a set of yield maximization strategies and tactics to improve the profitability of certain businesses.

WikiMatrix

Người khiếu nại Sách của Goldratt không thừa nhận rằng TOC vay mượn từ hơn 40 năm nghiên cứu và thực hành khoa học quản lý trước đây, đặc biệt là từ Kỹ thuật Ước lượng và Đánh giá Chương trình / Phương pháp Đường găng (PERT / CPM) và chiến lược đúng thời gian.

People claim Goldratt’s books fail to acknowledge that TOC borrows from more than 40 years of previous management science research and practice, particularly from program evaluation and review technique/critical path method (PERT/CPM) and the just in time strategy.

WikiMatrix

Quản lý kỹ năng Quản lý chi tiêu Quản lý chiến lược Hoạch định chiến lược Quản lý hệ thống Khoa học quản lý – (MS) là môn học sử dụng các mô hình toán học và các phương pháp phân tích khác để giúp đưa ra các quyết định quản lý kinh doanh tốt hơn.

Management science (MS), is the discipline of using mathematical modeling and other analytical methods, to help make better business management decisions.

WikiMatrix

Cùng với GE Grid, AIMMS là một phần của nhóm phân tích của Midwest ISO đã giành được giải thưởng Franz Edelman cho thành tựu trong nghiên cứu hoạt động và Khoa học quản lý năm 2011 để áp dụng thành công nghiên cứu hoạt động trong thị trường năng lượng ISO miền Trung Tây.

Together with GE Grid, AIMMS was part of the analytics team of Midwest ISO that won the Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences of 2011 for successfully applying operations research in the Midwest ISO energy market.

WikiMatrix

Giải thưởng John von Neumann của Institute for Operations Research and Management Science (INFORMS, trước đó là TIMS-ORSA) được trao năm cho cá nhân (hay đôi khi một nhóm) đã đóng góp một cách cơ bản và liên tục vào lý thuyết vận trù học (operations research) và các khoa học quản lý.

The John von Neumann Theory Prize of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) is awarded annually to an individual (or sometimes a group) who has made fundamental and sustained contributions to theory in operations research and the management sciences.

WikiMatrix

WikiMatrix

Năm 1911, Taylor đã xuất bản cuốn “Những nguyên tắc quản lý khoa học“, trong đó ông mô tả quản lý khoa học (còn được gọi là Taylorism) là: Sự phát triển của một khoa học thực sự; Lựa chọn khoa học của người lao động; Giáo dục khoa học và phát triển của người lao động; Hợp tác thân thiện giữa quản lý và người lao động.

In 1911 Taylor published his “The Principles of Scientific Management“, in which he characterized scientific management (also known as Taylorism) as: The development of a true science; The scientific selection of the worker; The scientific education and development of the worker; Intimate friendly cooperation between the management and the workers.

WikiMatrix

Noyce: một người nhìn xa trông rộng, sinh ra để truyền cảm hứng; Moore: bậc thầy công nghệ; và Grove: một chuyên gia công nghệ trở thành nhà khoa học về quản lý.

Noyce: the visionary, born to inspire; Moore: the virtuoso of technology; and Grove: the technologist turned management scientist.

WikiMatrix

Công ty dịch vụ quản lý Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số (DSP) Dịch vụ khách hàng Kiến trúc doanh nghiệp Dịch vụ (kinh tế) Nhà cung cấp dịch vụ Dịch vụ khoa học, quản lý và kỹ thuật Gia công công nghệ thông tin Hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ web Giám sát và quản lý từ xa ^ “Introduction to Managed Services” (PDF).

Managed service company Application service provider Digital solutions provider (DSP) Customer service Enterprise architecture Service (economics) Service provider Service science, management and engineering Information technology outsourcing Technical support Web service Remote monitoring and management “Introduction to Managed Services” (PDF).

WikiMatrix

Cho đến cuối năm 2006 nó được quản lý bởi Đại học Nam California Viện Khoa học Thông tin, nhà quản lý gốc .us, trước khi NeuStar nhận nhiệm vụ này.

