Xem Nhiều 3/2023 #️ Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” # Top 8 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 04/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 1166/KH-BGDĐT ngày 19/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2015 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”, cụ thể như sau:

1. Về biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet.

– Bộ sách “Tiếng Việt vui” gồm 16 quyển. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Bài tập: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Hướng dẫn giáo viên: 4 quyển (quyển 2,4,5,6).

– Bộ sách “Quê Việt” gồm 14 quyển. Bao gồm: Sách dạy tiếng Việt trình độ A,B,C – quyển 1, 2 (6 quyển); Sách Bài tập trình độ A,B,C – quyển 1,2 (6 quyển); Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C – quyển 1,2 (2 quyển).

2. In sách phục vụ việc bồi dưõng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

– Sách ‘Tiếng Việt vui” in 437 bộ. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển.

– Sách “Quê Việt” in 387 bộ. Bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển.

3. Về công tác phát hành

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nộp sản phấm lưu chiểu theo quy định và bàn giao 400 bộ sách “Tiếng Việt vui”, 350 bộ sách “Quê Việt” cho Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng tập huấn giáo viên hàng năm.

4. Về việc đưa lên mạng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bàn giao bản mềm hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” đã được biên tập cho Văn phòng Bộ để đăng tải lên trang: http// www.moet.gov.vn.

5. Thời gian thực hiện: năm 2015.

6. Nguồn kinh phí

– Tổng kinh phí thực hiện: 1.639.098.903 đồng (dự toán chi tiết kèm theo)

– Nguồn kinh phí: Loại 490-505 được giao về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2015 (Kinh phí thực hiện nhiệm vụ “dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”).

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách dạy Tiếng Việt:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Day%20tieng%20Viet.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

II. Bộ sách Tiếng Việt vui

1. Bìa sách:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách học sinh:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Hoc%20sinh.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt”

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên Internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”.

Cụ thể, về biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet:

Bộ sách “Tiếng Việt vui” gồm 16 quyển, bao gồm: Sách Học sinh: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Bài tập: 6 quyển (từ quyển 1 – 6); Sách Hướng dẫn giáo viên: 4 quyển (quyển 2,4,5,6).

Bộ sách “Quê Việt” gồm 14 quyển, bao gồm: Sách dạy tiếng Việt trình độ A,B,C – quyển 1, 2 (6 quyển); Sách Bài tập trình độ A,B,C – quyển 1,2 (6 quyển); Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C – quyển 1,2 (2 quyển).

Về việc in sách phục vụ việc bồi dưõng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020:

Sách ‘Tiếng Việt vui” in 437 bộ, bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển.

Sách “Quê Việt” in 387 bộ, bao gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nộp sản phấm lưu chiểu theo quy định và bàn giao 400 bộ sách “Tiếng Việt vui”, 350 bộ sách “Quê Việt” cho Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ GD&ĐT sử dụng tập huấn giáo viên hàng năm.

Đồng thời, bàn giao bản mềm hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” đã được biên tập cho Văn phòng Bộ để đăng tải lên trang: www.moet.gov.vn 

Đường dẫn chi tiết đề nghị tải file đính kèm:

I. Bộ sách Quê Việt

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Bia sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Bai tap.rar

3. Sách dạy Tiếng Việt: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Day tieng Viet.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach Huong dan GV.rar

II. Bộ sách Tiếng Việt vui

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Bia sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Bai tap.rar

3. Sách học sinh: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Hoc sinh.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach Huong dan GV.rar

PV

Hai Bộ Sách Dạy Tiếng Việt Cho Kiều Bào

Hiện Bộ GD-ĐT đã giao cho NXB Giáo Dục Việt Nam tái bản hai bộ sách này.

Ở thời điểm này, đây là hai bộ giáo trình đầu tiên do các chuyên gia trong nước biên soạn, để hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài, theo định hướng như dạy một ngoại ngữ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Nguyễn Minh Thuyết – chủ biên bộ sách Tiếng Việt vui, đồng thời là người chủ trì xây dựng chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài – cho biết:

– Thực hiện dự án của Chính phủ về hỗ trợ dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài, do phó thủ tướng thời kỳ đó là ông Phạm Gia Khiêm làm trưởng ban chỉ đạo, năm 2005 chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng hai chương trình.

Một chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 9-18 tuổi và một chương trình cho người lớn trên 18 tuổi. Sau khi chương trình được thẩm định, chúng tôi tiến hành biên soạn hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt từ năm 2006, đến năm 2010 thì hoàn thành. Mỗi bộ sách có 18 cuốn, phân chia thành 6 trình độ.

