Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm

Xem 19,800

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm mới nhất ngày 23/07/2021 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,800 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Giúp Phát Âm Tiếng Việt Chuẩn Cho Người Nước Ngoài
 • Tôi Học Phát Âm Tiếng Việt
 • Cẩm Nang Tập Luyện Phát Âm Tiếng Việt
 • Cách Học Nghe Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu
 • Tuyển Sinh Liên Thông Văn Bằng 2 Đại Học Ngành Kiến Trúc Công Trình
 • Trì tụng kinh kinh Lăng Nghiêm: Hộ trì Phật giáo

  Kinh Lăng Nghiêm chính là một dạng xá lợi của Phật, chân thân của Phật. Những ai phê bình Kinh Lăng Nghiêm, bất luận là người nào, nếu là Bồ tát, cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả thì vị Bồ tát này lập tức bị đọa vào địa ngục. Nếu là A la hán, cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả thì vị A la hán này cũng sẽ lập tức bị đọa vào địa ngục. Cho nên bất luận là người nào phê bình Kinh Lăng Nghiêm, bất luận họ là ai, đều rơi vào địa ngục.

  Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là giáo lý, hạnh quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những đều nguy hiểm thế nào, mà phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong Kinh-Lăng-Nghiêm dạy hết sức rõ ràng.

  Kinh Lăng Nghiêm là một bộ Kinh đại diện cho toàn thể Phật Giáo, nếu không có Kinh Lăng Nghiêm thì sẽ không có Phật Giáo, cho nên Đức Phật mới tuyên nói trước là vào thời pháp diệt, thời Chánh pháp diệt tận, Kinh Lăng Nghiêm sẽ diệt trước, sau khi Kinh Lăng Nghiêm hoàn toàn diệt rồi, thì những Kinh khác mới lần lượt diệt theo. Cho nên những người đệ tử Phật chúng ta nếu muốn hộ trì Phật Giáo, trước phải hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, đến khắp nơi giảng Kinh Lăng Nghiêm, thuyết Kinh Lăng Nghiêm, phiên dịch Kinh Lăng Nghiêm, đọc Kinh Lăng Nghiêm.

  Đồng thời, điều chánh yếu là phải trì tụng Chú Lăng Nghiêm.

  Nội dung kinh Lăng Nghiêm

  Nội dung của kinh Lăng-Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ được chơn tâm. Chúng ta vì không ngộ được chơn tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, trầm luân trong biển sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Còn chư Phật thoát ly sanh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại v.v….đều do các Ngài đã ngộ chơn tâm, nên mới được như thế.

  Nói cho dể hiểu: Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chơn tâm, nhưng các Ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy, nên mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chơn tâm, nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng sanh giác ngộ chơn tâm, thì sẽ được như Phật.

  Ông A-nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các Đức Phật đã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy, phải ngộ “Chơn tâm” mà thôi. Nếu ngộ được chơn tâm này thì thành Phật. Ngộ được chơn tâm, như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhứt mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả.

  Hướng dẫn trì tụng chú Lăng Nghiêm

  Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát. (3 Lần)

  Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

  Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu.

  Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

  Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân. Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong,

  Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. Nam mô thường trụ thập phương Phật.

  Nam mô thường trụ thập phương Pháp.

  Nam mô thường trụ thập phương Tăng.

  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

  Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát. Kính lễ chư Phật chư Bồ tát trong pháp hội

  Thủ Lăng Nghiêm. (3 Lần) Hư không kia còn có thể tiêu mất,

  Bổn tâm kiên cố không hề lay động. Nam mô thường trụ thập phương Phật.

  Nam mô thường trụ thập phương Pháp.

  Nam mô thường trụ thập phương Tăng.

  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

  Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

  Bấy giờ, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra hào quang trăm báu, trong hào quang phóng ra hoa sen báu ngàn cánh, có Hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen báu. Trên đảnh phóng mười đạo hào quang trăm báu, mỗi mỗi đạo hào quang đều thị hiện Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát mười sông Hằng hà, tay đỡ núi, tay cầm chày, khắp cõi hư không. Ðại chúng ngước lên xem, vừa kính yêu vừa lo sợ, xin Phật thương xót che chở, nhất tâm lắng nghe đức Như Lai nơi Vô Kiến Ðảnh Tướng của Phật phóng ra hào quang tuyên thuyết Thần Chú.

  01. Nam-mô tát đát tha

  02. Tô già đa da

  03. A ra ha đế

  04. Tam-miệu tam bồ-đà tỏa

  05. Nam mô tát đát tha

  06. Phật đà cu tri sắc ni sam

  07. Nam-mô tát bà

  08. Bột đà bột địa

  09. Tát đa bệ tệ

  10. Nam-mô tát đa nẩm

  11. Tam-miệu tam bồ đà

  12. Cu tri nẩm

  13. Ta xá ra bà ca

  14. Tăng già nẩm

  15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.

  16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.

  17. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.

  18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.