Until late 2006 USMIR was housed at the University of Southern California Information Sciences Institute (USC-ISI), which was the original administrator of .us prior to NeuStar absorbing that role.

WikiMatrix

Founded in 1920 with strong support by the Russian diaspora connected with the Chinese Eastern Railway, the university has developed into an important research university mainly focusing on engineering (e.g. in space science and defense-related technologies, welding technology and engineering), with supporting faculties in the sciences, management, humanities and social sciences.

WikiMatrix

Ví dụ, Cadbury khi trả lời Thompson nói rằng theo các sáng kiến và kỹ năng của nhân viên quản lý khoa học được truyền từ cá nhân sang quản lý, một quan điểm được Nyland nhắc lại.

For example, Cadbury in reply to Thompson stated that under scientific management employee skills and initiatives are passed from the individual to management, a view reiterated by Nyland.

WikiMatrix

Nhưng trong 30 năm, Sức mạnh của những nghiên cứu gen đã bị bó buộc và xa rời thực tiễn, hoặc bị những tiến sĩ khoa học đứng đầu quản lý.

But for 30 years, the power of genetic analysis has been confined to the ivory tower, or bigwig PhD scientist work.

ted2019

Hơn nữa, để đánh đồng quản lý khoa học chỉ với nghiên cứu thời gian và chuyển động và do đó kiểm soát lao động không chỉ hiểu sai phạm vi quản lý khoa học, mà còn giải thích sai những khuyến khích của Taylor khi đề xuất một phong cách tư duy quản lý khác.

Furthermore, to equate scientific management merely with time and motion study and consequently labor control not only misconceives the scope of scientific management, but also misinterprets Taylor’s incentives for proposing a different style of managerial thought.

WikiMatrix

Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển của các chương trình học thuật trong các ngành kỹ thuật công nghiệp và hệ thống, cũng như các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quản lý vận hành (như các lĩnh vực giải quyết vấn đề đa ngành).

This was supported by the development of academic programs in industrial and systems engineering disciplines, as well as fields of operations research and management science (as multi-disciplinary fields of problem solving).

WikiMatrix

4, trang 985-1016 ^ Gowler, D & Legge, K 1983, ‘Ý nghĩa của quản lý và quản lý ý nghĩa: Quan điểm từ nhân học xã hội’, Quan điểm về quản lý, được trích dẫn trong Karsten, L 1996, ‘Viết và sự ra đời của quản lý khoa học: Trường hợp Nghiên cứu Thời gian và Chuyển động ‘, Tạp chí Quản lý Scandinavia, tập.

30, no. 4, pp. 985-1016 Gowler, D & Legge, K 1983, ‘The Meaning of Management and the Management of Meaning: A View from Social Anthropology’, Perspectives on Management, cited in Karsten, L 1996, ‘Writing and the Advent of Scientific Management: The Case of Time and Motion Studies’, Scandinavian Journal of Management, vol.

WikiMatrix

Các phương pháp quản lý gần đây cố gắng sử dụng nghiên cứu khoa học cho các kết quả quản lý tốt hơn, chẳng hạn như điều chỉnh, thanh đổi hành vi và giảm tương tác.

Recent management approaches attempt to use scientific research for better management outcomes, such as behaviour modification and reducing interaction.

WikiMatrix

Đây là một phần chính của quản lý theo khoa học (Taylorism).

It is a major part of scientific management (Taylorism).

WikiMatrix

Từ năm 2009, tác giả của hơn 50 ấn phẩm khoa học là Hiệu trưởng Trường quản lý nhà nước của Đại học Moskva.

Since 2009 the author of over 50 scientific publications is the Head of State management School of Moscow University.

WikiMatrix

Ngành Khoa Học Quản Lý

Ngành khoa học quản lý là gì ?

Khoa học quản lý (tiếng Anh là Management Science) là quá trình bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ đã giao trước đó. Là hoạt động một cách tối ưu nhất nguồn lực con người và ngân sách trong một công ty, tổ chức nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Ngành khoa học quản lý là ngành chuyên đào tạo các hoạt động quản lý bao gồm: Phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc đạt hiệu quả. Ngành học này giúp sinh viên nắm vững quy luật quản lý, hiểu được các phạm trù của khoa học quản lý. Từ đó, có cơ sở nhận thức một cách đúng đắn về ngành nghề mình học áp dụng vào công việc sau khi ra trường.

