Xem Nhiều 4/2023 #️ Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 # Top 11 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 4/2023 # Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I. Circle A, B or C. (2 points)

1……….do you spell your name?

A. What B. How C. Who

2. My chúng tôi Tony.

A. name B. name’s C. are

3. What’s chúng tôi ?

A. you B. your C. I

4. chúng tôi friend Nam.

A. is B. it C. are

II. Look, read, and complete. (2 points)

thanks this name you

Nam: Hello, Mai.

Mai: Hi, Nam. How are ……………?

Nam: I’m fine , ………… And you?

Mai: I’m fine, too.

Nam: ……….. is Tony.

Mai: Hi, Tony. How do you spell your ………..?

Tony: T-O-N-Y.

1. is / name /What / your / ?

………………………………………………………………….

2. Peter / is / name / My /.

………………………………………………………………..

3. thanks / am / fine, / I / .

…………………………………………………………………

4. friend / is / This / my/ .

………………………………………………………………………

5. spell / you / name / How / your / do/ ?

………………………………………………………………………

IV. Match column A with B.( 2 points )

Answer: 1. 2. 3. 4. 5.

V. Answer the questions about you. ( 2 points )

1. What’s your name ?

………………………………………………

2. How are you ?

………………………………………….

3. How old are you ?

……………………………………..

4. How do you spell your name ?

…………………………………………………………

Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm Học 2022

Task 3. Read and complete. There is one example.

Nam: (1) Mai. Mai: Who’s that boy?

Mai: And (3) that girl? Nam: It’s Linda.

Mai: Are they your (4) ? Nam: (5) , they are.

II. SPEAKING TTask 2. Look and say. ask 1. Look, listen and point. Task 3. Listen and respond/ answer/ act out.

Teacher (T) puts 6 flashcards (0-5) on the desk and says: Now I say the name. You point to the picture. OK?

T says: Linda. Then T points to the flashcard 0.

Now you listen and point to the correct picture. T says the names at random:

Student (S) listens and points to the flashcard corresponding to the name said by T.

Teacher (T) points to each flashcard which has just been called and asks S:

1. Mary (Flashcard1)

2. Tom (Flashcard3)

3. Mai (Flashcard5)

4. Tony (Flashcard2)

5. Peter (Flashcard 4)

1. S points to flashcard

2. S points to flashcard

3. S points to flashcard

4. S points to flashcard

5. S points to flashcard

T points to the flashcards and says: Now imagine these boys and girls are/are not your friends. Answer my questions.

T points to the flashcards 1 & 2 and asks: Are they your friends?

S listens and replies to each question.

T uses gestures and says:

T nods his/her head and answers: Yes, they are.

T points to flashcards 3 & 4 and asks: Are they your friends? and shakes his/her head and answers: No, they aren’t. Then T says to S: Now you answer my questions. OK?

1. T points to flashcards 4 & 5 and asks: Are they your friends?

2. T points to flashcard 5 and asks: Is she your friend?

Yes, they are./ No, they aren’t.

Do you know them?

What are their names?

3. T points to flashcard 3 and asks: Is he your friend?

Do you know him/ her?

4. T points to flashcard 2 and asks: Who’s this?

What’s his/ her name?

– The end –

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. X 2.√ 3.√ 4. X 5.√

1. Hi 2. It’s 3. who’s 4. friends 5. Yes

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt – Tiểu học B Hoà Lạc, An Giang để chia sẻ cho bạn đọc. Đề kiểm tra có kèm đáp án nhằm đánh giá chất lượng học tập, củng cố kiến thức của học sinh. Mời thầy cô và các vị phụ huynh cùng tham khảo

TRƯỜNG TH B HÒA LẠC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 LỚP 2

Môn: TIẾNG VIỆT

Năm học: 2013 -2014

A. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

Trên chiếc bè

Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ, chúng ghép ba bốn lá bèo sen lại làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao luôn bái phục nhìn theo chúng tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn cá săn sắt và cá thầu dầu cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả trả lời đúng nhất:

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi xa bằng cách gì?

a. Ngày đi đêm nghỉ cùng say ngắm dọc đường.

b. Bơi theo dòng nước.

c. Ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè.

2. Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy những gì?

a. Nước, cỏ cây, làng gần, núi xa, các con vật.

b. Nước, cỏ cây, hòn đá cuội.

c. Những anh gọng vó và những ả cua kềnh giương đôi mắt.

3. Tình cảm của các con vật đối với hai chú dế thế nào?

a. Chê cười, châm biếm.

b. Yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh.

c. bái phục, lăng xăng.

a. Dế Mèn và Dế Trũi là đôi bạn.

b. Anh gọng vó đen sạm, gầy và cao.

c. Những ả cua kềnh giương đôi mắt lồi.

5. Trong câu “Đàn cá lăng xăng theo chiếc bè” từ chỉ hoạt động là?

a. Đàn cá.

b. lăng xăng.

c. theo chiếc bè.

B. Bài kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả nghe- viết: (5 điểm) GV đọc bài cho học sinh viết bài.

II- Chính tả (5 điểm)

Chiếc bút mực

Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực. Lan vui lắm, nhưng em bỗng òa lên khóc. Hóa ra, em quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn.

III. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết một đoạn văn (4-5 câu) nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em.

Gợi ý:

Cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì? Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào? Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy) Tình cảm của em đối với cô (hoặc thầy) như thế nào?