  19. Tam-miệu dà ba ra

  20. Ðể ba đa na nẩm.

  21. Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.

  22. Nam-mô tất đà da

  23. Tỳ địa da

  24. Ðà ra ly sắc nỏa.

  25. Xá ba noa

  26. Yết ra ha

  27. Ta ha ta ra ma tha nẩm

  28. Nam-mô bạt ra ha ma ni

  29. Nam-mô nhơn dà ra da

  30. Nam-mô bà dà bà đế

  31. Lô đà ra da.

  32. Ô ma bát đế

  33. Ta hê dạ da.

  34. Nam-mô bà dà bà đế

  35. Na ra dả

  36. Noa da

  37. Bàn dá ma ha tam mộ đà da

  38. Nam-mô tất yết rị đa da

  39. Nam-mô bà dà bà đế

  40. Ma ha ca ra da

  41. Ðịa rị bác lặc na

  42. Dà ra tỳ đà ra

  43. Ba noa ca ra da.

  44. A địa mục đế

  45. Thi ma xá na nê

  46. Bà tất nê

  47. Ma đát rị dà noa

  48. Nam-mô tất yết rị đa da

  49. Nam-mô bà dà bà đế

  50. Ða tha dà đa câu ra da

  51. Nam-mô bát đầu ma câu ra da.

  52. Nam-mô bạc xà ra câu ra da.

  53. Nam-mô ma ni câu ra da

  54. Nam-mô dà xà câu ra da

  55. Nam-mô bà dà bà đế

  56. Ðế rị trà

  57. Du ra tây na.

  58. Ba ra ha ra noa ra xà da

  59. Ða tha dà đa da

  60. Nam-mô bà dà bà đế

  61. Nam-mô A di đa bà da

  62. Ða tha dà đa da

  63. A ra ha đế.

  64. Tam-miệu tam bồ đà da

  65. Nam-mô bà dà bà đế

  66. A sô bệ da

  67. Ða tha dà đa da

  68. A ra ha đế

  69. Tam-miệu tam-bồ đà da

  70. Nam-mô bà dà bà đế

  71. Bệ xa xà da

  72. Câu lô phệ trụ rị da

  73. Bác ra bà ra xà da

  74. Ða tha dà đa da.