Tại sao nên học ngành khoa học quản lý

Cơ hội việc làm ngành Khoa học quản lý

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý, sinh viên đáp ứng được các yêu cầu cho vị trí quản lý, chuyên viên, tư vấn viên sẽ có cơ hội làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, công ty. Cụ thể các vị trí sau:

Quản lý tại các văn phòng hành chính nhà nước, trụ sở từ trung ương đến địa phương. Làm việc ở các phòng, ban, phân xưởng, công ty, doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân như hành chính, nhân sự, tổng hợp.

Quản lý văn phòng UBND huyện, xã, phường hoặc nhân viên hành chính nhân sự văn phòng quận, thành phố…

Quản lý nhân sự và hành chính tại công ty: Chịu trách nhiệm phân bổ nhân lực, sắp xếp khoa học, phù hợp với yêu cầu của công ty.

Công tác trong ngành kinh doanh, quản trị, quản lý, ngân hàng, bảo hiểm, luật.

Giảng viên đào tạo: Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, viện, trường cao đẳng,..

Mức lương ngành Khoa học quản lý

Mức lương ngành Khoa học quản lý còn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của bạn cộng thêm những đóng góp với công ty, doanh nghiệp. Thông thường sẽ có mức đánh giá mức lương như sau:

Sinh viên mới ra trường, cần thời gian đào tạo và chưa thể đảm nhiệm ngay những công việc đòi hỏi cao, mức lương dao động từ 6 – 8 triệu/tháng.

Những người có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm, mức lương cho ngành khoa học quản lý trung bình từ 10 -14 triệu/tháng.

Học ngành khoa học quản lý là học gì ?

Chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức về lý luận và phương pháp lãnh đạo, quản lý. Các kiến thức về chuyên ngành khoa học quản lý và những liên ngành khác cần phải nắm rõ như: Kinh tế, tài chính, chính sách, tâm lý, thông tin… Trang bị tầng kiến thức chuyên sâu về tư vấn quản lý, khả năng trình bày, giao tiếp cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức

Ngành khoa học quản lý đào tạo 5 hướng chuyên ngành chính là: Quản lý nhân lực, quản lý khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, chính sách xã hội và quản lý hành chính cấp cơ sở. Các kiến thức đầy đủ cộng thêm kỹ năng sẽ giúp các bạn ra trường thêm tự tin và có cơ hội việc làm cao.

Những tố chất cần thiết để học ngành khoa học quản lý

Ngành quản lý khoa học thật sự phù hợp với những cá nhân thích quản lý, quản trị, thích sự thách thức sáng tạo trong công việc.

Hợp với người luôn muốn trở thành người quản lý chuyên nghiệp. Ví dụ như một Doanh nhân thành đạt, chuyên gia tư vấn, Cán bộ quản lý nhân sự,..

Muốn làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp tập thể, làm việc với con người.

Cá tính độc lập, chủ động, quyết đoán và sáng tạo không ngừng.

Ngành khoa học quản lý thích hợp với người có năng lực tổng hợp tốt về lĩnh vực quản lý nhà nước, nắm vững phương pháp và có nghệ thuật riêng quản lý chuyên nghiệp các cơ quan nhà nước, công ty…

Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo những kế hoạch, chính sách, mục tiêu ý tưởng mới, có thể áp dụng mang đến hiệu quả như mong muốn.

Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thông tin chính trị, các tình huống quản lý Nhà nước và luôn chủ động linh hoạt.

Học ngành khoa học quản lý ra trường làm gì ?

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Khoa học Quản lí và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

– Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính – nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…)

Các cơ quan quản lí nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);

– Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;

– Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Học ngành khoa học quản lý ở đâu tốt ?