Để tải toàn bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt cùng đáp án, vui lòng bấm tải xuống phía dưới với nhiều định dạng khác nhau, bạn có thể in ngay để cho các con tham khảo.

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Lớp 7 Môn Tiếng Anh Chương Trình Mới

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Class: ………………………………………..

A. PHONETICS. I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (II. Choose the word that has a different stress pattern from the others. (Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với những từ còn lại) Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại)

1. A. traffic B. agree C. noisy D. student

B. VOCABULARY AND GRAMMAR.

2. A. listen B. visit C. borrow D. obey

3. A. enjoy B. agree C. attend D. student

4. A. listen B. visit C. enjoy D. open

5. A. traffic B. prefer C. noisy D. student

A. did B. does C. doing D. do

A. catches B. drives C. goes D. runs

A. by B. on C. in D. from

A. remember B. obey C. go after D. take care of

A. down B. across C. up D. along

A. travel B. tricycle C. transport D. vehicle

A. Therefore B. Despite C. However D. Although

A. entertaining B. entertain C. entertainment D. entertained

A. In spite B. Despite C. Although D. Nevertheless

A. Because B. Since C. As D. Although

A. Therefore B. Despite C. However D. Although

A. No, I don’t like it at all B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it? D. I’m sorry, I can’t.

A. Where B. Why C. When D. Which

A.perform B. performer C. performance D. performing

A.There B. It C. This D.That

1. A. at B. in C. by

2. A. but B. because C. when

II. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.

3. A. many B. a lot C. few

4. A. quick B. quickly C. quicker

5. A. so B. like C. than

6. A. to find B. find C. finding

7. A. less B. more C. most

8. A. to find B. find C. finding

1. A. bear B. born C. bearing D. to bear

2. A. acting B. actress C. actor D. action

Questions

3. A. made B. played C. worked D. starred

4. A. at B. on C. with D. in

5. A. to film B. filmed C. film D. filming

Titanic is a romantic film, which was directed by James Cameron. However, it’s also about a disaster. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.

The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. The main characters are Jack Dawson and Rose Dewitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love. The film has a sad ending: the Titanic sinks and more than a thousand people die in the disaster, including Jack.

Critics say it is a must-see. I agree because the story is moving and the acting is excellent. The special effects, visuals and music are also incredible.

1. What kind of film is Titanic?

………………………………………………………………………………………….

2. Who does Titanic star?

………………………………………………………………………………………….

IV. Read the text and choose the best answers. SAFETY TIPS FOR BUS PASSENGERS

3. What is Titanic about?

………………………………………………………………………………………….

4. How is the ending of Titanic?

………………………………………………………………………………………….

5. What do critics say about Titanic ?

………………………………………………………………………………………….

1. A. for B. to C. on D. in

2. A. hold B. sit C. take D. find

3. A. choose B. go C. wait D. board

4. A. shout B. shouting C. to shout D. shouts

5. A. road B. way C. path D. street

1. The distance from Ha Noi to Thanh Hoa city is about 100 km.

It is about…………………………………………………………………………………………………..

2. What is the distance between Ho Chi Minh city to Hue?

(How………………………………………………………………………………………. ..

3. My father lived in small village when he was a child.

My father used to ……………………………………………………………………………..

II. Make questions for the underlined parts in each following sentence.

4. The distance from Ha Noi to Thanh Hoa City is about 100 kilometres.

(It is about………………………………………………………………………………………………………

5. Although Quang Hai -footballer is so young, he plays football.

Despite ……………………………………………………………………………………………………………………

THE END A. PHONETICS I.

6. I often walked to school when I was a student.

II.

(I used…………………………………………………………………………………………..

B. VOCABULARY AND GRAMMAR I.

7. In spite of being so young, Tien Dung goal keeper performs.

Although…………………………………………………………………………………….

1. It’s about 8 km from your house to school.

II.

………………………………………………………………………………………………….

2. Yesterday, I went to Hung King Festival with my friends.

………………………………………………………………………………………………….

1. C 2. D 3. C 4. B 5. A

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B

1. D 2. A 3. A 4. B 5. B 6. D

7. C 8. A 9. B 10. D 11. D 12. B

13. C 14. C 15. B

1. played

2. goes – did’t go

C. READING I.

3. taught

4. did you do

5. will travel

6. doesn’t like

7. drank

8. is studying

9. is coming

10. went

II.

1. C. by

III.

2. B. because

3. A. many

4. B. quickly

5. C. than

6. A. to find

IV.

7. B. more

8. A. to find

1. B. 2. C 3. A 4. D 5. D

1. Titanic is a romantic film.

2. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.

D. WRITING I.

3. It is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage.

4. The film has a sad ending.

5. Critics say it is a must-see.

1. A. for

2. D.find

3. A. choose

4. B. shouting

II.

5. A. road

1. It is about 100 km from Ha Noi to Thanh Hoa.

2. How far is it from Ho Chi Minh city to Hue?

3. My father used to live in small village when he was a child.

4. It is about 100 kilometres from Ha Noi to Thanh Hoa City.

5. Despite being so young, Quang Hai plays football beautifully.

6. I used to walk to school when I was a student.

7. Althought Tien Dung goalkeeper is so young, he performs excellently.

1. How far is it from your house to school.

2. Which Festival did you go with your friends yesterday?

Bạn đang xem bài viết Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!