  75. Nam-mô bà dà bà đế

  76. Tam bổ sư bí đa

  77. Tát lân nại ra lặc xà da

  78. Ða tha dà đa da

  79. A ra ha đế

  80. Tam-miệu tam-bồ đà da

  81. Nam-mô bà dà bà đế

  82. Xá kê dã mẫu na duệ

  83. Ða tha dà đa da

  84. A ra ha đế

  85. Tam-miệu tam-bồ đà da

  86. Nam-mô bà dà bà đế

  87. Lặc đát na kê đô ra xà da

  88. Ða tha dà đa da

  89. A ra ha đế

  90. Tam-miệu tam-bồ đà da

  91. Ðế biều

  92. Nam-mô tát yết rị đa

  93. Ế đàm bà dà bà đa

  94. Tát đác tha dà đô sắc ni sam

  95. Tát đác đa bát đác lam

  96. Nam-mô a bà ra thị đam

  97. Bác ra đế

  98. Dương kỳ ra

  99. Tát ra bà

  100. Bộ đa yết ra ha

  101. Ni yết ra ha

  102. Yết ca ra ha ni

  103. Bạt ra bí địa da

  104. Sất đà nể

  105. A ca ra

  106. Mật rị trụ

  107. Bát rị đác ra da

  108. Nảnh yết rị

  109. Tát ra bà

  110. Bàn đà na

  111. Mục xoa ni

  112. Tát ra bà

  113. Ðột sắc tra

  114. Ðột tất phạp

  115. Bát na nể

  116. Phạt ra ni

  117. Giả đô ra

  118. Thất đế nẩm

  119. Yết ra ha

  120. Ta ha tát ra nhã xà

  121. Tỳ đa băng ta na yết rị

  122. A sắc tra băng xá đế nẩm

  123. Na xoa sát đác ra nhã xà

  124. Ba ra tát đà na yết rị

  125. A sắc tra nẩm

  126. Ma ha yết ra ha nhã xà

  127. Tỳ đa băng tát na yết rị

  128. Tát bà xá đô lô

  129. Nể bà ra nhã xà

  130. Hô lam đột tất phạp

  131. Nan giá na xá ni

  132. Bí sa xá

  133. Tất đác ra

  134. A kiết ni

  135. Ô đà ca ra nhã xà

  136. A bát ra thị đa câu ra

  137. Ma ha bác ra chiến trì

  138. Ma ha điệp đa

  139. Ma ha đế xà

  140 Ma ha thuế đa xà bà ra

  141. Ma ha bạt ra bàn đà ra

  142. Bà tất nể

  143. A rị da đa ra

  144. Tỳ rị câu tri

  145. Thệ bà tỳ xà da

  146. Bạt xà ra ma lễ để

  147. Tỳ xá lô đa

  148. Bột đằng dõng ca

  149. Bạt xà ra chế hắt na a giá

  150. Ma ra chế bà

  151. Bát ra chất đa

  152. Bạt xà ra thiện trì

  153. Tỳ xá ra giá

  154. Phiến đa xá

  155. Bệ để bà

  156. Bổ thị đa

  157. Tô ma lô ba

  158. Ma ha thuế đa

  159. A rị da đa ra

  160. Ma ha bà ra a bác ra

  161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà

  162. Bạt xà ra câu ma rị

  163. Câu lam đà rị

  164. Bạt xà ra hắt tát đa giá

  65. Tỳ địa da

  166. Kiền dá na

  167. Ma rị ca

  168. Khuất tô mẫu

  169. Bà yết ra đá na

  170. Bệ lô giá na

  171. Câu rị da

  172. Dạ ra thố

  173. Sắc ni sam

  174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá

  175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.

