Xem Nhiều 3/2023 #️ Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh 11 Năm 2022 # Top 11 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh 11 Năm 2022 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh 11 Năm 2022 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Tiếng Anh 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai: PHẦN 1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CƠ BẢN 1. Grammar 1. Tenses: Simple Present, Present progressive, Present perfect, Simple past, Past progressive, Past perfect. 2. Infinitives & Gerunds. 3. Passive infinitives & gerunds. 4. Gerund and present participle. 5. Perfect gerunds and perfect participles. 6. Reported speech with gerunds. 7. Conditional types 1, 2, 3 and conditional in reported speech. 8. Definite / Indefinite pronouns: One(s), someone, somebody, everyone. 2. Phonetics Consonants: /dʒ, tʃ, m, n, ŋ, l, r, h, w, j, tr, dr, tw, kl, gl, kr, gr, kw, fl, fr, θr/, mute letters. Stress pattern of the words that sts have learrned. 3. Writing Topic: – Describing a celebration’s activities (U8). – A reply-letter (U6). Sentence transformation: Conditional sentences 1, 2, 3. Reported speech with Gerund and conditionals. Simple past, Past progressive, Past perfect. Perfect Participles / Perfect Gerunds. 4. Listening 1. From sts’ book: Unit 1 → 8 (except unit 5 and the two tested units of test 1&2). 2. From other sources (for numbers, dates, familiar words). 5. Reading The topics related to the units from U1 to U8, except U5.

PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM 1. Stress Stress with two and three syllable words 2. Vocabulary + Reading Generation Gap, Relationships, Becoming Independent, Caring for those in need, Being part of ASEAN. 3. Grammar & Language focus – Verbs tenses. – Modals. – Linking verbs. – Cleft sentences. – Adj /noun + To- infinitive. – Gerunds. – State verbs. 4. Writing Sentence writing and topic writing. Test types 1. Multiple choice – Pronunciation. – Vocabulary & grammar. – Error identification. – Reading comprehension. – Word form. – Filling in the gap with ONE suitable word. 2. Wrting – Sentence transformation: Rewriting the following sentences using. + Tenses (the present perfect, the past simple, the past continuous). + Cleft sentences. + Modal verbs. + Adj/noun + To-infinitive. – Topic writing: + Writing an article about problems facing disabled people and how they can be solved (unit 4). + Writing a short brochure introducing an ASEAN member state (unit 5).

Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh Lớp 3

II. Reorder the words: (Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh) ( 3 points)1. Mai / this / Is / ? ………………………………………………………………

2. Linda / is / My / friend / . ………………………………………………….

3. are / you / How / ? …………………………………………………………….

4. spell / How / you / name / your / do / ?………………………………

5. that / your / girl / Is / friend / ? ……………………………………

6. your / is / What / name / ?………………………………………………………….

7. name / Nam / my / is. …………………………………………………………

8. this / what / is ? …………………………………………………………

9. badminton / play / they. …………………………………………………………

10. spell / your / how / do / you / name?…………………………………………

IV. Complete each word: (Hoàn thành từ) (2 points)1. f__ __ __ nd 3. g__ __ db__ __ 5. t__ __ __ks 7. h__l__o 2. s __ e__l 4. __o__ 6. __a__e 8. g__rl

9/ _inda 10/ Ton_ 11/ _amp 12/ app_e

V/ Choose the correct sentence A, B, C or D (chọn câu viết đúng A, B, C hoặc D)

1. they / play / volleyball / now

They are play volleyball now. C. They play volleyball now

They are playing volleyball now. D. They is playing volleyball now.

2. What’s her name?

My name is Lan. C. Her name is Lan

His name is Lan. D. Your name’s Lan.

3. where / be / pens?

Where are your pen? C. Where is your pens?

Where is your pen? D. Where are your pens?

4. How old are you, Mai?

I am ten years old. C. He is ten years old

I am fine years old. D. She is ten years old.

a. look b. nice c. raise d. at2.This ………. my friend , Andy.

a. he b. she c. they d. I4. This is my ……….

a. sister b. family c. mother d. brother6.What’s this ?

a. the b. a c. many d. an 8.This is a ……….

a. notebook b. books c. noteboooks d. markers9. How are you ? . I’m ……….. Thank you.

a. the b. an c. fine d. infe10. Do ……. make a mess.

a. many b. the c. old d. is

This is my(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . There are many(2) . . . . . . . . . . . . in the room. There are two (3)…. . . . . . . . . . . . . . . on the wall. There is(4) . . . . . . . . . . . . lamp on the table. The(5) . . . . . . . . . . is near the lamp. The bookshelf is(6) . . . . . . . . . . . . . . . . the table.

IX: Read, then answer the questions. ( Đọc rồi trả lời câu hỏiHello, I’m Lam. I’m in grade 3. This is my school. There are ten classrooms and twenty classes in my school. My school has a library. We usually read books in the library. My school also has got a music-room. The boys usually play soccer in the school yard and the girls play with the paper boats and skip.