Mỗi trình độ gồm có sách cho học sinh, sách cho giáo viên và sách bài tập. Ngoài ra, một số nội dung hai bộ sách còn được thể hiện trên đĩa CD.

Qua thực tế tập huấn và phản hồi việc dạy học ở các nước, chúng tôi có chỉnh sửa bộ sách một lần. Nhưng đến nay sách mới được giao cho NXB Giáo Dục Việt Nam xuất bản và phát hành theo hình thức sách điện tử và sách in để bà con, giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài truy cập, sử dụng miễn phí.

* Xin GS cho biết so với sách giáo khoa tiếng Việt dạy cho học sinh trong nước thì bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt có gì khác biệt?

– Đối tượng học hai bộ sách này là người Việt định cư ở nước ngoài. Trong số thanh thiếu niên từ 9-18 tuổi học bộ Tiếng Việt vui, rất nhiều người sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, chỉ biết lõm bõm hoặc hoàn toàn không biết tiếng Việt.

Số người Việt trên 18 tuổi học tiếng Việt cũng là những người chưa nói được tiếng Việt. Vì thế, sách biên soạn cho các đối tượng trên gần giống như sách dạy ngoại ngữ. Tiếng Việt vui và Quê Việt đều chú trọng việc dạy giao tiếp chứ không phải dạy ngữ pháp.

* Việc biên soạn sách tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài có gặp nhiều khó khăn?

– Cái khó nhất của tiếng Việt với người không biết tiếng Việt là thanh điệu. Nếu ở trong nước, sách giáo khoa tiếng Việt có thể dạy cùng lúc cả 6 thanh điệu thì với người học ở nước ngoài, phải tính toán cẩn thận để đưa ra những từ ngữ có thanh điệu dễ phát âm trước, khó phát âm sau, mỗi bài 2 thanh điệu thôi.

* Nội dung và hình thức hai bộ sách nói trên có định hướng lồng ghép việc giới thiệu hình ảnh đất nước, khơi dậy tình cảm hướng về quê hương của kiều bào không, thưa ông?

– Sách dạy tiếng Việt cần giới thiệu phong cảnh, phong tục tập quán, kinh tế – văn hóa Việt Nam. Việc đưa vào sách những câu chuyện, hình ảnh gần gũi của Việt Nam cũng phù hợp với mong muốn của kiều bào.

Tuy vậy, để phù hợp với người học, nhất là trẻ em sinh ra ở nước ngoài, khi lựa chọn các tình huống giao tiếp đưa vào sách, chúng tôi cũng cân nhắc để làm sao người học không quá xa lạ.

Ngoài ra, sách là tài liệu chung để cộng đồng người Việt ở nhiều nước khác nhau sử dụng tham khảo. Mỗi cộng đồng người Việt xa xứ có một đặc điểm khác nhau, vì thế chúng tôi cũng chọn đưa vào sách những nội dung, hình ảnh thể hiện giá trị chung của người Việt ở mọi cộng đồng.

* Theo ông, tình hình dạy tiếng Việt ở nước ngoài như thế nào? Hai bộ sách này có mang tính thống nhất để dạy cho người Việt ở nước ngoài?

– Nhóm biên soạn chương trình và sách có phân công nhau đi khảo sát ở một số nước như Mỹ, Pháp, Thái Lan…

Sau này chúng tôi còn có các đợt tập huấn giáo viên ở các nước Đông Âu, Mỹ, Thái Lan và Lào. Hầu hết việc dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài đều do các giáo viên không chuyên đảm nhiệm.

Nhiều thầy cô không được đào tạo sư phạm cũng như không được đào tạo để dạy tiếng Việt. Tài liệu dạy học thì tự sưu tầm là chủ yếu. Một số thầy cô mang sách giáo khoa tiếng Việt dạy cho học sinh tiểu học trong nước sang dạy nên không hiệu quả. Khi Tiếng Việt vui và Quê Việt được biên soạn, dự án có in hơn 1.000 cuốn, chủ yếu phát cho các giáo viên dạy tiếng Việt từ các nước về Việt Nam tập huấn. Sau đó, nhiều người đã sử dụng bản photocopy hoặc chụp ảnh lại sách, đưa vào đĩa CD làm tài liệu dạy học.

Điều kiện dạy học ở mỗi cộng đồng người Việt các nước có những điểm khác nhau, nên hai bộ sách trên chỉ là tài liệu để giáo viên tham khảo, linh hoạt sử dụng, hoặc dựa vào đó biên soạn tài liệu chính thức dùng cho việc dạy học.