  176. Lồ xà na

  177. Bạt xà ra đốn trỉ giá

  178. Thuế đa giá

  179. Ca ma ra

  180. Sát sa thi

  181. Ba ra bà.

  182. Ế đế di đế

  183. Mẫu đà ra

  184. Yết noa .

  185. Ta bệ ra sám

  186. Quật phạm đô

  187 Ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ☸ ÐỆ NHỊ ☸

  188. Ô Hồng

  189. Rị sắc yết noa

  190. Bác lặc xá tất đa

  191. Tát đác tha

  192. Già đô sắc ni sam

  193. Hổ hồng đô lô ung

  194. Chiêm bà na

  195. Hổ hồng đô lô ung

  196. Tất đam bà na

  197. Hổ hồng đô lô ung

  198. Ba ra sắc địa da

  199. Tam bác xoa

  200. Noa yết ra

  201. Hổ hồng đô lô ung

  202. Tát bà dược xoa

  203. Hắt ra sát ta

  204. Yết ra ha nhã xà

  205. Tỳ đằng băng tát na yết ra

  206. Hổ hồng đô lô ung

  207. Giả đô ra

  208. Thi để nẩm

  209. Yết ra ha

  210. Ta ha tát ra nẩm

  211. Tỳ đằng băng tát na ra

  212. Hổ hồng đô lô ung

  213. Ra xoa

  214. Bà già phạm

  215. Tát đác tha

  216. Già đô sắc ni sam

  217. Ba ra điểm

  218. Xà kiết rị

  219. Ma ha ta ha tát ra

  220. Bột thọ ta ha tát ra

  221. Thất rị sa

  222. Câu tri ta ha tát nê

  223. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa

  224. Tra tra anh ca

  225. Ma ha bạt xà lô đà ra

  226. Ðế rị bồ bà na

  227. Man trà ra

  228. Ô hồng

  229. Ta tất đế

  230. Bạt bà đô

  231. Mạ mạ

  232. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ☸ ÐỆ TAM ☸

  233. Ra xà bà dạ

  234. Chủ ra bạt dạ

  235. A kỳ ni bà dạ

  236. Ô đà ca bà dạ

  237. Tỳ xa bà dạ

  238. Xá tát đa ra bà dạ

  239. Bà ra chước yết ra bà dạ

  240. Ðột sắc xoa bà dạ

  241. A xá nể bà dạ

  242. A ca ra

  243. Mật rị trụ bà dạ

  244. Ðà ra ni bộ di kiếm

  245. Ba già ba đà bà dạ

  46. Ô ra ca bà đa bà dạ

  247. Lặc xà đàn trà bà dạ

  248. Na dà bà dạ

  249. Tỳ điều đát bà dạ

  250. Tô ba ra noa bà dạ

  251. Dược xoa yết ra ha

  252. Ra xoa tư yết ra ha

  253. Tất rị đa yết ra ha

  254. Tỳ xá giá yết ra ha

  255. Bộ đa yết ra ha

  256. Cưu bàn trà yết ra ha

  257. Bổ đơn na yết ra ha

  258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha

  259. Tất kiền độ yết ra ha

  260. A bá tất ma ra yết ra ha

  261. Ô đàn ma đà yết ra ha

  262. Xa dạ yết ra ha

  263. Hê rị bà đế yết ra ha

  264. Xả đa ha rị nẩm

  265. Yết bà ha rị nẩm

  266. Lô địa ra ha rị nẩm

  267. Mang ta ha rị nẩm

  268. Mê đà ha rị nẩm

  269. Ma xà ha rị nẩm

  270. Xà đa ha rị nữ

  271. Thị tỷ đa ha rị nẩm

  272. Tỳ đa ha rị nẩm

  273. Bà đa ha rị nẩm

  274. A du giá ha rị nữ

  275. Chất đa ha rị nữ

  276. Ðế sam tát bệ sam

  277. Tát bà yết ra ha nẩm

  278. Tỳ đà dạ xà

  279. Sân đà dạ di

  280. Kê ra dạ di

  281. Ba rị bạt ra giả ca

  282. Hất rị đởm

  283. Tỳ đà dạ xà

  284. Sân đà dạ di

  285. Kê ra dạ di

  286. Trà diễn ni

  287. Hất rị đởm

  288. Tỳ đà dạ xà

  289. Sân đà dạ di

  290. Kê ra dạ di

  291. Ma ha bát du bát đác dạ

  292. Lô đà ra

  293. Hất rị đởm

  294. Tỳ đà dạ xà

  295. Sân đà dạ di

  296. Kê ra dạ di

  297. Na ra dạ noa

  298. Hất rị đởm

  299. Tỳ đà dạ xà

  300. Sân đà dạ di

  301. Kê ra dạ di

  302. Ðát đỏa dà lô trà tây

  303. Hất rị đởm

  304. Tỳ đà dạ xà

  305. Sân đà dạ di

  306. Kê ra dạ di

  307. Ma ha ca ra

  308. Ma đác rị già noa

  309. Hất rị đởm

  310. Tỳ đà dạ xà

  311. Sân đà dạ di

  312. Kê ra dạ di

  313. Ca ba rị ca

  314. Hất rị đởm

  315. Tỳ đà dạ xà

  316. Sân đà dạ di .

  317. Kê ra dạ di

  318. Xà dạ yết ra

  319. Ma độ yết ra

  320. Tát bà ra tha ta đạt na

  321. Hất rị đởm

  322. Tỳ đà dạ xà

  323. sân đà dạ di

  324. Kê ra dạ di

  325. Giả đốt ra

  326. Bà kỳ nể

  327. Hất rị đởm

  328. Tỳ đà dạ xà

  329. Sân đà dạ di

  330. Kê ra dạ di

  331. Tỳ rị dương hất rị tri

  332. Nan đà kê sa ra

  333. Dà noa bác đế

  334. Sách hê dạ

  335. Hất rị đởm

  336. Tỳ đà dạ xà

  337. Sân đà dạ di

  338. Kê ra dạ di

  339. Na yết na xá ra bà noa

  340. Hất rị đởm

  341. Tỳ đà dạ xà

  342. Sân đà dạ di

  343. Kê ra dạ di

  344. A-la-hán

  345. Hất rị đởm

  346. Tỳ đà dạ xà

  347. Sân đà dạ di

  348. Kê ra dạ di

  349. Tỳ đa ra dà

  350. Hất rị đởm

  351. Tỳ đà dạ xà

  352. Sân đà dạ di

  353. Kê ra dạ di

  354. Bạt xà ra ba nể

  355. Câu hê dạ câu hê dạ

  356. Ca địa bát đế

  357. Hất rị đởm

  358. Tỳ đà dạ xà

  359. Sân đà dạ di

  360. Kê ra dạ di

  361. Ra xoa vỏng

  362. Bà dà phạm

  363. Ấn thố na mạ mạ tỏa

  ☸ ÐỆ TỨ ☸

  364. Bà dà phạm

  365. Tát đác đa bát đác ra

  366. Nam-mô tý đô đế

  367. A tất đa na ra lặc ca

  368. Ba ra bà

  369. Tất phổ tra

  370. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị

  371. Thập Phật ra thập Phật ra

  372. Ðà ra đà ra

  373. Tần đà ra tần đà ra

  374. Sân đà sân đà

  375. Hổ hồng hổ hồng.

  376. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.

  377. Ta ha

  379. A mâu ca da phấn

  380. A ba ra đề ha da phấn

  381. Ba ra bà ra đà phấn

  382. A tố ra

  383. Tỳ đà ra

  384. Ba ca phấn

  385. Tát bà đề bệ tệ phấn

  386. Tát bà na dà tệ phấn

  387. Tát bà dược xoa tệ phấn

  388. Tát bà kiền thát bà tệ phấn

  389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn

  390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn

  391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn .

  392. Tát bà đột sáp tỷ lê

  393. Hất sắc đế tệ phấn

  394. Tát bà thập bà lê tệ phấn

  395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

  396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.

  397. Tát bà địa đế kê tệ phấn

  398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

  399. Tát bà tỳ đà da

  400. Ra thệ giá lê tệ phấn

  401. Xà dạ yết ra

  402. Ma độ yết ra

  403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn .

  404. Tỳ địa dạ

  405. Giá lê tệ phấn

  406. Giả đô ra

  407. Phược kỳ nể tệ phấn

  408. Bạt xà ra

  409. Câu ma rị

  410. Tỳ đà dạ

  411. La thệ tệ phấn

  412. Ma ha ba ra đinh dương

  413. Xoa kỳ rị tệ phấn

  414. Bạt xà ra thương yết ra dạ

  415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

  416. Ma ha ca ra dạ

  417. Ma ha mạt đát rị ca noa

  418. Nam-mô ta yết rị đa da phấn .

  419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

  420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn

  421. A kỳ ni duệ phấn

  422. Ma ha yết rị duệ phấn

  423. Yết ra đàn tri duệ phấn

  424. Miệc đát rị duệ phấn

  425. Lao đát rị duệ phấn

  426. Giá văn trà duệ phấn

  427. Yết la ra đác rị duệ phấn .

  428. Ca bát rị duệ phấn

  429. A địa mục chất đa

  430. Ca thi ma xá na

  431. Bà tư nể duệ phấn

  432. Diễn kiết chất

  433. Tát đỏa bà tỏa

  434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa .

  ☸ ÐỆ NGŨ ☸

  435. Ðột sắc tra chất đa

  436. A mạt đác rị chất đa

  437. Ô xà ha ra

  438. Dà ba ha ra

  439. Lô địa ra ha ra

  440. Ta bà ha ra

  441. Ma xà ha ra

  442. Xà đa ha ra

  443. Thị tỉ đa ha ra

  444. Bạt lược dạ ha ra

  445. Kiền đà ha ra

  446. Bố sử ba ha ra

  447. Phả ra ha ra

  448. Bà tả ha ra

  449. Bát ba chất đa

  450. Ðột sắc tra chất đa .

  451. Lao đà ra chất đa

  452. Dược xoa yết ra ha

  453. Ra sát ta yết ra ha

  454. Bế lệ đa yết ra ha

  455. Tỳ xá giá yết ra ha

  456. Bộ đa yết ra ha

  457. Cưu bàn trà yết ra ha

  458. Tất kiền đà yết ra ha

  459. Ô đát ma đà yết ra ha

  460. Xa dạ yết ra ha

  461. A bá tất ma ra yết ra ha.

  462. Trạch khê cách

  463. Trà kỳ ni yết ra ha

  464. Rị Phật đế yết ra ha

  465. Xà di ca yết ra ha

  466. Xá câu ni yết ra ha

  467. Lao đà ra

  468. Nan địa ca yết ra ha

  469. A lam bà yết ra ha

  470. Kiền độ ba ni yết ra ha

  471. Thập phạt ra

  472. Yên ca hê ca

  473. Trị đế dược ca

  474. Ðát lệ đế dược ca

  475. Giả đột thác ca

  476. Ni đề thập phạt ra

  477. Tỉ sam ma thập phạt ra

  478. Bạt để ca

  479. Tỷ để ca

  480. Thất lệ sắc mật ca

  481. Ta nể bát để ca

  482. Tát bà thập phạt ra

  483. Thất lô kiết đế

  484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

  485. A ỷ lô kiềm

  486. Mục khê lô kiềm

  487. Yết rị đột lô kiềm

  488. Yết ra ha

  489. Yết lam yết noa du lam

  490. Ðản đa du lam

  491. Hất rị dạ du lam

  492. Mạt mạ du lam

  493. Bạt rị thất bà du lam

  494. Tỷ lật sắc tra du lam

  495. Ô đà ra du lam

  496. Yết tri du lam

  497. Bạt tất đế du lam

  498. Ô lô du lam

  499. Thường dà du lam

  500. Hắc tất đa du lam

  501. Bạt đà du lam

  502. Ta phòng án dà

  503. Bát ra trượng dà du lam

  504. Bộ đa tỷ đa trà

  505. Trà kỳ ni

  506. Thập bà ra

  507. Ðà đột lô ca

  508. Kiến đốt lô kiết tri

  509. Bà lộ đa tỳ

  510. Tát bát lô

  511. Ha lăng già

  512. Du sa đát ra

  513. Ta na yết ra

  514. Tỳ sa dụ ca

  515. A kỳ ni

  516. Ô đà ca

  517. Mạt ra bệ ra

  518. Kiến đa ra

  519. A ca ra

  520. Mật rị đốt

  521. Ðát liểm bộ ca

  522. Ðịa lật lặc tra

  523. Tỷ rị sắc chất ca

  524. Tát bà na câu ra

  525. Tứ dẫn dà tệ

  526. Yết ra rị dược xoa

  527. Ðác ra sô

  528. Mạt ra thị

  529. Phệ đế sam

  530. Ta bệ sam

  531. Tất đát đa bát đác ra

  532. Ma ha bạt xà lô

  533. Sắc ni sam

  534. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam

  535. Dạ ba đột đà

  536. Xá dụ xà na

  537. Biện đát lệ noa

  538. Tỳ đà da

  539. Bàn đàm ca lô di

  540. Ðế thù

  541. Bàn đàm ca lô di

  542. Bát ra tỳ đà

  543. Bàn đàm ca lô di

  544. Ðát điệt tha

  545. Án

  546. A na lệ

  547. Tỳ xá đề

  548. Bệ ra

  549. Bạt xà ra

  550. Ðà rị

  551. Bàn đà bàn đà nể

  552. Bạt xà ra bán ni phấn

  553. Hổ hồng đô lô ung phấn

  554. Ta bà ha.

  PHẬT THUYẾT UY LỰC CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM

  – Này A-nan! Nếu có chúng sanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà có thể dùng vỏ cây hoa, lá cây cọ, giấy trắng, hay vải trắng mà biên chép thần chú Lăng Nghiêm này, rồi lưu giữ trong túi thơm. Cho dù tâm trí của ai ám độn đi nữa và chưa có thể tụng niệm hay học thuộc thần chú, nhưng nếu mang túi thơm bên mình hoặc cất giữ ở trong nhà, thì phải biết suốt cuộc đời của người ấy sẽ không bị bất cứ loại độc nào mà có thể gây hại.