Tại Việt Nam, hiện có các trường đại học đào tạo ngành Khoa học quản lý gồm:

Đại học khoa học – Đại học Thái Nguyên

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản Lý Học Vụ (Academic Manager) Trung Tâm Tiếng Anh

Trung tâm Anh ngữ Focas là đơn vị chuyên đào tạo tiếng Anh dành cho trẻ em, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Phụ trách chuyên môn – Quản lý học vụ (Academic Manager) tại Hải Phòng với nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Cụ thể công việc như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thời gian làm việc từ 13h30 – 21h30 từ thứ 2 đến thứ 7.

1. Công việc giảng dạy

– Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm. – Phân bổ, sắp xếp giáo viên và trợ giảng cho các lớp. – Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của trung tâm trước Ban giám đốc. Quản lý, giám sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và trợ giảng. Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến tình hình chất lượng giảng dạy chung tại trung tâm.

2. Công tác học tập

– Xây dựng giáo án, giáo trình theo định hướng của Ban giám đốc. – Xây dựng hệ thống bài kiểm tra định kỳ, bài tập về nhà cho học viên. – Thu vở bài tập và chấm bài của học viên. – Phụ trách kiểm tra đầu vào và đầu ra cho học viên. – Quản lý, cung cấp học cụ, giáo cụ theo yêu cầu giảng dạy của mỗi lớp. – Theo sát chất lượng học tập của các học viên, có đề xuất phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập của các học viên yếu kém.

YÊU CẦU

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng đào tạo tiếng Anh, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc quản lý – trưởng nhóm. – Khả năng tiếng Anh xuất sắc, đặc biệt là giao tiếp nghe nói và phát âm chuẩn. – Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc tập trung, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc. – Có đam mê và khát vọng tạo dựng và khẳng định giá trị của bản thân, mang lại giá trị tốt nhất cho học viên và công ty. – Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng.

QUYỀN LỢI

– Mức lương cạnh tranh + thưởng theo lợi nhuận. – Tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết. – Được xem xét tăng lương cứng 1 lần/năm. – Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động. – Được hưởng các chính sách phúc lợi khác ngay khi thử việc (sinh nhật, du lịch, ốm đau, hiếu hỉ, đồng phục, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, team building…)

HỒ SƠ BAO GỒM

– Đơn xin việc. – Sơ yếu lý lịch nêu rõ quá trình học tập và công tác của bản thân.

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email [email protected] hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng.

TRUNG TÂM ANH NGỮ FOCAS

Địa chỉ: Số 359 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng Điện thoại: 0225 3558 966 Di động: 0914 432 068 Email: [email protected] Website: https://focas.edu.vn Fanpage: https://fb.com/FocasHaiPhong

Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là gì?

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là một trong những giải pháp quản lý hiệu quả dành cho các đối tượng đang quan tâm hoặc hoạt động trong ngành giáo dục ngoại ngữ hoặc các ngành đào tạo khác như kỹ năng mềm, dạy nghề… Một phần mềm quản lý trung tâm giáo dục chuẩn sẽ có giao diện thân thiện với người dùng và phù hợp với tính chất của ngành đào tạo.

Web app – Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ của Mona Media tích hợp giữa hệ thống quản lý đào tạo, học tập LMS ( Learning Management System) + quản lý học trực tuyến Elearning giúp người quản lý nắm rõ toàn bộ tình hình về chương trình đào tạo của 1 trung tâm hoặc nhiều trung tâm. Quản lý được tài liệu, giáo trình, dữ liệu đào tạo cho cả học truyền thống và học trực tuyến.

Thiết kế phần mềm quản lý trung tâm ngọa ngữ sẽ bao gồm một trang giới thiệu doanh nghiệp (giảng viên, thông tin liên hệ…), thông tin cụ thể của từng khóa học, khuyến mãi khóa học, CTA đăng ký khóa học…

Tùy theo tính chất của ngành đào tạo tại các trung tâm, một phần mềm quản lý lớp học sẽ bao gồm nhiều loại khác nhau về thanh menu, giao diện… để phù hợp với yêu cầu của học viên về ngành đào tạo. Dù là loại nào, các phần mềm này đều có ưu điểm về nội dung truyền tải, cụ thể là những nội dung mang tính lan truyền (viral) tốt với những thông điệp ý nghĩa đi sâu đến tâm trí của một khối lượng lớn người dùng tiềm năng.

