Xem Nhiều 12/2022 #️ Đề Thi Chính Thức Môn Tiếng Trung Thpt Quốc Gia 2022 / 2023 # Top 19 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Đề Thi Chính Thức Môn Tiếng Trung Thpt Quốc Gia 2022 / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Chính Thức Môn Tiếng Trung Thpt Quốc Gia 2022 / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài thi môn Tiếng trung THPT Quốc Gia 2019 có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 60 phút, hình thức trắc nghiệm. Đây là môn thi bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp THPT.

Đề thi môn Tiếng Trung được cập nhật nhanh trên website Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn để thí sinh và phụ huynh dễ dàng theo dõi.

Theo quy định của Bộ, thí sinh dự thi Ngoại ngữ không bắt buộc là môn tiếng Anh. Thí sinh có thể dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn học tại trường THPT, trong đó có Tiếng Trung. Thí sinh được lựa chọn 1 trong 6 môn ngoại ngữ thi thpt quốc gia 2019

Cụ thể trong quá trình làm hồ sơ thi THPT Quốc gia năm 2019, thí sinh được tự chọn ngoại ngữ để thi và xét tốt nghiệp hay bắt buộc phải học môn ngoại ngữ tại phổ thông.

Nhiều em học sinh hiện nay cho rằng việc bắt buộc phải lựa chọn tiếng Anh trong xét tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào các trường Đại học phải theo chương trình học do nhiều học sinh, nhất là các học sinh trên các thành phố lớn có điều kiện học và tiếp xúc với các ngôn ngữ quốc tế khác mà không phải tiếng Anh.

Các em học sinh nếu có năng lực tham gia có thể lựa chọn 1 trong 5 môn ngoại ngữ sau để thay thế Tiếng Anh hoặc thay thế môn khác nhau bao gồm: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

Ngoài các môn thi này thì kỳ thi THPT quốc Gia cũng như Bộ GD&ĐT không chấp nhận đăng ký thay thế đối với môn ngoại ngữ khác.

Nhận định đề thi môn Tiếng trung kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm ở các dạng khác nhau nhưng đề năm nay sẽ tăng 2 câu ngữ pháp trong bài hoàn thành câu và giảm 2 câu thuộc phần đọc hiểu.

Theo đánh giá sơ bộ, đề thi chính thức môn thi tiếng Trung Quốc THPT quốc gia 2019 được xây dựng theo hướng ngắn gọn và nhẹ nhàng hơn so với năm 2018. Độ khó của đề thi chính thức được giảm đi tương đối rõ rệt và tập trung nhiều vào mục tiêu để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các câu hỏi dễ lấy điểm nằm ở các dạng bài: ngữ âm, câu giao tiếp, hoàn thành câu phần ngữ pháp, câu đồng nghĩa, nối câu, tìm lỗi sai.

Đề Thi Chính Thức Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2022 / 2023

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD – ĐT

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Hãy kiểm tra lại kiến thức của bạn trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2017 với Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015 và Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2016. Sau mỗi mã đề đều có đáp án đi kèm để các bạn đối chiếu kết quả. Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 SECTION A. (8 points) Mark the fetter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the follow ing Questions. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each o f the following Questions.

Question 3: A. curriculum B. biography C. admirable D. compulsory

Question 4: A. struggle B. comfort C. anxious D. confide

Question 5: A. applicant B. character C. inflation D. maximum

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following Questions.

Question 6: In the wake of increasing food poisoning, many consumers have turned to vegetables…..organically.

A. that grow B. are grown C. grown D. which grows

Question 7: Most teenagers chúng tôi Internet for information and entertainment.

A. surfed B. surf C. to surf D. surfing

Question 8: Without your help, chúng tôi technical problem with my computer the other day.

A. wouldn’t solve B. couldn’t have solved

C. could solve D. can’t solve

Question 9: This part of the country is chúng tôi beautiful landscapes and fine cuisine.

A. of B. for C. about D. with

Question 10: In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife chúng tôi household chores.

A. do B. make C. take D. run

Question 11: It is raining heavily with rolls of thunder. chúng tôi a terrible thunderstorm.

A. would never see B. had never seen C. never D. have never seen

Question 12: chúng tôi are delicious, hamburgers and French fries are too high in fat.

A. However B. Because C. Despite D. Although

Question 13: Canned food is not as healthy as fresh food,………?

A. isn’t it B. does it C. doesn’t it D. is it

Question 14: Two close friends Tom and Kyle are talking about Kyle’s upcoming birthday. Select the most suitable response to complete the exchange.

– Tom: “Can I bring a friend to your birthday party?” ~ Kyle: “……….”

A. The more the merrier. B. Let’s do it then.

C. That’s right. D. It’s my honour.

Question 15: Most pschychlogists agree that the basic structure of an individual’s personality is……

A. quite well established by the age of five B. well established quite by the age of five

C. by the age of five it is quite well established D. by the age of five and quite well established

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Đáp án các mã đề 415, 852, 642, 975, 259, 168

Câu 2: Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not doing the/his homework.

hoặc Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not having done the/his homework.