  – Sau khi Ta diệt độ, nếu có chúng sanh nào ở vào thời Mạt Pháp mà có thể tự mình tụng niệm hoặc dạy bảo người khác tụng niệm thần chú này, thì phải biết những chúng sanh tụng trì thần chú như thế: lửa chẳng thể đốt họ, nước chẳng thể dìm họ, và dù là thuốc độc mạnh hay nhẹ thì cũng không thể tổn hại họ, và như vậy cho đến tất cả chú thuật tà ác của trời rồng quỷ thần hay yêu tinh quỷ quái thì cũng đều chẳng thể khống chế họ. Khi tâm họ đã đắc chánh định, mọi tố chất chế tạo từ chú thuật, bùa ngải trù ếm, thuốc độc trộn với vàng hay bạc, thảo mộc trùng xà, hay vạn vật độc khí, một khi những thứ ấy vào miệng của người đó thì đều sẽ thành vị cam lộ. Tất cả yêu tinh ác độc và chúng quỷ thần oán tâm hại người đều chẳng thể khởi lòng ác. Chướng ngại thần, các vị quỷ vương từng làm ác, và hàng quyến thuộc của họ, do đều thọ ân sâu của Phật đã hóa độ nên sẽ luôn thủ hộ người trì chú.

  – Các thiện nam tử nào đọc tụng hay biên chép thần chú Lăng Nghiêm này, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi thích hợp để làm những sự cúng dường, thì từ kiếp này đến kiếp khác, họ không sanh ở gia đình bần cùng hạ tiện hay ở nơi chẳng an vui. Giả sử các chúng sanh này không đích thân làm những việc phước đức, mười phương Như Lai cũng sẽ chuyển công đức của mình cho người ấy. Do vậy nên trải qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng, vô số kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết, họ sẽ thường sanh cùng một nơi với chư Phật. Vô lượng công đức của họ sẽ dày khít như chùm quả côm lá hẹp. Họ sẽ ở cùng một nơi để huân tu Pháp lành và vĩnh viễn không rời xa chư Phật.

  – Lại nữa, thần chú này có thể làm cho những người phá giới được phục hồi giới căn thanh tịnh, những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới, những ai chưa tinh tấn sẽ khiến họ tinh tấn, những ai vô trí tuệ sẽ được trí tuệ, những ai không thanh tịnh sẽ mau được thanh tịnh, và những ai chưa ăn chay trì giới thì sẽ tự mình thành tựu trai giới.

  – Này A-nan! Giả sử thiện nam tử đó đã phạm giới cấm trước khi thọ trì thần chú. Sau khi trì chú, những tội phá giới của họ, chẳng kể là nặng hay nhẹ, sẽ đồng thời tiêu diệt. Giả sử những người ấy có thể đã uống rượu, ăn năm loại thực vật hôi nồng, hoặc dùng đủ mọi thức ăn bất tịnh, nhưng hết thảy chư Phật, chư Bồ-tát, kim cang thần, thiên chúng, tiên nhân, và quỷ thần sẽ không xem đó là lỗi lầm. Hoặc giả sử những người ấy mặc quần áo rách nát đi nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thanh tịnh. Cho dù họ không kiến lập Pháp đàn, không vào Đạo Tràng, và cũng không hành Đạo đi nữa, nhưng nếu họ tụng trì chú này thì công đức cũng giống như đã vào đàn tràng để hành Đạo – không chút sai khác. Hoặc giả sử những người ấy đã tạo năm trọng tội ngỗ nghịch và lẽ ra phải đọa Địa ngục Vô Gián, hoặc họ là những Tỳ-kheo phạm bốn giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất, hoặc họ là những Tỳ-kheo-ni phạm tám giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất, nhưng một khi tụng chú này xong, các nghiệp trọng như thế thảy đều tiêu diệt đến sợi lông tơ cũng chẳng còn, tựa như cơn gió lốc thổi tan bãi cát.

  – Này A-nan! Giả sử có những chúng sanh ở đời hiện tại hay ở đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội chướng nặng nhẹ đã tạo từ vô lượng vô số kiếp cho đến nay, nhưng nếu họ có thể đọc tụng, biên chép, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi cư trú – trong nhà, khu vườn, hay quán trọ, thì những nghiệp tội tích tập của họ sẽ tan rã như tuyết bị nấu chảy. Không lâu sau đó, họ đều sẽ chứng đắc Vô Sanh Nhẫn.