Vậy tại sao bạn không nghĩ đến việc sẽ viết phần mềm theo yêu cầu của trung tâm anh văn trên nền tảng website. Một thiết kế web app tốt vừa có những ưu điểm xử lý công việc của phần mềm truyền thống, vừa sở hữu tính linh hoạt và tiện lợi của một website, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của bạn.

Ngoài ra, xây dựng ứng dụng di động quản lý trung tâm ngoại ngữ cũng là một trong những xu hướng mới hiện nay, với sự phát triển của các thiết bị cầm tay, việc sử dụng những chiếc smartphone nhỏ gọn để theo dõi và quản lý đạo tạo, trung tâm dạy học đã không còn là chuyện tương lai.

Những lợi ích từ phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, tiếng Anh Mona eLMS

Thiết kế và triển khai phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, bởi thời gian và chi phí để triển khai một dự án không phải là nhỏ, chính vì vậy mà bạn cần lựa chọn những nhà cung cấp dịch vụ thiết kế web app quản lý trung tâm anh văn, ngoại ngữ chuyên nghiệp để làm đối tác lâu dài. Bên cạnh đó, những phần mềm quản lý chương trình đào tạo của trung tâm chuyên nghiệp cũng mang nhiều ưu điểm hơn so với những gói phần mềm đại trà không được tối ưu tốt.

Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh sẽ giúp bạn quản lý những công việc mang tính phức tạp cao như về tài chính, quản lý điểm số, quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ về thông tin, bằng cấp… Phần mềm này giúp trung tâm rút ngắn thời gian gấp nhiều lần so với việc làm sổ sách hoặc các phần mềm trọn gói thường không được tùy chỉnh phù hợp với nghiệp vụ của trung tâm.

Ứng dụng quản lý học sinh có thể xem là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp trong hoạt động của trung tâm dạy học. Một ứng dụng quản lý trung tâm anh văn chất lượng sẽ giúp trung tâm quản lý học viên một cách khoa học và hiệu quả nhất, từ đó tạo dựng trong lòng học viên một sự tin tưởng to lớn cho trung tâm dạy học của mình.

Các hạng mục quản lý mà phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ có thể cung cấp.

Quản lý đầu vào, xếp lớp cho học viên mới: Khi đầu vào học viên đăng ký càng lớn, các trung tâm luôn yêu cầu phải có một giải pháp nhanh – gọn – lẹ để các học viên có thể vào học trong thời gian sớm nhất. Hiểu được điều đó, phần mềm quản lý tiếng Anh, giáo dục có khả năng lưu trữ hàng triệu học viên trong một danh sách, sau đó trung tâm có thể chọn các hạng mục điểm số, địa lý, giới tính để xếp lớp cho các học viên được học trong những lớp phù hợp với tiêu chí trung tâm đã đề ra. Các thông tin được sắp xếp một cách bài bản, nhanh chóng và không hề có bất cứ sai sót nào. Đây là một phần mềm quản lý chương trình đào tạo hoàn hảo.

Quản lý học viên, học sinh: Phần mềm hệ quản trị LMS có thể ghi lại đầy đủ tất cả thông tin của học viên tại trung tâm, bao gồm họ tên, lớp, địa chỉ, thông tin liên lạc, điểm số… nhằm hỗ trợ trung tâm có thể tra cứu và thông báo khen thưởng/kỷ luật cho học viên nắm rõ tình trạng học tập của mình.

Quản lý lớp học: Trung tâm có thể nắm rõ các thông tin của học viên cùng giảng dạy trong lớp học nhằm quản trị xếp lớp tốt hơn, nhất là vào những lúc rủi ro đột xuất cần báo nghỉ học và xếp lớp học bù cho các học viên.

Quản lý giảng viên: Tương tự như học viên, các giảng viên tại trung tâm cũng có những thông tin mà phần mềm có thể lưu trữ, từ đó giúp trung tâm đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên để có chiến lược hợp lý.

Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh trên nền tảng website, Web app, ứng dụng

Phần mềm quản lý giáo dục giúp trung tâm có thể nắm rõ tình trạng học của các học viên, đồng thời đánh giá được chất lượng giảng dạy của các giảng viên thông qua khung góp ý. Từ đó, trung tâm có thể đưa ra chiến lược phân bổ nguồn lực hợp lý để cải thiện hiệu quả của cả học viên và giảng viên.

Lưu trữ thông tin của học viên để hỗ trợ quá trình tra cứu điểm số. Từ đó, trung tâm có thể làm tốt công tác quản lý điểm danh hoặc khen thưởng/kỷ luật học viên, sinh viên trong suốt thời gian của khóa học.

Ghi nhận thông tin lớp học để phân chia phòng học, giảng viên bài bản, khoa học hơn.

Thống kê các khoản tài chính như học phí, khoản miễn giảm cho học viên đặc biệt trong từng lớp học khác nhau.

Lập trình phần mềm quản lý trung tâm anh văn trên nền tảng website sẽ giúp trung tâm rút ngắn quy trình làm việc, tăng cường hiệu quả công việc một cách hợp lý hơn cả trong công tác nội bộ lẫn giao tiếp với học viên. Các số liệu thống kê để chứng minh cho điều này sẽ được tổng hợp liên tục 24/7, giúp trung tâm có thời gian khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Xây dựng Web app – phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ trên nền tảng website, app và nhiều nền tảng khác có thể giúp trung tâm để thu thập thông tin đăng ký, phản hồi của các học viên, học sinh để lại trên website.

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ tích hợp hệ thống bảo mật cao, công khai thông tin rõ ràng giúp tối ưu hóa thời gian làm việc của trung tâm tốt hơn.

Liên kết với ứng dụng di động quản lý trung tâm để có thể theo dõi tình hình hoạt động mọi lúc mọi nơi bằng smartphone.

Tính năng có sẵn của phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, giáo dục và thi bằng lái

Quản lý đầu vào nhận học viên, tuyển sinh

Dữ liệu đăng ký của học viên trên website ngay lập tức sẽ được lưu vào hệ thống, phục vụ cho việc chăm sóc học viên và lập báo cáo.

Tổng hợp kết quả số lượng học viên đăng ký từ Marketing hoặc đăng ký trực tiếp với bộ phận tuyển sinh. Từ đó đưa ra những thay đổi để đạt hiệu quả tối đa nhất cho từng bộ phận.

Lưu trữ kết quả thi đầu vào của các học viên qua từng thời điểm thi cử, căn cứ vào đó để lập bảng báo cáo thành tích học tập của học viên, theo dõi và có những biện pháp hỗ trợ kịp thời để cải thiện tốt hơn.

Cập nhập kết quả xét tuyển.

Xếp lớp cho các học viên theo điểm số đầu vào.

Thống kê học viên từ nhiều nguồn, đăng ký online, đăng ký trực tiếp tại văn phòng

Quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ

Quản lý giáo viên, giảng viên và nhân viên

Lưu trữ thông tin, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên bởi học viên.

Nhận thông tin ứng tuyển từ các giảng viên bên ngoài.

Quản lý mức độ chuyên cần của giảng viên.

Quản lý chất lượng bài giảng của từng giảng viên.

Thống kê số giờ giảng dạy tối đa mà từng giảng viên đảm nhận được.

Lưu trữ giáo án training cho các giảng viên.

Sắp xếp lớp học cho các giảng viên qua từng khóa học.

Phân chia, quản lý học sinh theo đúng trình độ và mong muốn của học viên. Phân cấp học viên đúng với trình độ giảng dạy của giảng viên.

Chế độ khen thưởng rõ ràng, kỷ luật minh bạch từng giáo viên

Quản lý lớp học, khóa học và đào tạo

Xếp lớp rõ ràng theo từng trình độ khác nhau của học viên và giảng viên

Phân chia lớp theo thời khóa biểu chi tiết.

