Xem Nhiều 5/2022 # Giáo Viên Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì ? Giáo Viên Toán Tiếng Anh Là Gì ? # Top Trend

Xem 10,791

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Viên Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì ? Giáo Viên Toán Tiếng Anh Là Gì ? mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 10,791 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Tắc Học Tiếng Anh Trong 7 Ngày (Ngày Đầu)
 • Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngoài Công Lập Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chương Trình Gdpt Mới: Quy Định Lại Vai Trò Gv, Hs Trong Dạy Học Tiếng Anh Theo Chương Trình Mới
 • Tp.hcm: Đẩy Mạnh Dạy Học Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường Trong Các Trường Trung Học
 • Chương Trình Tiếng Anh Tích Hợp Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm
 • Giáo viên bộ môn tiếng anh là gì ?

  Giáo viên bộ môn tiếng anh là Subject Teacher. Giáo viên bộ môn sẽ là người phụ trách giảng dạy nội dung của môn học đó. Ví dụ: giáo viên dạy toán thì sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các em môn toán,…

  Ngoài cụm từ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tiếng anh là gì cũng được các bạn học sinh tìm hiểu rất nhiều.

  Giáo viên toán tiếng anh là gì ?

  Giáo viên dạy toán hay giáo viên bộ môn toán trong tiếng anh là gì ? cũng là thắc mắc của phần lớn các bạn học sinh.

  Thành Tâm xin giải đáp cụm từ tiếng anh này như sau:

   Maths Teacher: giáo viên dạy toán/ giáo viên dạy bộ môn toán.

  Ví dụ minh họa cho cụm từ giáo viên toán bằng tiếng anh là gì: (Maths Teacher)

  • The math teacher in my class is easy to understand and the assignments given are often difficult.
  • Compared to other subject teachers, my class math teacher was very strict and punctual.

  Như chương trình học của Bộ giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay, ở các cấp sẽ có số lượng các môn học khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lượng và loại giáo viên bộ môn cũng khác nhau. Thông thường sẽ có một số cụm từ giáo viên các môn bằng tiếng anh như sau:

  • Form Teacher: giáo viên chủ nhiệm
  • English Teacher: giáo viên tiếng anh
  • Music Teacher: giáo viên dạy nhạc
  • Maths Teacher: giáo viên dạy toán
  • Physics Teacher: giáo viên dạy lý
  • Chemistry Teacher: giáo viên dạy hóa
  • Biology Teacher: giáo viên môn sinh
  • Literature Teacher: giáo viên môn văn
  • History Teacher: giáo viên môn sử
  • Geography Teacher: giáo viên môn địa lý

  Ví dụ về cụm từ giáo viên bộ môn tiếng anh là gì

   My math teacher is easy to understand and has a lot of fun

  (Giáo viên dạy toán của tôi dạy dễ hiểu và rất vui tính.)

   Literature teachers are often psychological and joking

  ( Giáo viên dạy văn thường tâm lý và hay pha trò.)

   She is both the homeroom girl and the chemistry teacher of my class. She is very strict with us.

  ( Cô ấy vừa là cô chủ nhiệm và là giáo viên dạy hóa của lớp tôi. Cô ấy rất nghiêm khắc với chúng tôi .)

   During the exam, our English teachers gave lessons and homework a lot.

  ( Đến kì thi, giáo viên tiếng anh của chúng tôi cho ôn bài và làm bài tập rất nhiều).

  Trung tâm gia sư Thành Tâm xin gửi đến quý bạn đọc một số thuật ngữ tiếng anh về dạy học:

  • lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  • exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
  • homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
  • research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
  • academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
  • certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
  • qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
  • credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
  • write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
  • drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
  • drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học.
  • ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
  • subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
  • college /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
  • mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
  • syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
  • curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
  • mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
  • subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
  • technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
  • train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
  • teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
  • mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
  • class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
  • pass /pæs /: điểm trung bình
  • credit / ˈkredɪt/: điểm khá
  • distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
  • high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
  • request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
  • university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
  • plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
  • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
  • teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
  • pass (an exam) /pæs/: đỗ
  • class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
  • take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
  • course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
  • course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
  • class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm
  • tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
  • visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
  • classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
  • lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
  • accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
  • poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
  • hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
  • skill /skɪl/: kỹ năng
  • graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
  • certificate psentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
  • nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
  • kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, p-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
  • research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
  • break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
  • summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
  • extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
  • enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
  • enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
  • professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
  • optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
  • elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc

  Bài giáo viên bộ môn tiếng anh là gì của gia sư Thành Tâm, hi vọng sẽ giúp bạn đọc giải đáp được những thắc mắc về cụm từ này.

  Trung tâm gia sư Thành Tâm mang đến chất lượng dịch vụ gia sư tốt nhất, chắp cánh cùng các tài năng Việt.

  TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÂM – NƠI CUNG CẤP GIA SƯ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TẠI HCM

  Văn phòng đại diện: Căn hộ 8XPLUS, Đường Trường Chinh, Tân Thới Hiệp, Quận 12, HCM

  HOTLINE: 0374771705 (Cô Tâm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Cho Bé (Phần 2: Phản Xạ Giao Tiếp)
 • Gia Sư Tiếng Anh: Nói Tiếng Anh Theo Kiểu “tiếng Bồi” Là Gì?
 • Danh Giáo Dưỡng Thành Hệ Thống
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Về Vấn Đề Học Tiếng Anh Thương Mại Ra Làm Gì?
 • Giáo Viên Dạy Bơi Kèm Riêng Tại Hà Nội ( Dạy Bơi 1 Kèm 1 )
 • Bạn đang xem bài viết Giáo Viên Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì ? Giáo Viên Toán Tiếng Anh Là Gì ? trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100