Câu 3: He can’t have attended the Conference on Wildlife Protection yesterday.

Câu 4: Had she not been seriously ill, she would/could/might have passed the exam.

hoặc Had she not been seriously ill, she would not/wouldn’t/could not/couldn’t/might not/mightn’t have failed (in) the exam.

Câu 5: Ms Betty prides herself on her singing.

hoặc Ms Betty prides herself on her being a good singer.

hoặc Ms Betty prides herself on her ability to sing.

II. Viết đoạn văn (1,5 điểm)

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015

Question 4: A. instrument B. recipe C commitment D. candidate

Question 5: A. contain B. conquer C conserve D. conceal

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: The receptionist… answered the phone, told me that the director was out.

A. who B. whose C. that D. whom

Question 7: Students will not be allowed into the exam room if they……their student cards.

A. don’t produce B. didn’t produce C. produced D. hadn’t produced

Question 8:……the salesman promised to exchange the detective CD player for a new one, they insisted on getting a refund.

A. And B. But C. Although D. Despite

Question 9: Changes have been made in our schooling program. As a result, young children…… do homework any more.

A. couldn’t B. needn’t C. oughtn’t D. haven’t

Question 10: Although MERS (Middle East Respiratory Syndrome) spreeds through close contact with sick people, not through the air, many people still chúng tôi crowded places.

A. having gone B. going C. to go D. gone

Question 11: A large number of inventions and discoveries have been …..accident.

A. in B. by C. at D. on

Question 12: The headmaster has decided that three lecture chúng tôi our school next semester.

A. will be building B. will build C. are being built D. will be built

Question 13: After the new technique had been introduced, the factory produced chúng tôi in 2014 as the year before.

A. twice as many B. twice many as C. as many twice D. as twice many

Question 14: It chúng tôi businessmen to shake hands in formal meetings.

A. familiar B. ordinary C. common D. typical

Question 15: John has finally found a new job after chúng tôi three months.

A.out of reach B. out of order C. out of work D. out of mind

Question 16: Nguyen Thi Anh Vien performed so well the 28th Sea Games Women’s 200m butterfly that none of her rivals could…..her.

A. look up to B. come up to C. catch up with D. put up with

Question 18: Jane really loves the……, jewelry box that her parents gave her as a birthday present.

A. wooden brown nice B. nice wooden brown

C. brown wooden nice D. nice brown wooden

Question 19: When asked about their preference for movies, many young people say that they are in favour……science fiction.

A. with B. of C. in D. for

Question 20: Global warming will chúng tôi failures and famine.

A. in B. from C. of D. to

Question 21:……at school yesterday when we were informed that there was no class due to a sudden power cut.

A. We have hardly arrived B. We had arrived hardly

C. Hardly we had arrived D. Hardly had we arrived

Question 22: Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely…….

A. imaginary B. imaginative C. imagining D. imaginable

Question 23: Ken and Tom are high-school students. They are discussing where their study group will meet. Select the most suitable response to fill in the blank.

Ken: “Where is our study group going to meet next weekend?” Tom: “………..”

A. Studying in a group is great fun. B. We are too busy on weekdays.

C. Why don’t you look at the atlas? D. The library would be best.

Question 24: Mike and Lane are university students. They are talking about Lane’s upcoming high-school reunion. Select the most suitable response to fill in the blank.

Mike: “So, you have your fifth high-school reunion coming up?” Lane: “………..”

A. Oh, the school reunion was wonderful. B. No. You’re in no mood for the event

C. The food at the reunion was excellent. D. Yeah. I’m really looking forward to it.

Đề Thi Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia Năm 2022 / 2023

– Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2017. Cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh của Bộ GD-ĐT năm 2017 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

Chiều nay 23/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tiếng Anh. Bài thi môn tiếng Anh được làm dưới hình thức trắc nghiệm trong vòng 60 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút tới 15 giờ 30 phút.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Các thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

* BAN GIÁO DỤC

Đề Thi Tiếng Nhật Thpt Quốc Gia 2022 / 2023

Đề thi Tiếng Nhật THPT quốc gia 2018 là đề thi chính thức môn Tiếng Nhật, một trong 14 môn thi từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 và kỳ thi tuyển sinh đại học 2018-2019 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/6.

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên sẽ dự thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Phạm vi ra đề nằm trong chương trình lớp 12 và 11, chủ yếu là 12. Đề thi được dự đoán có tính phân hóa cao hơn. Bài thi Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trong đó bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút

Chi tiết Đề thi Tiếng Nhật THPT quốc gia 2018

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 toán hoc

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 ngữ văn

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 vật lí

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 hóa học

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 sinh học

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 lịch sử

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 địa lí

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 giáo dục công dân (gdcd)

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng anh

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng pháp

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng trung

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng nhật

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng nga

+ Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018 tiếng đức

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016

Phản hồi

Phản hồi

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Chính Thức Môn Tiếng Trung Thpt Quốc Gia 2022 / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!