Gửi thông báo đến học viên và giảng viên về lớp học sắp tới

Lưu trữ toàn bộ kết quả học tập của học viên cùng đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Điều chỉnh ngay khi có yêu cầu chuyển lớp của học viên hoặc lớp có học viên mới

Lưu trữ trường hợp học viên xin bảo lưu để tiện xếp lớp lại khi họ trở lại.

Quản lý tài chính

Tính lương, tính hoa hồng, thống kê kế toán

Quản lý hệ thống giảng dạy Elearning kết hợp

Dạy kèm 1-1

Dạy nhóm Online

Bán khóa học Video

Bán dụng cụ học tập đi kèm và các sản phẩm khác

Tích hơp liên kết với website giới thiệu trung tâm ngoại ngữ

Phần mềm liên kết App quản lý trung tâm ngoại ngữ tiện lợi

Ngoài ra, phần mềm quản lý giáo dục cần có độ tùy biến cao, phù hợp với mọi nhu cầu thiết yếu của ngành đào tạo như quy trình quản lý, thông tin cần lưu trữ… Tại Mona, chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh nâng cao cho từng sản phẩm của mình, bạn có thể đặt hàng thiết kế những tính năng riêng để phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Công nghệ Mona sử dụng trong thiết kế phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, tiếng anh

Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm về thiết kế phần mềm quản lý trung tâm giáo dục, Mona Media luôn cam đoan cung cấp cho khách hàng phần mềm chất lượng với hệ thống công nghệ tân tiến nhất hiện nay. Những công nghệ mà Mona Media tích hợp vào phần mềm của mình đều được kiểm duyệt rõ ràng bởi các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu trên thế giới.

HTML5, CSS3: Công nghệ nền tảng xây dựng giao diện hàng đầu trên thế giới, được rất nhiều lập trình viên sử dụng cho cả website và ứng dụng. Công nghệ này hỗ trợ website thiết kế nên giao diện chuyên nghiệp và chuẩn UX/UI hơn. Sử dụng Javascript hỗ trợ xây dựng giao diện web động, giúp trang web thêm chuyên nghiệp.

Công nghệ bảo mật nhiều lớp giúp bảo mật thông tin không làm mất dữ liệu ra ngoài, có chế độ tự khóa mọi truy cập vào phần mềm của bạn nếu không có mật khẩu.

Công cụ thúc đẩy tốc độ tải ứng dụng, giúp phần mềm của bạn thao tác nhanh chóng chưa đến 5 giây.

Thiết kế giao diện chuẩn UX/UI, thân thiện với ngươi dùng, tạo nên sự khác biệt so với các phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ khác. Giúp nhân viên dễ dàng làm quen và vận hành phần mềm, rút ngắn thời gian và chi phí cho việc triển khai web app để quản lý.

Đa nền tảng web-app, app IOS/Android

Sử dụng dễ dàng trên những nền tảng khác nhau từ Web-app cho đến app di động, tivi,… Phần mềm của Mona đã được tích hợp hiển thị và trải nghiệm tốt trên hầu hết mọi thiết bị hiện nay, không những thế còn sử dụng tốt trên những hệ điều hành IOS và Android.

Khả năng mở rộng cực lớn, đa dạng mô hình

Sản phẩm của Mona Media là 1 trong hệ sinh thái quản lý giáo dục Mona Media (chuyên dùng cho các mô hình giáo dục từ trực tuyến đến truyền thống), ứng dụng mạnh mẽ bao gồm:

Web-app phần mềm quản lý trung tâm tiếng anh, ngoại ngữ các loại: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hoa,… đặc biệt hiệu quả khi quản lý trung tâm luyện thi IELTS, quản lý trung tâm luyện thi Toeic, tiếng anh giao tiếp.