Bộ GD-ĐT giao NXB Giáo Dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên Internet, in và phát hành hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt. Cụ thể, sách Tiếng Việt vui in 437 bộ với 2.622 quyển sách và 2.622 sách bài tập, Quê Việt in 387 bộ với 2.322 quyển sách và 2.322 sách bài tập.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng giao NXB Giáo Dục Việt Nam in sách phục vụ việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

NXB Giáo Dục Việt Nam có trách nhiệm bàn giao bản mềm hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt đã được biên tập cho văn phòng bộ để đăng tải lên trang http//www.moet.gov.vn. Tổng kinh phí thực hiện: 1.639.098.903 đồng.(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Cập Nhật Mới Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Quân Đội

Company (military): đại đội

Comrade: đồng chí/ chiến hữu

Combat unit: đơn vị chiến đấu

Combatant: chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh

Combatant arms: những đơn vị tham chiến

Combatant forces: lực lượng chiến đấu

Commander: sĩ quan chỉ huy

Commander-in-chief: tổng tư lệnh/ tổng chỉ huy

Counter-insurgency: chống khởi nghĩa/ chống chiến tranh du kích

Court martial: toà án quân sự

Chief of staff: tham mưu trưởng

Convention, agreement: hiệp định

Combat patrol: tuần chiến

Delayed action bomb/ time bomb: bom nổ chậm

Demilitarization: phi quân sự hoá

Deployment: dàn quân, dàn trận, triển khai

Deserter: kẻ đào tẩu, kẻ đào ngũ

Detachment: phân đội, chi đội (đi làm nhiệm vụ riêng lẻ)

Diplomatic corps: ngoại giao đoàn

Disarmament: giải trừ quân bị

Declassification: làm mất tính bí mật/ tiết lộ bí mật

Drill: sự tập luyện

Factions and parties: phe phái

Faction, side: phe cánh

Field marshal: thống chế/ đại nguyên soái

Flak: hoả lực phòng không

Flak jacket: áo chống đạn

General of the Air Force: Thống tướng Không quân

General of the Army: Thống tướng Lục quân

General staff: bộ tổng tham mưu

Genocide: tội diệt chủng

Ground forces: lục quân

Guerrilla: du kích, quân du kích

Guerrilla warfare: chiến tranh du kích

Guided missile: tên lửa điều khiển từ xa

Heliport: sân bay dành cho máy bay lên thẳng

Interception: đánh chặn

Land force: lục quân

Landing troops: quân đổ bộ

Lieutenant General: Trung tướng

Lieutenant-Commander (Navy): thiếu tá hải quân

Line of march: đường hành quân

Major (Lieutenant Commander in Navy): Thiếu tá

Major General: Thiếu tướng

Master sergeant/ first sergeant: trung sĩ nhất

Mercenary: lính đánh thuê

Militia: dân quân

Minefield: bãi mìn

Mutiny: cuộc nổi dậy chống đối, cuộc nổi loạn, cuộc binh biến

Non-commissioned officer: hạ sĩ quan

Parachute troops: quân nhảy dù

Paramilitary: bán quân sự

To boast, to brag: khoa trương

To bog down: sa lầy

To declare war on (against, upon): tuyên chiến với

To postpone (military) action: hoãn binh

Sử dụng thành tạo từ vựng tiếng Anh về quân đội

Để học thuộc được các từ vựng tiếng Anh về quân đội các bạn cần chia nhỏ lượng từ vựng một ngày. Bên cạnh đó là ghép những từ vựng đó vào những câu nói trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu muốn có cho mình cách học và ghi nhớ được gần 50 từ vựng mỗi ngày, bạn hãy khám phá phương pháp học cực kỳ sáng tạo và gây cảm hứng cho hàng nghìn người học tiếng Anh qua sách

Học từ vựng bằng âm thanh

Áp dụng vào thực tế

Để nhanh chóng hiểu bản chất và vận dụng tốt, chúng ta cần sử dụng trong thực tiễn nhiều lần. Sử dụng từ vựng nhuần nhuyễn cũng như phản xạ nhanh sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống cũng như trong công việc, học tập. Chính vì thế, trong quá trình học tập và làm việc, bạn cần không ngừng trau dồi và vận dụng chúng một cách tự nhiên.

Bạn đang xem bài viết Cập Nhật Đường Dẫn Tải Hai Bộ Sách “Tiếng Việt Vui” Và “Quê Việt” trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!