  – Lại nữa A-nan! Giả sử có người nữ nào không con và cầu mong con cái, nếu họ có thể chí tâm tụng thuộc lòng thần chú hoặc có thể mang Đại Bạch Tản Cái Thần Chú này ở bên mình (Chú Lăng Nghiêm), thì sẽ sanh con cái với phước đức trí tuệ. Hoặc những ai mong sống lâu thì sẽ được sống lâu. Hoặc những ai mong kết quả mỹ mãn thì sẽ mau được viên mãn, cho đến thân mạng và sắc lực thì cũng lại như vậy. Sau khi mạng chung, họ sẽ tùy theo ước nguyện mà vãng sanh về các quốc độ trong mười phương và nhất định sẽ không sanh ở chốn biên địa hạ tiện. Hà huống là sanh vào hàng tạp loại chúng sanh.

  – Này A-nan! Phải biết thần chú này luôn được 84.000 na-do-tha Hằng Hà sa ức chư Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương hộ trì. Mỗi vị đều có hàng kim cang chúng làm quyến thuộc và ngày đêm họ luôn đi theo để bảo vệ người trì chú. Cho dù có chúng sanh nào với tâm tán loạn và thiếu chánh định đi nữa nhưng nếu tâm họ nhớ nghĩ và miệng đọc chú, thì các vị Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương cũng luôn đi theo hộ vệ. Hà huống là các thiện nam tử đã phát khởi Đạo tâm kiên định.

  – Lại nữa, các vị Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm chú tâm phát khởi thần thức của người trì chú. Bấy giờ tâm của người ấy sẽ có thể nhớ lại rõ ràng mọi việc ở trong 84.000 Hằng Hà sa kiếp mà chẳng hề nhầm lẫn. Từ đó về sau cho đến thân cuối cùng, đời đời họ sẽ không sanh làm quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ xú uế, quỷ cực xú uế, quỷ úng hình, quỷ hút tinh khí, hay quỷ đói, hoặc những loài chúng sanh xấu ác có hình, vô hình, có tưởng, hay vô tưởng.

  • – Này A-nan! Giả sử ở bất kỳ nơi đâu, hoặc ở xóm làng, tỉnh huyện, hay trong quốc gia nào mà gặp nạn đói kém, bệnh dịch, đao binh, giặc cướp, đấu tranh, cùng đủ mọi ách nạn khác xảy ra, thì hãy biên chép thần chú này và an trí ở bốn cổng thành, các ngôi tháp, hoặc treo lên cờ xí. Hãy chỉ dạy tất cả dân chúng ở trong quốc gia đó phải nghênh tiếp, cung kính lễ bái, và nhất tâm cúng dường thần chú này. Hãy chỉ dạy mỗi công dân ở đó nên mang theo thần chú bên mình hoặc an trí trong nhà. Như thế mọi tai ách tất đều sẽ tiêu diệt.
  • – Này A-nan! Trong quốc gia nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà có chúng sanh tùy thuận chú này, trời rồng sẽ hoan hỷ, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc chín rộ, và muôn dân an lạc. Thần chú này cũng lại có thể ngăn chặn tất cả tai chướng được thấy qua sự biến đổi quái dị xấu ác của tinh tú ở mỗi phương xứ. Dân chúng sẽ không bị chết yểu, chẳng bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, ngày đêm ngủ nghỉ an lành, và không hề gặp ác mộng.
  • – Này A-nan! Ở cõi ta bà có 84.000 tinh tú báo hiệu cho tai biến xấu. Trong số đó có 28 đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu nhất. Và trong đó lại có tám đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình thù, và có thể phát sanh đủ mọi tai ương khác lạ khi xuất hiện ở thế gian. Tuy nhiên, nếu ở chốn nào có thần chú này thì trong vòng 12 do-tuần sẽ trở thành chỗ kết giới, mọi tai ương điềm xấu thảy đều diệt trừ và vĩnh viễn không thể lọt vào.
  • – Cho nên Như Lai đã tuyên thuyết thần chú này là để bảo hộ những hành giả mới tu học ở vào đời vị lai, hầu giúp họ vào chánh định, thân tâm an nhiên, và được an ổn tự tại. Lại nữa, họ sẽ không bị tất cả chúng ma quỷ thần cùng oán thù tai ương ở đời trước và nghiệp vay nợ thuở xưa từ vô thỉ đến não hại.
  • – Thần chú này có thể cứu hộ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sợ hãi kinh hoàng, và thành tựu trí tuệ xuất thế gian.
  • – Giả sử ông và các vị Hữu Học cùng những hành giả ở vào đời vị lai y theo cách kiến lập đàn tràng mà Ta đã dạy và trì giới đúng như giáo Pháp, lại được thọ giới từ vị Tăng thanh tịnh, và cũng trì chú này với lòng không sanh nghi ngờ hay hối tiếc, nếu như thiện nam tử này ở ngay tại thân do cha mẹ sanh ra mà tâm chẳng thông đạt, thì tức là mười phương Như Lai đã vọng ngữ!
  • – Khi Phật nói lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang thần ở trong chúng hội đồng một lúc chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Tùy thuận như lời dạy của Phật, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những vị tu Đạo như thế.”
  • – Lúc bấy giờ Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc đảnh lễ ở trước phật, rồi thưa với Phật rằng: “Nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho việc làm của họ ở trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện.”
  • – Lại có vô lượng đại tướng tiệp tật, chúa quỷ bạo ác, chúa quỷ úng hình, chúa quỷ hút tinh khí, chướng ngại thần, và các đại quỷ vương khác cũng chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa rằng: “Chúng con cũng phát thệ nguyện để hộ trì những người ấy và làm cho Đạo tâm của họ mau được viên mãn.”
  • – Lại có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, phong thiên, vũ thiên, vân thiên, lôi thiên, điện thiên, và những vị khác như thế, cùng với những vị quan trời niên tuế tuần tra và hàng quyến thuộc cũng ở trong Pháp hội, họ đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Chúng con cũng sẽ bảo hộ những người tu hành này, làm cho Đạo Tràng bình an và họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì.”
  • – Lại có vô lượng thần núi, thần biển, muôn chúng thần linh của vạn vật đi trên đất, bơi trong nước, hay bay giữa trời, cùng với chúa thần của gió và các vị trời từ cõi vô sắc, cũng đồng một lúc cúi đầu ở trước Như Lai, rồi thưa với Phật rằng: “Chúng con cũng sẽ bảo hộ các vị tu hành này để họ vĩnh viễn không có những việc ma và mau được thành Đạo.”
  • – Bấy giờ 84.000 na-do-tha Hằng Hà sa ức chư Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương đang ở giữa đại hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Tương tự như các vị khác tu hành công đức, từ lâu chúng con đã giác ngộ nhưng lại không chọn vào tịch diệt. Trái lại, chúng con luôn đi theo để cứu hộ những ai chân chánh tu hành môn chánh định của thần chú này ở vào thời Mạt Pháp.