Web-app phần mềm quản lý trung tâm dạy bằng lái, thi bằng lái xe

Web-app phần mềm quản lý trung tâm gia sư, dạy kèm, dạy thêm

Web-app phần mềm quản lý trung tâm tin học

Web-app phần mềm quản lý trung tâm du học

Web-app phần mềm quản lý các trung tâm khác: năng khiếu, kỹ năng, học nhạc (ghita, organ, học thanh nhạc, hát), học múa – khiêu vũ, toán Logic – tính nhanh,…

Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm đào tạo doanh nghiệp, đào tạo quản lý, lãnh đạo các ngành Nhà hàng – khách sạn, marketing, Sale Manager,…

Web app phần mềm quản lý trung tâm dạy luật, dạy kế toán, dạy Spa – làm đẹp,

Không chỉ đáp ứng nhiều trung tâm, giải pháp của chúng tôi đa dạng phương thức quản lý

Công nghệ cập nhật liên tục

Vì chúng tôi là công ty phần mềm chuyên nghiệp nên luôn cập nhật liên tục, phát triển những phần mềm tốt nhất với nhiều tính năng hay và chất lượng hơn đến với người dùng hiện nay.

Tiện lợi, nghiên cứu UX cho người dùng

Phần mềm được tạo ra luôn nghiên cứu UX để cho sự trải nghiệm của người dùng là tốt nhất, không những thế phần mềm còn rất dễ sử dụng và tiện lợi cho người sử dụng.

Phần mềm chuẩn thuần Việt

Chúng tôi không sao chép bất cứ phần mềm nào trước đây, cho dù là những phần mềm chất lượng từ nước ngoài. Phần mềm của Mona sẽ có những tính năng và giao diện chuẩn thuần Việt nhằm mang đến hiệu quả cho thị trường kinh doanh Việt Nam.

Liên hệ ngay để nhận báo giá phần mềm quản lý trung tâm tiếng anh

Mọi chi tiết xin liên hệ đến công ty Mona Media. Ngoài phần mềm quản lý trung tâm dạy ngoại ngữ, dạy bằng lái (hoặc nếu bạn cần thiết kế website giáo dục – trường học) vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi với thông tin bên dưới.

CÔNG TY TNHH MONA MEDIA

Địa chỉ: 373/226 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 1900 636 648

Bấm 109 – Phòng kinh doanh

Bấm 103 – Phòng kỹ thuật

Email: [email protected] – [email protected]

Skype: demonhunterp

THÀNH QUẢ CỦA 8+ NĂM PHỤNG SỰ KHÁCH HÀNG

Mona Media hân hạnh được phục vụ

1390+ Dự án hoàn thành

740+ Khách hàng

10.700+ File HTML đã cắt

Thiết kế website là một niềm đam mê, nhìn thấy khách hàng hài lòng với sản phẩm là hạnh phúc

Tại sao bạn nên chọn Mona Media

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ NGÔN NGỮ MẠNH MẼ

Đối với dự án khó như thiết kế web dạy học trực tuyến thì việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình cần được cân nhắc, đối với Mona Media chúng tôi lựa chon .NET để thực hiện dự án này. Vì đây là ngôn ngữ mạnh mẽ với tính bảo mật cao, được sử dụng rộng rãi trong các dự án web-application.

GIAO DIỆN ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG VÀ ĐỘC QUYỀN

Chúng tôi biết được mỗi trung tâm là một style khác nhau vì vậy website cũng vậy chúng tôi không thể sử dụng chung một giao diện cho nhiều website khác nhau, Tại Mona mỗi dự án đều được chúng tôi thiết kế giao diện riêng và độc quyền của riêng khách hàng, giúp họ có được một trang web với style duy nhất

HIỂN THỊ TỐT TRÊN MỌI THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Xu hướng khách hàng sử dụng di động ngày càng nhiều và website học trực tuyến luôn được khách hàng tận dụng để học trong thời gian di chuyển vì vậy đây là tính năng cần được tối ưu ngay từ đầu. Chúng tôi hiểu được điều đó nên giao diện website của bạn sẽ được hiển thị tốt trên mọi thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

CÔNG NGHỆ BẢO MẬT ĐA TẦNG

học trực tuyến cần được trang bị những phương thức bảo mật hiện đại và chuyên nghiệp, Chúng tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật website. Ngay từ đầu chúng tôi đã tính toán để website bạn bảo mật nhất có thể thông qua các hệ thống và cách viết Code.

Bạn đang xem bài viết Khoa Học Quản Lý Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!