1. What her name?……………………………………………………………………………………

2. Which grade are you in?……………………………………………………………………….

3. How many classrooms are in the school? ………………………………………

4. Where do you usually read books?……………………………………………………..

5. What do the girls play in the school yard?…………………………………………………..

6. Do the boys play football in the music room? …………………………………………

Anh 6 Đề Cương Ôn Tập Hk2 (Thuy1718)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2MÔN TIẾNG ANH 6NĂM HỌC 2017-2018

THEORY (LÝ THUYẾT)I. Vocabulary:– like : thích – some water : 1 ít nước– work : làm việc – a glass of : một ly / …– flower : hoa– house (n): nhà– have/ has: có – Sunday (n): chủ nhật– by train : bằng xe lửa / ….– teach : dạy – teacher : giáo viên– feel : cảm thấy – hungry : đói / …- eat : ăn – hot : nóng / … – weather: thời tiết– a camping stove : bếp cắm trại– listen to music: nghe nhạc – go to the movies : đi xem phim– go fishing : đi câu cá – bring camera (v): mang theo máy ảnh – classmate (n): bạn cùng lớp– take some photos (v): chụp ảnh – swim / go swimming: đi bơi– be going to: sẽ – have a picnic : đi picnic – tent (n): cái lều– camp/go camping : đi cắm trại– do : làm – visit (v): thăm, tham quan – friend (n): bạn– stay (v): ở lại – hotel (n): khách sạn– the beach : bãi biển– family (n): gia đình– weekend (n): cuối tuần– vacation : kỳ nghỉ– uncle and aunt : chú/ bác và cô/ dì– read : đọc sách – season: mùa; summer : mùa hè/ …– speak : nói – language : ngôn ngữ

II. Adverb of frequency: (Trạng từ chỉ tần suất)always : luôn luônusually : thường xuyênoften: thườngsometimes : thỉnh thoảngnever : không bao giờI always have dinner at home.Nam usually plays soccer in the afternoon.Lan often plays badminton with Mai.He sometimes goes swimming when it’s hot.I never go to the zoo.She is never late for school.

Thường đứng trước động từ thường, hoặc sau động từ tobe.III. Tenses: (Các thì)1. Present simple tense ( Hiện tại đơn) :– Diễn tả sự thật, hành động, sự việc ở hiện tại+ To be: S + am/is/are … S + am not/is not/are not… Are /Is .+ S ….? Yes, S +be/ No, S + be not+ Ordinary Verbs: S + V0 / V(s)/ V(es) …S + don’t/doesn’t + V0Do/does + S + V0? No, S + don’t/doesn’t Yes, S + do/does– I am a student– She is a teacher– He isn`t a teacher.A: Are you a student?B: Yes, I am. A: Is she a teacher? B: Yes, she is. / No, she isn`t– I play soccer after school. – He plays soccer after school.-I don`t play soccer after school. – He doesn`t play soccer after school.

2. Present progressive tense (Hiện tại tiếp diễn):– Diễn tả hành động đang xảy ra (ngay khi đang nói)S + am/is/are + V-ing..S + am not/is not/are not + V-ing..Are /Is .+ S + V-ing…? Yes, S +be/ No, S + be not– Cách hỏi và trả lời ai đó đang làm gì: What + are + you/we/they + doing?→ I am …../ We are …../ They are …… What + is + she/he/Lan+ doing?→ She is… / He is … / She is …– Trong câu thường có các trạng từ: at the moment : ngay lúc này now: bây giờ right now: ngay bây giờ

– I am watching TV now– She is reading at the moment.– They are playing soccer now

a/ What are you doing? – I am riding my bike. b/ What is he doing? – He is playing games c/ What are they doing? – They are watching television.

3. Near future tense: (Thì tương lai gần)– Diễn tả 1

Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 – CƠ BẢN

I – TOPICS:1. The Post Office2. Nature in Danger3. Sources of Energy4. The Asian Grames5. Hobbies6. Recreation7. Space Conquest8. The Wonders of the World

III – GRAMMAR:– Defining & nondefining relative clauses– Relative clauses with prepositions– Relative clauses replaced by participles and to infinitive– It is said that … / People say that …– Tag questions– Omission of relative pronouns– Cleft sentences (active & passive)– Conjunctions: both … and, not only … but also, either … or, neither … nor– Could / be able to

Sample exercisesI. Choose a word in each line that has different stress pattern to the others.1. A. su`pportive B. religion C. `difficult D. de`termine2. A. `emphasize B. en`courage C. co`mmitment D. ex`perience3. A. `wholesale B. u`nique C. sector D. notice4. A. `counterpart B. `marvellous C. `optional D. en`joyment5. A. com`pulsory B. ex`penditure C. corres`pondence D. co`mmunicate

II. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.6. We …… the nearest village before sunset.A. came (to) B. arrived (at) C. got (to) D. reached7. If only I …… in the countryside right now. A. were B. am C. can be D. would8. He used to …… his living by delivering vegetables to city hotels. A. earn B. gain C. get D. make9. I have known him …… I entered the university. A. when B. since C. during D. until10. We`ll play tennis and …… we’ll have lunch.A. so B. so that C. then D. after11. He can`t afford to go on holiday …… taking a job.A. unless B. until C. if D. without12. Long wishes he …… have to clean all the windows.A. wouldn`t B. doesn`t C. hadn`t D. didn`t13. We met a lot of people …… our holiday.A. during B. while C. for D. at14. They have never …… any experience of living in the country.A. had B. wished C. done D. made15. Do you …… my turning the television on now?A. want B. object C. mind D. disapprove16. She put …… speaking to him as long as possible.A. back B. up C. away D. off17. Is it true …… the law says there is no smoking in the restaurant in this city?A. that what B. what C. if D. that18. …… he had no money for a bus, he had to walk all the way home.A. For B. Thus C. So D. As19. The hotel has been built on the …… of the lake.A. border B. boundary C. edge D. front20. The headmaster …… that we become more concerned about the environment around us.A. suggests B. warns C. complains D. supposes21. It is …… unlikely that the President will agree to open the new airport.A. mainly B. highly C. largely D. greatly22. “Is Duong the best student in your group?”– “Yes. Why don`t you talk to him

Bạn đang xem bài viết Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh 11 Năm 2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!