  Thưa Thế Tôn! Những ai tu tâm để cầu chánh định như thế, hoặc họ ở tại Đạo Tràng, hoặc đang đi trên đường, và cho đến tâm tán loạn khi dạo qua xóm làng, thì quyến thuộc chúng con cũng sẽ luôn tùy tùng để bảo vệ người ấy. Cho dù ma vương ở trời Tha Hóa Tự Tại thường mãi tìm cách để trục lợi từ họ thì vĩnh viễn không thể được. Trong vòng 10 do-tuần, hàng tiểu quỷ thần không thể đến gần những người thiện này – duy trừ họ đã phát khởi Đạo tâm và vui thích tu thiền định.

  Thưa Thế Tôn! Nếu những ác ma như thế hoặc hàng quyến thuộc của ma mà muốn đến xâm hại hay quấy nhiễu người hiền lương này, chúng con sẽ vung chày báu đập nát đầu của chúng ra thành như các hạt vi trần. Chúng con cũng luôn giúp mọi việc làm của người ấy sẽ như ước nguyện.”

  – Chư Phật Như Lai không bao giờ nói lời hư vọng. Giả sử có người vi phạm trọn bốn giới nghiêm trọng và mười giới ngăn cấm, trong nháy mắt thì liền đọa Địa ngục Vô Gián ở thế giới này, rồi trải qua ở các thế giới khác, và cho đến phải trải qua hết những Địa ngục Vô Gián tại các thế giới tận cùng ở mười phương.

  Tuy nhiên, nếu trong một niệm mà lưu truyền Pháp môn này và khai thị cho những ai chưa học qua, thì tội chướng của người ấy liền ứng theo niệm mà tiêu diệt.

  Tất cả địa ngục mà họ phải trải qua thống khổ sẽ trở thành cõi nước an lạc.

  Họ sẽ được phước đức và siêu việt người cúng dường ở trước gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần và như vậy cho đến toán số thí dụ thì cũng không thể tính xuể.

  Này A-nan! Nếu những chúng sanh nào mà có thể tụng Kinh hoặc có thể trì chú này, cho dù Ta rộng nói công đức của họ suốt muôn kiếp thì cũng không hết. Những ai nương vào lời dạy của Ta và như Pháp hành Đạo, họ sẽ thẳng đến giác ngộ và không còn gặp ma nghiệp.

  (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 và quyển 10)

  ( Hòa Thượng Tuyên Hoá )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phật Tử Tại Gia Có Nên Tụng Chú Lăng Nghiêm Không?
 • Chú Lăng Nghiêm ” Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།
 • Giảng Giải Chú Lăng Nghiêm 2021
 • Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • Cách Học Thuộc Lòng Thần Chú Lăng Nghiêm
 • Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv